Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
23-07-2024, Wtorek, 05:20


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Regulamin

 


Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania pracowników w Urzędzie Gminy w Birczy; pracownicy zatrudniani na stanowiskach pracy określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Birczy, zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 38/2003 Wójta Gminy Bircza z dnia 01.08.2003r. z wyłączeniem stanowisk pomocniczych i obsługi.

Rozdział I

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

§ 1


1.Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Wójt Gminy Bircza, w  oparciu o informacje przekazane przez pracownika d/s kadr o wakującym stanowisku.

2.Informacja, o której mowa w pkt. 1 winna być przekazana z trzymiesięcznym wyprzedzeniem pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej.

3.Pracownik d/s kadr zobligowany jest do przedłożenia do akceptacji Wójtowi Gminy Bircza projektu opisu stanowiska pracy na którym wystąpi wakat.

4.Opis stanowiska pracy, o którym mowa w pkt. 3, zawiera:

a)dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków,

b)określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je zajmują,

c)określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego wyposażenia,
d)określenie odpowiedzialności,

e)inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.

5.Akceptacja projektu opisu stanowiska pracy oraz zgoda Wójta Gminy Bircza powodują rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.


Rozdział II

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

§ 2


1.Komisję Rekrutacyjną powołuje Wójt Gminy Bircza.

2.W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić:

a)Wójt Gminy Bircza lub osoba przez niego upoważniona,

b)Pracownik d/s kadr  wnioskujący o zatrudnienie,

c)Sekretarz Gminy Bircza, będący jednocześnie Sekretarzem  Komisji.

3.Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.


Rozdział III

Etapy naboru

§ 3


1.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

2.Składanie dokumentów aplikacyjnych.

3.Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych.

4.Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

5.Selekcja końcowa kandydatów:

a)test kwalifikacyjny,

b)rozmowa kwalifikacyjna.

6.Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.

7.Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.

8.Ogłoszenie wyników naboru.

Rozdział IV

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

§ 4


1.Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Birczy oraz na stronie internetowej gminy.

2.Możliwe jest umieszczanie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach, m.in:

a)prasie,

b)biurach pośrednictwa pracy,

c)urzędach pracy

3.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:

a)nazwę i adres jednostki,

b)określenie stanowiska urzędniczego,

c)określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie

z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne,

a które dodatkowe,

d)wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,

e)wskazanie wymaganych dokumentów,

f)określenie terminu i miejsca składania dokumentów

3.Ogłoszenie będzie znajdowało się w BIP oraz na tablicy ogłoszeń przez  14 dni kalendarzowych

4.Ogłoszenie  stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.


Rozdział V

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych
§ 5


1.Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy w Birczy.

2.Na dokumenty aplikacyjne składają się:

a)list motywacyjny,

b)życiorys – curriculum vitae,

c)kserokopie świadectw pracy,

d)kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e)kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f)referencje,

g)oryginał kwestionariusza osobowego.

3.Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.
4.Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym – (Dz.U. z 2001 roku, Nr 130, poz. 1450) .

5.Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.


Rozdział VI

Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych
§ 6


1.Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

2.Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.
3.Celem analizy dokumentów jest porównanie danych, zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

4.Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.

Rozdział VII

Ogłoszenie listy kandydatów, spełniających wymagania formalne
§ 7


1.Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze i wstępnej selekcji umieszcza się w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Birczy listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

2.Lista, o której mowa w pkt. 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

3.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BIP  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Birczy do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.

4.Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

5.Wzór listy stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział VIII

Selekcja końcowa kandydatów

§ 8


1.Na selekcję końcową składają się:

a)test kwalifikacyjny,

b)rozmowa kwalifikacyjna.

Test kwalifikacyjny

§ 9


1.Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.

2.Każde pytanie w teście kwalifikacyjnym ma odpowiednią skalę punktową. Kandydat w sumie z testu może maksymalnie otrzymać  100  punktów.

Rozmowa kwalifikacyjna
§ 10


1.Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem
i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

2.Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:

a)predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
b)posiadaną wiedzę na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko,
c)obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,
d)cele zawodowe kandydata.

3.Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja rekrutacyjna.

4.Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty
w skali od 0 do 10.


Rozdział IX

Ogłoszenie wyników

§ 11


1.Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który w selekcji końcowej, uzyskał najwyższą liczbę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

2.Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.

Rozdział X

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy

§ 12


1.Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół.

2.Protokół zawiera w szczególności:

a)określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

b)informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie danego wyboru.
3.Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu

Rozdział XI

Informacja o wynikach naboru

§ 13


1.Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2.Informacja, o której mowa w pkt. 1, zawiera:

a)nazwę i adres jednostki,

b)określenie stanowiska urzędniczego,

c)imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,

d)uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata.
3.Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przez okres, co najmniej 3 miesięcy.

4.Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy pkt. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

5.Wzór ogłoszenia stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział XII

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

§ 14


1.Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

2.Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

3.Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zal1-ogloszenie.pdfPlik PDF 70.51 Kb
2. Zal2-lista.pdfPlik PDF 42.64 Kb
3. Zal3-Protokol.pdfPlik PDF 61.87 Kb
4. ZalNr4-Wyniki Naboru.pdfPlik PDF 48.55 Kb
5. Zarzadzenie-Nabor.pdfPlik PDF 59.52 Kb
Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:40
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:40

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl