Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
13-04-2024, Sobota, 08:05


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

P O S T A N O W I E N I E

 

WÓJT GMINY BIRCZA                                          Bircza, dnia 23 kwietnia 2013 r.
       
         OŚ.6220.1.2013
 
 
P O S T A N O W I E N I E
 
 
            Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 2 oraz art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227z późn. zm.), a także §3 ust.1 pkt 77 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. – w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, 
 
stwierdzam
 
brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie mostu w miejscowości Sufczyna” na istniejących podporach – zadanie realizowane w ciągu drogi powiatowej nr 1777 R Pruchnik – Nienadowa - Bircza w km 30+640 , gm. Bircza.
 
 
Uzasadnienie
 
Dnia 25 stycznia 2013 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynął wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie mostu w miejscowości Sufczyna” na istniejących podporach – zadanie realizowane w ciągu drogi powiatowej nr 1777 R Pruchnik – Nienadowa - Bircza w km 30+640, gm. Bircza, na działkach ew. nr 148, 170, 171, 237, 328, 172, 173, 174, 176/1, obręb Sufczyna. 
Dnia 4 lutego 2013 r. wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, które otrzymano dnia 12 lutego 2013 r.
Dnia 13 lutego 2013 r. Wójt Gminy Bircza zawiadomił strony postępowania
o wszczęciu postępowania oraz dnia 13 lutego 2013 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Przemyślu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia i ewentualnego określenia zakresu raportu.
            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu w wydanej opinii sanitarnej znak PSNZ.465-6/13 z dnia 21 lutego 2013 r. (data wpływu 22 lutego 2013 r.) stwierdził, że dla ww. przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia pod względem higieniczno-sanitarnym oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak
WOOŚ-4240.13.10.2013.IS-6 z dnia 27 lutego 2013 r. (data wpływu 1 marca 2013 r.) wezwał Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej wyznaczając termin uzupełnienia do 22 marca 2013 r. Inwestor przedłożył w terminie uzupełnienie karty informacyjnej w wyznaczonym zakresie.
Dnia 3 kwietnia 2013 r. otrzymano opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (RDOŚ),  w której stwierdzono, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Pismem z dnia 4 kwietnia 2013 r. zawiadomiono strony o zebranych dokumentach i materiałach oraz umożliwiając stronom zgłaszanie swoich uwag i wniosków przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .
Dokonana analiza przedłożonych dokumentów wraz z kartą informacyjną wykazała, że planowana inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w myśl art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w §3 ust.1 pkt 60 (drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niżwymienione w §2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe wciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art.6 ust. Pkt.1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody),  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. – w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).
            W wyniku szczegółowej analizy materiałów scharakteryzowano przedmiotową inwestycję, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227z późn. zm.) w następujący sposób:
1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
Przedsięwzięcie będzie polegać na przebudowie mostu na potoku Stupnica, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1777 R Pruchnik – Nienadowa - Bircza w km 30+640. Zakres przedmiotowego przedsięwzięcia obejmować będzie m.in .całkowitą rozbiórkę istniejącego pomostu drewnianego wraz z dojazdami w obrębie przyczółków mostu, całkowitą rozbiórkę przyczółków pełnościennych, rozbiórkę filarów pełnościennych – podpory pośrednie, budowę mostu stałego trójprzęsłowego, przebudowę dojazdów do mostu o odcinku o długości około 150 metrów wraz z dostosowaniem konstrukcji drogi do obowiązujących przepisów, umocnienie koryta potoku Stupnica poprzez wykonanie narzutu kamiennego na dnie koryta
i skarpach potoku, przebudowę istniejących zjazdów z drogi  gminnej oraz rekultywację terenu. Pracami drogowo-mostowymi zostanie objęty łącznie ok.230-metrowy odcinek drogi  powiatowej nr 1777 R Pruchnik – Nienadowa – Bircza.
W ramach przedsięwzięcia planuje się również prace ingerujące w koryto potoku Stupnica tj.: odbudowę skarp w obrębie filarów, uporządkowanie i umacnianie koryta (dna i brzegów) narzutem kamiennym na łącznej długości 30 m – odpowiadającej dotychczasowym umocnieniom koryta.
W ramach przedsięwzięcia nie będą likwidowane odsypiska/łachy. Całkowita długość mostu wynosi ok.45,02 m. Obiekt ten umożliwia ruch lokalny pomiędzy miejscowościami Bircza , Nienadowa i  Pruchnik.
b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
- nie występuje kumulowanie się oddziaływania przedsięwzięć
c) wykorzystanie surowców naturalnych
W fazie realizacji inwestycji przewiduje się wykorzystanie materiałów i surowców tj. woda, piasek, kruszywo, emulsja asfaltowa, beton asfaltowy, beton cementowy, stal, kostka brukowa, geowłóknina, papy zgrzewalne, farby. Woda na etapie realizacji będzie wykorzystywana
w ilościach niezbędnych do wykonania prac budowlanych i do celów sanitarnych. Energia elektryczna oraz paliwo będą wykorzystywane do pracy maszyn
i urządzeń. W fazie eksploatacji podczas zimowego utrzymania dróg stosowana będzie mieszanka piaskowo-solna oraz kruszywo do uzupełniania narzutu kamiennego koryta potoku.
d) emisja i występowanie innych uciążliwości:
W okresie realizacji przedsięwzięcia może powstawać niezorganizowana emisja zanieczyszczeń powietrza i emisja hałasu powodowane przez pracę środków transportu oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w trakcie prac budowlanych. Będą one miały charakter krótkotrwały ze względu na zasięg prac do wykonania, a uciążliwości z nimi związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych. Podczas fazy realizacji inwestycji nastąpi zmętnienie wody potoku, które będzie miało charakter lokalny i krótkotrwały. Podczas eksploatacji będzie występował hałas i emisja pyłów z przejeżdżających samochodów oraz wody roztopowo-opadowe spływające z dojazdów do mostu, mostu i chodników. Jednakże ich uciążliwość nie powinna być większa w porównaniu ze stanem obecnym.
e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji
i stosowanych technologii:
Wszystkie roboty będą wykonywane z uwzględnieniem zagrożeń powodziowych, jak
i charakteru potoku. W celu minimalizacji ryzyka zalania materiałów i zaplecza budowy, Wykonawca robót zlokalizuje składy materiałów, jak i zaplecze poza terenami zalewowymi.  Ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego, którego zawartość będzie wywożona do oczyszczalni ścieków. Gospodarka powstającymi odpadami odbywać się będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. , poz. 21). Konstrukcja mostu zostanie wyposażona w kanalizację deszczową. Ze względu  na wykonanie studzienek zaopatrzonych w osadniki cząstek stałych, odprowadzanie wód opadowo-roztopowych z powierzchni mostu do potoku nie będzie wiązać się z ryzykiem zanieczyszczenia ponadnormatywnymi ilościami zawiesiny, czy substancjami ropopochodnymi. Dla wzmocnienia podłoża przed rozmyciem (w sąsiedztwie podpór), przewiduje się miejscowe uzupełnienie dna narzutem kamiennym o zróżnicowanej grubości. Roboty zwłaszcza ingerujące bezpośrednio w koryto potoku przewiduje się zorganizować, mając na względzie ograniczenie pracy sprzętu mechanicznego do niezbędnego minimum. Prace te zamierza się wykonać poza okresem tarła ryb, przy niskich stanach wody. Zarówno realizacja , jak i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie skutkować zmianą naturalnej zmienności profilu dna , zachowując naturalny rozkład głębokości potoku poza wyjątkiem odcinka , na którym planuje się odbudowę istniejącego umocnienia.
2)   usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,
w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
a)  obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
b)  obszary wybrzeży
- brak wyżej wymienionych obszarów.
c) obszary górskie i leśne:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:
Projektowane przedsięwzięcie, będzie miało miejsce w terenie stanowiącym zlewnię potoku Stupnica. Rozważając oddziaływanie przedsięwzięcia na cele środowiskowe jednolitej części wód powierzchniowych JCWP, należy stwierdzić, iż w zaproponowanym zakresie nie istnieje możliwość istotnego wpływu na stan JCWP „Stupnica” o kodzie PLRW200012223699 . Potok Stupnica stanowi prawobrzeżny dopływ rzeki San. Obecnie w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, dana część wód charakteryzuje się złym stanem wód i nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnęcia celów środowiskowych. W wyniku realizacji przedsięwzięcia przy użyciu proponowanych rozwiązań nie dojdzie do trwałego pogorszenia stanu ekologicznego oraz stanu chemicznego ww. JCWP, gdyż nie planuje się przegradzania koryta potoku zakłócającego migrację organizmów wodnych, czy transport rumoszu. Parametry koryta ukształtowane w obrębie mostu będą dostosowane do warunków naturalnych. Biorąc pod uwagę powyższe można stwierdzić, że realizacja przedsięwzięcia nie zakłóci osiągnięcia celu środowiskowego dla danej JCWP.
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych, objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.
Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicachParku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiegofunkcjonującego na mocy rozporządzenia Nr 73/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 137, poz. 2089) a także w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Pogórze Przemyskie PLB 180001. Biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i rodzaj przedsięwzięcia, a także charakter i skalę generowanych oddziaływań na środowisko oraz mając na uwadze, iż przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi inwestycję celu publicznego, uznano, że przedmiotowa inwestycja nie będzie oddziaływać w sposób znaczący na przedmioty i cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, integralność tego obszaru oraz spójność sieci Natura. Mając na względzie powyższe nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, w tym odpowiedniej oceny oddziaływania, wymaganej zapisami art. 6.3. Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
- brak wyżej wymienionych obszarów w bliskim sąsiedztwie inwestycji.
h) gęstość zaludnienia:
Inwestycja znajduje się w na terenie pozbawionym gęstej zabudowy mieszkaniowej .
i)     obszary przylegające do jezior:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
j) obszary i uzdrowiska ochrony uzdrowiskowej:
- brak wyżej wymienionych obszarów.
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
Inwestycja ma zasięg lokalny. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się ok. 30 m od planowanej inwestycji.
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
- brak oddziaływania transgranicznego.
c) wielkości i zależności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:
W fazie budowy bezpośrednie oddziaływania będą mieć charakter lokalny i ograniczą się do terenu i okresu prac związanych z budową przedsięwzięcia. W związku z eksploatacją  przebudowywanego mostu wartości dopuszczalne hałasu na terenie prawnie chronionym
w otoczeniu drogi nie będą przekroczone dla pory dnia i nocy.
d) prawdopodobieństwo oddziaływania
Głównymi oddziaływaniami związanymi z realizacją inwestycji będą uciążliwości związane z emisją hałasu i pyłu z  urządzeń wykorzystywanych w procesie budowy.
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
Główne oddziaływania związane z fazą realizacji inwestycji będą mieć charakter odwracalny oraz będą występować w krótkim okresie .
Po przeanalizowaniu zgodnie z art. 63 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wszystkich parametrów, charakterystyki inwestycji, stanowisk organów opiniujących i danych zawartych w informacji o planowanym przedsięwzięciu, kierując się rodzajem i charakterystyką przedsięwzięcia, jego skalą, powiązaniami z innymi przedsięwzięciami, usytuowaniem z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, nie stwierdziłem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
Biorąc powyższe pod uwagę postanowiłem jak w sentencji.
 
 
Pouczenie
 
Na niniejsze postanowienie, zażalenie nie przysługuje. Zaskarżenie postanowienia może nastąpić tylko w odwołaniu od decyzji wydanej w dalszym toku postępowania.
 
 
Wójt Gminy Bircza
Józef Żydownik
 
 
Otrzymują:
  1. Strony postępowania wg wykazu;
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Birczy;
  3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
  4. Tablica ogłoszeń miejscowości Sufczyna;
  5. Miejsce realizacji przedsięwzięcia;
  6. A/a.
 
Do wiadomości:
1.     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. B-pa Glazera 9,
 37 – 700 Przemyśl;
2.     Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 38,
 35 – 001 Rzeszów.
Opr. mgr Beata Worotyłko, tel. 16/ 6726091 wew. 13

Autor: Jadwiga Haber-Slowińska
Data: 2013-04-26 15:14:19
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2013-04-26 15:17:52

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl