Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
13-04-2024, Sobota, 07:23


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

P O S T A N O W I E N I E

 

Bircza, dnia 6 sierpnia 2012r.
OŚ.6220.11.2012
 
 
 
P O S T A N O W I E N I E
 
 
            Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zm.) oraz art. 63. ust. 1 i ust. 4, art. 64 ust. 1, art. 66, art. 67, art. 68, art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227 z późn zm.),
 
postanawiam
 
stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw PKN ORLEN S.A. w Starej Birczy, w miejscu istniejącej stacji paliw nr 392”, na działce ew. nr 188/2, gm. Bircza
 i jednocześnie zobowiązać inwestora tj.
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ul. Chmielników 7, 09-411 Płockdo sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, w ustalonym poniżej zakresie.
 
Raport o oddziaływaniu planowanego w/w przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny z zakresem określonym w art. 66, bez ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym powinien zawierać:
 1. opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
a)      charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,
b)      główne cechy charakterystyczne eksploatacji dróg,
c)      przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;
 1. opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
  o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.);
 2. opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów
  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 3. opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;
 4. opis analizowanych wariantów, w tym:
a)      wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
b)      wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
 1. określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;
 2. uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
a)      ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
b)      powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat
i krajobraz,
c)      dobra materialne,
d)     zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
e)      wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;
 1. opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
a)      istnienia przedsięwzięcia,
b)      wykorzystania zasobów środowiska,
c)      emisji;
 1. opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,
  w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
 2. wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia
  2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposób korzystania z nich,
 3. przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
 4. przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 5. analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
 6. przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
 7. wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
 8. streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,
  w odniesieniu do każdego elementu raportu;
 9. nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
 10. źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.
 
 
Dodatkowo w raporcie należy ująć następujące informacje:
1.      Zdefiniować opisowo i graficznie strefę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia (bezpośredniego, pośredniego, wtórnego, skumulowanego, krótko-, średnio- i długoterminowego, stałego i chwilowego) na środowisko przyrodnicze, należy przedstawić kryteria (w tym przyrodnicze) przyjęte do wyznaczenia tych stref wraz z pełnym uzasadnieniem zasięgu przyjętych stref.
2.      W strefie możliwego oddziaływania dokonać oceny stanu zasobów, towarów i składników przyrody wymienionych w art. 2 ustawy o ochronie przyrody, w szczególności stanów gatunków roślin i zwierząt, objętych ochroną prawną.
3.      Po identyfikacji zasobów, tworów i składników przyrody, należy przeprowadzić analizę oddziaływań bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótko-, średnio- i długoterminowych, stałych i chwilowych na środowisko przyrodnicze. Określić także wielkość generowanych oddziaływań przedmiotowego przedsięwzięcia względem środowiska przyrodniczego oraz określić wpływ realizacji przedsięwzięcia na przyrodę Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, w odniesieniu do celów jego utworzenia i obowiązujących w jego granicy zakazów.
 
Powyższa ocena oddziaływania przedsięwzięcia winna zostać oparta na aktualnych, rzetelnych danych, a w przypadku ich braku na wynikach badań oraz inwentaryzacji przyrodniczej, które należy przeprowadzić w sposób oraz w terminie pozwalającym na zidentyfikowanie wielu, istotnych z punktu widzenia ochrony przyrody, aspektów przyrodniczych, przy zastosowaniu przyjętych w nauce metod badawczych.
 
 
Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy przedłożyć w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
Dnia 13 lipca 2012 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynął wniosek Pana Piotra Kociołek, pełnomocnika Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul. Chmielników 7, 09-411 Płock o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw PKN ORLEN S.A. w Starej Birczy, w miejscu istniejącej stacji paliw nr 392, obręb Stara Bircza, na działce ew. nr 188/2, gm. Bircza, przy drodze krajowej nr 28.
            Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, iż planowane zamierzenie inwestycyjnezalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 63 ust. 1 w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie §3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397), tj. instalacje do magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, inne niż wymienione w §2 ust.1 pkt 22 oraz instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego”.
Zawiadomieniem  z dnia 18 lipca 2012r. Wójt Gminy Bircza zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania.  
Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…” stwierdza, w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach (Wójt Gminy Bircza), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Wypełniając dyspozycję art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
„o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie …”, Wójt Gminy Bircza dnia
18 lipca 2012r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu, z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia i ewentualnego określenia zakresu raportu.
            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu w wydanej opinii sanitarnej znak PSNZ.465-21/12 z dnia 26 lipca 2012r. (data wpływu 27 lipca 2012r.) stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia pod względem higieniczno-sanitarnym oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak
WOOŚ.4240.13.22.2012.AT-4   z dnia 31 lipca 2012r. (otrzymanego dnia 2 lipca 2012r.), wyraził natomiast opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W niniejszym rozstrzygnięciu Wójt Gminy Bircza uwzględnił:
- informacje określone w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, którą przygotowała mgr inż. Anna Drzewińska (AGP-1 s.c. P.Kociołek, J.Balasicka, ul. Wandy 7/28, 53-320 Wrocław),
- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (sygn.: PSNZ.465-21/12 z dnia 26 lipca 2012r.),
- opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie(sygn.: WOOŚ.4240.13.22.2012.AT-4   z dnia 31 lipca 2012r.),
- szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie …”,
a mianowicie:
 
1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji
Stacja paliw nr 392 zlokalizowana jest w miejscowości Stara Bircza (województwo podkarpackie, powiat przemyski, gmina Bircza, obręb Stara Bircza), w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka. Stacja paliw położona jest na działce nr 188/2 o powierzchni 0.2536 ha, w obrębie której będą prowadzone prace związane z przebudową stacji paliw.
Planowane przedsięwzięcie polega na likwidacji istniejącej infrastruktury stacji paliw nr 392 w miejscowości Stara Bircza (działka nr 188/2) i budowie w tym miejscu nowoczesnej stacji paliw. Celem przedsięwzięcia jest likwidacja małego, przestarzałego obiektu i budowa w jego miejscu przestronnej stacji paliw, wyposażonej w nowoczesne urządzenia i instalacje spełniające aktualne wymagania techniczne i ochrony środowiska, stawiane tego typu obiektom.
W wyniku planowanego przedsięwzięcia nieznacznej zmianie ulegnie profil usług świadczonych na nowej stacji. Przedmiotem działalności stacji będzie nadal dystrybucja paliw płynnych i gazu w butlach, oraz usługi w zakresie sprzedaży drobnych artykułów motoryzacyjnych i artykułów spożywczych. W porównaniu do stanu obecnego, po przebudowie stacja paliw nr 392, świadczyć będzie dodatkowe usługi w zakresie dystrybucji gazu LPG (dystrybutor LPG) i benzyny Pb 98 oraz obsługi pojazdów (stanowisko kompresora).
Założenia inwestycyjne obejmują:
Ø likwidację istniejącego pawilonu stacji i wiaty,
Ø likwidację istniejącejinstalacji technologicznej paliw (3 podziemne zbiorniki na paliwa płynne, 4 dystrybutory paliw, rurociągi przesyłowe, zlew paliwa),
Ø usunięcie utwardzonej nawierzchni z terenu stacji oraz infrastruktury sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w obrębie stacji,
Ø wykonanie lokalnych robót ziemnych związanych z niwelacją terenu i posadowieniem obiektów infrastruktury nowej stacji paliw,
Ø budowę nowego pawilonu stacji (pawilon ogrzewany elektrycznie, z zapleczem sanitarnym dla klientów – 1 toaleta) i wiaty nad dystrybutorami,
Ø montaż 1 dystrybutora paliw płynnych (wieloproduktowy, z przyciskiem zwiększającym wydajność dla samochodów TIR) oraz 1 dystrybutora LPG, zlokalizowanych na wysepce pod wiatą,
Ø montaż instalacji technologicznej paliw:
- dwa podziemne zbiorniki paliw (dwupłaszczowe o pojemności   30 m3 – zbiornik jednokomorowy i 50 m3 – zbiornik dwukomorowy), które zostaną wyposażone w tzw. suchy system ciągłego monitoringu szczelności płaszczy zbiorników z zastosowaniem systemu kontrolno-pomiarowego,
- jeden podziemny zbiornik gazu LPG o pojemności 10 m3,
- rurociągi przesyłowe,
- zlew paliwa usytuowany na wysepce pod wiatą,
- szczelna taca w obrębie dystrybutorów   i zlewu paliwa, maszty oddechowe instalacji paliwowej,
Ø montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych itp. w obrębie terenu stacji,
Ø budowę kanalizacji deszczowej w obrębie stacji i wyposażenie jej w układ do oczyszczania wód deszczowych z zanieczyszczeń mineralnych i ropopochodnych,
Ø budowę nawierzchni drogowych i miejsc postojowych w obrębie stacji,
Ø wyposażenie stacji w wolnostojący kontener z butlami LPG, stanowisko kompresora oraz altanę śmietnikową,
Ø wyposażenie stacji paliw w elementy małej architektury i elementy reklamowe:
Ø zainstalowanie punktów lokalnego monitoringu piezometrycznego środowiska wodno-gruntowego.
W związku z planowanymi zakresem robót wykonane zostaną prace rozbiórkowo-budowlano-instalacyjne, na które składać się będą:
Ø rozbiórka istniejącego pawilonu i wiaty wraz z całą infrastrukturą (m.in. usunięcie istniejącej nawierzchni drogowej, zbiorników na paliwo, dystrybutorów, instalacji itd.),
Ø wykonanie niezbędnych robót ziemnych i lokalizacja piezometrów,
Ø wykonanie fundamentów pod konstrukcje pawilonu, wiaty i zbiorniki paliw oraz posadowienie zbiorników magazynowych paliw,
Ø posadowienie jednokondygnacyjnego pawilonu stacji (wraz z wszystkimi niezbędnymi instalacjami) oraz wiaty nad dystrybutorami,
Ø montaż urządzeń typowych dla dystrybucji stacji paliw płynnych w tym: dystrybutorów z całym oprzyrządowaniem kontrolno-pomiarowym, rurociągów, zlewu paliw,
Ø wykonanie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej z zabezpieczeniami na zrzucie wód opadowych z terenów utwardzonych,
Ø wykonanie niezbędnych prób szczelności wszystkich instalacji,
Ø zagospodarowanie terenu: wybudowanie dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, wydzielenie miejsca magazynowania odpadów komunalnych, wykonanie infrastruktury terenów zielonych, montaż elementów małej architektury i elementów reklamowych oraz oznakowanie i oświetlenie terenu.
W wyniku przebudowy stacji zmianie ulegnie czas pracy stacji (będzie ona czynna przez 24 h/dobę przez cały rok) oraz ilość zatrudnionych na niej osób.
Po przebudowie, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu działki nr 188/2, nowe obiekty stacji w zajmą następującą powierzchnię:
Ø powierzchnia zabudowy: 73,3 m2,
Ø powierzchnia chodników: 76,1 m2,
Ø powierzchnia projektowanych dróg ruchu kołowego:   750,3 m2,
         - w tym powierzchnia płyt szczelnych: 90,9 m2,
Ø powierzchnia zieleni: 1545,4 m2.
b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich
Nie występuje kumulowania się oddziaływań na środowisko przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich. 
c) wykorzystania zasobów naturalnych 
W fazie realizacji inwestycji zostaną wykorzystane surowce naturalne, materiały, paliwo i energia, które są niezbędne na etapie prowadzonych prac budowlanych.
W fazie eksploatacji obiektu zapotrzebowanie na media będzie kształtowało się następująco:
- zapotrzebowanie wody dla pawilonu stacji (pracownicy, zaplecze sanitarne dla klientów) – 1,8m3/d,
- zapotrzebowanie na wodę p.poż. – 10l/s,
- zapotrzebowanie na energię elektryczną – 16,00kW,
- ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych - 1,8m3/d,
- ilość wód opadowych odprowadzanych z terenu stacji – 14dm3/s.
d) emisji i występowania innych uciążliwości
W trakcie budowy mogą wystąpić wzmożone okresowo negatywne oddziaływania na środowisko oraz uciążliwość dla ludzi, gdyż prace rozbiórkowe i budowlano-montażowe powodować będą wzmożony hałas spowodowany przez pracujące maszyny, urządzenia, pojazdy. Identyfikację źródeł oddziaływania na otoczenie należy zróżnicować w zależności od etapu inwestycji, gdyż uciążliwości zmniejszą się po zakończeniu fazy budowy.
Natomiast w fazie eksploatacji hałas ulegnie znacznemu zmniejszeniu. Na etapie doboru i rozmieszczania urządzeń będących źródłem hałasu (m.in. dystrybutorów, kompresorów) należy uwzględnić urządzenia, które powodują jak najmniejszy hałas. Ponadto zostanie wykorzystany pas zieleni wysokiej jako naturalny ekran akustyczny.
Celem ochrony powietrza zostanie wykorzystana energia elektryczna do ogrzewania pawilonu stacji i podgrzewania wody.Ponadto zostanie zastosowany wysokosprawny, dwustopniowy system hermetyzacji odprowadzania oparów paliw podczas napełniania zbiorników magazynowych paliw oraz tankowania baków samochodów. Pylenia wtórne z dróg i placów będzie ograniczone poprzez czyszczenie tych powierzchni.
Na terenie stacji powstawać będą ścieki socjalno-bytowe odprowadzane do gminnej kanalizacji sanitarnej.
W czasie eksploatacji przedsięwzięcia powstawać będą odpady komunalne, odpady inne niż niebezpieczne i odpady niebezpieczne. Odpady komunalne, będą selektywnie zbierane i gromadzone w pojemnikach na terenie inwestycji oraz usuwane zgodnie z systemem obowiązującym na terenie gminy Bircza.Ponadto przy powstawaniu i gospodarowaniu odpadami innymi niż niebezpieczne i odpadami niebezpiecznymi, należy przestrzegać zasad i procedur postępowania z odpadami tego typu, aby nie miały negatywnego wpływu na środowisko.
e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji
i stosowanych technologii
Dla zabezpieczenia inwestycji przed awarią, wybuchem i ewentualnym pożarem należy:
- wyposażyć stację w odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe (zapewnić odpowiednią ilość wody na podstawie obliczonego obciążenia ogniowego, podręczny sprzęt gaśniczy w pawilonie i na zewnątrz stacji),
- określić strefy zagrożenia wybuchem na terenie stacji,
- wdrożenie odpowiednich procedur postępowania przeciwpożarowego (np. zakaz palenia i używania otwartego ognia na terenie stacji) i przeszkolenie pracowników w zakresie p.poż. i BHP,
- wyposażyć instalacje paliwowe w urządzenia zabezpieczające przed ewentualną awarią
( m.in. w  zawory zabezpieczające, uziemienia elementów instalacji paliwowej),
- magazynowanie butli z gazem w sposób zgodny z przepisami i w sposób umożliwiający dostęp do postronnych,
- kontrola stanu technicznego urządzeń stacji paliw.
Ponadto wszystkie urządzenia i instalacje będą utrzymywane w należytym stanie, również bezwzględnie przestrzegane będą przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności do samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
a) obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych– nie dotyczy
b) obszary wybrzeży – nie dotyczy
c) obszary górskie lub leśne – nie dotyczy
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych – nie dotyczy
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880)
Planowane przedsięwzięciezlokalizowane będzie w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków „Pogórze Przemyskie” (PLB180001) oraz w granicach parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, funkcjonującego na mocy rozporządzenia nr 73/05 Wojewody podkarpackiego z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza przemyskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 137, poz. 2089 z późn. zm.).
f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – nie dotyczy
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne – nie dotyczy
h) gęstość zaludnienia –  ok. 61 osób/ km2
i) obszary przylegające do jezior – nie dotyczy
j) obszary ochrony uzdrowiskowej – nie dotyczy
3) rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z :
a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać
Z przedstawionych informacji o planowanym przedsięwzięciu wynika, że zasięg oddziaływania planowanej inwestycji będzie wyznaczony głównie hałasem,emisją pyłów i gazów.Identyfikację źródeł oddziaływania na otoczenie należy zróżnicować w zależności od etapu inwestycji.Powstające ścieki komunalne będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, natomiast odpady będą odpowiednio gromadzone, a następnie przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania.
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze
Planowane przedsięwzięcie zostanie w całości zrealizowane na terytorium państwa polskiego. Uwzględniając charakter planowanej inwestycji oraz jego odległość od najbliższej granicy państwa nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie oddziaływało na obszary położone poza granicami Polski.
c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej
Całość przedsięwzięcia zlokalizowana jest na działce nr188/2 o powierzchni 0.2536 hapołożonej w miejscowości Stara Bircza, gmina Bircza. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajduje się droga krajowa nr 28, tereny Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Birczy (m.in. skład budowlany i tartak), a od strony wschodniej stacja paliw sąsiaduje z terenami użytków rolnych. Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej (budynki jednorodzinne) zlokalizowane są w odległości około 20 m od granicy stacji. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie zurbanizowanym z dostępem do mediów i dostępem do drogi krajowej.
d) prawdopodobieństwa oddziaływania
Oddziaływanie na środowisko będzie związane zarówno z fazą realizacji jak i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, i dotyczyło będzie przede wszystkim oddziaływania na klimat akustyczny i powietrze (hałas oraz emisja pyłów i gazów), emisję odpadów oraz ścieków.
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania
Oddziaływanie, jakie wystąpi podczas prac rozbiórkowych i budowlano-montażowych (wzmożony hałas , emisja pyłów i gazów)będzie mieć charakter okresowy, krótkotrwały.Faza eksploatacji obiektu będzie związana z emisją hałasu i emisją zanieczyszczeń do powietrza tj. spalin z samochodów, oparów paliwa, emisji resztek gazu LPG. Wskazane powyżej uciążliwości zależeć będą od ilości tankujących samochodów i natężenia ruchu samochodowego.
 
Biorąc pod uwagę powyższe kryteria i uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu, uwzględniając opinię sanitarną wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, po szczegółowej analizie przedłożonej informacji o planowanym przedsięwzięciu, Wójt Gminy Bircza postanowił nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i jednocześnie określił zakres raportu o oddziaływaniu
w/w przedsięwzięcia na środowisko.
 
Raport o oddziaływaniu na środowisko pozwoli dokonać szczegółowej analizy
i oceny:
-  oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,
- możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
 
Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku, prowadzonym przez Wójta Gminy Bircza w Biuletynie Informacji Publicznej www.bircza.pl.
 
Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.
 
 
Pouczenie
 
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Bircza w terminie 7 dni od daty jego doręczenia – (art. 65 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 141 § 1 i 2 Kpa).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 
1.      Inwestor – Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chmielników 7;
09-411 Płock;
2.      Pan Piotr Kociołek (pełnomocnik) , ul. Wandy 7/28, 53-320 Wrocław.
 1. Gmina Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza;
 2. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Birczy, ul. Bieszczadzka 40, 37-740 Bircza;
 3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20,
  35-959 Rzeszów;
 4. Pani Zofia Brożyniak, ul. Bpa J. Glazera 18/41, 37-700 Przemyśl;
 5. Pani Maria Stanisława Paryż, Stara Bircza 36, 37-740 Bircza;
 6. Pan Stanisław Paryż, Stara Bircza 35, 37-740 Bircza;
 7. Pan Tadeusz Paryż, ul. Zielona 30/28, 35-500 Sanok;
 8. Pani Jarosława Przemyślańska, 101 A FITZWILLIAM RD, TOONGABBIE 2146,NSW, Australia;
 9. Pani Władysława Wojciechowska, 101 A FITZWILLIAM   RD, TOONGABBIE 2146,NSW, Australia;
 10. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza;
 11. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
 12. Tablica ogłoszeń miejscowości Stara Bircza;
 13. Miejsce realizacji przedsięwzięcia;
 14. A/a.
 
 
Do wiadomości:
1.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. B-pa Glazera 9,
 37 – 700 Przemyśl;
2.    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 38,
 35 – 001 Rzeszów.
 

Autor: Jadwiga Haber-Slowińska
Data: 2012-08-08 09:25:35
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2012-08-08 09:30:04

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl