Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
29-03-2023, Środa, 09:40


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

P O S T A N O W I E N I E

 

WÓJT GMINY BIRCZA                                             Bircza, dnia 11 maja 2012 r.
         OŚ.6220.6.2012
 
 
P O S T A N O W I E N I E
 
 
            Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227z późn. zm.), a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku SFW BIO Spółki z . o. o. z siedzibą w Leszczawie Dolnej 107, 37-740 Bircza
 
 
postanawiam
 
odstąpić od obowiązku przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. : „Budowa budynku hali produkcyjnej wytwórni pelletów i brykietów wraz z częścią magazynową i suszarnią. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na cele socjalne i biurowe wraz z kotłownią. Budowa urządzeń do wstępnego podczyszczania ścieków opadowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budowa zbiornika ppoż. Budowa studni kopanej oraz przyłącza wodociągowego ze studni kopanej . Budowa dróg i placów utwardzonych. Budowa wiaty. Budowa uzbrojenia technicznego niezbędnego dla funkcjonowania wytwórni pelletów i brykietów. Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi krajowej na zjazd publiczny. Budowa ogrodzeniana działkach nr 257/114, 257/118, 258 , 256, położonych w miejscowości Leszczawa Dolna, gmina Bircza
 
 
Uzasadnienie
 
            Dnia 27 marca 2012 r. wpłynął wniosek SFW BIO Spóła z . o. o. z siedzibą w Leszczawie Dolnej 107, 37-740 Birczao wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku hali produkcyjnej wytwórni pelletów i brykietów wraz z częścią magazynową i suszarnią. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na cele socjalne i biurowe wraz z kotłownią. Budowa urządzeń do wstępnego podczyszczania ścieków opadowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budowa zbiornika ppoż. Budowa studni kopanej oraz przyłącza wodociągowego ze studni kopanej . Budowa dróg i placów utwardzonych. Budowa wiaty. Budowa uzbrojenia technicznego niezbędnego dla funkcjonowania wytwórni pelletów i brykietów. Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi krajowej na zjazd publiczny. Budowa ogrodzeniana działkach nr 257/114, 257/118, 258 , 256, położonych w miejscowości Leszczawa Dolna, gmina Bircza.
W dniu 27 marca 2012 r. wszczęto postępowanie w przedmiotowej sprawie oraz powiadomiono o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.
Dnia 28 marca 2012 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Przemyślu z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.
Dnia 12 kwietnia 2012 r. otrzymano opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu, znak: PSNZ.465-10/12, w której nie stwierdzono pod względem higieniczno-sanitarnym istnienia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Produkcja pelletu i brykietów zgodnie z §3 ust. 1 pkt 45 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r . w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Pozostałe elementy przedmiotowej inwestycji nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko. Teren przeznaczony pod realizację przedsięwzięcia jest zabudowany istniejącym budynkiem gospodarczym, objętym zmianą sposobu użytkowania. Pozostała część terenu porośnięta jest roślinnością trawiastą. W bezpośrednim sąsiedztwie działki przeznaczonej pod budowę hali produkcyjnej brak jest intensywnej zabudowy  mieszkaniowej. Najbliższe dwa budynki znajdują się w odległości ok. 450 m od granic działki inwestora. Ponadto produkcja pelletu i brykietów nie jest związana z ponadnormatywną emisją czynników szkodliwych dla zdrowia ani wytwarzaniem odpadów technologicznych. Zdaniem PPIS zarówno lokalizacja przedsięwzięcia w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej , jak i brak ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń oraz zorganizowana gospodarka wodno-ściekowa, zapewniają pełnie bezpieczeństwo dla stanu sanitarnego środowiska i życia ludzi.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w opinii otrzymanej dnia 24 kwietnia 2012r. znak WOOŚ.4240.13.12.2012.AD-7 z dnia 23 kwietnia 2012r.   stwierdził, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
            W wyniku szczegółowej analizy karty informacyjnej przedsięwzięcia scharakteryzowano przedmiotową inwestycję, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227z późn. zm.) w następujący sposób:
 
1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
Teren planowanej inwestycji położony jest na działce nr ewid. 257/114 w miejscowości Leszczawa Dolna, gm. Bircza. Całkowita powierzchnia działki wynosi 1,5284 ha, jednak ze względów technologicznych i organizacyjnych, teren przeznaczony pod inwestycje obejmować będzie jedynie część działki o powierzchni nie przekraczającej 20%. Obszar jest ogrodzony i częściowo już zabudowany. Działka posiada także dostęp do drogi krajowej nr 28. Otoczenie planowanej inwestycji to tereny o charakterze usługowym, a planowana inwestycja zostanie zlokalizowana dokładnie w miejscu gdzie dotychczas istniał już budynek o znacznych gabarytach. Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu kubaturowego o powierzchni ok. 1200 m2, który zostanie podzielony wewnątrz na sekcje o odrębnych funkcjach: magazynowej, produkcyjnej, nieprodukcyjnej oraz suszarni. Budynek posiada niezbędną do samodzielnego funkcjonowania infrastrukturę techniczną, w skład której wchodzi: budowa zbiornika bezodpływowego, zbiornika przeciwpożarowego, utwardzonego placu manewrowego, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe dla samochodów obsługi i samochodów dostawczych oraz budowa studni kopanej na sąsiedniej działce. Inwestycja  będzie obejmowała następujące działania:
  • Budowa budynku hali produkcyjnej wytwórni pelletów i brykietów o powierzchni użytkowej ok. 698 m2, w której wydzielone zostaną: miejsce przyjęcia i magazynowania surowca suchego i mokrego, pomieszczenia na urządzenia wstępnego rozdrabniania, pomieszczenie na rozdrabniacze i wentylatory, pomieszczenia na zbiorniki buforowe, hala produkcyjna granulatora i urządzeń towarzyszących, miejsce magazynowania granulatu oraz miejsce pakowania,
  • Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na cele socjalne i biurowe wraz z kotłownią,
  • Budowa urządzeń do wstępnego podczyszczania ścieków opadowych, tj. separatora substancji ropopochodnych oraz piaskownika wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  • Budowa zbiornika przeciwpożarowego i uzbrojenia technicznego,
  • Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe do ok. 10 m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  • Budowa studni kopanej wraz z przyłączem wodociągowym,
  • Budowa dróg i placów utwardzonych na powierzchni ok. 2500 m2 wraz z przebudową istniejącego zjazdu z drogi krajowej na zjazd publiczny,
  • Budowa wiaty o powierzchni ok. 200 m2,
  • Budowa ogrodzenia.
Będąca przedmiotem inwestycji wytwórnia ma mieć docelową zdolność produkcyjną ok. 15 000 ton pelletów i brykietów na rok. Podstawowym źródłem biomasy będzie wierzba energetyczna oraz odpady drewniane. Dzięki temu, że wierzba energetyczna jest materiałem odnawialnym corocznie, stanowi ona ekonomiczne i ekologicznie uzasadniony surowiec dla energetyki cieplnej i innych dziedzin gospodarki.
 
b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
- nie występuje kumulowanie się oddziaływania przedsięwzięć.
c) wykorzystanie surowców naturalnych
W ramach inwestycji zostaną wykorzystane materiały budowlane pochodzące ze składów budowlanych , spełniających odpowiednie normy. Woda i energia elektryczna zostanie wykorzystana nie tylko do celów budowlanych, ale także do celów sanitarnych.. Odpady będą gromadzone w odpowiednich pojemnikach i odbierane przez firmy posiadające zezwolenie na ich odbiór.
Na etapie eksploatacji inwestycji przewiduje się zapotrzebowanie na wodę do celów sanitarnych tj. ok. 600 dm3/dobę. Wewnętrzna instalacja elektryczna służyć będzie do oświetlenia, wspomagania podgrzewania wody oraz pracy urządzeń. Niezbędne do produkcji pellet będą zasoby naturalne tj. wierzba energetyczna, zrębki i trociny. Dla surowców mokrych założono dodatkowych 15-20% surowca suchego jako paliwa na potrzeby zasilania pieca suszarni.
d) emisja i występowanie innych uciążliwości:
Podczas realizacji i eksploatowania projektowanego przedsięwzięcia do powietrza, będzie emitowany jedynie niewielki ładunek zanieczyszczeń energetycznych, których zasięg uciążliwego oddziaływania na środowisko, zostanie zamknięty w granicach działki planowanego przedsięwzięcia. Z uwagi na niewielką emisję zanieczyszczeń, wykorzystanie ekopaliwa, odnawialnych źródeł energii, bardzo niskie emitory gazów, będące produktem spalania produkowanej przez zakład pellety, brak produkcji odorów, minimalną i zgodną z normatywami ilość hałasu oraz niewielkie zagęszczenie ludności w okolicach, przedsięwzięcie nie będzie miało charakteru uciążliwego oddziaływania zarówno dla mieszkańców, jak i bezpośrednich sąsiadów nowej inwestycji.
e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji
i stosowanych technologii:
Na terenie planowanej inwestycji nie występuje zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przy uwzględnieniu użytych materiałów oraz zastosowanych technologii. Projektowane obiekty posiadają typowe rozwiązania technologiczne, które zostały wielokrotnie sprawdzone przez producenta  i mają szerokie zastosowanie w tego typu zakładach. Z uwagi na świadomość możliwego wystąpienia pożaru lub małego wybuchu, urządzenia takie jak zbiorniki, filtry, chłodnica i granulator wyposażone są w czujniki temperatury, a niebezpieczne odcinki systemu transportu pneumatycznego posiadają detektory iskier. Pozwala to na wykrycie i wyeliminowanie potencjalnego zagrożenia, który może być powodem wybuchu lub pożaru.
2)   usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
a)  obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
b)  obszary wybrzeży
- brak wyżej wymienionych obszarów.
c) obszary górskie i leśne:
- brak obszarów górskich i leśnych.
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych, objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.
Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i nie jest objęta innymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 150, poz. 1220 z późn. zm.). W sąsiedztwie znajduje się Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Ostoja Przemyska (PLH180012) oraz obszar NATURA 2000, obszary mające znaczenie dla Wspólnoty „Pogórze Przemyskie” (PLB180001).   
Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że inwestycja nie będzie mieć niekorzystnego wpływu na przyrodę Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na przedmioty i cele ochrony obszaru Natura 2000 oraz  Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Ostoja Przemyska.
f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
- brak wyżej wymienionych obszarów w bliskim sąsiedztwie inwestycji.
h) gęstość zaludnienia:
Inwestycja nie będzie uciążliwa dla mieszkańców Leszczawy Dolnej. Liczba ludności tej miejscowości na koniec roku 2011 wynosiła 663, natomiast gęstość zaludnienia wynosi
40 osób na 1 km2. Jest to wartość niewielka.
i)     obszary przylegające do jezior:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
j) obszary i uzdrowiska ochrony uzdrowiskowej:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
Z uwagi na niską emisję zanieczyszczeń, bardzo niskie emitory odpowiednie dla produktów spalania ekologicznego  paliwa jakim jest biopaliwo wykorzystanie alternatywnych źródeł energii ( kolektory słoneczne do dogrzewania wody użytkowych w budynku socjalnym), zgodną z normatywami ilość hałasu oraz niewielkie zagęszczenie ludności, spowoduje, że przedsięwzięcie nie będzie miało charakteru uciążliwego oddziaływania dla mieszkańców Leszczawy Dolnej. Ponadto do powietrza będzie emitowany jedynie niewielki ładunek emisji zanieczyszczeń, których zasięg oddziaływania na środowisko, zostanie zamknięty w granicach działki planowanego przedsięwzięcia.  
b) trans granicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
- brak oddziaływania trans granicznego.
c) wielkości i zależności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:
Nie przewiduje się obciążenia infrastruktury technicznej na terenie projektowanego przedsięwzięcia a jedynie możliwość skorzystania z przyległej drogi krajowej Przemyśl-Sanok w celu dowozu surowca jak i wywozu wyprodukowanych pelletów z zakładu produkcyjnego. Jednak rotacja samochodów ciężarowych oraz dojazdy pracowników indywidualnych środkami transportu, nie spowodują wzmożonego ruchu na drodze o charakterze krajowym.
d) prawdopodobieństwo oddziaływania
Zakres inwestycji oraz jej położenie nie powoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, gdyż wszelkie oddziaływanie jest niewielkie i ogranicza się jedynie do działki nr ewd. 257/114, obręb Leszczawa Dolna, do której inwestor posiada prawo własności. Podczas budowy planowanego obiektu hali oraz zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego, jak też budowy infrastruktury technicznej, wystąpi jedynie krótkotrwałe oddziaływanie na środowisko, związane procesem budowlanym oraz użytymi do tego celu maszynami i sprzętem budowlanym.
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
Będzie to jedynie oddziaływanie nieuciążliwe, krótkotrwałe, rozłożone w czasie, a jego oddziaływanie nie przekroczy dopuszczalnych norm określonych w przepisach prawa.
 
            Po przeanalizowaniu zgodnie z art. 63 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wszystkich parametrów, charakterystyki inwestycji oraz danych zawartych w informacji o planowanym przedsięwzięciu, kierując się rodzajem i charakterystyką przedsięwzięcia, jego skalą, powiązaniami z innymi przedsięwzięciami, usytuowaniem z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, nie stwierdziłem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
 
Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiłem jak w sentencji.
 
 
 
Pouczenie
 
Na niniejsze postanowienie, zażalenie nie przysługuje. Zaskarżenie postanowienia może nastąpić tylko w odwołaniu od decyzji wydanej w dalszym toku postępowania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.        Wnioskodawca SFW Bio Spółka z o. o. , Leszczawa Dolna 107, 37-740 Bircza,
2.        Gmina Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza,
3.        Pan Michał Garapicha - pełnomocnik Michała Ksawerego Sapiehy, ul. Narvik 39, 30-436 Kraków,
4.        Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów,
5.        Pan Karol Wojdyła – pełnomocnik SFW Bio Spółka z o. o, zam. Malawa 21, 37-740 Bircza.
6.        Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Birczy,
7.        Tablica ogłoszeń miejscowości Leszczawa Dolna ,
8.        Miejsce realizacji przedsięwzięcia,
9.        Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
10.    A/a.
 
 
 

Autor: Jadwiga Haber-Slowińska
Data: 2012-05-11 15:18:57
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2012-05-11 15:20:08

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl