Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
29-03-2023, Środa, 10:01


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

P O S T A N O W I E N I E

 

WÓJT GMINY BIRCZA
Bircza, dnia 30 grudnia 2011r.
OŚ-6220.12.2011
 
.
 
P O S T A N O W I E N I E
 
 
            Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zm.) oraz art. 63. ust. 1 i ust. 4, art. 64 ust. 1, art. 66, art. 67, art. 68, art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227 z późn zm.) oraz na podstawie § 3 ust. 1, pkt 52 lit a Rozporządzenia Rady Ministrów sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) ,
 
postanawiam
 
stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ”Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa istniejących budynków zakładu branży drzewnej: produkcyjno-magazynowych, magazynowego, biurowo-socjalnego, stolarni oraz budowa wiaty na maszyny, na działce nr 78/12 w miejscowości Bircza”  i jednocześnie zobowiązać inwestora tj. Zakład Drzewny Artur Łukasiewicz,
ul.   Mjr Kusiaka 36, 37-740 Bircza do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, w ustalonym poniżej zakresie.
 
Raport o oddziaływaniu planowanego w/w przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny z zakresem określonym w art. 66 (bez pkt 10) ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym powinien zawierać:
 1. opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
a)      charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,
b)      główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
c)      przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;
 1. opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
  o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.);
 2. opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów
  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 3. opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;
 4. opis analizowanych wariantów, w tym:
a)      wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
b)      wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
 1. określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;
 2. uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
a)      ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
b)      powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat
i krajobraz,
c)      dobra materialne,
d)     zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
e)      wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;
 1. opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
a)      istnienia przedsięwzięcia,
b)      wykorzystania zasobów środowiska,
c)      emisji;
 1. opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,
  w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
 2. jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
  (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
 3. wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia
  2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposób korzystania z nich,
 4. przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
 5. przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 6. analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
 7. przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
 8. wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
 9. streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,
  w odniesieniu do każdego elementu raportu;
 10. nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
 11. źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.
 
 
 
Dodatkowo w raporcie należy ująć następujące informacje:
1.      opis, analizę i ocenę wpływu przedsięwzięcia na:
a)      zasoby, twory i składniki przyrody , wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r.   o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. nr 151. poz. 1220
z późn.zm.), występujące na obszarze objętym przewidywanym znaczącym oddziaływaniem , w szczególności na gatunki roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną,
b)      przyrodę i krajobraz Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
w odniesieniu do celów utworzenia, celów ochrony i obowiązujących w jego granicach zakazów, określonych w §3   ust. 1 Rozporządzenia Nr 65 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 94, poz. 1585 z poźn.zm.),
c)      na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, znajdujących się w zasięgu możliwego oddziaływania planowanej inwestycji, na ich integralność , należy tu dokonać analizy i oceny istotności możliwych oddziaływań przedsięwzięcia zarówno bezpośrednich, pośrednich wtórnych, krótko-, średnio-
i długoterminowych, stałych i czasowych (na etapie realizacji i funkcjonowania), przedstawić zasięg tych oddziaływań, a także zastosowane metody w oparciu,
o które określono zasięg możliwych oddziaływań,
2.      opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie , ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko .
 
W raporcie należy w szczególności odnieść się do zakazów wynikających z art. 24 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) oraz rozporządzenia Nr 65 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie Przemysko – Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 
Ustalony zakres raportu dotyczy dokonania opisu , analizy i oceny wpływu na przedmiot i cele ochrony obszaru Natura 2000 oraz na integralność tego obszaru, wynika z zapisów art. 66 przywołanej ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 
Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy przedłożyć w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
Dnia 10 listopada 2011 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynął wniosek Zakładu Drzewnego Artur Łukasiewicz, mieszczącego się przy ul. Mjr Kusiaka 36, 37-740 Bircza o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie oraz przebudowie istniejących budynków zakładu branży drzewnej: produkcyjno-magazynowych, magazynowego, biurowo-socjalnego, stolarni oraz budowie wiaty na maszyny, na działce nr 78/12 w miejscowości Bircza.
            Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, iż planowane zamierzenie inwestycyjne należy do kategorii przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 63 ust.1
w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) ,
w związku z § 3 ust. 1 pkt 52 lit a (zabudowa przemysłowa lub magazynowa wraz
z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).
Dnia 14 listopada 2011r. Wójt Gminy Bircza wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Wnioskodawca uzupełnił wniosek dnia 18 listopada 2011r.
Zawiadomieniem z dnia 22 listopada 2011r. na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…”, zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.
Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…” stwierdza, w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach (Wójt Gminy Bircza), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Wypełniając dyspozycję art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
„o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie …”, Wójt Gminy Bircza dnia
22 listopada 2011 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu, z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia i ewentualnego określenia zakresu raportu.
            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu w wydanej opinii sanitarnej znak PSNZ.465-48/11 z dnia 30 listopada 2011 r. (data wpływu 1 grudnia 2011r.) stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia pod względem higieniczno-sanitarnym oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak
WOOŚ-4240.13.41.2011.AC-4 otrzymanego dnia 16 grudnia 2011r. wyraził natomiast opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko
i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W niniejszym rozstrzygnięciu Wójt Gminy Bircza uwzględnił:
- informacje określone w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, sporządzonej przez A. Miłek & M. Radoń „Construction Project” Projektowanie, Nadzory i Wykonawstwo mgr inż. Maciej Radoń,
-  opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (sygn.: PSNZ.465-48/11),
- opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (sygn.: WOOŚ-4240.13.41.2011.AC-4),
- szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie …”,
a mianowicie:
1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji
Planowana inwestycja polegać będzie w większości na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie istniejących budynków zakładu branży drzewnej produkującego deski i więźbę dachową. Ponadto planowana jest budowa wiaty z przeznaczeniem na przetrzymywanie maszyn i urządzeń. Całość przedsięwzięcia zlokalizowana jest na działce nr 78/12 położonej w miejscowości Bircza, gmina Bircza. Powierzchnia działki wynosi 1,2699 ha, z czego 0,0429 ha to Lz, natomiast pozostała część kwalifikowana jest jako tereny przemysłowe. 
W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej działki znajdują się:
-        od strony południowej i południowo wschodniej droga działka nr 78/2, za drogą zlokalizowany jest Zakład Produkcji Lamp,
-        od strony wschodniej zakrzaczenia i w odległości ok. 42 m potok Stupnica,
-        od strony zachodniej droga wewnętrzna działka nr 78/5, zakład przerobu drewna, magazyny, sklep materiałów budowlanych, klub-dyskoteka,
-         od strony północno-zachodniej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej             w Birczy,
-        Od strony północnej pola uprawne.
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest od strony południowej na działce 78/19 w odległości ponad 100 m.
Nawierzchnia między budynkami oraz wokół budynków jest utwardzona (chudy beton), zjazdy z drogi na teren Zakładu są utwardzone (chudy beton), place składowe i manewrowe są również utwardzone w części chudym betonem a w części żwirem.
Planowana inwestycja nie wiąże się z koniecznością wycinki drzew, krzewów śródpolnych lub przydrożnych oraz nie spowoduje zniekształcenia rzeźby terenu. Teren w miejscu projektowanym jest równinny. Projektowanym zamierzeniem objęte zostaną następujące obiekty :
-     budynek nr 1 produkcyjno-magazynowy o powierzchni zabudowy ok. 1.400,00 m2, powierzchni użytkowej ok. 1.350,00 m2, kubaturze ok. 6.000,00 m3 jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, ściany murowane, dach dwuspadowy kryty blachą trapezową.
Budynek przeznaczony do rozbudowy, nadbudowy, przebudowy. Przeznaczenie produkcja i obróbka tarcicy oraz jej magazynowanie. Planowane jest wstawienie tu dwóch suszarni kontenerowych o pojemności wsadu 40 m3 każda. W budynku zlokalizowana jest również kotłownia, z której ogrzewane będą obiekty Zakładu. Kotłownia: kocioł o mocy 200 kW opalany paliwem stałym – drewno opałowe pozbawione jakichkolwiek zanieczyszczeń oraz odpady powstałe w wyniku produkcji również niezanieczyszczone. Emitor kotłowni o długości 7 m i przekroju kołowym o średnicy 50 cm.
-     budynek nr 2 stolarnia o powierzchni zabudowy ok. 290,00 m2, powierzchni użytkowej ok. 280,00 m2, kubaturze ok. 1.200,00 m3. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, ściany murowane, dach dwuspadowy kryty blachą trapezową. Budynek przeznaczony do przebudowy. Przeznaczenie produkcyjne - obróbka drewna.
-     budynek nr 3 produkcyjno-magazynowy opowierzchni zabudowy ok. 400,00 m2, powierzchni użytkowej ok. 370,00 m2, kubaturze ok. 2.000,00 m3. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, ściany murowane, dach dwuspadowy kryty blachą trapezową. Budynek przeznaczony do rozbudowy, nadbudowy, przebudowy. Przeznaczenie magazynowanie drewna oraz jego obróbka
-     budynek nr 4 produkcyjno-magazynowy opowierzchni zabudowy ok. 385,00 m2, powierzchni użytkowej ok. 355,00 m2 , kubaturze ok. 1.900,00 m3 . Budynek parterowy, niepodpiwniczony, ściany murowane, dach dwuspadowy kryty blachą trapezową. Budynek przeznaczony do rozbudowy, nadbudowy, przebudowy.Przeznaczenie magazynowanie drewna oraz jego obróbka
-     budynek nr 5 wiata (planowana do wybudowania) opowierzchni zabudowy ok. 330,00 m2, powierzchni użytkowej ok. 330,00 m2, kubaturze ok. 1.200,00 m3 . Budynek parterowy, niepodpiwniczony, ściany murowane, dach dwuspadowy kryty blachą trapezową. Wiata projektowana z przeznaczeniem  na maszyny.
-     budynek nr 6 magazyn opowierzchni zabudowy ok. 50,00 m2, powierzchni użytkowej ok. o 40,00 m2, kubaturze ok. 300,00 m3. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, ściany z blachy, dach dwuspadowy kryty blachą trapezową. Budynek przeznaczony do rozbudowy, nadbudowy, przebudowy. Przeznaczenie magazynowe – magazynowanie trocin.
-     budynek nr 7 biurowo-socjalny opowierzchni zabudowy ok. 60,00 m2, powierzchni użytkowej ok. 50,00 m2, kubaturze ok. 300,00 m3 . Budynek parterowy, niepodpiwniczony, ściany murowane, dach dwuspadowy kryty blachą trapezową. Budynek przeznaczony do rozbudowy, nadbudowy, przebudowy. Przeznaczenie biurowe oraz socjalne.
Powierzchnia składów drewna około 7 arów: 4,5 ara w części północnej, 2,5 ara od strony wschodniej, za budynkiem nr 1.
W projektowanych obiektach prowadzona będzie działalność polegająca na przecieraniu głównie gatunków iglastych drewna w ilości ok. 5 tys. m3 roczniepod produkcję tarcicy               i więźby dachowej. W zakładzie drzewnym pracować będzie ok. 20 pracowników przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Praca odbywać się będzie jednozmianowo w porze dnia.
Zakład Drzewny Artur Łukasiewicz planuje w ciągu roku przerabiać ok. 5 tys. m3 drewna (planowane proporcje: 1/3 drewno pochodzenia z gatunku liściastego i 2/3 drewno pochodzenia z gatunku iglastego).Przerób dotyczy przecierania drewna okrągłego na trakach, a także wykonywania więźb dachowych. W Zakładzie drzewnym zastosowane zostaną odciągi trocin. W pomieszczeniach obiektów planowana jest wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylacją mechaniczną, w związku z tym planowane jest zamontowanie wentylatorów dachowych.
Wszelkie prace związane z przecieraniem drewna i ich obróbką wykonywane będą                     w pomieszczeniach zamkniętych. Przetarta tarcica składowana będzie na wyznaczonych placach utwardzonych, tj. w części północnej działki, (na której składowane będą również kloce z przeznaczeniem do przetarcia) oraz zachodniej za budynkiem nr 1.
Plac składowy w części północnej działki utwardzony zostanie żwirem, natomiast plac składowy w części zachodniej działki utwardzony jest tzw. chudym betonem, podobnie jak też place manewrowo-parkingowe zakładu (dot. wjazdu na teren zakładu, placów pomiędzy budynkami i wokół budynków).
b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich - W sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występuję inne przedsięwzięcia tego rodzaju, tym samym nie występuje możliwość powiązań tych przedsięwzięć, a w szczególności kumulowania się oddziaływań na środowisko przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich. 
c) wykorzystania zasobów naturalnych – Nie przewiduje się wykorzystania innych paliw i  energii, surowców oraz  materiałów poza piaskiem, cementem, wodą, betonem, cegłą, stalą, blachą stalową, zaprawą, wylewką cementową, styropianem, drewnem, folią, płytami warstwowymi, czyli tymi materiałami które są niezbędne na etapie prowadzonych prac budowlanych. Teren obejmujący nieruchomość usytuowany  jest w zasięgu komunalnych sieci uzbrojenia terenu. Planowane jest zużycie wody  z wodociągu gminnego  jedynie do celów bytowych na jednego zatrudnionego 1,8 m3/j.o. x miesiąc.
d) emisji i występowania innych uciążliwości – W trakcie budowy mogą wystąpić okresowe negatywne oddziaływania na środowisko oraz uciążliwość dla ludzi, gdyż prace budowlano-montażowe powodować będą hałas spowodowany przez pracujące maszyny, urządzenia, pojazdy. Identyfikację źródeł oddziaływania na otoczenie należy zróżnicować w zależności od etapu inwestycji, gdyż niewielkie uciążliwości znikną z zakończeniem fazy budowy. Natomiast w fazie eksploatacji planowana inwestycja nie będzie oddziaływała znacząco na środowisko. Równoważny poziom hałasu na granicy działki Inwestora w czasie pracy warsztatu w godzinach dziennych nie przekroczy wartości dopuszczalnej tj. 55 dB-A,
w godzinach nocnych zakład będzie nieczynny. Emitowany hałas ulegnie też znacznemu zmniejszeniu po wykonaniu docieplenia (termomodernizacji) ścian zewnętrznych budynku. Wszystkie prace wykonywane będą wewnątrz budynku. Źródłem hałasu będą urządzenia pracujące wewnątrz zakładu, budynek planuje się wyposażyć w następujące urządzenia:
 
Nazwa
Ilość sztuk
 
Poziom hałasu dB
 
piła taśmowa
1
68
trak taśmowy
2
97
trak pionowy
1
87
wielopiła
1
95
strugarka grubościowa
1
90
frezarka
1
90
szlifierka taśmowa
1
80
pilarka poprzeczna
1
84
pilarka tarczowa
4
90
heblarka
2
83
obrabiarka wieloczynnościowa
1
70
obrzynarka
1
98
ostrzarka do pił taśmowych
1
77
 
Ponieważ trudno określić jest jednoczesność pracy poszczególnych urządzeń w zakładzie przyjmuje się, że w pomieszczeniu budynku poziom mocy akustycznej hałasu nie może przekroczyć dopuszczalnego poziomu tj. 85 dB, niemniej jednak wystąpienia przekroczeń zostaną zastosowane środki ochrony indywidualnej. Planowane jest wyposażenie zakładu           w traki taśmowe poziome posiadające ceramiczne bloczki prowadnika, co zapewni eliminację styczności brzeszczotu z metalowymi częściami prowadnika, co umożliwi znaczną redukcję poziomu hałasu. Emitowany hałas ulegnie znacznemu zmniejszeniu dzięki wykorzystanym do budowy materiałom.
Źródłem emisji na terenie zakładu drzewnego będzie emitor kotłowni – o wysokości 7 m               i średnicy 50cm- znajdującej się w budynku nr 1. W kotłowni zamontowany będzie kocioł                o mocy znamionowej 200 kW. Roczne zużycie drewna – ok. 4 Mg dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń i 6 Mg na potrzeby suszarni. Planowane jest 4 cykle suszenia w roku (każda).               Z tego 2 cykle w porze letniej i 2 w porze zimowej. Zakłada się, że suszarnie pracować będą jednocześnie. Długość jednego cyklu dla przedmiotowych suszarni wynosi ok. 40 dni.             Okres grzewczy będzie trwał ok. 0,5 roku przyjęto, że ok. 4380 godzin, przyjęto, że suszarnia w porze letniej pracować będzie 1920 godzin. Kotłownia będzie emitować poprzez komin – emitor E1 gazy i pyły w ilościach:
 

wysokość emitora
     7    
[m]
(emitor zadaszony)
średnica emitora
     0,5  
[m]
 
prędkość gazów na wylocie emitora
     6,801
[m/s]
 
temperatura gazów
     273    
[K]
 
efektywna wysokość emitora
     7    
[m]
 
ciepło właściwe gazów
     1,3  
[kJ/m3K]
 
temperatura otoczenia
     281,2  
[K]
 
wysokość anemometru
     14    
[m]
 
szorstkość terenu
     0,5  
[m]
 

  
Na terenie zakładu powstawać będą ścieki socjalno-bytowe odprowadzane do gminnej kanalizacji sanitarnej.
W czasie eksploatacji przedsięwzięcia powstawać będą odpady komunalne, które będą gromadzone w pojemnikach na terenie zakładu i usuwane zgodnie z systemem obowiązującym na terenie  gminy Bircza. Odpady powstające na etapie eksploatacji oraz sposób postępowania z nimi zostały zamieszczone  w poniższych tabelach.
 

Lp
Kod odpadu
Rodzaj odpadu niebezpiecznego
1.
16 02 13
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (świetlówki),
2
13 01 09
Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
3
13 02 04
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
4
15 01 10
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
5
15 02 02
Sorbenty, materiały filtracyjne i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
6
16 06 01
Baterie i akumulatory ołowiowe

 

Lp
Kod odpadu
Rodzaj odpadu innego niż niebezpieczne
1.
03 01 01
odpady kory i korka
2.
03 01 05
trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04,
3.
10 01 03
Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej

 
Odpady w postaci wiór, ścinek, drewno i trociny z drewna poddane będą odzyskowi                   w procesie R1 we własnej kotłowni. W związku z tym niezbędnej jest uzyskanie zezwolenia na odzysk odpadów
Na powstające odpady w zakładzie zostanie wyznaczone miejsce na ich gromadzenie. Odpady magazynowane będą selektywnie w pojemnikach zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach i przekazywane będą firmom posiadającym zezwolenia stosownych organów na ich odbiór.
W Zakładzie drzewnym zastosowane zostaną odciągi trocin. W pomieszczeniach obiektów planowana jest wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylacją mechaniczną, w związku z tym planowane jest zamontowanie wentylatorów dachowych.
W Zakładzie drzewnym zastosowane zostaną odciągi trocin. W pomieszczeniach obiektów planowana jest wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylacją mechaniczną, w związku z tym planowane jest zamontowanie wentylatorów dachowych.
e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji
i stosowanych technologii –
istnieje minimalne ryzyko wystąpienia poważnej awarii. Celem zapobiegania ewentualnych awariom wszystkie urządzenia i instalacje będą utrzymywane
w należytym stanie, również bezwzględnie przestrzegane będą przepisy bezpieczeństwa
i higieny pracy.
2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności do samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
a) obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych – nie dotyczy
b) obszary wybrzeży – nie dotyczy
c) obszary górskie lub leśne – nie dotyczy
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych – nie dotyczy
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) – Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków „Pogórze Przemyskie” (PLB180001) ( miejscowość Bircza jest wyłączona z Natury) oraz w granicach Przemysko –Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, utworzonego rozporządzeniem Nr 65 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2005 r, w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. U.Woj. Podka. Nr 94, poz. 1585 z późn. zm.).
f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – nie dotyczy
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne – nie dotyczy
h) gęstość zaludnienia – ok. 26 osób/ km2
i) obszary przylegające do jezior – nie dotyczy
j) obszary ochrony uzdrowiskowej – nie dotyczy
3) rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z :
a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać – Z przedstawionych informacji o planowanym przedsięwzięciu wynika, że zasięg oddziaływania planowanej inwestycji będzie wyznaczony głównie hałasem i emisją pyłów. Identyfikację źródeł oddziaływania na otoczenie należy zróżnicować w zależności od etapu inwestycji. W fazie eksploatacji planowana inwestycja nie będzie znacząco oddziaływała na środowisko. Hałas nie powinien przekroczyć 55dB-A, w godzinach nocnych zakład będzie nieczynny, powstające odpady będą odpowiednio gromadzone, a następnie przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania.
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze – Planowane przedsięwzięcie zostanie w całości zrealizowane na terytorium państwa polskiego. Uwzględniając charakter planowanej inwestycji oraz jego odległość od najbliższej granicy państwa nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie oddziaływało na obszary położone poza granicami Polski.
c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej – Całość przedsięwzięcia zlokalizowana jest na działce nr 78/12 położonej w miejscowości Bircza, gmina Bircza. Powierzchnia działki wynosi 1,2699 ha, z czego 0,0429 ha to Lz, natomiast pozostała część kwalifikowana jest jako tereny przemysłowe. W sąsiedztwie planowanej inwestycji – z uwagi, że jest to teren przemysłowy - występują również inne przedsięwzięcia a mianowicie: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Birczy, Zakład Drzewny, Klub-Dyskoteka oraz Zakład Produkcji Lamp. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest od strony południowej na działce 78/19 w odległości ponad 100 m. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie zurbanizowanym z dostępem do mediów, tj. wodociągu, kanalizacji, energii elektrycznej.
d) prawdopodobieństwa oddziaływania – Oddziaływanie na środowisko będzie związane zarówno z fazą realizacji przedsięwzięcia jak i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia
i dotyczyło będzie przede wszystkim oddziaływania na klimat akustyczny i powietrze (hałas oraz emisja pyłów i gazów), emisję odpadów oraz ścieków.
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania – Oddziaływanie, jakie wystąpi podczas prac budowlanych (hałas, emisja pyłów) będzie mieć charakter okresowy, krótkotrwały a uciążliwości ustaną wraz z zakończeniem prac. Faza eksploatacji obiektu biorąc pod uwagę jego skalę wielkości i lokalizację - nie będzie oddziaływała znacząco na środowisko. Równoważny poziom hałasu na granicy działki Inwestora w czasie pracy warsztatu w godzinach dziennych nie przekroczy wartości dopuszczalnej tj. 55 dB-A, w godzinach nocnych zakład będzie nieczynny.
 
Biorąc pod uwagę powyższe kryteria i uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu, uwzględniając opinię sanitarną wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, po szczegółowej analizie przedłożonej informacji o planowanym przedsięwzięciu, Wójt Gminy Bircza postanowił nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i jednocześnie określił zakres raportu o oddziaływaniu
w/w przedsięwzięcia na środowisko.
 
Raport o oddziaływaniu na środowisko pozwoli dokonać szczegółowej analizy
i oceny:
- oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,
- możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
 
Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku, prowadzonym przez Wójta Gminy Bircza w Biuletynie Informacji Publicznej www.bircza.pl.
Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.
 
 
Pouczenie
 
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Bircza w terminie 7 dni od daty jego doręczenia – (art. 65 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 141 § 1 i 2 Kpa).
 
 
 
 
Wójt Gminy Bircza
Józef Żydownik
 
 
 
 
Otrzymują:
 1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza;
 2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
 3. Tablica ogłoszeń miejscowości Bircza;
 4. Miejsce realizacji przedsięwzięcia;
 5. a/a.
 
Strony postępowania:
1.      Wnioskodawca – Zakład Drzewny Artur Łukasiewicz, ul. Mjr Kusiaka  36, 37-740 Bircza;
2.      Gmina Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza;
3.      Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Inspektorat w Przemyślu, Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6, 37-700 Przemyśl;
4.      Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o., ul. Mjr Kusiaka 40/2,
37-740 Bircza;
5.      „Petro-Trans” Spółka Cywilna Firma Handlowa w Jarosławiu przy ulicy nad Sanem, ul. Nad Sanem, 37-7500 Jarosław;
6.      Pan Artur Łukasiewicz, zam. Wola Korzeniecka 65, 37-740 Bircza;
7.      Pani Jolanta Łukasiewicz, zam. ul. Węgierska 84, 37-700 Przemyśl;
8.      Pan Bartłomiej Pająk, zam ul. Frankowskiego 2/6, 37-700 Przemyśl;
9.      Pan Czesław Antosiewicz, zam. ul. Flisacka 25a, 37-750 Jarosław;
10. Pani Barbara Antosiewicz, zam. ul. Flisacka 25a, 37-750 Jarosław;
11. Pan Janusz Wójcicki, zam. ul. Flisacka 4, 37-750 Jarosław;
12. Pani Ewa Wójcicka zam. ul. Flisacka 4, 37-750 Jarosław;
13. Pan Kazimierz Ryznar, zam. Stara Bircza 63, 37-740 Bircza;
14. Pani Marta Ryznar, zam. Stara Bircza 63, 37-740 Bircza;
 
 
Do wiadomości:
1.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. B-pa Glazera 9,
37 – 700 Przemyśl;
2.    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 38,
35 – 001 Rzeszów.
 

Autor: Jadwiga Haber-Slowińska
Data: 2012-01-04 15:27:30
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2012-01-04 15:29:57

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl