Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
21-07-2024, Niedziela, 12:00


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwały
UCHWAŁA Nr XIV/2/2004
Rady Gminy w Birczy
z dnia 11 lutego 2004 r.w sprawie objęcia ochroną w formie użytku ekologicznego gruntów stanowiących własność Gminy Bircza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.  15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn . zm./  oraz art. 34 ust. l ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 99, póz. 1079 z późn . zm./ Rada Gminy w Birczy uchwala co następuje:

§1

Uznaje się za użytki ekologiczne następujące grunty leśne stanowiące własność Gminy Bircza:
1. Działka nr 607 obrębu ewidencyjnego Bircza o powierzchni 0.16 ha, stanowiąca wg. Uproszczonego Planu Urządzania Lasu Mienia Gminnego Gminy Bircza na okres 01.01.1995 do 31.12.2004 r wydzielenie l f opisane jako halizna.
Objęta ochroną powierzchnia stanowi stromą skarpę o wystawie wschodniej, zajętą poprzez zbiorowisko zaroślowe i jest enklawą wśród gruntów nieleśnych. Wynikające z ww. Uproszczonego Planu Urządzania Lasu zagospodarowanie działki w kierunku utworzenia zbiorowiska leśnego może naruszyć stabilność stoku i doprowadzić do naruszenia stabilności istniejącego tu ekosystemu, będącego siedliskiem dla rzadkich roślin i zwierząt. Objęcie ochroną ww. powierzchni ma na celu ochronę specyficznego ekosystemu.
2.  Działka nr 513/1 obrębu ewidencyjnego Stara Bircza o powierzchni 0.27 ha, stanowiąca wg. Uproszczonego Planu Urządzania Lasu Mienia Gminnego Gminy Bircza na okres 01.01.1995 do 31.12.2004 r wydzielenie l f opisane jako drzewostan do przebudowy. Objęta ochroną powierzchnia stanowi stromą skarpę o wystawie północno-wschodniej wraz z podmokłym podnóżem (charakter zabagniony), zajętą poprzez zbiorowisko zaroślowe i jest enklawą wśród gruntów nieleśnych. Występująca tu roślinność wskazuje na sukcesywne przekształcanie się zbiorowiska w kierunku leśnego, stanowiącego unikalną niszę dla gatunków o charakterze leśno - polnym (w szczególności miejsce gniazdowania dla ptaków). Wynikające z ww. Uproszczonego Planu Urządzania Lasu przebudowanie zbiorowiska roślinnego zajmującego omawianą powierzchnię w kierunku drzewostanu zlikwiduje rzadkie i specyficzne stadium sukcesyjne jakim jest występujące tu zbiorowisko oraz może naruszyć stabilność stoku. Objęcie ochroną ww. powierzchni ma na celu ochronę rzadkich i specyficznych ekosystemów stanowiących miejsce bytowania i rozrodu dla chronionych gatunków roślin i zwierząt (pierwiosnki, bluszcz pospolity, ptaki z rodzaju pokrzewka, sikora, drozdy).

§2

W stosunku do gruntów wymienionych w § l zabrania się:
1.   Niszczenia, uszkadzania i pozyskiwania roślinności za wyjątkiem czynności służącym ochronie przyrody.
2.   Wykonywania prac ziemnych, trwale zniekształcających rzeźbę terenu.
3.   Uszkadzania i zanieczyszczania gleby.
4.   Wysypywania, zakopywania bądź wylewania odpadów lub innych nieczystości.
5.   Budowy obiektów, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych.

§3

Bezpośredni nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Wójt Gminy Bircza.

§4

Traci moc UCHWAŁA Nr XII/102/2003 Rady Gminy w Birczy z dnia  10 grudnia 2003 r. w sprawie objęcia ochroną w formie użytku ekologicznego gruntów stanowiących własność   Gminy Bircza .


§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Uchw_Nr_XIV_2_2004.docPlik DOC 27.50 Kb
Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:41
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:41

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl