Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
28-03-2023, Wtorek, 01:17


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

POSTANOWIENIE

 

WÓJT GMINY BIRCZA                                                    
Bircza, dnia 15 luty 2012r.
OŚ. 6220.1.2012
 
 
 
POSTANOWIENIE
 
 
Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U Nr 199, poz. 1227 z pózn.zm. ), w związku z    §3 ust.1 pkt. 45 i 52 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) można zaklasyfikować, jako instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r- Prawo energetyczne ( Dz. U z 2006r Nr 89, poz. 625 z pózn. zm.) o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej (§3 ust.1 pkt. 45) oraz art. 123 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2000r Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku SFW Bio Spółka z o. o.  z siedzibą w Leszczawie Dolnej 107, 37-740 Bircza z dnia 30 stycznia 2012 r. o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy p.n. „Budowa budynku hali produkcyjnej wytwórni peletów i brykietów wraz z częścią magazynową i suszarnią. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na cele socjalne i biurowe wraz z kotłownią. Budowa urządzeń do wstępnego podczyszczania ścieków opadowych wra z infrastrukturą towarzyszącą. Budowa zbiornika ppoż. Budowa studni kopanej oraz przyłącza wodociągowego ze studni. Budowa dróg i placów utwardzonych. Budowa wiaty. Budowa uzbrojenia technicznego niezbędnego dla funkcjonowania wytwórni peletów  i brykietów. Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi krajowej na zjazd publiczny. Budowa ogrodzenia.” na działkach nr 257/114, 257/118, 258, 256 położonych w miejscowości Leszczawa Dolna, gmina Bircza
 
 
postanawiam
 
 
nałożyć na SFW Bio Spółka z o. o. z siedzibą w Leszczawie Dolnej 107, 37-740 Bircza obowiązek przedłożenia właściwemu miejscowo Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie, następujących dokumentów dotyczących wydania decyzji                        o   wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy p.n. „Budowa budynku hali produkcyjnej wytwórni peletów i brykietów wraz z częścią magazynową i suszarnią. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na cele socjalne i biurowe wraz z kotłownią. Budowa urządzeń do wstępnego podczyszczania ścieków opadowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budowa zbiornika ppoż. Budowa studni kopanej oraz przyłącza wodociągowego ze studni. Budowa dróg i placów utwardzonych. Budowa wiaty. Budowa uzbrojenia technicznego niezbędnego dla funkcjonowania wytwórni peletów i brykietów. Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi krajowej na zjazd publiczny. Budowa ogrodzenia.” na działkach nr 257/114, 257/118, 258, 256 położonych w miejscowości Leszczawa Dolna, gmina Bircza:
1.      Kserokopię wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy   złożonego w Urzędzie Gminy w Birczy.
2.      Kartę informacyjną przedsięwzięcia w 3 egz. w formie tradycyjnej + płyta CD.
3.      Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencji gruntów obejmującą teren planowanego przedsięwzięcia i przewidywany teren oddziaływania.
4.      Informację o braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem.
 
 
 
UZASADNIENIE
 
 
 
            W dniu 30 stycznia 2012 r. Wnioskodawca: SFW Bio Spółka z o. o. z siedzibą w Leszczawie Dolnej 107, 37-740 Birczawystąpił z wnioskiem do tutejszego organu, o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy inwestycji p.n. „Budowa budynku hali produkcyjnej wytwórni peletów i brykietów wraz z częścią magazynową i suszarnią. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na cele socjalne i biurowe wraz z kotłownią. Budowa urządzeń do wstępnego podczyszczania ścieków opadowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budowa zbiornika ppoż. Budowa studni kopanej oraz przyłącza wodociągowego ze studni. Budowa dróg i placów utwardzonych. Budowa wiaty. Budowa uzbrojenia technicznego niezbędnego dla funkcjonowania wytwórni peletów i brykietów. Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi krajowej na zjazd publiczny. Budowa ogrodzenia.” na działkach nr 257/114, 257/118, 258, 256 położonych w miejscowości Leszczawa Dolna, gmina Bircza.
            Projektowana inwestycja zostanie zlokalizowana poza  granicami obszaru   Natura 2000 oraz poza granicami obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty.
Zgodnie z §3 ust.1 pkt. 45 i 52 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) , zamierzenie inwestycyjne można zaklasyfikować, jako instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r- Prawo energetyczne ( Dz. U z 2006r Nr 89, poz. 625 z pózn. zm.) o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej (§3 ust.1 pkt. 45) .
 Zatem stosownie do art. 96 ust. 3 cyt. wyżej ustawy z dnia 3 października 2008, organ wydający decyzję o ustaleniu warunków zabudowy, obowiązany jest do nałożenia postanowieniem obowiązku przedłożenia przez inwestora, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie dokumentów określonych ustawą   z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, celem stwierdzenia braku potrzeby lub konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje :
·         budowę budynku hali produkcyjnej wytwórni peletów i brykietów wraz z częścią magazynową i suszarnią,
·          przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na cele socjalne i biurowe wraz z kotłownią,
·         budowę urządzeń do wstępnego podczyszczania ścieków opadowych wraz                           z infrastrukturą towarzyszącą,
·         budowę zbiornika ppoż. i studni kopanej oraz przyłącza wodociągowego ze studni,
·         budowę dróg i placów utwardzonych,
·         budowę wiaty,
·         budowę uzbrojenia technicznego niezbędnego dla funkcjonowania wytwórni peletów i brykietów,
·         przebudowę istniejącego zjazdu z drogi krajowej na zjazd publiczny,
·         budowę ogrodzenia.
 
Biorąc jednak pod uwagę położenie działek objętych wnioskiem na terenie poza obszarem Natura 2000, oraz działając na zasadzie ostrożności w podejmowaniu ostatecznych rozstrzygnięć, tutejszy organ zobowiązał inwestora do przedłożenia właściwemu Regionalnemu   Dyrektorowi Ochrony Środowiska, dokumentów wymaganych cyt. wyżej ustawą z dnia 3 października 2008r, celem zajęcia stanowiska.
Stosownie do art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienia.
Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.
Po uzyskaniu Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, inwestor winien bezzwłocznie przedłożyć postanowienie w tutejszym Urzędzie jako uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu  warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji.
 
Mając na względzie powyższe należało orzec jak w sentencji.
 
 
 
 
 
POUCZENIE
 
Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.
 
 
 
 
 Wójt Gminy Bircza
Józef Żydownik
 
 
 
 
 
 
Otrzymują :
 
1.Wnioskodawca SFW Bio Spółka z o. o. , Leszczawa Dolna 107, 37-740 Bircza,
2.Gmina Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza,
3.Pan Michał Ksawery Sapieha, 45 AV. DES FLEURS PANOBRIK S. A. , KRAAINEM BELGIA,
4.Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów,
5.Pan Karol Wojdyła – pełnomocnik SFW Bio Spółka z o. o, zam. Malawa 21, 37-740 Bircza.
6.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Birczy,
7.Tablica ogłoszeń miejscowości Bircza,
8.Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
9.A/a.

Autor: Jadwiga Haber-Slowińska
Data: 2012-02-20 14:53:45
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2012-02-20 14:55:10

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl