Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
1-03-2024, Piątek, 13:01


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Decyzja

 

WÓJT GMINY BIRCZA                                   Bircza, dnia 26 listopada 2012r.
         OŚ.6220.14.2012
                                  
DECYZJA
 
Na podstawie art. 104 w zw. z art.105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku Pana Roberta Grodeckiego RDK Projekt ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław – pełnomocnika Nadleśnictwa Bircza , Stara Bircza 99, 37-740 Bircza,
 
postanawiam
 
umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi leśnej Rudawka-Sufczyna”, gm. Bircza.
 
Uzasadnienie
 
 
W dniu 12 Października 2012r. do tutejszego Urzędu Gminy wpłynął wniosek Pana Roberta Grodeckiego – pełnomocnika Nadleśnictwa Bircza w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi leśnej Rudawka-Sufczyna”,obejmująca: działki ew. nr 15, 253, 165, 166, 252, 254, 17, 164, 175, 167, 174/1, 171, 170, 168, 548, 549, 550, 551, 555 obręb Rudawka, działki ew. nr 479, 480, 481, 482 obręb Sufczyna, działki ew. nr 472, 473, 476, 477 obręb Jasienica Sufczyńska,  gmina Bircza.
Dnia 18 października 2012r. wszczęto postępowanie w powyższej sprawie.
Wójt Gminy Bircza dnia 19 października 2012r. zgodnie z art. 64 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2008 r. Nr199, poz. 1227 z późn. zm.) wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu pismem znak:
PSNZ.465-32/12, z dnia 29 października 2012r. (otrzymane 30 października 2012r.), nie stwierdził pod względem higieniczno-sanitarnym istnienia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak WOOŚ.4240.13.33.2012.IS-4, z dnia 7 listopada 2012r. (otrzymane dnia 12 listopada 2012r.) wystąpił o zajęcie stanowiska w przedmiocie kwalifikacji przedsięwzięcia do grupy przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Dnia 16 listopada 2012r. wystąpiono do Pełnomocnika Nadleśnictwa Bircza o dokonanie kwalifikacji przedmiotowego przedsięwzięcia do grupy przedsięwzięć wymienionych w w/w rozporządzeniu Rady Ministrów. W uzyskanej odpowiedzi zwrotnej wskazano, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest wymagane. Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi leśnej wewnętrznej o długości ok. 4,3 km, która nie jest zaliczana do dróg publicznych. Projektowana droga zlokalizowana jest na gruntach, będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Bircza. Przedmiotowa droga stanowi pas terenu o nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych, wraz z leżącymi w ciągu tej drogi mijakami, składnicami przyzrębowymi oraz technicznymi urządzeniami służącymi organizacji i zabezpieczeniu ruchu oraz technologii prac leśnych. W chwili obecnej droga ma charakter typowego traktu leśnego z licznymi koleinami i wypłukaniami nawierzchni, spowodowane złym stanem systemu odwodnienia. Pogorszający się stan techniczny drogi doprowadza do coraz większych utrudnień w ruchu pojazdów ciężkich związanych z działalnością lasów, rozjeżdżanie istniejącego pasa, oraz w rezultacie do braku możliwości uczęszczania niniejszą drogą. W zakres robót dotyczących budowy nawierzchni drogi, zjazdów i mijanek, będzie wchodziło mechaniczne oczyszczanie nawierzchni z naniesionej ziemi wraz profilowaniem podłoża oraz wyrównanie nierówności i zasypanie wybojów. Nawierzchnia drogi, zjazdów oraz mijanek zostanie wykonana z   kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie. Takie zastosowanie nawierzchni jest rozwiązaniem najbardziej optymalnym jeśli chodzi o wytrzymałość nawierzchni, aspekty ekonomiczne, a przede wszystkim najmniej ingeruje w środowisko naturalne. Ponadto podjęte prace przebudowy drogi istniejącego już odcinka, pozwoli na uniknięcie wycinki znacznej ilości drzew jak podczas tyczenia nowego szlaku. Przewidziane prace przyczynia się do poprawy jej nawierzchni, co wpłynie na zmniejszenie ilości emisji spalin z samochodów poruszających się na tej drodze, jak i zmniejszy zapylenie w jej obrębie. 
W myśl art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.z 2005r. , nr 108, po. 908, z późn. zm.), przez pojęcie droga twarda należy rozumieć drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m. Biorąc pod uwagę wskazaną powyżej technologię wykonania oraz przywołana definicję drogi twardej, należy stwierdzić, że przedmiotowa droga nie jest drogą twardą lecz zaliczana jest do kategorii dróg gruntowych, a więc nie kwalifikuje się do uzyskania decyzji środowiskowej.
Mając na uwadze powyższe, przedmiotowe przedsięwzięcie nie podlega opiniowaniu w trybie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…). Inwestycja planowana jest w granicach Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego funkcjonującego na mocy rozporządzenia Nr 73/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego oraz w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Pogórze Przemyskie” (PLB180001). W związku z powyższym przed wydaniem pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na budowę, na podstawie art. 96 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania tych decyzji jest obowiązany do rozważenia możliwości potencjalnego znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000.
Zgodnie z art. 71 ust. 1 powyższej ustawy  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, natomiast ust. 2 stanowi, że uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
            Organem właściwym zgodnie z art 75 ust.1 pkt.4 w/w ustawy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta
Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz może być wymagane dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Po przeanalizowaniu dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, informacji uzupełniających oraz po uwzględnieniu stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu i pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie stwierdzono, że powyższe przedsięwzięcie nie jest zaliczane do żadnej z tych grup. W myśl obowiązujących przepisów tj. art. 71 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, stwierdza się brak przesłanek do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia i umarza się przedmiotowe postępowanie jako bezprzedmiotowe.
Zgodnie z art.105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.
 
Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.
 
 
Pouczenie
 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu ul. Borelowskiego 1, za moim pośrednictwem w terminie
14 dni od daty otrzymania.
 
 
 
 
 
Otrzymują:
  1. Strony postępowania wg wykazu;
  2. Wójt Gminy Bircza;
  3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Birczy;
  4. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
  5. Tablica ogłoszeń miejscowości Rudawka, Sufczyna, Jasienica Sufczyńska;
  6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia;
  7. A/a.
 
Do wiadomości:
1.     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. B-pa Glazera 9,
37 – 700 Przemyśl;
2.     Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 38,
35 – 001 Rzeszów.
 

Autor: Jadwiga Haber-Slowińska
Data: 2012-11-27 14:19:44
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2012-11-27 14:21:26

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl