Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
28-03-2023, Wtorek, 00:55


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

             Bircza, dnia 27 marca 2012 r.
 
OŚ. 6220.6.2012
 
 
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
 
             Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr199, poz. 1227 z 7.11.2008) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego( t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
że na wniosek SFW BIO Spóła z . o. o. z siedzibą w Leszczawie Dolnej 107, 37-740 Birczazostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku hali produkcyjnej wytwórni pelletów i brykietów wraz z częścią magazynową i suszarnią. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na cele socjalne i biurowe wraz z kotłownią. Budowa urządzeń do wstępnego podczyszczania ścieków opadowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budowa zbiornika ppoż. Budowa studni kopanej oraz przyłącza wodociągowego ze studni kopanej . Budowa dróg i placów utwardzonych. Budowa wiaty. Budowa uzbrojenia technicznego niezbędnego dla funkcjonowania wytwórni pelletów i brykietów. Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi krajowej na zjazd publiczny. Budowa ogrodzenia.”na działce nr 257/114, położonej w miejscowości Leszczawa Dolna, gmina Bircza
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Bircza, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 2, 37 – 740 Bircza, pok. nr 7 w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
            Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr199, poz. 1227 z późn. zm.) przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
            Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
            Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
 
 
Wójt Gminy Bircza
Józef Żydownik
 
 
 
 
 
Otrzymują :
 
1.        Wnioskodawca SFW Bio Spółka z o. o. , Leszczawa Dolna 107, 37-740 Bircza,
2.        Gmina Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza,
3.        Pan Michał Ksawery Sapieha, 45 AV. DES FLEURS PANOBRIK S. A. , KRAAINEM BELGIA,
4.        Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów,
5.        Pan Karol Wojdyła – pełnomocnik SFW Bio Spółka z o. o, zam. Malawa 21, 37-740 Bircza.
6.        Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Birczy,
7.        Tablica ogłoszeń miejscowości Leszczawa Dolna ,
8.        Miejsce realizacji przedsięwzięcia,
9.        Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
10.    A/a.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opr. mgr Beata Worotyłko, tel. 16/ 6726091 wew. 31

Autor: Jadwiga Haber-Slowińska
Data: 2012-03-27 15:04:57
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2012-03-27 15:07:34

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl