Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
5-12-2021, Niedziela, 08:21


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

WÓJT GMINY BIRCZA                                 Bircza, dnia 10 września 2012 r.          
OŚ.6220.12.2011.2012
 
 
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
 
Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt.4 , art. 84, art. 85 ust. 2 pkt. 2   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227), oraz Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397), w związku z  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(j. t .Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Drzewnego Artur Łukasiewicz, ul. Mjr. Kusiaka 36, 37-740 Bircza oraz po zasięgnięciu opinii  i uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu
 
ustalam
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie, nadbudowie oraz przebudowie istniejących budynków zakładu branży drzewnej: produkcyjno-magazynowych, magazynowego, biurowo-socjalnego, stolarni oraz budowie wiaty na maszyny,
 na działce nr 78/12 w miejscowości Bircza” i jednocześnie określam :
 
 I.      Zakres przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie przemysłowym miejscowości Bircza, w pomieszczeniach po byłym Państwowym Ośrodku Maszynowym w Birczy, już częściowo zaadaptowanym pod potrzeby Zakładu Drzewnego na działce o powierzchni ok. 1,27 ha. Planowane zamierzenie znajduje się na działce nr 78/12 w miejscowości Bircza, gm. Bircza, będzie polegało przede wszystkim na rozbudowie, nadbudowie oraz przebudowie istniejących budynków w celu prowadzenia działalności polegającej na przecieraniu różnego gatunku drzewa w ilości ok. 5 tys. m3 rocznie pod produkcję tarcicy i więźby dachowej.
 
II.      Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
1)      W czasie prowadzenia robót zwianych z realizacją przedsięwzięcia nie dopuścić do zanieczyszczenia wód i gruntu stosowanymi substancjami, ściekami lub odpadami powstającymi w związku z realizowanymi pracami.
2)      Woda w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia będzie pobierana z istniejącej gminnej sieci wodociągowej.
3)      Ścieki bytowe w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia będą odprowadzane do istniejącej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
4)       W fazie eksploatacji przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki przemysłowe.
5)      Wody opadowo-roztopowe z terenów utwardzonych i dachowych będą rozprowadzane powierzchniowo na działce Inwestora, bez ukierunkowania spływu wód na nieruchomości sąsiednie.
6)      Na etapie realizacji , do budowy stosować materiały budowlane i instalacyjne posiadające atesty higieniczne.
7)      W trakcie prac budowlanych należy stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. nr 263, poz. 2202 z późn. zm.)
8)      Należy przestrzegać instrukcji/przepisów zawartych w DTR urządzeń technologicznych i maszyn używanych i planowanych do wykorzystania, emitujących hałas w zakresie instalacji, rozruchu, eksploatacji, konserwacji i demontażu, aby ograniczyć negatywny wpływ hałasu na ludzi i środowisko.
9)      W trakcie eksploatacji projektowanego przedsięwzięcia praca urządzeń i maszyn, będących źródłami emisji hałasu dla środowiska, prowadzona bdzie wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6.00 do 22.00.
10) Równoważny poziom mocy akustycznej stanowiska rozładunku/załadunku nie będzie przekraczał wartości 94 dB (A).
11) Równoważny poziom mocy akustycznej żadnego z urządzeń będących źródłem emisji hałasu, planowanych do zainstalowania wewnątrz budynku Nr 1 (produkcyjno-magazynowego) nie będzie przekraczać wartości 90 dB 9A), budynku Nr 2 (stolarni) – 85 dB(A), budynku Nr 3 (produkcyjno-magazynowego) – 91 dB (A), budynku Nr 4 – produkcyjno-magazynowego) – 97 dB (A).
12) Wszelkie prace związane z przecieraniem drewna i ich obróbką wykonywane będą w pomieszczeniach zamkniętych.
13) Na potrzeby zakładu będzie wykorzystywany kocioł o mocy ok. 200 kW opalany drewnem opałowym i odpadami drzewnymi bez zanieczyszczeń powstającymi w czasie eksploatacji przedsięwzięcia.
14) Pomieszczenia technologiczne zakładu będą posiadały wentylację grawitacyjną.
15) Zakład będzie wyposażony w dwa odciągi trocin. Jeden będzie obsługiwał maszyny i urządzenia zlokalizowane w budynkach nr 3 i 4, a następnie transportował odpady bezpośrednio do magazynu trocin, a drugi będzie obsługiwał maszyny i urządzenia zlokalizowane w budynkach nr 1 i 2 , a następnie wychwytywane wióry, trociny i pył odprowadzał do szczelnego kontenera, który po wypełnieniu transportowany będzie do magazynu trocin i po opróżnieniu ponownie ustawiany w budynku nr 1.
16) Pył powstający w wyniku pracy maszyn stolarskich, poprzez instalację odciągową będzie kierowany na filtry o skuteczności odpalania poniżej 0,2mg/m3, a powietrze po oczyszczeniu będzie zawracane do pomieszczeń.
17) Wytworzone w trakcie realizacji i eksploatacji odpady będą segregowane, oznakowane oraz magazynowane w wydzielonym, oznakowanym miejscu i sukcesywnie przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania.
18) W instalacji prowadzony bezie proces odzysku R1 (wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii) odpadów innych niż niebezpieczne:
a)      03 01 01 – odpady kory i korka,
b)      ex 03 01 05 – trociny, wióry i ścinki, drewno, inne niż wymienione w 03 01 04.
 
III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
1)        Projekt budowlany musi uwzględniać ustalenia wymienione w pkt I i II niniejszego postanowienia.
2)        Zanieczyszczenia z kotła będą odprowadzane do powietrza emitorem o wysokości
min.7,0 m.
 
IV.Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia:
1)      Ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
2)      Postępowania w ramach transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 
V.Charakterystyka przedsięwzięcia stanowiąca załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach winna uwzględniać wszystkie zarówno istniejące, jak i projektowane obiekty, z wyszczególnieniem ich charakterystycznych parametrów.
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
 
Dnia 10 listopada 2011 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynął wniosek Zakładu Drzewnego Artur Łukasiewicz, mieszczącego się przy ul. Mjr Kusiaka 36, 37-740 Bircza o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie oraz przebudowie istniejących budynków zakładu branży drzewnej: produkcyjno-magazynowych, magazynowego, biurowo-socjalnego, stolarni oraz budowie wiaty na maszyny, na działce nr 78/12 w miejscowości Bircza.
Dnia 14 listopada 2011r. Wójt Gminy Bircza wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Wnioskodawca uzupełnił wniosek dnia 18 listopada 2011r.
Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, iż planowane zamierzenie inwestycyjne należy do kategorii przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 63 ust.1
w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) ,
w związku z § 3 ust. 1 pkt 52 lit a (zabudowa przemysłowa lub magazynowa wraz
z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).
Zawiadomieniem z dnia 22 listopada 2011r. na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…”, zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia, umożliwiając stronom postępowania zapoznanie się z aktami sprawy, wyrażanie opinii, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Przepis art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. stanowi, iż organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jest wójt gminy 
w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Art. 71 ust.1  ustawy stanowi, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów ustawy.    
Wypełniając dyspozycję art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
„o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie …”, Wójt Gminy Bircza dnia
22 listopada 2011 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia i ewentualnego określenia zakresu raportu.
            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu w wydanej opinii sanitarnej znak PSNZ.465-48/11 z dnia 30 listopada 2011 r. (data wpływu 1 grudnia 2011r.) stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia pod względem higieniczno-sanitarnym oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu uzasadnił swoje postanowienie tym, że: „przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie przemysłowym, w obiektach po byłym Państwowym Ośrodku Maszynowym. W sąsiedztwie występują również inne obiekty a mianowicie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zakład Drzewny, Klub-dyskoteka oraz Zakład Produkcji Lamp. Przedsięwzięcie   nie wpłynie znacząco na stan higieniczny i sanitarny środowiska. Prowadzona działalność powoduje nieznaczne ilości emisji zanieczyszczeń środowiska mieszczące się w granicach dopuszczalnych norm również emisja hałasu związana z obróbką drewna wykonywana w zamkniętych pomieszczeniach nie powinna przekroczyć dopuszczalnych normatywów higienicznych poza granicami terenu inwestycji. gospodarka odpadami jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Z uwagi na charakter inwestycji, rozmiar i sposób prowadzenia działalności, przedsięwzięcie nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko”.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowieniem znakWOOŚ-4240.13.41.2011.AC-4 z dnia 14 grudnia  2011r (otrzymanym dnia 16 grudnia 2011r.) wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska, jednocześnie ustalając zakres tego raportu.W uzasadnieniu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie mając na uwadze lokalizacjęprzedsięwzięcia w granicach Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i obowiązujące w nim zakazy, uznał za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.
Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…” stwierdza, w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach (Wójt Gminy Bircza), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
            Po zasięgnięciu opinii, o których mowa powyżej tutejszy organ dokonał analizy uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy z dnia
3 października 2008 r. uwzględnianych przy wydawaniu postanowienia o stwierdzeniu potrzeby oceny oddziaływania na środowisko, postanowieniem znak OŚ-6220.12.2011
z dnia 30 grudnia 2011r. Wójt Gminy w Birczy stwierdził obowiązek przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla  planowanego przedsięwzięcia, nakładając na Inwestora obowiązek przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z tym, dnia30 grudnia 2011r. Wójt Gminy Bircza zawiesił postępowanie do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko .
            W dniu 20 stycznia 2012r. Inwestor przedłożył do Urzędu Gminy w Birczy wymagany raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w trzech egzemplarzach. Dnia  20 stycznia 2012r. Wójt Gminy Bircza wznowił zawieszone postępowanie oraz dnia 23 stycznia 2012r. wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
             Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, pismem znak: PSNZ.460-2/12 z dnia 1 lutego 2012 r. (otrzymanego dnia 2 lutego 2012r.) wyraził pozytywną opinię pod względem higieniczno-sanitarnym i określił następujące warunki:
- na etapie realizacji , do budowy stosować materiały budowlane i instalacyjne posiadające atesty higieniczne,
- na etapie eksploatacji, gospodarkę odpadami technologicznymi prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, odpowiednio do rodzaju odpadów, a gospodarkę odpadami komunalnymi prowadzić na zasadach obowiązujących w gminie Bircza.
             Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismami:
- znak: WOOS.4242.13.8.2012.AK-11 z dnia 29 lutego 2012r.  (otrzymanego 2 marca 2012r.),
- znak: WOOS.4242.13.8.2012.AK-18 z dnia 7 maja 2012r.  (otrzymanego 8 marca 2012r.),
wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko. W związku z powyższym, Inwestor uzupełnił raport oddziaływania na środowisko w wymaganym zakresie, dochowując wyznaczonych terminów.
             Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem znak: WOOS.4242.13.8.2012.AK-24   z dnia 14 sierpnia 2012r. (otrzymanego 16 sierpnia 2012r.) uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia. W uzasadnieniu, podał, że:
„w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko poza wariantem inwestycyjnym przedstawiono warianty alternatywne oraz wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia.W przypadku niepodejmowania działań związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem, wiązało by się z pozostawieniem działalności w dotychczasowej formie, czyli z brakiem nowocześniejszych urządzeń zabezpieczających przed emisją zanieczyszczeń do środowiska, w szczególności pyłów, trocin, wiórów z przecierania drewna. Niepodejmowanie przedsięwzięcia to m.in. : brak dodatkowych wpływów finansowych dla regionu, zmniejszenie rozwoju infrastruktury technicznej, brak udogodnienia dla mieszkańców gminy w postaci miejsca wykonania często potrzebnych i poszukiwanych usług tartacznych, brak dodatkowej możliwości zatrudnienia dla mieszkańców gminy przy rozbudowie i realizacji przedsięwzięcia, brak pobudzenia gospodarczego regionu.  Zakład drzewny planuje w ciągu roku przerabiać ok. 5 tys. m3 drewna przerób dotyczy przecierania drewna okrągłego na tartakach. W wyniku przecierania będą : deski, bale, listwy, łaty , belki itp. Do transportu drewna w postaci kloców oraz tarcicy na terenie zakładu wykorzystywane będą samochody wyposażone w chwytaki drewna. Projektowanym zamierzeniem są objęte następujące obiekty:
-budynek nr 1 produkcyjno-magazynowy o pow. zabudowy ok. 1400 m2, przeznaczony do rozbudowy nadbudowy i przebudowy,
- budynek nr 2 stolarnia o powierzchni ok. 290 m2, przeznaczony do przebudowy,
-budynek nr 3 produkcyjno-magazynowy o powierzchni zabudowy ok. 400 m2, przeznaczony do rozbudowy, nadbudowy i przebudowy,
-budynek nr 4 produkcyjno-magazynowy o powierzchni zabudowy ok. 385 m2 , przeznaczony do rozbudowy nadbudowy, przebudowy,
-budynek nr 5 wiata (planowany do wybudowania) o powierzchni zabudowy ok. 325 m2
-budynek nr 6 magazyn o powierzchni zabudowy ok. 46 m2, przeznaczony do rozbudowy, nadbudowy i przebudowy,
-budynek nr 7 biurowo-socjalny o powierzchni zabudowy ok. 52 m2 przeznaczony do rozbudowy, nadbudowy i przebudowy.
Działalność prowadzona będzie  w budynkach już istniejących , które wymagają jedynie modernizacji i dostosowania do obowiązujących wymagań w tej branży, gdyż są to budynki po byłym Państwowym Ośrodku Maszynowym, tylko częściowo dostosowanym do przerobu drewna. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska („inwestycyjny”) z zachowaniem dopuszczalnych poziomów emisji substancji do środowiska jest wyborem optymalnym.
W trakcie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić okresowe pogorszenie jakości powietrza i klimatu akustycznego, które będzie miało charakter lokalny, krótkotrwały, odwracalny i ustanie wraz z zakończeniem prac. Natomiast w fazie eksploatacji będzie występowała zarówno emisja zorganizowana ze spalania drewna   i odpadów drzewnych w kotle, jak i niezorganizowana zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza związanych z ruchem pojazdów po analizowanym terenie. Prawidłowo prowadzona działalność a także zastosowanie rozwiązań technologicznych i organizacyjnych ograniczających emisję zanieczyszczeń nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Z przedstawionej analizy akustycznej dołączonej do uzupełnienia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wynika, że emisja hałasu pochodząca od źródeł związanych z funkcjonowaniem rozpatrywanego przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych hałasu dla pory dnia.
Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania w granicach Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Pogórze Przemyskie PLB180001. Działka przeznaczona do zagospodarowania nie przedstawia dużych wartości przyrodniczych, w tym nie stanowi także wartościowego korytarza ekologicznego. W związku z powyższym odstąpiono od określenia warunków realizacji dla zamierzenia inwestycyjnego. W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie było konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania wymaganej art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
Jak wynika z przedłożonego materiału , przedsięwzięcie dzięki zastosowanym rozwiązaniom organizacyjnym, technicznym i technologicznym nie będzie powodować zagrożeń wystąpienia awarii, nie wymaga również ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. Nie nałożono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę, gdyż posiadane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania na środowisko, pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko. Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować oddziaływania transgranicznego na środowisko z uwagi na odległość od granicy państwa oraz niewielki zasięg oddziaływania obiektu. Wobec powyższego nie określono uwarunkowań w tym zakresie.
             Z uwagi na powyższe uznano, że przedsięwzięcie spełni wymogi stawiane przez przepisy z zakresu ochrony środowiska”.
             Dnia 16 sierpnia 2012 r. Wójt Gminy Bircza zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się z dowodami w sprawie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
             Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r., decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.
Zgodnie z art. 85 ust. 2 , pkt. 2 cyt. na wstępie ustawy z dnia 3 października 2008 r., decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia.
 
Uwzględniając opinie i uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz przedstawiony stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentencji.
 
                                                                           
 Pouczenie
 
                                                                           
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu ul. Borelowskiego 1, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik:
1)      Charakterystyka przedsięwzięcia.
 
 
 
Otrzymują:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza;
  2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
  3. Tablica ogłoszeń miejscowości Bircza;
  4. Miejsce realizacji przedsięwzięcia;
  5. a/a.
 
Strony postępowania:
1.      Wnioskodawca – Zakład Drzewny Artur Łukasiewicz, ul. Mjr Kusiaka 36, 37-740 Bircza;
2.      Gmina Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza;
3.      Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Inspektorat w Przemyślu, Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6, 37-700 Przemyśl;
4.      Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o., ul. Mjr Kusiaka 40/2,
37-740 Bircza;
5.      „Petro-Trans” Spółka Cywilna Firma Handlowa w Jarosławiu przy ulicy nad Sanem, ul. Nad Sanem, 37-500 Jarosław;
6.      Pan Artur Łukasiewicz, zam. Wola Korzeniecka 65, 37-740 Bircza;
7.      Pani Jolanta Łukasiewicz, zam. ul. Węgierska 84, 37-700 Przemyśl;
8.      Pan Bartłomiej Pająk, zam ul. Frankowskiego 2/6, 37-700 Przemyśl;
9.      Pan Czesław Antosiewicz, zam. ul. Flisacka 25a, 37-750 Jarosław;
10. Pani Barbara Antosiewicz, zam. ul. Flisacka 25a, 37-750 Jarosław;
11. Pan Janusz Wójcicki, zam. ul. Flisacka 4, 37-750 Jarosław;
12. Pani Ewa Wójcicka zam. ul. Flisacka 4, 37-750 Jarosław;
13. Pan Kazimierz Ryznar, zam. Stara Bircza 63, 37-740 Bircza;
14. Pani Marta Ryznar, zam. Stara Bircza 63, 37-740 Bircza;
 
 
Do wiadomości:
1.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. B-pa Glazera 9,
37 – 700 Przemyśl;
2.    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 38,
35 – 001 Rzeszów.
 
Załącznik do decyzji znak OŚ.6220.12.2011.2012z dnia 10 września  2012 r.
 
 „Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa istniejących budynków zakładu branży drzewnej: produkcyjno-magazynowych, magazynowego, biurowo-socjalnego, stolarni oraz budowa wiaty na maszyny, na działce nr 78/12 w miejscowości Bircza”
           
 
            Inwestor planuje realizować na działce ewidencyjnej nr 78/12 o powierzchni 1,2699 ha, położonej w miejscowości Bircza, gm. Bircza, przedsięwzięcie branży drzewnej polegające na rozbudowie, nadbudowie oraz przebudowie istniejących budynków : produkcyjno-magazynowych, magazynowych, biurowo-socjalnego oraz budowę  projektowanej wiaty. Ponadto zostaną utwardzone place pod składy: drewna – pow. ok. 450 m2 i wyrobów gotowych - pow. ok. 250 m2. Wjazd i wyjazd z terenu nieruchomości poprzez sieć dróg wewnętrznych do drogi powiatowej Bircza-Nienadowa. Zakład drzewny planuje w ciągu roku przerabiać ok. 5 tys. m3 drewna przerób dotyczy przecierania drewna okrągłego na tartakach. W wyniku przecierania będą : deski, bale, listwy, łaty , belki itp. Do transportu drewna w postaci kloców oraz tarcicy na terenie zakładu wykorzystywane będą samochody wyposażone w chwytaki drewna.
             Projektowanym zamierzeniem objęte są następujące obiekty:
·      budynek nr 1 produkcyjno-magazynowy o pow. zabudowy ok. 1400 m2, o powierzchni użytkowej ok. 1350 m2, kubaturze ok. 6000 m3, jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, ściany murowane, dach dwuspadowy kryty blachą trapezową. Budynek jest przeznaczony do rozbudowy, nadbudowy i przebudowy. Budynek o przeznaczeniu magazynowym, produkcyjno-magazynowym drewna oraz obróbki drewna będzie wyposażony w używane maszyny i urządzenia m. in.: pilarkę poprzeczną, pilarkę tarczową 2 szt., wielopiłę, piłę taśmową, strugarko-grubiarkę, szlifierkę taśmową z mechanicznym podnoszeniem stołu, heblarkę. W budynku zlokalizowana jest również kotłownia - kocioł o mocy 200 kW opalany paliwem stałym – drewno opałowe pozbawione jakichkolwiek zanieczyszczeń oraz odpady powstałe w wyniku produkcji również niezanieczyszczone. Ponadto w budynku, w sąsiedztwie kotłowni będą zlokalizowane dwie nowe suszarnie kontenerowe o pojemności wsadu 40 m3 każda;
·      budynek nr 2 stolarnia o powierzchni ok. 290 m2, o powierzchni użytkowej ok. 280 m2, kubaturze ok. 1200 m3, budynek parterowy, niepodpiwniczony, ściany murowane , dach dwuspadowy kryty blachą trapezową. Budynek produkcyjny - obróbka drewna będzie przeznaczony do przebudowy. Zostanie wyposażony w nowe urządzenia i elektronarzędzia m. in. takie jak: pilarka tarczowa, obrabiarka wieloczynnościowa i heblarka, frezarka, wiertarka, ostrzałka itp. oraz narzędzia stolarskie takie jak piły ręczne, dłuta, strugi;
·  budynek nr 3 produkcyjno-magazynowy o powierzchni zabudowy ok. 400 m2, o powierzchni użytkowej ok. 370 m2, kubaturze ok. 2000 m3, budynek parterowy, niepodpiwniczony, ściany murowane , dach dwuspadowy kryty blachą trapezową. Budynek będzie przeznaczony do rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, wyposażony będzie w używane maszyny, tj. trak pionowy, pilarkę tarczową, obrzynarkę;
·      budynek nr 4 produkcyjno-magazynowy o powierzchni zabudowy ok. 385 m2 , o powierzchni użytkowej ok. 355 m2, kubaturze ok. 1900 m3, budynek parterowy, niepodpiwniczony, ściany murowane , dach dwuspadowy kryty blachą trapezową. Budynek będzie przeznaczony do rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, wyposażony będzie w dwa używane traki taśmowe;
·      budynek nr 5 wiata (planowany do wybudowania) o powierzchni zabudowy ok. 325 m2, o powierzchni użytkowej ok. 325 m2, kubaturze ok. 1200 m3 . Będzie to wiata z dachem jednospadowym, kryta blachą trapezową wsparta na konstrukcji stalowej, dobudowana do budynku nr 4. Wiata będzie wykorzystywana do przetrzymywania pojazdów służących do wewnętrznego transportu drzewa, desek;
·      budynek nr 6 magazyn o powierzchni zabudowy ok. 46 m2,  o powierzchni użytkowej ok. 40 m2, kubaturze ok. 300 m3. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, ściany z blachy, dach dwuspadowy,kryty blachą trapezową. Budynek przeznaczony do rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, będzie służył do magazynowania trocin;
·      budynek nr 7 biurowo-socjalny o powierzchni zabudowy ok. 52 m2 , o powierzchni użytkowej ok. 47 m2, kubaturze ok. 300 m3. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, ściany z blachy, dach dwuspadowy,kryty blachą trapezową. Budynek przeznaczony do rozbudowy, nadbudowy i przebudowy.
            Działalność prowadzona będzie w budynkach już istniejących , które wymagają jedynie modernizacji i dostosowania do obowiązujących wymagań w tej branży, gdyż są to budynki po byłym Państwowym Ośrodku Maszynowym, tylko częściowo dostosowanym do przerobu drewna. Planowany do utwardzenia plac pod skład drewna będzie zlokalizowany w części północnej działki o nr 78/12, a plac pod skład wyrobów gotowych zlokalizowany zostanie od strony wschodniej działki, za budynkiem nr 1. Drogi wewnętrzne zakładu są istniejące i utwardzone.
            W trakcie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić okresowe pogorszenie jakości powietrza i klimatu akustycznego, które będzie miało charakter lokalny, krótkotrwały, odwracalny i ustanie wraz z zakończeniem prac. W fazie eksploatacji przedsięwzięcie będzie związane z emisją zorganizowaną ze spalania drewna   i odpadów drzewnych w kotle, jak i niezorganizowana zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza związanych z ruchem pojazdów po analizowanym terenie. Prawidłowo prowadzona działalność a także zastosowanie rozwiązań technologicznych i organizacyjnych ograniczających emisję zanieczyszczeń nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.
            Źródłem hałasu podczas funkcjonowania podczas  funkcjonowania przedsięwzięcia będą: źródła typu ”budynek”: budynki Nr 1-4, źródło punktowe: stanowisko załadunku/rozładunku oraz źródło typu liniowego – ruch pojazdów transportowych nie będą powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych hałasu dla pory dnia.
W celu prowadzenia prawidłowej realizacji gospodarki wodno-ściekowej na etapie realizacji i eksploatacji  przedsięwzięcia woda będzie pobierana z istniejącej gminnej sieci wodociągowej, a ścieki bytowe będą odprowadzane do istniejącej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowo-roztopowe z dachów i terenów utwardzonych, będą spływać na nieutwardzone fragmenty terenu działki, na której realizowane będzie planowane przedsięwzięcie.
            Działanie związane z realizacją oraz późniejszą eksploatacją przedsięwzięcia skutkować będą powstawaniem odpadów. Przy ich gospodarowaniu przestrzegane będą .ogólne zasady wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, a w szczególności wytworzone odpady będą magazynowane w wyznaczonym, oznakowanym miejscu i przekazywane do odzysku bądź unieszkodliwiania. Magazynowanie odpadów będzie prowadzone w taki sposób, aby nie dochodziło do ich rozprzestrzeniania się w środowisku. W instalacji prowadzony będzie odzysk odpadów R1 (wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii). W przypadku zastosowania procesu odzysku R10 (rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszenia gleby) do odpadów o kodzie 10 01 03 (popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej) przestrzegane będą postanowienia rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10.
Przedsięwzięcie dzięki zastosowanym rozwiązaniom organizacyjnym, technicznym i technologicznym nie będzie powodować zagrożeń wystąpienia awarii, nie wymaga również ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania oraz przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko, gdyż znajduje się w znacznej odległości od granicy państwa.
 
 
 
 
 

Autor: Jadwiga Haber-Slowińska
Data: 2012-09-13 14:55:39
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2012-09-13 15:01:38

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl