Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
13-04-2024, Sobota, 08:55


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

P O S T A N O W I E N I E

 

WÓJT GMINY BIRCZA
Bircza, dnia 24 września 2012 r.
       OŚ.6220.11.2012
 
.
P O S T A N O W I E N I E
 
Na podstawie art. 123 w zw. z art. 97 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /j.t.Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm./
 
p o s t a n a w i a m
podjąć zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw PKN ORLEN S.A. w Starej Birczy, w miejscu istniejącej stacji paliw nr 392” , gm. Bircza
U z a s a d n i e n i e
            Dnia 13 lipca 2012 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynął wniosek Pana Piotra Kociołek, pełnomocnika Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul. Chmielników 7, 09-411 Płock o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw PKN ORLEN S.A. w Starej Birczy, w miejscu istniejącej stacji paliw nr 392, obręb Stara Bircza, na działce ew. nr 188/2, gm. Bircza, przy drodze krajowej nr 28.
            Pismem z dnia 18 lipca 2012r. Wójt Gminy Bircza zawiadomił strony postępowania
o wszczęciu postępowania oraz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Przemyślu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia i ewentualnego określenia zakresu raportu.
            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu w wydanej opinii sanitarnej znak PSNZ.465-21/12 z dnia 26 lipca 2012r. (data wpływu 27 lipca 2012r.) stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia pod względem higieniczno-sanitarnym oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak
WOOŚ.4240.13.22.2012.AT-4   z dnia 31 lipca 2012r. (otrzymanego dnia 2 lipca 2012r.), wyraził natomiast opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
            Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz
z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisów art. 63 ust. 1 i 4 cytowanej ustawy i § 3 ust. 1 pkt 35 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r.,  Wójt Gminy Bircza wydał 6 sierpnia 2012 r. postanowienie znak OŚ.6220.11.2012, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.
     Organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W związku z powyższym Wójt Gminy Bircza 6 sierpnia 2012 r. wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiska.
Po otrzymaniu od wnioskodawcy dnia 21 września 2012 r. raportu o oddziaływaniu na środowisko, Wójt Gminy Bircza podjął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
    Zgodnie z art. 97 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.
Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.
 
 
Pouczenie
 
 
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia. Postanowienie może być zaskarżone w odwołaniu decyzji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.       Inwestor – Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chmielników 7;
09-411 Płock;
2.       Pan Piotr Kociołek (pełnomocnik) , ul. Wandy 7/28, 53-320 Wrocław.
 1. Gmina Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza;
 2. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Birczy, ul. Bieszczadzka 40, 37-740 Bircza;
 3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20,
  35-959 Rzeszów;
 4. Pani Zofia Brożyniak, ul. Bpa J. Glazera 18/41, 37-700 Przemyśl;
 5. Pani Maria Stanisława Paryż, Stara Bircza 36, 37-740 Bircza;
 6. Pan Stanisław Paryż, Stara Bircza 35, 37-740 Bircza;
 7. Pan Tadeusz Paryż, ul. Zielona 30/28, 35-500 Sanok;
 8. Pani Jarosława Przemyślańska, 101 A FITZWILLIAM RD, TOONGABBIE 2146,NSW, Australia;
 9. Pani Władysława Wojciechowska, 101 A FITZWILLIAM   RD, TOONGABBIE 2146,NSW, Australia;
 10. A/a
 
Do wiadomości:
1.       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. B-pa Glazera 9,
 37 – 700 Przemyśl;
2.       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 38,
 35 – 001 Rzeszów;
3.       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Birczy;
4.       Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
5.       Tablica ogłoszeń miejscowości Stara Bircza;
6.       Miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Autor: Jadwiga Haber-Slowińska
Data: 2012-09-24 15:25:32
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2012-09-24 15:28:27

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl