Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
13-07-2024, Sobota, 18:20


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwały

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d", lit. „i", pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109 ust. 1, art. 122, 124, 128 ust. 2 pkt  1 i 2  oraz art. 134  ust. 3  ustawy   z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) i art. 87 i art. 88 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska ( Dz.U. z 1994 roku Nr 49 poz. 196 z późn. zm. ) Rada Gminy w  Birczy

uchwala co następuje:

§ 1

 

1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości 12.454.922,- zł, w tym:

a) - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 1.632.572 zł.

b) - dochody jednostek pomocniczych  kwocie 378.125 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do                      niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej                   uchwały w wysokości 13.109.650 zł, w tym:

 

a) - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych     

      zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

      w wysokości 1.632.572 zł.

 

           b) - wydatki jednostek pomocniczych  kwocie 378.125 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do

                  niniejszej uchwały.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości  654.728 zł

4. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości  1.380.146 zł.

 

 

5. Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości  2.034.874 zł, w tym deficytu budżetu w wysokości  654.728 zł ustala się kredyt bankowy.

6. Przychody związane z finansowaniem wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 2.034.874zł, w tym deficytu w wysokości 654.728 zł, oraz rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

1.  Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką lasów mienia gminnego

     zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały .

 

                                                                            § 3.

 

 

Ustala się plan przychodów funduszy celowych w wysokości 5.000 zł i wydatków w wysokości 8.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 54.000 zł i wydatki na zadania wynikające z Gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2005 rok na kwotę 54.000 zł.

§ 5.

1. W dziale 801 „Oświata i wychowanie „ wyodrębnia się wydatki na dofinansowanie doskonalenia

    zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego  w kwocie

    32.360 zł.

                                                                            § 6.

Ustala się dopłaty przedmiotowe dla zakładu wodociągowo-kanalizacyjnego w wysokości 104.000 zł, w tym:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Birczy w wysokości 104.000 zł na pokrycie różnicy cen wody i ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców grupy taryfowej l.

                                                                           § 7.

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 240.000 zł, w tym:

- Biblioteki                                                    -    50.000 

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby    -   190.000 

                                                                     § 8.

 

Ustala się dotacje z budżetu Gminy na realizację zadań własnych Gminy przez inne podmioty

 w wysokości 23.000 zł, w tym:

- krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy             -  20.000 zł.                                                     

 

- na zadania wynikające z  Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania

                                Alkoholizmowi   -  świadczenie usług na rzecz osób

                                dowiezionych do wytrzeźwienia z terenu gminy do

                                Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnionym

                                w Przemyślu                                                                            -  3.000 zł.     

 

 

 

 

                             

        

§ 9.

 

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem dokonywania zmian wysokości wydatków majątkowych.

§ 10.

Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 200.000 zł.

§ 11.

 

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu związanego z finansowaniem wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości   2.034.874 zł i spłat rat kredytów

i pożyczek w wysokości 1.380.146 zł.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. zalacznik1.pdfPlik PDF 79.76 Kb
2. zalacznik2.pdfPlik PDF 84.00 Kb
3. załacznik_4.pdfPlik PDF 52.10 Kb
4. załacznik_5.pdfPlik PDF 41.77 Kb
5. Załącznik_6.pdfPlik PDF 66.85 Kb
6. załaczniki_3.pdfPlik PDF 56.09 Kb
Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:43
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:43

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl