Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
29-03-2023, Środa, 09:26


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

DECYZJA

 

WÓJT GMINY BIRCZA                                                               Bircza, dnia 23 stycznia 2012 r.           
 
OŚ.6220.1.2011.2012
 
 
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt.4 , art. 84, art. 85 ust. 2 pkt. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227), oraz  Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(j. t .Dz. U. z 2000r. Nr 98,poz.1071 z późn. m.), po rozpatrzeniu wniosku Nadleśnictwa Bircza, z siedzibą Stara Bircza 99, 37-740 Bircza o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie   drogi leśnej Sufczyna-Tokarnia” z dnia 11 stycznia 2011r., oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu
 
Określam
realizację przedmiotowego przedsięwzięcia
 
 
 I.      Zakres przedsięwzięcia:
 
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie drogi leśnej Sufczyna-Tokarnia, o długości nie przekraczającej 2,5 km, zlokalizowanej na terenie gminy Bircza, w powiecie przemyskim, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 172, 261, 484, 486 w obrębie ewidencyjnym Sufczyna wraz z urządzeniami towarzyszącymi. W pierwszej części, a odcinku ok. 180 m, wykorzystana zostanie istniejąca droga gminna oraz włączenie do drogi powiatowej (modernizacja istniejącej drogi), w pozostałej części przedsięwzięcia obejmuje budowę nowej drogi na gruntach leśnych.
 
II.      Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności  ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 
1)      W toku budowy należy zapewnić właściwą organizację robót z zastosowaniem sprawnego sprzętu.
2)      Roboty w trakcie budowy i późniejsza eksploatacja muszą być wykorzystane rak, aby nie były źródłem zanieczyszczenia środowiska  surowcami, materiałami, odpadami lub innymi substancjami stosowanymi w czasie ich trwania.
3)      Prace związane z wylesieniem terenu pod projektowaną drogę leśną, należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. w okresie jesienno-zimowym lub zimowym.
4)      Odpady pozrębowe, karpina powstała w wyniku karczowania pni, składowane będą poza pasem drogowym, gdzie jako naturalna biomasa ulegną naturalnemu rozłożeniu.
5)      Urobek ziemny powstały w wyniku prac ziemnych, transportowany będzie z wykorzystaniem pasa terenu przeznaczonego pod projektowaną drogę, natomiast warstwa humusu zostanie wykorzystana do budowy i profilowania nasypów.
6)      Po zakończeniu prac budowlanych, teren wokół pasa drogowego , należy uporządkować z powstałych materiałów budowlanych.
7)      Wycinkę drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
8)      Woda opadowa z jezdni odprowadzana będzie do rowów przydrożnych , których dna umocnione będą prefabrykatami betonowymi.
9)      Warstwa ziemi próchniczej zostanie przetransportowana poza pas drogowy, w celu jej rozplantowania.
10) Materiały, urządzenia i maszyny niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, transportowane będą z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury.
11) Gospodarka odpadami powstającymi zarówno na etapie realizacji, jak również eksploatacji przedsięwzięcia, prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
  
 III.Wymagania dotyczące ochrony środowiska , konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
 
1) Projekt budowlany musi uwzględniać ustalenia wymienione w pkt II niniejszego postanowienia.
 
 IV.Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia , nie ma obowiązku przeprowadzenia:
 
1)      Ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
2)      Postępowania w ramach transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 
V.      Charakterystyka przedsięwzięcia stanowiąca załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach winna uwzględnić wszystkie obiekty istniejące jak i projektowane z wyszczególnieniem ich charakterystycznych parametrów.
 
 
UZASADNIENIE
 
Dnia 11 stycznia 2011 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynął wniosek Nadleśnictwa Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie   drogi leśnej Sufczyna-Tokarnia”.
Dnia 16 stycznia 2011 r. wezwano inwestora do uzupełnienia braków formalnych wniosku, które zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie.
Dnia 25 stycznia 2011 r. Wójt Gminy Bircza wszczął postępowanie administracyjne w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t .Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), umożliwiając stronom postępowania zapoznanie się z aktami sprawy, wyrażanie opinii, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Przepis art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. stanowi, iż organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jest wójt gminy 
w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Art. 71 ust. ustawy stanowi, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów ustawy.    
Wójt Gminy pismem dnia 26 stycznia 2011 r.  wystąpił do właściwych organów , tj.:
          -          Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
          -          Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
o wyrażenie opinii, w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.
                Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu w wydanej opinii sanitarnej znak PSNZ.465-4/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. (data wpływu 03 luty 2011r.) stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia pod względem higieniczno-sanitarnym oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu uzasadnił swoje postanowienie tym, że: „przedsięwzięcie polegać będzie na budowie drogi leśnej , przebudowie drogi gminnej na odcinku ok. 180 m oraz przebudowie zjazdu z drogi powiatowej. Łączna długość drogi wynosić będzie 2,5 km. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na stan sanitarny środowiska, Przedsięwzięcie nie będzie miało powiązania z innymi inwestycjami, zatem nie wystąpi kumulacja emisji do środowiska na etapie realizacji, Zasięg oddziaływania będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenu realizacji przedsięwzięcia. Na etapie użytkowania drogi nie przewiduje się wprowadzania do środowiska żadnych szkodliwych substancji oraz energii”.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowieniem znak WOOŚ-4240.13.6.2011.JG-4 z dnia 15 kwietnia 2011r (otrzymanym dnia 19 kwietnia 2011r.) wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W uzasadnieniu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie stwierdził, że: „Projektowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 63 ust. 1 i art. 173 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), tj. „drogi o nawierzchni   twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 31 i 32 obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w granicach Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego funkcjonującego na mocy rozporządzenia Nr 73/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego(Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 137, poz. 2089), w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Pogórze Przemyskie” (PLB 180001) oraz w odległości ok. 1,5 km od granic obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Ostoja Przemyska” (PLH180012).
Mając na uwadze lokalizację inwestycji w granicach Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego oraz zapisy art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm. ) i § 3 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia Nr 73/05 Wojewody Podkarpackiego, na obszarze Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykaże brak niekorzystnego wpływu na przyrodę omawianego obszaru. Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze , historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać i wyjaśniać zagadnienia określone w art. 66 bez pkt 10  ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz uwzględniać ocenę oddziaływania, w szczególności winien analizować wpływ na zasoby, twory i składniki przyrody, o których mowa w art.2 ww. ustawy o ochronie przyrody, w szczególności na siedliska przyrodnicze objęte ochroną oraz gatunki grzybów, roślin i zwierząt, objętych ochroną gatunkową, występujące na obszarze objętym przedsięwzięciem oraz w strefie jego oddziaływania oraz wpływ na środowisko przyrodnicze, poprzez określenie wielkości oddziaływań bezpośrednich , pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótko-, srednio- i długoterminowych, stałych i chwilowych przedmiotowego przedsięwzięcia w zasięgu możliwego oddziaływania, określić wielkość oddziaływań wraz z przedstawieniem metodyki jego określania”.
            Po zasięgnięciu opinii, o których mowa powyżej tutejszy organ dokonał analizy uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy z dnia
3 października 2008 r. uwzględnianych przy wydawaniu postanowienia o stwierdzeniu  potrzeby oceny oddziaływania na środowisko, postanowieniem znak OŚ-6220.1.2011.DŚ
z dnia 21 kwietnia 2011r. Wójt Gminy w Birczy stwierdził obowiązek przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „ Budowa   drogi leśnej Sufczyna-Tokarnia”, nakładając na Inwestora obowiązek przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z tym, dnia 21 kwietnia 2011r Wójt Gminy Bircza zawiesił postępowanie do czasu przedłożenia przez inwestora raport o oddziaływaniu na środowisko .
            W dniu 29 kwietnia 2011 r. Nadleśnictwo Bircza – Inwestor przedłożył do Urzędu Gminy w Birczy wymagany raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia o nazwie „ Budowa   drogi leśnej Sufczyna-Tokarnia” w trzech egzemplarzach. Dnia 4 maja 2011r. Wójt Gminy Bircza wznowił zawieszone postępowanie oraz ponownie  wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
             Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, pismem znak: PSNZ.460-5/11 z dnia 17 maja 2011 r. wyraził pozytywną opinię pod względem higieniczno-sanitarnym i odstąpił od określenia warunków jego realizacji w zakresie higieniczno-sanitarnym. ”Planowana budowa drogi leśnej Sufczyna-Tokarnia ma na celu udostępnienie kompleksu leśnego na zachodnich zboczach kotliny Birczy do prowadzenia zrywki i wywozu drewna. Droga będzie usytuowana w obszarze leśnym, poza zabudowaniami i nie wymaga spełniania szczególnych uwarunkowań higienicznych i sanitarnych”.
             Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (zwanym dalej RDOŚ) pismem znak:WOOS.4242.13.11.2011.AD-2 z dnia 2 czerwca 2011r. (otrzymanego 6 czerwca 2011r.) z powodu złożoności sprawy, wydłużył termin wydania uzgodnienia o 2 miesiące.
             RDOŚ pismem znak:WOOS.4242.13.11.2011.AD-3 z dnia 28 czerwca 2011r. (otrzymanego 30 czerwca 2011r.), wezwał inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko.W związku z powyższym Wójt Gminy pismem z dnia 1 lipca 2011r. wezwał inwestora do uzupełnienia raportu w wyznaczonym przez RDOŚ zakresie, który dnia 11 lipca 2011r. przedłożył do Urzędu Gminy w Birczy wymagane uzupełnienie. Dnia 11 lipca 2011 r. urząd przesłał uzupełnienie raportu do RDOŚ w Rzeszowie, który w odpowiedzi pismem znak WOOS.4242.13.11.2011.AD-5 dnia 26 lipca 2011r.(data otrzymania 27 lipca 2011r.) wyznaczył nowy termin uzgodnienia do dnia 25 sierpnia 2011r.
             W nawiązaniu do pisma RDOŚ znak WOOS.4242.13.11.2011.AD-6 z dnia 10 sierpnia 2011 r. (otrzymane dnia 11 sierpnia 2011r.) ponownie określającego zakres uzupełnienia raportu, Wójt wezwał inwestora  do  przedłożenia w terminie do 30 września 2011r. uzupełnienie raportu.
             Nadleśnictwo Bircza dnia 5 września 2011r. przedłożyło uzupełnienie raportu, które niezwłocznie dnia 6 września 2011r. przesłano do RDOŚ. W nawiązaniu do uzupełnionego raportu RDOŚ pismem z znak WOOS.4242.13.11.2011.IS- 9  z dnia 5 października 2011r. ponownie wezwał do przedłożenia uzupełnień do raportu w określonym zakresie. W związku z powyższym wystąpiono do Nadleśnictwa Bircza z pismem z dnia 10 października 2011r.  o przedłożenie uzupełnień do 14 listopada 2011r. Inwestor przedłożył uzupełniony raport do urzędu dnia 28 października 2011r., które przesłano do RDOŚ w Rzeszowie.
             Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem znak: WOOS.4242.13.11.2011.IS-14   z dnia 5 stycznia 2012r. (otrzymanego 10 stycznia 2012r.)uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia polegającegona „ Budowie   drogi leśnej Sufczyna-Tokarnia”.
             W uzasadnieniu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podał, że:
„w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko poza wariantem inwestycyjnym przedstawiono warianty alternatywne oraz wariant  polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia. W przypadku niepodejmowania realizacji analizowanego przedsięwzięcia  wiązałoby się z brakiem możliwości udostępniania kompleksu leśnego, a w ślad za tym , mogłoby spowodować wymierne straty w majątku Skarbu Państwa zarządzanym przez Nadleśnictwo. Brak realizacji przedsięwzięcia uniemożliwiłoby rozwiązanie istniejących konfliktów społecznych , wywołanych przez konieczność korzystania przez Lasy Państwowe z gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Racjonalne warianty alternatywne zostały odrzucone przez Inwestora ze względu na brak tytułu własności do gruntów, możliwe konflikty społeczne, ukształtowanie terenu i funkcjonalność projektowanej drogi oraz konieczność budowy skomplikowanych obiektów inżynieryjnych, uwarunkowania przyrodnicze i ekonomiczne. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska („inwestycyjny”) jest wyborem optymalnym i nie istnieje możliwość wytyczenia innej korzystniejszej rasy przebiegu drogi. Budowa drogi leśnej w wybranym wariancie spowoduje:
  •  skrócenie długości tras zrywkowych oraz wyeliminowanie konieczności podwozu drewna, co ograniczy przemieszczanie się ciężkiego sprzętu zrywkowego po gruntowych szlakach zrywkowych , co wpłynie na ograniczenie hałasu i emisji spalin oraz szkód związanych ze zrywką drewna, tj. uszkodzenia wierzchnich warstw gleby a także roślinności drzewiastej.
  • zmniejszenie zagrożenia pożarowego ze względu na udostępnienie kompleksu i umożliwienie dojazdu jednostek ratowniczych w sferę bezpośredniego zagrożenia,
  •  poprawę skuteczności  działania administracji leśnej poprzez zapobieganie szkodnictwu leśnemu w tym, m.in. kłusownictwu i kradzieżom drewna.
 
Podczas realizacji przedsięwzięcia nastąpi lokalny wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza, generowany na etapie dowozu materiałów, surowców i sprzętu, a także wykonywanych robót budowlanych. Oddziaływania te będą mieć jednak charakter lokalny i odwracalny.
W czasie realizacji inwestycji będzie występowała emisja hałasu, która spowodowana będzie pracą maszyn i urządzeń oraz przez środki transportu dowożące materiały budowlane. Generowanie oddziaływania występować będą jednak okresowo i ograniczone będą do terenu realizowanego przedsięwzięcia.
Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie niekorzystnie oddziaływać na ludzi oraz środowisko.
Przebieg projektowanej drogi wykorzystuje istniejący ślad drogi gminnej na odcinku ok. 180 m (początkowy odcinek) oraz grunty leśne pokryte drzewostanem i grunty związane z gospodarką leśną, tj. zbiorczy szlak zrywkowy o szerokości ok. 3 m i drogi gruntowe.
Jak wynika z przedstawionej dokumentacji, trasa projektowanej drogi leśnej nie pokrywająca się z istniejącymi drogami i szlakami zrywkowymi, przebiegać będzie głównie przez drzewostany porolne ( modrzewiowe, sosnowe i świerkowe) w wieku ok. 60 lat. W chwili obecnej drzewostany te są niezgodne z typem siedliskowym lasu (potencjalne siedlisko żyznej buczycy karpackiej), w związku z czym powinny podlegać przebudowie. Trasa planowanej drogi przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie terenu zajętego przez siedliska przyrodnicze grądu subkontynentalnego  (na odcinku ok. 150 m) oraz żyznej buczyny karpackiej w formie podgórskiej (na odcinku ok. 250m).
Po przeanalizowaniu informacji zawartych w przedstawionych dokumentach, stwierdzono, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia po uwzględnieniu powyżej wymienionych warunków, nie pogorszy w znaczący sposób stanu siedlisk przyrodniczych oraz nie wpłynie negatywnie na gatunki będące przedmiotem obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Pogórze Przemyskie”(PLB180001), jak również nie wpłynie negatywnie na integralność tego obszaru oraz spójność sieci Natura 2000.
Jak wynika z przedłożonego materiału , przedsięwzięcie dzięki zastosowanym rozwiązaniom organizacyjnym, technicznym i technologicznym nie będzie powodować zagrożeń wystąpienia awarii, nie wymaga również ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania oraz przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania  w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować oddziaływania transgranicznego na sadowisko z uwagi na odległość od granicy państwa oraz niewielki zasięg oddziaływania obiektu, Wobec powyższego ni określono uwarunkowań w tym zakresie.
             Z uwagi na powyższe uznano, że przedsięwzięcie spełni wymogi stawiane przez przepisy z zakresu ochrony środowiska.”
             Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r., decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.
Zgodnie z art. 85 ust. 2 , pkt. 2 cyt. na wstępie ustawy z dnia 3 października 2008 r., decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia.
 
Uwzględniając opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz  przedstawiony stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentencji.
 
                                                                           
                                                              Pouczenie
                                                                           
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu ul. Borelowskiego 1, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania.
 
 
 Wójt Gminy Bircza
Józef Żydownik
 
 
Załączniki:
1)      Charakterystyka przedsięwzięcia.
 
 
 
Otrzymują:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza;
  2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
  3. Tablica ogłoszeń miejscowości Bircza;
  4. Miejsce realizacji przedsięwzięcia
  5. A/a.
 
 
Strony postępowania:
1.      Wnioskodawca – Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza;
2.      Wójt Gminy Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza;
3.      Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-740 Bircza.
 
 
Do wiadomości:
1.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. B-pa Glazera 9,
37 – 700 Przemyśl;
2.    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. J. Piłsudskiego 38,
35 – 001      Rzeszów.
 
 
 
 
Załącznik do Decyzji nr OŚ.6220.1.2011.2012 z dnia 23 stycznia 2012 r.
 
 
 
Charakterystyka przedsięwzięcia pn. „ Budowa   drogi leśnej Sufczyna-Tokarnia”.
 
           
 
            W ramach planowanej inwestycji planuje się dokonaćbudowy drogi leśnej Sufczyna-Tokarnia, o długości nie przekraczającej 2,5 km, zlokalizowanej na terenie gminy Bircza, w powiecie przemyskim, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 172, 261, 484, 486 w obrębie ewidencyjnym Sufczyna wraz z urządzeniami towarzyszącymi. W pierwszej części, a odcinku ok. 180 m, wykorzystana zostanie istniejąca droga gminna oraz włączenie do drogi powiatowej (modernizacja istniejącej drogi), w pozostałej części przedsięwzięcia obejmuje budowę nowej drogi na gruntach leśnych.
Trasa projektowanej drogi leśnej nie pokrywająca się z istniejącymi drogami i szlakami zrywkowymi, przebiegać będzie głównie przez drzewostany porolne
(modrzewiowe, sosnowe i świerkowe) w wieku ok. 60 lat. W chwili obecnej drzewostany te są niezgodne z typem siedliskowym lasu (potencjalne siedlisko żyznej buczycy karpackiej), w związku z czym powinny podlegać przebudowie. Trasa planowanej drogi przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie terenu zajętego przez siedliska przyrodnicze grądu subkontynentalnego (na odcinku ok. 150 m) oraz żyznej buczyny karpackiej w formie podgórskiej (na odcinku ok. 250m).
Przedsięwzięcie obejmuje budowę drogi leśnej, przebudowę drogi gminnej i zjazdu z drogi powiatowej. W obrębie planowanej trasy znajduje się kilka budynków o charakterze zabudowy zagrodowej. Projektowana droga będzie drogą zakładową, utwardzoną, nieulepszoną, jednopasmową, dwukierunkową z następującymi parametrami technicznymi:
    kategoria ruchu KR1 – ruch bardzo lekki,
          -          szerokość jezdni 3.50m,
          -          szerokość pobocza 2x0.75m,
          -          przekrój poprzeczny jednostronny w kierunku naturalnego spadku terenu 3%,
          -          warunki wodne przyjęto jako przeciętne,
          -          warunki gruntowe – grunty niewysadzinowe,
          -          nośność podłoża – G1.
            Przy drodze znajdować się będą również mijanki i składy drewna.
            Przebudowywany odcinek drogi gminnej 180m posiada nawierzchnię ziemną utwardzoną kruszywem, sposób jej użytkowania nie ulegnie zmianie. Przez teren leśny, gdzie projektuje się nową drogę, przebiegają już szlaki zrywkowe, nie spełniają one jednak parametrów technicznych, które są wymagane dla transportu drewna samochodami ciężarowymi. 
            Łączna długość projektowanej trasy wynosi 2.5km, powierzchnia jezdni wraz z poboczami 13tys. m², szacowna powierzchnia terenu zajęta pod korpus drogowy 40tys. m².
Konstrukcję nawierzchni jezdni i poboczy planuje się wykonać w następującym układzie:
    nawierzchnia z tłucznia gr. 8cm,
    podbudowa z tłucznia gr. 20cm,
    warstwa odsączająca z pospółki 20cm,
    zagęszczone i wyprofilowane podłoże gruntowe.
Planowana budowa drogi leśnej Sufczyna-Tokarnia ma na celu udostępnienie kompleksu leśnego na zachodnich zboczach kotliny Birczy do prowadzenia zrywki i wywozu drewna.
            Projektowana droga przebiega w większości przez teren zalesiony, zatem dla zbudowania drogi niezbędna będzie wycinka drzew,  szacowana powierzchnia wycinki lasu 3ha, co stanowi 4% powierzchni działek leśnych 484 i 486. Należy podkreślić, że droga przebiega przez drzewostany głównie sosnowe na gruntach porolnych.
Przedsięwzięcie dzięki zastosowanym rozwiązaniom organizacyjnym, technicznym i technologicznym nie będzie powodować zagrożeń wystąpienia awarii, nie wymaga również ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania oraz przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Nie występuje również kumulowanie się  oddziaływań na środowisko, ponieważ w sąsiedztwie nie występują inne przedsięwzięcia podobnego rodzaju.
Zasięg oddziaływania będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenu realizacji przedsięwzięcia. Na etapie użytkowania drogi nie przewiduje się wprowadzania do środowiska żadnych szkodliwych substancji oraz energii.
Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie niekorzystnie oddziaływać na ludzi oraz środowisko oraz nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko, gdyż znajduje się w znacznej odległości od granicy państwa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wójt Gminy Bircza
 Józef Żydownik
 
 

Autor: Jadwiga Haber-Slowińska
Data: 2012-01-24 16:10:50
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2012-01-24 16:15:15

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl