Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
13-04-2024, Sobota, 08:57


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

POSTANOWIENIE

 

WÓJT GMINY BIRCZA                                                    
Bircza, dnia 23.03. 2012 r.
G.B.B.6730.79.2011/12
 
POSTANOWIENIE
 
Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U Nr 199, poz. 1227 z pózn.zm. ), w związku z §3 ust.1 pkt.53 lit. b), tir. pierwsze Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r, w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko   (Dz. U. Nr 213, poz. 1397.) - można zaklasyfikować zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzysząca jej infrastrukturą nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o powierzchni, na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy o ochronie przyrody, oraz art. 123 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2000r Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05 grudnia 2011r.Pana Radosława Sieradzkiego, zam. 38-500 Sanok ul. Kochanowskiego 9/6, o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla zadania pod nazwą; p.n. Budowa zaplecza dla gospodarstwa rolnego obejmującego: Budynek mieszkalny wolnostojący, parterowy z użytkowym poddaszem, budynku gospodarczego, wolnostojącego parterowego, studni kopanej, zbiornika bezodpływowego  lub przydomowej oczyszczalni ścieków, wewnętrznej drogi dojazdowej”
 
przewidziana do realizacji na części działki nr 23/6 w miejscowości Wola Korzeniecka w sąsiedztwie działek nr 23/5, 23/7, 23/24 – droga wewnętrzna, będąca we władaniu gminy, obsługująca obszar.
 
postanawiam
 
nałożyć na Pana Radosława Sieradzkiego, zam. 38-500 Sanok, ul. Kochanowskiego 9/6 obowiązek przedłożenia właściwemu miejscowo Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie, następujących dokumentów dotyczących wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy p.n.Budowa zaplecza dla gospodarstwa rolnego obejmującego: Budynek mieszkalny wolnostojący, parterowy z użytkowym poddaszem, budynku gospodarczego, wolnostojącego parterowego, studni kopanej, zbiornika bezodpływowego  lub przydomowej oczyszczalni ścieków, wewnętrznej drogi dojazdowej”, przewidziana do realizacji na części działki nr ew. 23/6 w miejscowości Wola Korzeniecka:
 
Kserokopię wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy złożonego w Urzędzie Gminy w Birczy.
1.      Kartę informacyjną przedsięwzięcia w 3 egz. w formie tradycyjnej + płyta CD.
2.      Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencji gruntów obejmującą teren planowanego przedsięwzięcia i przewidywany teren oddziaływania.
3.      Informację o braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem.
 
UZASADNIENIE
W dniu 05 grudnia 2011 r. Wnioskodawca: Pan Radosław Sieradzki zam. 38-500 Sanok, ul. Kochanowskiego 9/6wystąpił z wnioskiem do tutejszego organu, o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy inwestycji p.n. Budowa zaplecza dla gospodarstwa rolnego obejmującego: Budynek mieszkalny wolnostojący, parterowy z użytkowym poddaszem, budynku gospodarczego, wolnostojącego parterowego, studni kopanej, zbiornika bezodpływowego  lub przydomowej oczyszczalni ścieków, wewnętrznej drogi dojazdowej” przewidziana do realizacji na części działki nr 23/6 w miejscowości Wola Korzeniecka w sąsiedztwie działek nr 23/5, 23/7, 23/24 – wewnętrzna droga gminna obsługująca obszar. Wójt Gminy Bircza pismem z dnia 18.12.2011 r. wezwał Pana Radosława Sieradzkiego do uzupełnienia wniosku o warunkach zabudowy dla w/w inwestycji o następujące dokumenty:
1.      Kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 obejmującej obszar trzykrotną szerokość frontu działki objętej wnioskiem.
2.       Charakterystyki inwestycji, obejmującą:
a) określenie zaopatrzenia w wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwienia odpadów,
b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
 
W dniu 02.03.2012 r. projekt decyzji został  przekazany do uzgodnienia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 14.03.2012 r., znak WST-PRZ.612.178.2011.MM-2 cyt. przepisy zaw. w art. 96 ust. 3 usytuowany z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U Nr 199, poz. 1227 z pózn. zm. ), w związku z §3 ust.1 pkt.53 lit. b), tir. pierwsze Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r, w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) –ponieważ zadanie można zaklasyfikować jako zabudowa mieszkaniowa nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o powierzchni, na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy o ochronie przyrody.
 
Projektowana inwestycja zostanie zlokalizowana w obszarze Natura 2000 oraz poza granicami obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty.
 
Zatem stosownie do art. 96 ust. 3 cyt. wyżej ustawy z dnia 3 października 2008, organ wydający decyzję o ustaleniu warunków zabudowy, obowiązany jest do nałożenia postanowieniem obowiązku przedłożenia przez inwestora, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie dokumentów określonych ustawą   z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, celem stwierdzenia braku potrzeby lub konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.
 
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje :
·         budowę budynku mieszkalnego wolnostojacego, parterowego z uzytkowym poddaszem,
·         budowe budynku gospodarczego, wolnostojacego, parterowego,
·         Budowę studni kopanej,
·         budowę zbiornika bezpdpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków,
·         budowę wewnętrznej drogi dojazdowej na części działki nr 23/6 w miejscowosci Wola Korzeniecka.
 
Biorąc jednak pod uwagę położenie działki objętych wnioskiem na obszarze specjalnej ochrony ptaków pn. Natura 2000, „Pogórze Przemyskie” (PLB 180001) oraz w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty pn. „Ostoja Przemyska” (PLH 180012) oraz działając na zasadzie ostrożności w podejmowaniu ostatecznych rozstrzygnięć, tutejszy organ zobowiązał inwestora do przedłożenia właściwemu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, dokumentów wymaganych cyt. wyżej ustawą z dnia 3 października 2008r, celem zajęcia stanowiska.
Stosownie do art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienia.
Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.
Po uzyskaniu Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, inwestor winien bezzwłocznie przedłożyć postanowienie w tutejszym Urzędzie jako uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji.
 
Mając na względzie powyższe należało orzec jak w sentencji.
 
POUCZENIE
 
Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.
 
 
 
 
 
Otrzymują :
 
1.Wnioskodawca Pan Radosław Sieradzki, zam. 38-500 Sanok, ul. Kochanowskiego 9/6
2.Gmina Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza,
3.Pan Zbigniew Józef Fedków, zam. Wola Korzeniecka 4A, 37-740 Bircza
4.Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza
3.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Birczy,
4.Tablica ogłoszeń miejscowości Wola Korzeniecka,
5.Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
6.A/a.
 
 
Opr. J. Chrobak tel. 16 672 60 91, w. 41

Autor: Janusz Chrobak
Data: 2012-03-23 13:06:41
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2012-03-23 13:08:09

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl