Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
1-03-2024, Piątek, 11:27


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Postanowienie

 

WÓJT GMINY BIRCZA
Bircza, dnia 22 marca 2012 r.
OŚ.6220.2.2012
 
.
P O S T A N O W I E N I E
 
 
Na podstawie art. 123, zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /j.t.Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm./,
w związku z art. 64 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa mostu przez potok Korzonka w miejscowości Bircza ciągu drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka w km 316+263 wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego”, gm. Bircza, na działkach ew. nr 325, 327, 326, 548, 549, 550, 328, 276/5, 324.
 
p o s t a n a w i a m
zawiesić postępowanie do dnia 16 kwietnia 2012 roku
 
U z a s a d n i e n i e
            Dnia 13 lutego 2012r.do tut. Urzędu Gminy wpłynął wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów z dnia 10 luty 2012r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie mostu przez potok Korzonka w miejscowości Bircza ciągu drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka w km 316+263 wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego”, gm. Bircza, na działkach ew. nr 325, 327, 326, 548, 549, 550, 328, 276/5, 324..
            Dnia 15 lutego 2012 r. Wójt Gminy Bircza zawiadomił strony postępowania
o wszczęciu postępowania oraz dnia 16 lutego 2012 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Przemyślu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia i ewentualnego określenia zakresu raportu.
            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu w wydanej opinii sanitarnej znak PSNZ.465-8/12 z dnia 01 marca 2012 r. (data wpływu 5 marca 2012r.) stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia pod względem higieniczno-sanitarnym oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak
WOOŚ-4240.13.10.2012.KR-7 z dnia 16 marca 2012 r.    wezwał Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej wyznaczając termin uzupełnienia do 16 kwietnia 2012r.
 Organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę uzupełnionej karty informacyjnej przedsięwzięcia, wyznaczając termin do dnia 16 kwietnia 2012r. Zgodnie z art. 103 k.p.a. zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie. Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. W przypadku niedostarczenia uzupełnionej karty w wyznaczonym terminie, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia
 
Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.
 
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie  nie przysługuje zażalenie.
 
 
 
    Wójt Gminy Bircza
     Józef Żydownik
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza;
 2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
 3. Tablica ogłoszeń miejscowości Bircza;
 4. Miejsce realizacji przedsięwzięcia;
 5. a/a.
 
 
Strony postępowania:
 1. Wnioskodawca – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów;
 2. Gmina Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza;
 3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków;
 4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Inspektorat w Przemyślu, Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6, 37-700 Przemyśl,
 5. Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl,
 6. Pani Karolina Kaczmarz, Bircza 149, 37-740 Bircza,
 7. Pan Zbigniew Kaczmarz , ul. Gen. Stanisława Maczka 2/32, 37-710 Żurawica,
 8. Pani Waleria Maciołek, Korzeniec 1, 37-740 Bircza,
 9. Pan Mieczysław Maciołek Korzeniec 1, 37-740 Bircza,
 10. Pan Ryszard Gągola , ul. Rynek 6/1, 37-740 Bircza,
 11. Pani Beata Jolanta Javurek, Lipa 43/2, 37-740 Bircza,
 12. Pani Izabela Wioleta Szal, Lipa 43/2, 37-740 Bircza,
 13. Pan Zdzisław Hess, ul. Bieszczadzka 20, 37-740 Bircza,
 14. Pani Krystyna Grażyna Hess ul. Bieszczadzka 20, 37-740 Bircza,
 15. Pani Stanisława Makarowska, ul. Bieszczadzka 14, 37-740 Bircza,
 16. Pan Antoni Makarowski, ul. Bieszczadzka 14, 37-740 Bircza,
 17. Pani Krystyna Kaczmarz, ul. Bieszczadzka 16, 37-740 Bircza,
 18. Pan Tadeusz Kaczmarz , ul. Bieszczadzka 16, 37-740 Bircza,
 19. Pani Alfreda Stadnik, ul. Graniczna 3, 37-740 Bircza,
 20. Pan Jan Stadnik, ul. Graniczna 3, 37-740 Bircza,
 21. Pani Barbara Jadwiga Pasławska, Ujkowice 37, 37-713 Maćkowice,
 22. Pan Stanisław Antoni Pasławski, ul. Graniczna 4, 37-740 Bircza,
 23. Pani Zofia Fijałkowska, ul. Graniczna 4, 37-740 Bircza,
 24. Pan Daniel Fijałkowski, ul. Graniczna 4, 37-740 Bircza.
 
 
Do wiadomości:
1.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. B-pa Glazera 9,
37 – 700 Przemyśl;
2.    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 38,
35 – 001 Rzeszów.

Autor: Jadwiga Haber-Slowińska
Data: 2012-03-26 11:30:51
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2012-03-26 11:33:23

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl