Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
13-07-2024, Sobota, 18:11


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwały
    Uchwała Nr X/75/2003
    Rady Gminy w Birczy
    z dnia 24 lipca 2003 roku


w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /t.j. Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z póz. zm./ oraz art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U z 2003r. Nr 15, póz. 148 z późn. zm./,    
Rada Gminy w Birczy uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się tryb postępowania o udzieleniu dotacji z budżetu Gminy Bircza, sposobu jej rozliczania i kontroli dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych które:
1) nie działają w celu osiągnięcia zysku
2) podejmują się realizacji zadań własnych Gminy Bircza
3) mają siedzibę na terenie Gminy Bircza

§ 2.

Z budżetu Gminy Bircza mogą być udzielone dotacje na realizację zadań własnych, a w szczególności dotyczących:
a) pomocy społecznej
b) ochrony zdrowia
c) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
d) przeciwdziałania patologiom społecznym
e) ekologii i ochrony środowiska
f) oświaty i edukacji
g) kultury i sztuki
h) sportu i turystyki
i) promocji i rozwoju Gminy
j) bezpieczeństwa i porządku publicznego

§ 3.

1. Dotacja z budżetu Gminy na realizację zadań własnych mogą być udzielane:
- z inicjatywy Gminy Bircza
- na wniosek uprawnionych podmiotów
2. Wysokość środków finansowych na dotacje oraz podmiot określa Rada Gminy w uchwale budżetowej.
3. Dotacje mogą być przyznawane w trakcie roku budżetowego.

§ 4.

Wszystkie podmioty podejmujące się realizacji zadań własnych Gminy będą traktowane na zasadzie równoprawnego partnerstwa z tym, że pierwszeństwo będą miały podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, które podejmą się realizacji obligatoryjnych zadań Gminy Birczy.

§ 5.

l .Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, termin składania wniosków o dotacje oraz zakres zadań, które mogą być zlecone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
2. Wnioski, o których mowa w ust. l powinny być złożone w terminie ustalonym w harmonogramie prac związanych z opracowaniem projektu budżetu gminy na rok następny.
3. Warunkiem zlecenia zadania oraz przyznanie dotacji na jego realizację jest zaplanowanie wydatków w budżecie gminy, a następnie zawarcie umowy z podmiotem, o którym mowa w § l uchwały.

§ 6.

1. Wnioski o dotację należy kierować do Urzędu Gminy w Birczy w celu merytorycznego zaopiniowania
2. Wójt Gminy w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy podejmuje decyzję w sprawie wyboru wniosków i przekazuje projekty do właściwych Komisji Rady celem wydania opinii, a następnie wnioskuje do Rady o udzielenie dotacji.
3. Po podjęciu uchwały budżetowej przez Radę, Wójt Gminy wydaje stosowne zarządzenie, o którym zostają poinformowane w formie pisemnej wszystkie podmioty, które złożyły wniosek o dotację.

§ 7.

Wniosek o dotację powinien zawierać:
a) dane podmiotu - nazwa, adres,
b) kserokopię dokumentów określających status prawny podmiotu - aktualny odpis z właściwego rejestru
c) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,
d) termin i miejsce realizacji zadania,
e) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
f) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania
g) wysokość środków finansowych własnych lub uzyskanych na realizację tego zadania od innych dysponentów lub funduszy celowych.

§8

1. Sposób i terminy przekazania dotacji wskazanemu przez Wójta podmiotowi i jej rozliczenie określać będzie umowa /porozumienie/ o dofinansowanie, zawarta pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami stron podejmujących współpracę.
2. Umowa powinna określać w szczególności:
a) cel i sposób jego realizacji,
b) szczegółowe zadania, do których wykonania dany podmiot zobowiązuje się przy realizacji projektu
c) wysokość dotacji i tryb płatności
d) datę rozpoczęcia oraz datę zakończenia przedsięwzięcia,
e) sposób rozliczeń z realizacji zadania i przyznanych środków oraz zasady zwrotu
niewykorzystanej części dotacji,
f) sposób kontroli merytorycznej i finansowej z wykonania przedsięwzięcia.

§ 9
.
Dotacje przyznawane są na rok kalendarzowy .

§ 10.

Niewykorzystane dotacje muszą być zwrócone na konto Urzędu Gminy w ciągu 14 dni od momentu zakończenia i rozliczenia zleconego zadania lub od dnia odstąpienia od realizacji dotowanego zadania .
l . Podmioty rozliczają się z przyznanej dotacji sporządzają szczegółowe sprawozdanie według obowiązujących wzorów wymaganych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca 200 1 r. W sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Z 2001 r. Nr 24, póz 279) i załączają kopię.
2. Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi do budżetu gminy.
3. W razie sierdzenia wydatkowania otrzymanej dotacji na inny cel aniżeli określony w umowie, przekazana dotacja podlega bezzwłocznemu zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi od dnia przekazania dotacji na konto Urzędu Gminy Bircza.

§ 12.

Podmioty zobowiązane są do poddania się kontroli realizacji wykorzystania dotacji w zakresie objętym umową. Kontrolę przeprowadza się na podstawie:
- prowadzonej dokumentacji;
- wizytacji w terenie; wg wymagań zawartych w umowie.

§ 13.

Wójt Gminy opublikuje w sposób zwyczajowo przyjęty informację o wykorzystaniu dotacji udzielonych podmiotom, o którym mowa w § 2, na realizację zadań gminy, przy sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy.

§ 14.

Nie będą udzielane dotacje:
1. Na prowadzenie działalności gospodarczej
2. Na realizację zadań już finansowanych ze środków Gminy
3. Na remonty, których realizacja nie jest integralną częścią zgłoszonego projektu .
4. Przez okres 2 lat podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, które nie
wykonały i nie rozliczyły się z Urzędem Gminy z podjętych dotychczas zobowiązań w określonym w umowie terminie.

§15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bircza.

§16

Traci moc uchwała Nr IX/72/2003 Rady Gminy w Birczy z dnia 11 czerwca 2003 roku.

§17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Uchwala_Nr_X_75_2003.docPlik DOC 40.00 Kb
Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:41
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:41

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl