Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
21-07-2024, Niedziela, 13:25


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwały
Uchwała Nr XII/88/2003
Rady Gminy w Birczy
z dnia 10 grudnia 2003 roku


w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bircza.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn.zm./,
Rada Gminy w Birczy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków, przedłożone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w Birczy, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w Birczy.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bircza.

§ 4.

1.    Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2004 roku.
2.    Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.
 
 


  Załącznik
    do uchwały Nr XII/88/2003
    Rady Gminy w Birczy
    z dnia 10 grudnia 2003 r.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.

I.    Informacje ogólne.
1. Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o w Birczy oraz zasad ich stosowania, podlegających publicznemu ogłoszeniu.
2. Podstawę prawną opracowania taryf stanowią w szczególności:
- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz.747), zwana dalej ustawą,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 26, poz.257),
3. Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie dotyczą odbiorców usług wodociągowo
- kanalizacyjnych.
II.    Rodzaje prowadzonej działalności związanej ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o.w Birczy prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z zezwoleniem Zarządu Gminy Bircza, obejmującą:
•    zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych,
•    zaopatrzenie w wodę przemysłu,
•    zaopatrzenie w wodę obiektów usługowych,
•    dostarczanie wody:
a) do zdrojów publicznych, na potrzeby zraszania ulic i publicznych terenów zielonych,
b) na potrzeby jednostek straży pożarnej,
•    odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych
i usługowych.
III.    Taryfowe grupy odbiorców usług.
1. Zaopatrzenie w wodę:
- gospodarstwa domowe w budynkach: mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
- użytkownicy lokali użytkowych, usługowych, handlowych, odbiorcy przemysłowi,
gmina rozliczana za wodę dostarczoną do zdrojów publicznych, na potrzeby zraszania ulic i publicznych terenów zielonych, gmina rozliczana za wodę na potrzeby jednostek straży pożarnej oraz na własne potrzeby.

- 2 -

2.    Odprowadzanie ścieków:
- gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz gospodarstwa domowe w budynkach jedno- i wielorodzinnych nie korzystające ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
- użytkownicy lokali użytkowych, usługowych i handlowych,
- użytkownicy lokali nie korzystający ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
- odbiorcy przemysłowi rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie ilości zużytej wody, ustalonej w oparciu o wskazania wodomierzy głównych lub w oparciu o wskazania urządzeń pomiarowych,
- odbiorcy samorządowych jednostek organizacyjnych.
IV.    Rodzaje oraz wysokość cen.

W rozliczeniu z odbiorcami usług będą stosowane następujące ceny:
W rozliczeniach za dostarczoną wodę:
a) cena za dostarczaną wodę – 2,30 zł brutto dla:
- gospodarstwa domowe w budynkach: mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
a) cena za dostarczaną wodę – 4,34 zł brutto dla:
- użytkownicy lokali użytkowych, usługowych, handlowych, odbiorcy przemysłowi,
gmina rozliczana za wodę dostarczoną do zdrojów publicznych, na potrzeby zraszania
ulic i publicznych terenów zielonych, gmina rozliczana za wodę na potrzeby jednostek
straży pożarnej oraz na własne potrzeby.
W rozliczeniach za odprowadzone ścieki:
b) cena za odprowadzone ścieki – 2,30 zł brutto dla:
- gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych
oraz gospodarstwa domowe w budynkach jedno- i wielorodzinnych nie korzystające
ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
b) cena za odprowadzone ścieki – 4,87 zł brutto dla:
- użytkownicy lokali użytkowych, usługowych i handlowych,
- użytkownicy lokali nie korzystający ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
- odbiorcy przemysłowi rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie ilości zużytej wody, ustalonej w oparciu o wskazania wodomierzy głównych lub
w oparciu o wskazania urządzeń pomiarowych,
- odbiorcy samorządowych jednostek organizacyjnych.

V. Wprowadzanie nowych cen.
1.    Taryfowe ceny zgodnie z art.20 ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. obowiązującą przez okres 1 roku, tj. do dnia 31 grudnia 2004 roku.
2.    Nowe taryfy, opracowane zgodnie z przepisami ustawy oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków, podlegają zatwierdzeniu w trybie określonym
przepisami art. 24 ustawy.

- 3 -

VI. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy
i urządzenia pomiarowe.
1.    Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r., określającego warunki prowadzenia rozliczeń.
2.    O ile mowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierane są za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi.
3.    Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.
4.    Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości rachunku nie wstrzymuje jego zapłaty.
5.    W przypadku stwierdzenia nadpłaty, jest ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie odbiorcy usług jej zwrot następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.
6.    W przypadku niesprawności wodomierza, rozliczenia prowadzone są w oparciu o średnie zużycie wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności.
7.    Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza.
8.    W przypadku, gdy nie stwierdzono błędu wskazań wodomierza większego od określonego w odrębnych przepisach oraz wad powodujących nieprawidłowość wskazań odbiorca wnioskujący sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza pokrywa koszty sprawdzenia.
9.    W przypadku braku wodomierza, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.
10.    Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
11.    W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako ilość wody pobranej lub w sposób określony w umowie.
12.    W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezzwrotnie zużytej wody uwzględnia się w oparciu o wskazania dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług lub w sposób określony w umowie.
13.    Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego przedsiębiorstwo zawiera umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z osobami korzystającymi z lokali, na warunkach dotyczących opomiarowania i sposobu rozliczeń określonych w umowie.
14.    Kosztami wody pobieranej ze zdrojów ulicznych, wody zużytej do zraszania ulic, publicznych terenów zielonych, wody pobranej do celów przeciwpożarowych przedsiębiorstwo obciąża gminę na podstawie cen określonych w taryfie.
15.Wysokość opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
odbiorców usług zaliczanych do poszczególnych grup taryfowych ustala się jako iloczyny taryfowych cen odpowiadających tym grupom oraz ilości świadczonych usług.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Uchwala_Nr_XII_88_2003.docPlik DOC 52.50 Kb
2. uchw_XII_88_2003.JPG 49.00 Kb
Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:41
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:41

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl