Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
21-07-2024, Niedziela, 12:30


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwały

     Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U. 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z póz. zm.) oraz art. 30 ust. 6,art. 49 ust.1 pkt 1,art. 54 ust 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. 2003r. Nr 118, póz. 1112 z póz. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy, stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (tekst jednolity ( Dz. U. 2000r. Nr 39 póz. 455 z póz. zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bircza  uchwala się regulamin w brzmieniu.

 

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne

 

§1 Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)  szkole - należy przez to rozumieć: szkołę podstawową oraz gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bircza

2)  zespole szkół - należy przez to rozumieć: Zespół Szkół w Birczy

3)  nauczycielu - należy przez to rozumieć: nauczyciela zatrudnionego w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Bircza

4) dyrektorze - należy przez to rozumieć: dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołu szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bircza

5)   roku szkolnym - należy przez to rozumieć: okres pracy szkoły od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia roku następnego,

6) wójcie - należy przez to rozumieć: wójta Gminy Bircza

7)  Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć: ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. 2003r. Nr 118, póz. 1118 z póz. zm.),

8)   rozporządzeniu - należy przez to rozumieć: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy, stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (tekst jednolity (Dz. U. 2000r. Nr 39 póz. 455 z póz. zm.),

9) wynagrodzeniu zasadniczym - należy przez to rozumieć: wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli określone w rozporządzeniu, o którym mowa w podpunkcie 8),

10)  obowiązkowym wymiarze zajęć lub pensum dydaktycznym : należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin , o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela lub ustalone przez organ prowadzący na podstawie art. 42 ust.7 pkt. 2) i 3) Karty Nauczyciela

11) gminie - należy przez to rozumieć: Gminę Bircza

                                                               §2

 

1.      Tabelę zaszeregowania oraz  minimalne stawki wynagrodzenia  zasadniczego dla nauczycieli, a także sposób dokumentowania prawa do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego określa  rozporządzenie .

2.      Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom :

1)      dodatku za wysługę lat ,

2)      dodatku za uciążliwość pracy,

3)      dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,

4)      nagród jubileuszowych ,

5)      dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

6)      zasiłku na zagospodarowanie ,

7)      odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,

8)      odpraw z tytułu przejścia na emeryturę,

             Określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy rozporządzenia.

3.      Wysokość,  warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom dotychczasowych dodatków specjalistycznych reguluje art. 9  ustawy z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie ustawy – karta Nauczyciela oraz o zmianie innych ustaw ( Dz. U. Nr. 19 poz. 239)

 

 

 

 

Rozdział II

Dodatek za wysługę lat

 

§3

 

1.   Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat przyznawany i wypłacany zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 39 ust. 3,4 Karty Nauczyciela oraz §5 rozporządzenia.

2.   Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z funduszu ubezpieczeń społecznych.

3.   Dodatek za wysługę lat nie przysługuje w okresie przebywania w stanie nieczynnym.

4.   Dodatek za wysługę lat wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

 

Rozdział III

Dodatek motywacyjny

 

§4

             

1.         Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 20% jego wynagrodzenia zasadniczego , a dla dyrektora niż 30% jego wynagrodzenia zasadniczego.

2.         Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom przebywającym na urlopach bezpłatnych , wychowawczych , dla poratowania zdrowia , w stanie nieczynnym oraz za okres choroby.

3.         Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony , nie krótszy niż dwa miesiące i nie dłuższy niż sześć miesięcy

4.         Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznawania uwzględniając poziom spełniania warunków , o których mowa w § 5 , ustala dyrektor a w stosunku do dyrektora Wójt, w ramach posiadanych środków finansowych określonych w planie finansowym szkoły.

5.         Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry  w terminie wypłaty wynagrodzenia .

6.         Na wypłatę dodatków  motywacyjnych  przeznacza się maksymalnie 3% planowanych rocznych środków na wynagrodzenie  .

                                                                      

                                                                       § 5

 

1.                  Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spełnienie minimum 5 z niżej wymienionych kryteriów :

1).       Udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów ,

2).        Osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań związanych z procesem dydaktycznym.

3).        Aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki z uwzględnieniem ich potrzeb w szczególności w stałej współpracy z rodzicami , właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną,

4).        Inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych w tym zawodów sportowych i wycieczek szkolnych,

5).        Opieka nad samorządem uczniowskim lub Innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole ,

6).        Inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

7).       Skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,

 

2.         Dodatkowymi warunkami przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów są:

1)         Prowadzenie polityki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującym prawem , przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, celowe i oszczędne wydatkowanie środków , racjonalne gospodarowanie majątkiem szkolnym

2)         wymierne działania zmierzające do wzbogacenia majątku szkolnego i pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych ,

            3)         efektywne prowadzenie polityki kadrowej.

 

 

 

 

Rozdział IV

Dodatek funkcyjny

 

 

 

§ 6

 

 

                                                                                                                                            

1.                  Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego , którym powierzono stanowisko kierownicze  przewidziane w statusie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny , z tym że :

1)  dyrektorowi szkoły liczącej do 4 oddziałów

                                                                            - od 140 do 300zł miesięcznie

2)  dyrektorowi szkoły liczącej od 5 do 7 oddziałów

                                                                            - od 260 do 450 zł miesięcznie

3)  dyrektorowi szkoły, zespołu szkół

 liczącej od 8 do 16 oddziałów                                 - od 480 do 650zł miesięcznie

4)      dyrektorowi szkoły, zespołu szkół

liczącej od 16 do 24 oddziałów                    - od 500 do 750zł miesięcznie

5)      wicedyrektorowi szkoły , zespołu szkół       - od 200 do 500zł miesięcznie

 

 

 

 

 

 

 

 

6)      kierownikowi filii                                            - od 100 do 280zł miesięcznie

7)      inne stanowisko kierownicze przewidziane

w statucie szkoły                                         - 0d 140 do 380zł miesięcznie

 

2.                  Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

3.                  Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Wójt , a dla nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze – dyrektor szkoły, uwzględniając wielkość szkoły , jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole , wyniki pracy szkoły oraz warunki  demograficzne i geograficzne, w jakich szkoła funkcjonuje.

4.                  Nauczyciel , któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony , traci prawo  do dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia a w razie wcześniejszego odwołania  - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia.

  

§7

  

1.                  Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek       funkcyjny z tym , że  nauczycielowi któremu powierzono:

1)                 wychowawstwo klasy w  wysokości od 20 do 40 zł  za klasę

2)                 funkcję doradcy metodycznego w  wysokości od 100 do 450zł

3)                 funkcje nauczyciela konsultanta  w wysokości od 100 do 380 zł

4)                 funkcję opiekuna stażu w wysokości od 20 do 35 zł za jednego stażystę

<SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FON


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:43
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:43

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl