Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
28-03-2023, Wtorek, 00:49


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

P O S T A N O W I E N I E

 

WÓJT GMINY BIRCZA                                         Bircza, dnia 22 października 2012 r.
       
         OŚ.6220.10.2012
 
 
P O S T A N O W I E N I E
 
 
            Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 2 oraz art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227z późn. zm.), a także §3 ust.1 pkt 77 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. – w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Pana Stanisława Malinowskiego – pełnomocnika Gminy Bircza , 
 
stwierdzam
 
brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie, przebudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz przepompowni sieciowych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bircza, gm. Bircza”
 
Uzasadnienie
 
Dnia 9 lipca 2012 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynął wniosek Pana Stanisława Malinowskiego – pełnomocnika Gminy Bircza o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie, przebudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz przepompowni sieciowych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bircza, gm. Bircza”, na działkach ewid. nr 128/1, 127, 126, 110, 86, 286, 296, 143/2.
 Dnia 10 lipca 2012 r. Wójt Gminy Bircza zawiadomił strony postępowania
o wszczęciu postępowania oraz dnia 10 lipca 2012 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Przemyślu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia i ewentualnego określenia zakresu raportu.
            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu w wydanej opinii sanitarnej znak PSNZ.465-19/12 z dnia 16 lipca 2012 r. (data wpływu 17 lipca 2012 r.) stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia pod względem higieniczno-sanitarnym oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. W swojej opinii stwierdził, że „ z dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowane przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków, podwyższenie stopnia oczyszczania ścieków do parametrów pierwszej klasy czystości wód płynących oraz zmniejszenie uciążliwości oddziaływania na otoczenie, praktycznie do pomieszczeń oczyszczalni, poprzez hermetyzację i dezodoryzację. Technologia oczyszczania ścieków oparta będzie na zastosowaniu zaawansowanej metody oczyszczania – ultrafiltracji membranowej (tzw. MBR _Membrane Biological Reaktor). Przewiduje się zastosowanie rozwiązań minimalizujących oddziaływanie na środowisko w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i mikrobiologicznych, emisji hałasu oraz ochrony środowiska gruntowego. Przewiduje się zastosowanie rozwiązań minimalizujących oddziaływanie na środowisko w zakresie emisji biorąc pod uwagę przewidywany efekt ekologiczny oraz projektowane rozwiązania technologiczne, można przyjąć, że planowana rozbudowa i modernizacja oczyszczalni będzie rozwiązaniem korzystnym dla stanu sanitarnego środowiska.”
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak
WOOŚ-4240.13.20.2012.KB-5 z dnia 13 sierpnia 2012 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej wyznaczając termin uzupełnienia do 17 września 2012 r.
Pan Stanisław Malinowski – pełnomocnik Inwestora przedłożył  w terminie uzupełnienie karty informacyjnej w wyznaczonym zakresie.
Dnia 9 października 2012 r. otrzymano opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (RDOŚ),  w której stwierdzono, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Opinia RDOŚ wskazuje jednoznacznie , że: „ uwzględniając lokalizację, zakres i rodzaj przedsięwzięcia, a także charakter i skalę generowanych oddziaływań na środowisko oraz mając na uwadze, iż przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi inwestycję celu publicznego uznano, że przedmiotowa inwestycja nie powinna wywierać istotnego , wpływu na środowisko, w tym obszary prawnie chronione (tj. obszar  Natura 2000 „Pogórze Przemyskie” oraz Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu), organizmy wodne, jakość wody, czy elementy abiotyczne potoku Stupnica. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenach od dawna zagospodarowanych dla celów gospodarki komunalnej, ponadto w swoim zamierzeniu inwestycja ma służyć poprawie aktualnego stanu i zmniejszeniu oddziaływania ludzi na środowisko”.
Pismem z dnia 9 października 2012 r. zawiadomiono strony o zebranych dokumentach i materiałach oraz umożliwiając stronom zgłaszania swoich uwag i wniosków przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .
Dokonana analiza przedłożonych dokumentów wraz z kartą informacyjną wykazała, że  planowana inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w myśl art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227z późn. zm.), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ww ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w §3 ust.1 pkt 77 (instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. –Prawo wodne) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. – w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).
            W wyniku szczegółowej analizy materiałów scharakteryzowano przedmiotową inwestycję, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227z późn. zm.) w następujący sposób:
1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
Przedsięwzięcie będzie polegać narozbudowie, przebudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych przy zastosowaniu zaawansowanej metody oczyszczania ścieków – ultrafiltracji membranowej (tzw. MBR _Membrane Biologica Reactor). Przepustowość oczyszczalni wynosić będzie 560 m3/dobę. Odbiornikiem ścieków będzie potok Stupnica a średnica istniejącego kolektora jest wystarczająca do odprowadzenia planowanej ilości ścieków. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków – terenie całkowicie zurbanizowanym i obejmować będzie m.in. następujący zakres prac:
1.    Nowo projektowane obiekty: budynek techniczny oczyszczania mechanicznego i ciągu zlewczego ścieków dowożonych oraz dmuchawy do dostabilizowania osadu nadmiernego; budynek techniczny stacji odwadniania osadów; budynek techniczny urządzeń do obsługi bioreaktora; reaktor biologiczny MBR składający się z dwóch niezależnych ciągów technologicznych; zbiornik ścieków oczyszczonych; biofiltr do neutralizacji odorów.
2.    Obiekty modernizowane : istniejący bioreaktor; w zmodernizowanym budynku obsługi zlokalizowane będą m. i. pomieszczenia sterowni, agregatu prądotwórczego, szatni, biurowe, szatniowe, sanitarne; istniejąca pompownia sieciowa zostanie zmodernizowana przede wszystkim poprzez wymianę pomp oraz zamontowanie kraty koszowej rzadkiej; istniejący wylot ścieków oczyszczonych do potoku Stupnica zostanie zmodernizowany poprzez wykonanie klapy zwrotnej, wykonanie ubezpieczenia skarp brzegowych po prawej i lewej stronie wylotu płytami ażurowymi typu jomb.
Ponadto w ramach przedsięwzięcia będą wykonane również nowe odcinki sieci międzyobiektowych wraz ze studniami połączeniowymi. Ze względu na dużą ilość wód spływających na tereny oczyszczalni z okolicznych terenów planowane jest wykonanie otwartego rowu u podnóża skarpy we wschodniej części obiektu oraz wzmocnienie skarpy za pomocą ażurowych płyt betonowych. Wodę opadową z tego rowu planuje się odprowadzić do potoku Stupnica.
b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
- nie występuje kumulowanie się oddziaływania przedsięwzięć
c) wykorzystanie surowców naturalnych
W fazie realizacji inwestycji przewiduje się wykorzystanie materiałów i surowców budowlanych spełniających określone normy i atesty. Woda na etapie realizacji i eksploatacji będzie wykorzystywana w ilościach niezbędnych do wykonania prac budowlanych i prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni. Energia elektryczna oraz paliwo będą wykorzystywane do pracy maszyn i urządzeń.
d) emisja i występowanie innych uciążliwości:
W okresie realizacji przedsięwzięcia może powstawać niezorganizowana emisja zanieczyszczeń powietrza i  emisja hałasu powodowane przez pracę środków transportu oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w trakcie prac budowlanych. Będą miały charakter krótkotrwały ze względu na zasięg prac do wykonania, a uciążliwości z nimi związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych. Pod urządzenia i rurociągi wykonane będą wykopy a ziemia z wykopów zostanie wykorzystana do podniesienia terenu i obsypki zbiornika na reaktory biologiczne. Ewentualna woda z wykopów będzie oczyszczona z zawiesiny i odprowadzona tymczasowym rurociągiem do potoku Stupnica. Wypompowywanie wody z wykopów odbywać się będzie bez naruszenia stosunków wodnych na terenach przyległych. Zastosowanie sprawnego sprzętu budowlanego, prawidłowe magazynowanie surowców użytych w trakcie prac budowlanych pozwoli uniknąć zanieczyszczeń gruntu i wód podziemnych oraz wód powierzchniowych w obrębie budowy.
e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji
i stosowanych technologii:
Celem zabezpieczenia środowiska zostaną zastosowane m.in. następujące rozwiązania:
·      zastosowane będą procesy tlenowe do oczyszczania ścieków;
·      oczyszczanie ścieków odbywać się będzie w systemie zamkniętym, reaktory będą przykryte,
·      urządzenia służące do mechanicznego oczyszczania ścieków i przeróbki osadu zlokalizowane będą w budynku,
·      zastosowany będzie biofiltr z hermetyzacją procesowi higienizacji,
·      pompownia ścieków będzie posiadać przykrycie żelbetowe,
·      dmuchawy i sprężarki będą umieszczone w budynku, dmuchawy będą posiadać obudowy dźwiękochłonne, pompy zatapialne zainstalowane będą w zbiornikach podziemnych,
·      odpady będą gromadzone w szczelnych kontenerach i przekazywane uprawnionym odbiorcom,
·      odcieki z prasy i ciecz nadosadowa będą kierowane do ponownego oczyszczania,
·      ograniczenie wystąpienia sytuacji awaryjnych odbywać się będzie poprzez zainstalowanie rezerwowych pomp w pompowniach, automatyzację pracy oczyszczalni, zastosowanie agregatu prądotwórczego w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej. Dla ochrony przeciwpowodziowej urządzenia oczyszczalni ścieków będą wymienione ponad Q1%, a stan projektowy przewiduje dodatkowe podwyższenie terenu na rzędną 258,88 m n.p.m., co zabezpiecza istniejące i projektowane obiekty przed ewentualnym zalewem wodami powodziowymi. Ponadto planuje się przebudowę wylotu posiadającego dodatkowe zabezpieczenie w postaci klapy zwrotnej zabezpieczającą przed cofnięciem ścieków podczas wezbrań potoku. 
2)   usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
a)  obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
b)  obszary wybrzeży
- brak wyżej wymienionych obszarów.
c) obszary górskie i leśne:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:
Projektowana rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków  sanitarnych oraz przepompowni sieciowych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bircza, będzie miała miejsce w terenie stanowiącym zlewnię potoku Stupnica. Wody ze zlewni dopływają do obszaru oznaczonego jako Jednolita Część Wód Podziemnych (JCWP)  PL GW200158 o dobrym stanie ilościowym i jakościowo o stanie zadowalającym, niezagrożona nieosiągnięciem ustanowionych dla niej celów. Potok Stupnica stanowi prawobrzeżny dopływ rzeki San. Obszar przeznaczony pod lokalizację planowanego przedsięwzięcia usytuowany jest poza obszarem głównego zbiornika Wód Podziemnych (GZWP nr 430 – Dolina Sanu).
Projektowana oczyszczania ścieków zapewni dotrzymanie warunków rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków  jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984 z późn. zm.).
Oddanie do eksploatacji oczyszczalni ścieków przyczyni się do poprawy stanu środowiska gruntowo-wodnego, gdyż ograniczona zostanie ilość odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków z gospodarstw domowych na terenie objętym planowanym przedsięwzięciem. Ponadto wewnętrzne sieci międzyobiektowe wykonane będą z odpowiednio trwałych materiałów gwarantujących szczelność. Przedsięwzięcie nie będzie wynikiem negatywnie oddziaływującym na hydromorfologię, charakterystykę, fizykochemię i elementy biotyczne JCWP. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla w/w JCWP wskazuje, że cele środowiskowe wyznaczone do osiągnięcia nie są zagrożone.
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych, objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.
Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonującego na mocy rozporządzenia Nr 65 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 94, poz. 1585, z późn. zm.) a także w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Pogórze Przemyskie PLB 180001.  Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenach od dawna zagospodarowanych dla celów gospodarki komunalnej, które obecnie porasta roślinność ruderalna. Inwestycja w swoim zamierzeniu ma służyć poprawie aktualnego stanu i zmniejszenia oddziaływania ludzi na środowisko. Biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i rodzaj przedsięwzięcia, a także charakter i skalę generowanych oddziaływań na środowisko oraz mając na uwadze, iż przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi inwestycję celu publicznego, uznano, że przedmiotowa inwestycja nie powinna wywierać istotnego wpływu na środowisko, w tym na obszary prawnie chronione, organizmy wodne, jakość wody czy elementy abiotyczne potoku Stupnica.
f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
- brak wyżej wymienionych obszarów w bliskim sąsiedztwie inwestycji.
h) gęstość zaludnienia:
Teren rozbudowy, przebudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków, jest całkowicie zurbanizowany i niezamieszkały, natomiast w pobliżu istniejącej przepompowni sieciowej, planowanej do przebudowy, teren charakteryzuje małą gęstością zaludnienia.
i)     obszary przylegające do jezior:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
j) obszary i uzdrowiska ochrony uzdrowiskowej:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
Inwestycja obejmuje zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków, znajdującej się na terenie całkowicie zurbanizowanym i niezamieszkałym. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się ok. 200 m od planowanej inwestycji. Planowana przebudowa istniejącej pompowi sieciowej oddalona jest od zabudowy mieszkaniowej o ok. 36 m. Teren charakteryzuje się małą gęstością zaludnienia.
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
- brak oddziaływania transgranicznego.
c) wielkości i zależności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:
W fazie budowy bezpośrednie oddziaływania będą mieć charakter lokalny i ograniczą się do terenu i okresu prac związanych z budową przedsięwzięcia.  W związku z eksploatacją oczyszczalni oraz pracy przepompowni ścieków wartości 55 dB w porze dziennej i 45 dB w porze nocnej dla terenów mieszkalno-usługowych zostaną dotrzymane, przy zastosowaniu rozwiązań zmniejszających emisję hałasu.
d) prawdopodobieństwo oddziaływania
Głównymi oddziaływaniami związanymi z realizacją inwestycji będą uciążliwości związane z hałasem i niezorganizowaną emisją zanieczyszczeń powietrza  pochodzącymi z maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie budowy.Faza eksploatacji wiązać się będzie z ze źródłem emisji substancji gazowej z części ściekowej i osadowej. Jednak biorąc pod uwagę zhermetyzowanie i odpowiednią wentylację instalacji oraz zastosowanie biofiltra do oczyszczania powietrza oraz usytuowanie terenowe oczyszczalni, można stwierdzić, że emitowane substancje nie spowodują pogorszenia klimatu zapachowego w jego okolicy.
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
Główne oddziaływania związane z fazą realizacji inwestycji będą mieć charakter odwracalny oraz będą występować w krótkim okresie.  Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na skuteczne oczyszczanie ścieków od mieszkańców Aglomeracji Bircza, w skład której wchodzą miejscowości: Bircza, Boguszówka, Korzeniec, Leszczawa Dolna, Leszczawa Górna, Leszczawka, Rudawka,  Stara Bircza, Wola Korzeniecka.
            Po przeanalizowaniu zgodnie z art. 63 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wszystkich parametrów, charakterystyki inwestycji, stanowisk organów opiniujących i danych zawartych w informacji o planowanym przedsięwzięciu, kierując się rodzajem i charakterystyką przedsięwzięcia, jego skalą, powiązaniami z innymi przedsięwzięciami, usytuowaniem z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, nie stwierdziłem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
Biorąc powyższe pod uwagę postanowiłem jak w sentencji.
 
 
 
 
 
Pouczenie
 
Na niniejsze postanowienie, zażalenie nie przysługuje. Zaskarżenie postanowienia może nastąpić tylko w odwołaniu od decyzji wydanej w dalszym toku postępowania.
 
 
 
 
 
Wójt Gminy Bircza
Józef Żydownik
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
  1. Strony postępowania wg wykazu;
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza;
  3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
  4. Tablica ogłoszeń miejscowości Bircza;
  5. Miejsce realizacji przedsięwzięcia;
  6. a/a.
 
Do wiadomości:
1.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. B-pa Glazera 9,
 37 – 700 Przemyśl;
2.    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 38,
 35 – 001 Rzeszów.

Autor: Jadwiga Haber-Slowińska
Data: 2012-10-24 15:25:46
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2012-10-24 15:27:53

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl