Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
5-12-2023, Wtorek, 07:27


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

POSTANOWIENIE

 

WÓJT GMINY BIRCZA                                                     Bircza, dnia 05 kwietnia 2012 r.
OŚ- 6220.12.2011.2012
 
 
POSTANOWIENIE
 
 
Na podstawie art. 123 w zw. z art. 97 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /j.t.Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm./:
 
podejmuję postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie, nadbudowie oraz przebudowie istniejących budynków zakładu branży drzewnej : produkcyjno-magazynowych, magazynowego, biurowo-socjalnego, stolarni oraz budowie wiaty na maszyny”, w miejscowości Bircza, gm. Bircza, na działce ew. nr 78/12.
 
U z a s a d n i e n i e
            Dnia 10 listopada 2011 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynął wniosek Zakładu Drzewnego Artur Łukasiewicz, mieszczącego się przy ul. Mjr Kusiaka 36, 37-740 Bircza o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie oraz przebudowie istniejących budynków zakładu branży drzewnej: produkcyjno-magazynowych, magazynowego, biurowo-socjalnego, stolarni oraz budowie wiaty na maszyny, na działce nr 78/12 w miejscowości Bircza.
            Dnia 14 listopada 2011r. Wójt Gminy Bircza wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Wnioskodawca uzupełnił wniosek dnia 18 listopada 2011r.
            Dnia 22 listopada 2011r. Wójt Gminy Bircza zawiadomił strony postępowania
o wszczęciu postępowania oraz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Przemyślu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia i ewentualnego określenia zakresu raportu.
            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu w wydanej opinii sanitarnej znak PSNZ.465-48/11 z dnia 30 listopada 2011 r. (data wpływu 1 grudnia 2011r.) stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia pod względem higieniczno-sanitarnym oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak
WOOŚ-4240.13.41.2011.AC-4 otrzymanego dnia 16 grudnia 2011r. wyraził natomiast opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko
i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
            Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz
z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stosownie do przepisów art. 63 ust. 1 i 4 cytowanej ustawy i § 3 ust. 1 pkt 52 lit a Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r., Wójt Gminy Bircza wydał dnia 30 grudnia 2011 r. postanowienie znak OŚ-6220.12.2011, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia oraz postanowieniem z dnia 30 grudnia 2011 r. zawiesił postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dnia 20 stycznia 2012 r. inwestor przedłożył do tutejszego urzędu raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy postanowieniem z dnia 20 stycznia 2012 r. podjął postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia, natomiast dnia 23 stycznia 2012 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydanie opinii i uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak
WOOŚ-4242.13.8.2012.AK-11 z dnia 29 lutego 2012 r. (otrzymanego dnia 16 grudnia
2011 r.) wezwał inwestora do uzupełnienia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej, wyznaczając termin do 30 kwietnia 2012r.
     Organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Po otrzymaniu od wnioskodawcy dnia 4 kwietnia 2012 r. raportu o oddziaływaniu na środowisko, Wójt Gminy Bircza podjął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
  Gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.
 
Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.
 
 
Pouczenie
 
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Bircza w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
 
 
 
 Wójt Gminy Bircza
Józef Żydownik
 
 
 
Otrzymują:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza;
  2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
  3. Tablica ogłoszeń miejscowości Bircza;
  4. Miejsce realizacji przedsięwzięcia;
  5. A/a.
 
Strony postępowania:
1.       Wnioskodawca – Zakład Drzewny Artur Łukasiewicz, ul. Mjr Kusiaka 36, 37-740 Bircza;
2.       Gmina Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza;
3.       Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Inspektorat w Przemyślu, Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6, 37-700 Przemyśl;
4.       Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o., ul. Mjr Kusiaka 40/2,
37-740 Bircza;
5.       „Petro-Trans” Spółka Cywilna Firma Handlowa w Jarosławiu przy ulicy nad Sanem, ul. Nad Sanem, 37-500 Jarosław;
6.       Pan Artur Łukasiewicz, zam. Wola Korzeniecka 65, 37-740 Bircza;
7.       Pani Jolanta Łukasiewicz, zam. ul. Węgierska 84, 37-700 Przemyśl;
8.       Pan Bartłomiej Pająk, zam ul. Frankowskiego 2/6, 37-700 Przemyśl;
9.       Pan Czesław Antosiewicz, zam. ul. Flisacka 25a, 37-500 Jarosław;
10.   Pani Barbara Antosiewicz, zam. ul. Flisacka 25a, 37-500 Jarosław;
11.   Pan Janusz Wójcicki, zam. ul. Flisacka 4, 37-500 Jarosław;
12.   Pani Ewa Wójcicka zam. ul. Flisacka 4, 37-500 Jarosław;
13.   Pan Kazimierz Ryznar, zam. Stara Bircza 63, 37-740 Bircza;
14.   Pani Marta Ryznar, zam. Stara Bircza 63, 37-740 Bircza;
 
Do wiadomości:
1.     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. B-pa Glazera 9,
37 – 700 Przemyśl;
2.     Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 38,
35 – 001 Rzeszów.

Autor: Jadwiga Haber-Slowińska
Data: 2012-04-06 12:01:17
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2012-04-06 12:04:29

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl