Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
1-03-2024, Piątek, 10:42


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

DECYZJA

 

WÓJT GMINY BIRCZA                                     Bircza, dnia 10 kwietnia 2012 r.        
 
OŚ.6220.5.2012
 
 
 
DECYZJA
 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
 
Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt.4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt. 2   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397), oraz w zw. z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t .Dz. U. z 2000r. Nr 98,poz.1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Nadleśnictwa Bircza , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ Przebudowa drogi leśnej Huta Brzuska nr inw. 242/497”, na terenie działek nr ewid. 516/1, 515, 514, 513, 511, 506, obręb ewid. Brzuska, gm. Bircza ,
 
 
 
Stwierdzam
 brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
 
Uzasadnienie
 
Dnia 26 marca 2012r. wpłynął wniosek Nadleśnictwa Bircza o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „ Przebudowa drogi leśnej Huta Brzuska nr inw. 242/497”, na terenie działek nr ewid. 516/1, 515, 514, 513, 511, 506, obręb ewid. Brzuska, gm. Bircza
Przepis art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko stanowi, iż organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jest wójt gminy w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Art. 71 ust. w/w ustawy stanowi, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów ustawy.    
 Tutejszy organ zawiadomieniem znak: OŚ.6220.5.2012 z dnia 26 marca 2012r. wszczął postępowanie administracyjne w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, umożliwiając stronom postępowania zapoznanie się z aktami sprawy, wyrażanie opinii, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Po dokonaniu analizy uwarunkowań o których mowa w art. 63 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy z dnia 3 października 2008 r, uwzględnianych przy wydawaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby oceny oddziaływania na środowisko, postanowieniem znak: OŚ.6220.5.2012 z dnia 05 kwietnia 2012r. Wójt Gminy Bircza odstąpił od obowiązku przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „ Przebudowa drogi leśnej Huta Brzuska nr inw. 242/497”.
 
Zatem zakres inwestycji obejmujący przebudowę drogi leśnej Huta Brzuska nr inw. 242/497, nie wymaga postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, bowiem nie spowoduje negatywnego znaczącego oddziaływania, w rozumieniu przepisów prawa.
 
             Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający m.in. decyzję o pozwoleniu na budowę.
             Przepis art. 84 w/w ustawy stanowi, iż w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
Zgodnie z art. 85 ust. 2 , pkt. 2 cyt. na wstępie ustawy z dnia 3 października 2008 r., decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia.
Niezależnie od wymagań wynikających z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczących uzasadnienia faktycznego i prawnego, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - uzasadnienie decyzji winno zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
W wyniku szczegółowej analizy karty informacyjnej przedsięwzięcia scharakteryzowano przedmiotową inwestycję, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227z późn. zm.) w następujący sposób:
 
1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
Przedsięwzięcie jest inwestycją drogową polegającą na przebudowie istniejącej drogi leśnej Huta Brzuska nr inw. 242/497 o nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną na terenie działek nr ewid. 516/1, 515, 514, 513, 511, 506 w obrębie ewidencyjnym Brzuska, gm. Bircza. Przedsięwzięcie realizowane będzie w istniejącym pasie drogowym, całkowita długość projektowanej drogi wynosi 3200 m przy szerokości korony drogi 5 m (jezdnia 3,5 m + pobocza 2 x 0,75 m) wraz z poszerzeniami na łukach poziomych mijankami i rowami stanowi powierzchnię ok. 35 000 m2. Droga położona jest na terenie leśnym, będący w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bircza, Leśnictwo Brzuska , która jest wykorzystywana do prowadzenia gospodarki leśnej. Droga w całości przebiega przez obszar zalesiony, a najbliższa zabudowa zlokalizowana jest w odległości ok. 200 m od terenu przedsięwzięcia. Droga leśna   łączy się z drogą powiatową nr 2079R Brzuska - Huta Brzuska skrzyżowaniem ok. 0+805 drogi powiatowej.
Przedsięwzięcie będzie obejmować:
 • Odmulenie istniejących przepustów i obiektów odwadniających,
 • Odmulenie i pogłębienie niektórych odcinków istniejących rowów odwadniających,
 • Remont oraz w razie konieczności przebudowę uszkodzonych przepustów pod koroną drogi,
 • Przebudowa mijanek,
 • Wyrównanie istniejących nawierzchni kruszywem kamiennym łamanym, warstwą średniej grubości 8 cm,
 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego (MMA) 0/16 mm – grub. 6 cm,
 • Wykonie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (MMA) 0/12,8 mm - grub. 4 cm,
 • Wykonanie przepustów w rowach drogowych z rur PEHD pod zjazdami na szlaki zrywkowe,
 • Wykonanie nawierzchni na zjazdach z prefabrykowanych płyt drogowych żelbetowych,
 • Uzupełnieni poboczy kruszywem naturalnym – pospółka średniej grubości ok.. 18 cm po zagęszczeniu.
Droga wykorzystywana jest do obsługi komunikacyjnej kompleksów leśnych Leśnictwa Brzuska ( wywóz drewna , gospodarka łowiecka, zagospodarowanie lasu) oraz zapewnia dojazd do drogi powiatowej i krajowej. W obszarze pasa drogowego występuje szata roślinna w postaci pojedynczych zakrzaczeń i nalotów porostających pas rowów. Projektowany zakres robót obejmuje usunięcie zakrzaczeń i nalotów z pasa rowów, w celu udrożnienia przepływu wody opadowej. Nie planuje się wycinki drzew.
 W wyniku przebudowy nie zmieni się sposób użytkowania terenu, zarówno w granicach pasa drogowego realizowanego obiektu), jak i w granicach bezpośrednio do niego przyległych.
Obecnie istniejąca nawierzchnia tłuczniowa posiada nierówny profil poprzeczny i podłużny, co utrudnia odwodnienie korpusu drogi i powoduje utrudnienia w ruchu. Odwodnienie drogi odbywa się poprzez rowy otwarte zlokalizowane wzdłuż drogi, częściowo zamulone, co utrudnia prawidłowy odpływ wody. Powierzchniowe odwodnienie drogi zapewniają spadki poprzeczne i podłużne jezdni. Wody opadowe będą odprowadzane do istniejących rowów przydrożnych, które zostaną pogłębione i oczyszczone z namułu. Namuł zostanie zagospodarowany i rozplantowany poza rowami w granicach pasa drogowego. Istniejące przepusty zostaną wyremontowane a te, które nie nadają się do remontu, zostaną zdemontowane i wymienione na nowe, bazując na rurociągach PEHD o średnicy 600 mm ( pod koroną drogi) i 400-500 mm (pod zjazdami), ułożonej na podsypce piaskowej z odpowiednimi spadkami.
Wszelka infrastruktura towarzysząca budowie w postaci baraków i pomieszczeń socjalnych, będzie miała charakter tymczasowy i zostanie usunięta po zakończeniu inwestycji.
b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
- nie występuje kumulowanie się oddziaływania przedsięwzięć.
c) wykorzystanie surowców naturalnych
Wszystkie surowce , materiały i woda potrzebne będą jedynie w czasie wykonywania robót budowlanych w ilościach wynikających z przyjętej technologii robót. Materiały niezbędne do wybudowania tj. pospółka, tłuczeń kamienny, asfaltobeton, emulsja asfaltowa, rury PEHD dowożone   będą bezpośrednio z magazynów producenta i wbudowane na bieżąco na nawierzchnię drogi.
Na etapie realizacji zadania zostaną wykorzystane następujące materiały i surowce:
- emulsja asfaltowa                            -       8 t
- masa bitumiczna                              - 2900 t
- kruszywo naturalne- pospółka        - 1070 t
- tłuczeń kamienny łamany                - 2070 t
- woda                                                - 365 m3.
Materiały i surowce wykorzystane do przebudowy drogi, będą dopuszczone do stosowania w budownictwie i nie stwarzają zagrożenia dla środowiska naturalnego, pracowników oraz użytkowników drogi.
Nie przewiduje się zapotrzebowania na energię elektryczną, cieplna i gazową. W fazie eksploatacji inwestycja nie wymaga żadnych materiałów, paliw oraz energii.
d) emisja i występowanie innych uciążliwości:
W czasie trwania prac ziemnych spodziewane jest okresowe zwiększenie poziomu hałasu oraz emisji spalin, wynikające z wykonywania prac sprzętem mechanicznym (koparka, spycharka, samochody ciężarowe dowożące materiały itp. ). Zakres zwiększenia hałasu i zanieczyszczeń będzie bezpośrednio związany z placem budowy i nie będzie oddziaływał na otaczający teren. Wymiana nawierzchni drogi przyczyni się do zmniejszenia emisji pyłów i hałasu, a zwiększenie się płynności ruchu przyczyni się do zmniejszenia emitowania spalin do powietrza. Odpady komunalne powstające w trakcie prowadzonych robót, będą gromadzone w specjalnie do tego wyznaczonych pojemnikach i sukcesywnie usuwane z terenu budowy, przez uprawnione do tego firmy. Odpady technologiczne będą przekazywane do firm, zajmujących się ich przerobem. Infrastruktura towarzysząca budowie w postaci baraków i pomieszczeń socjalnych, będzie miała charakter tymczasowy i zostanie usunięta z placu budowy po zakończeniu inwestycji.
e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji
i stosowanych technologii:
Na etapie eksploatacji, jak i w fazie realizacji inwestycji brak będzie większych zagrożeń poważnych awarii przy uwzględnieniu użytych materiałów oraz zastosowanych technologii.
2)   usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
a)  obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
b)  obszary wybrzeży
- brak wyżej wymienionych obszarów.
c) obszary górskie i leśne:
- brak obszarów górskich, występują obszary leśne.
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych, objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.
Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego funkcjonującego na mocy rozporządzenia Nr 73/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego , w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczonego na podstawie Załącznika I do Dyrektywy Ptasiej (dyrektywa Rady 79/409/EWG z modyfikowana dyrektywą 94/24/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków), również o nazwie „Pogórze Przemyskie” o kodzie PLB 180001 . Ponadto planowana inwestycja znajduje się ma terenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk (SOO) o nazwie „Ostoja Przemyska” (kod PLH 180012). Całość obszaru objętego przedcięciem pełni funkcję ochronną : wodochronną.
Poza strefą oddziaływania znajdują się : rezerwat przyrody „Krępak” ( ok. 5 km), strefy ochronne ptaków drapieżnych (ok. 3 km), użytek ekologiczny (130 m), dwa pomniki przyrody – dąb szypułkowy i grab (ok. 30m) .
Przedsięwzięcie to będzie ograniczało się jedynie do istniejącego już pasa drogowego oraz przydrożnych rowów odwadniających, bez konieczności wycinki drzew. Inwestycja ta wpłynie na poprawę płynności ruchu, zmniejszając przez to emisję zanieczyszczeń i hałasu. Ponadto   nastąpi poprawa bezpieczeństwa jazdy a w szczególności zmniejszy się zapylenie środowiska naturalnego , które przy nawierzchniach tłuczniowych jest bardzo duże.
Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że inwestycja nie będzie mieć niekorzystnego wpływu na przyrodę parku krajobrazowego oraz nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na przedmioty i cele ochrony obszaru Natura 2000, gdyż wszelkie prace będą wykonywane zgodnie z projektem i zasadami uwzględniającymi aspekty ochrony środowiska .
f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
- brak wyżej wymienionych obszarów w bliskim sąsiedztwie inwestycji.
h) gęstość zaludnienia:
Inwestycja nie będzie uciążliwa dla mieszkańców Huty Brzuskiej i Brzuski ze względu na to, że znajduje się ona w środku kompleksu leśnego.
i)     obszary przylegające do jezior:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
j) obszary i uzdrowiska ochrony uzdrowiskowej:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
Inwestycja znajduje się w kompleksie leśnym a oddziaływanie wystąpi tylko w fazie realizacji inwestycji
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
- brak oddziaływania transgranicznego.
c) wielkości i zależności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:
Bezpośrednie oddziaływania będą mieć charakter lokalny i ograniczą się do terenu
i okresu prac związanych z przebudową drogi.
d) prawdopodobieństwo oddziaływania
Głównymi oddziaływaniami związanymi z realizacją inwestycji będą uciążliwości związane z hałasem pochodzącym z maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie budowy oraz emisją spalin z wyżej wymienionych maszyn i urządzeń.
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
Główne oddziaływania związane z fazą realizacji inwestycji będą mieć charakter odwracalny oraz będą występować w krótkim okresie.
            Po przeanalizowaniu zgodnie z art. 63 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wszystkich parametrów, charakterystyki inwestycji oraz danych zawartych w informacji o planowanym przedsięwzięciu, kierując się rodzajem i charakterystyką przedsięwzięcia, jego skalą, powiązaniami z innymi przedsięwzięciami, usytuowaniem z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, nie stwierdziłem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
 
 
Uwzględniając przedstawiony stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentencji.
 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
                                                                  Pouczenie
                                                                           
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu ul. Borelowskiego 1, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania.
 
 
 
 Wójt Gminy Bircza
Józef Żydownik
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:
1)      Charakterystyka przedsięwzięcia.
 
 
Otrzymują:
1.      Wnioskodawca – Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza;
 1. Wójt Gminy Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza;
 2. Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl;
 3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza;
 4. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
 5. Tablica ogłoszeń miejscowości Huta Brzuska;
 6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia;
 7. A/a.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       WÓJT GMINY BIRCZA                                                                          
 Bircza, dnia 10 kwietnia 2012 r.
         OŚ.6220.5.2012
 
 
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.).
 
 
Przedsięwzięcie jest inwestycją drogową polegającą na przebudowie istniejącej drogi leśnej Huta Brzuska nr inw. 242/497 o nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną na terenie działek nr ewid. 516/1, 515, 514, 513, 511, 506 w obrębie ewidencyjnym Brzuska, gm. Bircza. Przedsięwzięcie realizowane będzie w istniejącym pasie drogowym, całkowita długość projektowanej drogi wynosi 3200 m przy szerokości korony drogi 5 m (jezdnia 3,5 m + pobocza 2 x 0,75 m) wraz z poszerzeniami na łukach poziomych mijankami i rowami stanowi powierzchnię ok. 35 000 m2. Droga położona jest na terenie leśnym, będący w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bircza, Leśnictwo Brzuska. Przedsięwzięcie będzie obejmować następujący zakres prac:
 • Odmulenie istniejących przepustów i obiektów odwadniających,
 • Odmulenie i pogłębienie niektórych odcinków istniejących rowów odwadniających,
 • Remont oraz w razie konieczności przebudowę uszkodzonych przepustów pod koroną drogi,
 • Przebudowa mijanek,
 • Wyrównanie istniejących nawierzchni kruszywem kamiennym łamanym, warstwą średniej grubości 8 cm,
 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego (MMA) 0/16 mm – grub. 6 cm,
 • Wykonie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (MMA) 0/12,8 mm - grub. 4 cm,
 • Wykonanie przepustów w rowach drogowych z rur PEHD pod zjazdami na szlaki zrywkowe,
 • Wykonanie nawierzchni na zjazdach z prefabrykowanych płyt drogowych żelbetowych,
 • Uzupełnieni poboczy kruszywem naturalnym – pospółka średniej grubości ok.. 18 cm po zagęszczeniu.
Droga wykorzystywana jest do obsługi komunikacyjnej kompleksów leśnych Leśnictwa Brzuska ( wywóz drewna , gospodarka łowiecka, zagospodarowanie lasu) oraz zapewnia dojazd do drogi powiatowej i krajowej. . Powierzchniowe odwodnienie drogi zapewniają spadki poprzeczne i podłużne jezdni. Wody opadowe będą odprowadzane do istniejących rowów przydrożnych, które zostaną pogłębione i oczyszczone z namułu. Istniejące przepusty zostaną wyremontowane a te, które nie nadają się do remontu, zostaną zdemontowane i wymienione na nowe, bazując na rurociągach PEHD o średnicy 600 mm ( pod koroną drogi) i 400-500 mm (pod zjazdami), ułożonej na podsypce piaskowej z odpowiednimi spadkami. Wszystkie surowce , materiały i woda potrzebne będą jedynie w czasie wykonywania robót budowlanych w ilościach wynikających z przyjętej technologii robót. W fazie eksploatacji inwestycja nie wymaga żadnych materiałów, paliw oraz energii.
 
 
 
 
 
Wójt Gminy Bircza
Józef Żydownik
 
 

Autor: Jadwiga Haber-Slowińska
Data: 2012-04-11 11:05:23
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2012-04-11 11:08:05
Modyfikował(a): Paweł Rogal
Data: 2012-04-12 13:35:15

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl