Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
21-07-2024, Niedziela, 13:28


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwały
 Na podstawie: art 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r Nr 142, póz. 1591 z póz. zm.) oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. 2003r. Nr 118,poz. 1112 z póz. zm.) uchwala się co następuje:


§1


Ustala się tryb i kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze, opiekuńczo - wychowawcze oraz realizację innych zadań statutowych szkoły ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Gminy Birczy zgodnie z art, 49 ust. pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia I982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2003r Nr 118 poz. 1112 z póź. zm. oraz sposób podziału tych środków pomiędzy organ prowadzący szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.


§2


 1. Dla nauczycieli pracujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bircza, w budżecie Gminy na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli przeznacza się corocznie środki w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznychwynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na wypłaty nagród:

   1. Wójta Gminy.

   2. Dyrektorów Szkół

 1. Z funduszu, o którym mowa w punkcie 1 przeznacza się 20% na nagrody Wójta Gminy i 80%

  na nagrody Dyrektorów szkół.


§3


1. Nagrody, o których mowa w § 1 przyznawane są w dniu:

1) 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2) Święta Patrona Szkoły

2. Wniosek o nadanie nagrody Wójta lub Dyrektora powinien być złożony odpowiednio:

1) do dnia 20 września roku danego roku, jeśli nagroda ma być przyznana w dniu 14 października,

   1. 21 dni przed Świętem Patrona Szkoły, jeśli nagroda ma być przyznana w dniu tego Święta.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w pkt. 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

 1. Wniosek o nagrodę Wójta należy złożyć na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Bircza§4


1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta występuje w stosunku do:

   1. nauczyciela -Dyrektor szkoły,

   2. Dyrektora szkoły – inspektor d/s oświaty w Urzędzie Gminy lub rada pedagogiczna

2. W przypadku składania wniosku o nagrodę dla nauczyciela Dyrektor szkoły przedkłada opinię rady pedagogicznej.

§5


 1. Nagrodę Dyrektora szkoły przyznaje Dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek:

  1) rady pedagogicznej,

2) rady rodziców,

   1. rady szkoły.

    §6


  1. Wójt dokonuje analizy wniosku oraz opinii komisji nagród i podejmuje decyzję o przyznaniu lub nie przyznaniu nagrody,

  2. Komisję nagród powołuje Wójt i wskazuje jej przewodniczącego,

  3. W skład komisji, o której mowa w ust. 2 wchodzą:

   1. po jednym przedstawicielu rad pedagogicznych szkół wskazanym przez te rady.

   2. po dwóch przedstawicieli rad pedagogicznych zespołów szkół wskazanych przez te rady,

   1. dwóch przedstawicieli Gminy, Bircza wskazanych przez Wójta,

   1. po jednym przedstawicielu związków zawodowych zrzeszających nauczycieli pracujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bircza wskazanym przez dany związek.

4. Komisja pracuje w składzie co najmniej 2/3 jej członków.

5. Po analizie złożonych wniosków każdy z członków komisji ocenia wnioski w skali od O -6 punktów. Ocena dokonywana jest pisemnie na karcie oceny wniosku, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Za wniosek pozytywnie zaopiniowany uznaje się len, który uzyskał co najmniej 70% możliwych do uzyskania punktów.

7. Przewodniczący komisji sporządza protokół z jej posiedzenia i wraz z kartami oceny przedkłada Wójtowi.

§7


 1. Nagrodę Wójta może otrzymać nauczyciel nie będący dyrektorem szkoły, który przepracował w szkole co najmniej dwa lata, posiada wyróżniającą ocenę pracy ustaloną w okresie ostatnich pięciu lat przed datą złożenia wniosku o przyznanie tej nagrody oraz spełnia co najmniej 6 z następujących kryteriów:

1) W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

b) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone udziałem uczniów w zawodach, konkursach, olimpiadach - na szczeblu co najmniej regionalnym,

c) posiada udokumentowane osiągnięci w pracy z uczniami mającymi trudności w nauce,

d) przygotowuje lub współorganizuje uroczystości środowiskowe o charakterze edukacyjnym,

e) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami


2) W zakresie pracy opiekuńczo - wychowawczej:

a) organizuje pomoc dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród uczniów,

c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami zdrowia, pomocy społecznej, policją, organizacjami lub stowarzyszeniami działającymi na rzecz oświaty i potrzeb dzieci,

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły.

 1. W zakresie zadań statutowych innych niż wymienione w podpunktach 1), 2):

  a) uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego,

  b) angażuje się w tworzenie lub doposażenie pracowni przedmiotowych,

  c) przewodniczy zespołowi przedmiotowemu,

  d) opracował i wdrożył innowacyjny program nauczenia.


 1. Nagrodę wójta może otrzymać dyrektor szkoły, jeśli oprócz spełnienia warunków, o których mowa w punkcie 2 prawidłowo realizuje zadania dyrektora szkoły określone w art. 39 ust. 1 -4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty( tekst jednolity Dz. U. 1996r. Nr 67, póz, 329 z póz. zm.) oraz art. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela.


§8


1. W przypadku, gdy Dyrektor szkoły zamierza przyznać nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, wniosek taki winien być zaopiniowany przez radę pedagogiczną w trybie określonym w regulaminie tej rady.

 1. Ostateczną decyzję o przyznaniu lub nie nagrody podejmuje Dyrektor szkoły.

§9


Nagrodę Dyrektora szkoły może otrzymać nauczyciel, który przepracował w szkole co najmniej rok, posiada dobrą lub wyróżniającą ocenę pracy ustalona, w okresie ostatnich pięciu lat przed datą złożenia wniosku oraz spełnia co najmniej 6 z następujących kryteriów:


1) W zakresie zadań dydaktyczno wychowawczych:

a) osiąga wysokie wyniki nauczania potwierdzone wewnątrz szkolnym badaniem wyników nauczania,

b) przygotowuje uczniów do udziału w zawodach, konkursach,olimpiadach.

c) posiada udokumentowanie osiągnięcia w pracy z uczniami mającymi

trudności w nauce,

      1. przygotowuje i wzorowo przeprowadza uroczystości szkolne,

2) W zakresie pracy opiekuńczo - wychowawczej:

a) prowadzi wszechstronną, udokumentowaną działalność, mającą na celu zwalczanie przejawów niedostosowania i patologii społecznej wśród uczniów,

b) organizuje akcje o charakterze charytatywnym i społecznym,

c) wzorowe współpracuje z rodzicami.

d) współpracuje z jednostkami zdrowia, pomocy społecznej, policji oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz oświaty i dobra dziecka.

3) W zakresie zadań statutowych szkoły innych nlz wymienione w podpunktach 1), 2):

a) uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego,

b) przeprowadza lekcje koleżeńskie,

      1. dba o estetykę l doposażenie pracowni przedmiotowych,

       d) czynnie uczestniczy w pracach zespołów przedmiotowych,

       e) promuje szkołę na zewnątrz.

§10


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bircza i Dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bircza.


§11


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:43
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:43

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl