Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
29-03-2023, Środa, 08:09


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

POSTANOWIENIE

 

 

WÓJT GMINY BIRCZA
Bircza, dnia 18 kwietnia 2012 r.
        OŚ.6220.2.2012
.
POSTANOWIENIE
 
 
Na podstawie art. 123 w zw. z art. 97 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /j.t.Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm./:
 
podejmuję postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie mostu przez potok Korzonka w miejscowości Bircza w  ciągu drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka w km 316+263 wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego”, gm. Bircza, na działkach ew. nr 325, 327, 326, 548, 549, 550, 328, 276/5, 324.
U z a s a d n i e n i e
           
Dnia 13 lutego 2012 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynął wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów z dnia 10 luty 2012r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie mostu przez potok Korzonka w miejscowości Bircza ciągu drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka w km 316+263 wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego”, gm. Bircza, na działkach ew. nr 325, 327, 326, 548, 549, 550, 328, 276/5, 324.
Dnia 15 lutego 2012 r. Wójt Gminy Bircza zawiadomił strony postępowania
o wszczęciu postępowania oraz dnia 16 lutego 2012 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Przemyślu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia i ewentualnego określenia zakresu raportu.
            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu w wydanej opinii sanitarnej znak PSNZ.465-8/12 z dnia 01 marca 2012 r. (data wpływu 5 marca 2012 r.) stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia pod względem higieniczno-sanitarnym oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak
WOOŚ-4240.13.10.2012.KR-7 z dnia 16 marca 2012 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej wyznaczając termin uzupełnienia do 16 kwietnia 2012 r.
 Wójt Gminywydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę uzupełnionej karty informacyjnej przedsięwzięcia, wyznaczając termin do dnia 16 kwietnia 2012 r.
Po otrzymaniu od wnioskodawcy uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, Wójt Gminy Bircza dnia 18 kwietnia 2012 r. podjął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
  Gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.
 
Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Bircza w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza;
 2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
 3. Tablica ogłoszeń miejscowości Bircza;
 4. Miejsce realizacji przedsięwzięcia;
 5. a/a.
 
Strony postępowania:
 1. Wnioskodawca – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów;
 2. Gmina Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza;
 3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków;
 4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Inspektorat w Przemyślu, Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6, 37-700 Przemyśl,
 5. Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl,
 6. Pani Karolina Kaczmarz, Bircza 149, 37-740 Bircza,
 7. Pan Zbigniew Kaczmarz , ul. Gen. Stanisława Maczka 2/32, 37-710 Żurawica,
 8. Pani Waleria Maciołek, Korzeniec 1, 37-740 Bircza,
 9. Pan Mieczysław Maciołek Korzeniec 1, 37-740 Bircza,
 10. Pan Ryszard Gągola , ul. Rynek 6/1, 37-740 Bircza,
 11. Pani Beata Jolanta Javurek, Lipa 43/2, 37-740 Bircza,
 12. Pani Izabela Wioleta Szal, Lipa 43/2, 37-740 Bircza,
 13. Pan Zdzisław Hess, ul. Bieszczadzka 20, 37-740 Bircza,
 14. Pani Krystyna Grażyna Hess ul. Bieszczadzka 20, 37-740 Bircza,
 15. Pani Stanisława Makarowska, ul. Bieszczadzka 14, 37-740 Bircza,
 16. Pan Antoni Makarowski, ul. Bieszczadzka 14, 37-740 Bircza,
 17. Pani Krystyna Kaczmarz, ul. Bieszczadzka 16, 37-740 Bircza,
 18. Pan Tadeusz Kaczmarz , ul. Bieszczadzka 16, 37-740 Bircza,
 19. Pani Alfreda Stadnik, ul. Graniczna 3, 37-740 Bircza,
 20. Pan Jan Stadnik, ul. Graniczna 3, 37-740 Bircza,
 21. Pani Barbara Jadwiga Pasławska, Ujkowice 37, 37-713 Maćkowice,
 22. Pan Stanisław Antoni Pasławski, ul. Graniczna 4, 37-740 Bircza,
 23. Pani Zofia Fijałkowska, ul. Graniczna 4, 37-740 Bircza,
 24. Pan Daniel Fijałkowski, ul. Graniczna 4, 37-740 Bircza.
 
Do wiadomości:
1.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. B-pa Glazera 9,
37 – 700 Przemyśl;
2.    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 38,
35 – 001 Rzeszów.
 
 

 


Autor: Jadwiga Haber-Slowińska
Data: 2012-04-19 15:21:26
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2012-04-19 15:22:39
Modyfikował(a): Paweł Rogal
Data: 2012-04-20 15:40:44

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl