Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
29-03-2023, Środa, 08:25


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

DECYZJA

 

WÓJT GMINY BIRCZA                                                 Bircza, dnia 21 marca 2012 r.
UG – 7331/6DŚ/10/11/12
DECYZJA
 
Na podstawie art. 104 i  art. 105. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm./, w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
 
p o s t a n a w i a m
umorzyć postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zabezpieczeniu osuwiska w m. Korzeniec gm. Bircza w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka od km 316+780 do km 317+010 wraz z odbudową tej drogi na odcinku objętym osuwiskiem”

U z a s a d n i e n i e
 
            W dniu 16 listopada 2010 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek z dnia 12 listopada
2010 r. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zabezpieczeniu osuwiska w m. Korzeniec Gm. Bircza w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka od km 316+780 do km 317+010 wraz z odbudową tej drogi na odcinku objętym osuwiskiem”.
W dniu 22 listopada 2010 r. Wójt Gminy Bircza zwrócił się z pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia i ewentualnego określenia zakresu raportu.
            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu w wydanej opinii sanitarnej nr PSNZ.465-52/10 z dnia 29 listopada 2010r (data wpływu do tut. urzędu 30 listopada 2010 r.) stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
Wójt Gminy Bircza dnia 6 grudnia 2010 r. w nawiązaniu do pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie   znak RDOŚ-18-WOOŚ-7048-13-33/2/10/mg z dnia 30 listopada 2010 r. uzupełnił braki formalne we wniosku o wydanie opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak WOOŚ.4240.13.1.2011.MG-4 z dnia 05 stycznia 2011r. (otrzymanego 10 stycznia 2011 r.) wezwał Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia . W związku
z powyższym Wójt Gminy Bircza pismem z dnia 11 stycznia 2011 r. wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej w zakresie, który wyznaczył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Dnia 21 lutego 2011 r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zawieszenia prowadzonego postępowania administracyjnego do dnia 31.08.2011 r.
Pismem z dnia 27 września 2011r. Wójt Gminy Bircza wezwał ponownie Inwestora do przedłożenia uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie, który wyznaczył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w piśmie z dnia 11 stycznia 2011r. W odpowiedzi Inwestor pismem znak GDDKiA O/RZ.D-9f/266b/53/2011 z dnia 4 października 2011r. (otrzymanego 10 października 2011r.) zwrócił się z wnioskiem o zawieszenie prowadzonego postępowania, ze względu na to, że nie otrzymał jeszcze od Ministerstwa Środowiska interpretacji przepisów rozporządzenia kwalifikującego przedsięwzięcie inwestora do uzyskania decyzji środowiskowej. W związku z powyższym dnia 11 października 2011r. Wójt Gminy postanowieniem zawiesił prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej.
Dnia 20 marca 2012r. do tutejszego urzędu wpłynęło pismo Inwestora znak:
GDDKiA-O/RZ-P-4b-226b-4/12 z dnia 14 marca 2012r. z prośbą o umorzenie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.
Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 , poz. 1397) przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. 105 k.p.a., gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części. Organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz, gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.
Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.           
 
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Bircza w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.
 
Wójt Gminy Bircza
Józef Żydownik
 
 
 Otrzymują:
 1. Wnioskodawca – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
  w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35 – 959 Rzeszów,
 2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza;
 3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
 4. Tablica ogłoszeń miejscowości Korzeniec;
 5. Tablica ogłoszeń miejscowości Bircza;
 6. Tablica ogłoszeń miejscowości Boguszówka;
 7. Tablica ogłoszeń miejscowości Stara Bircza;
 8. Tablica ogłoszeń miejscowości Wola Korzeniecka;
 9. Miejsce realizacji przedsięwzięcia;
 10. A/a.
 
Do wiadomości:
1.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. B-pa Glazera 9,
37–700 Przemyśl;
2.      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. J. Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów. 
 
 

Autor: Jadwiga Haber-Slowińska
Data: 2012-03-22 14:18:06
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2012-03-22 14:20:48

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl