Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
29-03-2023, Środa, 09:06


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

P O S T A N O W I E N I E

 

WÓJT GMINY BIRCZA
Bircza, dnia 6 sierpnia 2012 r.
       OŚ.6220.11.2012
 
 
P O S T A N O W I E N I E
 
 
Na podstawie art. 123, zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /j.t.Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm./, w związku z art. 69 ust. 4 i 5 oraz art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Kociołek pełnomocnika Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul. Chmielników 7, 09-411 Płock, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  budowie stacji paliw PKN ORLEN S.A. w Starej Birczy, w miejscu istniejącej stacji paliw nr 392, obręb Stara Bircza, na działce ew. nr 188/2, gm. Bircza, przy drodze krajowej nr 28   , wymienionego §3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397),
p o s t a n a w i a m
 zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
U z a s a d n i e n i e
            Dnia 13 lipca 2012 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynął wniosek Pana Piotra Kociołek, pełnomocnika Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul. Chmielników 7, 09-411 Płock o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw PKN ORLEN S.A. w Starej Birczy, w miejscu istniejącej stacji paliw nr 392, obręb Stara Bircza, na działce ew. nr 188/2, gm. Bircza, przy drodze krajowej nr 28.
            Pismem z dnia 18 lipca 2012r. Wójt Gminy Bircza zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania oraz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia i ewentualnego określenia zakresu raportu.
            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu w wydanej opinii sanitarnej znak PSNZ.465-21/12 z dnia 26 lipca 2012r. (data wpływu 27 lipca 2012r.) stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia pod względem higieniczno-sanitarnym oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak
WOOŚ.4240.13.22.2012.AT-4  z dnia 31 lipca 2012r. (otrzymanego dnia 2 lipca 2012r.), wyraził natomiast opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
            Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisów art. 63 ust. 1 i 4 cytowanej ustawy i § 3 ust. 1 pkt 35 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r., Wójt Gminy Bircza wydał 6 sierpnia 2012 r. postanowienie znak OŚ.6220.11.2012, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.
     Organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 103 k.p.a. zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.
Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.
 
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie  nie przysługuje zażalenie.
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.      Inwestor – Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chmielników 7;
09-411 Płock;
2.      Pan Piotr Kociołek (pełnomocnik) , ul. Wandy 7/28, 53-320 Wrocław.
 1. Gmina Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza;
 2. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Birczy, ul. Bieszczadzka 40, 37-740 Bircza;
 3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20,
  35-959 Rzeszów;
 4. Pani Zofia Brożyniak, ul. Bpa J. Glazera 18/41, 37-700 Przemyśl;
 5. Pani Maria Stanisława Paryż, Stara Bircza 36, 37-740 Bircza;
 6. Pan Stanisław Paryż, Stara Bircza 35, 37-740 Bircza;
 7. Pan Tadeusz Paryż, ul. Zielona 30/28, 35-500 Sanok;
 8. Pani Jarosława Przemyślańska, 101 A FITZWILLIAM RD, TOONGABBIE 2146,NSW, Australia;
 9. Pani Władysława Wojciechowska, 101 A FITZWILLIAM   RD, TOONGABBIE 2146,NSW, Australia;
 10. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza;
 11. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
 12. Tablica ogłoszeń miejscowości Stara Bircza;
 13. Miejsce realizacji przedsięwzięcia;
 14. A/a.
 
Do wiadomości:
1.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. B-pa Glazera 9,
 37 – 700 Przemyśl;
2.    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 38,
 35 – 001 Rzeszów.

Autor: Jadwiga Haber-Slowińska
Data: 2012-08-08 09:33:23
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2012-08-08 09:39:18

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl