Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
21-07-2024, Niedziela, 12:00


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwały

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591  z późn. Zm.) oraz art. 90 lit „f”, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr.67, poz. 329 z późn.  zm.)

 

uchwala się co następuje:

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

                  1) ustawie należy rozumieć przez to ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.z 2004 roku Nr 256 poz.2572 ost. Zm. Dz.U.z 2004 roku Nr 281 poz. 2781).

                  2) szkole – należy rozumieć przez to szkoły      publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz szkoły niepubliczne nieposiadające uprawnień szkół publicznych,

                  3) kolegiach – należy rozumieć przez to publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych i kolegia pracowników służb społecznych,

                  4) ośrodkach – należy rozumieć przez to publiczne i niepubliczne ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży , o których mowa w art.16 ust.7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego lub nauki,

                  5) uczniu – należy rozumieć przez to także słuchaczy kolegiów  i wychowanków ośrodków zamieszkałych na terenie Gminy Bircza,

                  6) dyrektorze – należy rozumieć przez to dyrektora szkoły a także dyrektora kolegium i ośrodka,  do którego uczęszcza uczeń,

                  7) podmiocie uprawnionym do składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej – należy rozumieć przez to odpowiednio rodziców ucznia, pełnoletniego ucznia lub dyrektora,

                  8) maksymalnym miesięcznym stypendium szkolnym – należy rozumieć przez to 200 % kwoty,  o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

                  9) minimalnym miesięcznym stypendium szkolnym – należy rozumieć przez to 80 % kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

                  10) dochodzie uprawniającym do przyznania stypendium szkolnego – należy rozumieć przez to kwotę , o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz.593 ze zm.)

                  11) innych okolicznościach -  należy rozumieć przez to występujące w rodzinie bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,

brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, niepełność rodziny,

                  12) wnioskodawcy – należy rozumieć przez to podmiot uprawniony do składania wniosku o przyznanie pomocy materialnej, który złożył wniosek,

                  13) zdarzeniu losowym – należy rozumieć przez to nagłe wystąpienie innych okoliczności lub klęski żywiołowej,

                  14) pełna kwota zasiłku losowego – należy rozumieć przez to pięciokrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

                  15) stypendyście – należy rozumieć przez to ucznia, któremu przyznano stypendium szkolne lub zasiłek szkolny.

 

 

 

 

Rozdział II

 

SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI MATERIALNEJ UCZNIÓW I ICH RODZIN ORAZ INNYCH OKOLICZNOŚCI

 

§ 2

 

1.   Wysokość stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób:

 

Dochód na osobę w rodzinie
(jako % dochodu uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego)

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego
 (jako % maksymalnego miesięcznego stypendium szkolnego)

0 – 30

80             

powyżej 30 – 65

60

  powyżej 65 – 100

40

 

2. Jeżeli w rodzinie występuje jedna  lub kilka innych okoliczności, miesięczną wysokość              stypendium podwyższa się o 18 zł.

 

a)      W przypadku, kiedy uczeń pobiera inne stypendia o charakterze socjalnym ze środków         publicznych wysokość przyznanego stypendium szkolnego stanowi różnicę pomiędzy             miesięczną wysokością wynikającą z tabeli, a sumą miesięcznych wysokości innych   pobieranych stypendiów o charakterze socjalnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział III

 

FORMY W JAKICH UDZIELA SIĘ STYPENDIUM SZKOLNE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY        

 

          § 3

 

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie lub w formach pożądanych przez wnioskodawcę, po uwzględnieniu opinii dyrektora, o której mowa w art. 90 n ust.2 pkt.1 ustawy.

 

§ 4

 

Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, może dotyczyć zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym wyrównawczych o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym lub turystyczno-krajoznawczym organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe oraz inne placówki, które prowadzą statutową działalność w tym zakresie.

 

§ 5

 

Stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym może dotyczyć w szczególności zakupu podręczników, stroju sportowego oraz innych przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym w szkole do której uczęszcza uczeń .

 

§ 6

 

Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania może dotyczyć kosztów zakwaterowania w internacie, bursie lub stancji, kosztów zakupu posiłków, kosztów dojazdów do szkół środkami komunikacji zbiorowej.

 

§ 7

 

Stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego może być przyznane wyłącznie w sytuacji, kiedy przyznanie stypendium szkolnego w  formach określonych w §§ 4 – 6 nie jest możliwe lub nie jest celowe.

 

 

§  8

 

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach równocześnie.

 

 

 

 

 

Rozdział IV

 

 TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

§ 9

 

 1. Stypendium szkolne przyznaje się na wniosek złożony przez:

a)      rodziców ucznia

b)      pełnoletniego ucznia

c)      dyrektora

lub z urzędu.

 

 1. Jeżeli wnioskodawcami  są rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub jeżeli stypendium przyznaje się z urzędu, to przed  przyznaniem stypendium szkolnego zasięga się opinii dyrektora, opinię dyrektora wnioskodawca dołącza do wniosku.

 

 1. Wniosek, o którym mowa w ust.1 składa się w Urzędzie Gminy w Birczy w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

 

 1. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

 

 

 1. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust.2.

 

 

§ 10

 

 1. Stypendium szkolne przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), w formie decyzji administracyjnej.
 2. W decyzji administracyjnej określa się wysokość stypendium szkolnego (miesięcznie oraz za cały rok szkolny), jego formy oraz okres, na który stypendium jest przyznane, a także pouczenie o obowiązku poinformowania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o ustaniu przyczyn stanowiących podstawę przyznania stypendium szkolnego

 

 

§ 11

 

Stypendium szkolne przyznaje się na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów na okres od października do czerwca w danym roku szkolnym. W przypadku braku środków finansowych stypendium może zostać przyznane na okres krótszy niż rok szkolny.

 

 

 

 

 

 

§ 12

 

 1. Stypendium szkolne przyznane w formach, o których mowa w Rozdziale III §§ 4-6 regulaminu udziela się poprzez refundację poniesionych kosztów.

 

 1. Refundacji dokonuje się w dwóch ratach  lub jednorazowo na podstawie przedłożonych faktur VAT, rachunków lub innych dowodów poniesienia kosztów.

 

 

 

 1. Refundacja może być dokonana w sposób uzgodniony z wnioskodawcą gotówką w kasie, przelewem na wskazane konto bankowe lub przelewem pocztowym .

 

 1. Refundacja kosztów wyszczególnionych w dokumentach o których mowa w ust. 2 zostanie dokonana,  jeżeli spełniają one następujące warunki:

 

                  a) dotyczą okresu na jaki przyznane jest stypendium,

                  b) są zgodne z formami określonymi w decyzji o której mowa w § 10 ust. 1,

                  c) ceny przyjęte w dokumentach o których mowa w ust. 2 są racjonalne.

 

 1. Refundacji, o której mowa w ust. 1 dokonuje się do wysokości stypendium szkolnego określonego w decyzji o której mowa w § 10 ust. 1

 

§ 13.

 

Stypendium szkolne przyznane w formie świadczenia pieniężnego wypłaca się w dwóch transzach, pierwsza – do końca kwietnia , za okres od stycznia do czerwca, a druga – do końca października, za okres od września do grudnia w sposób uzgodniony z wnioskodawcą poprzez wypłatę w kasie, przelew bankowy lub pocztowy.

 

§ 14

 

 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego .

 

 1. Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor są obowiązani niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy  o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 

Rozdział V

 

 TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO

W ZALEŻNOŚCI OD ZDARZENIA LOSOWEGO.

 

§ 15

 

 1. Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek złożony przez uprawnionych do składania wniosków w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną.

 

 1. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, z tym, że w przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny nie należy załączać do niego zaświadczeń o wysokości dochodów, ani zaświadczeń o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej.

 

 

§ 16

 

 1. Zasiłek szkolny przyznaje wójt w formie decyzji administracyjnej.

 

 1. W decyzji administracyjnej określa się wysokość zasiłku szkolnego i jego formy.

 

§ 17

 

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w zależności od sytuacji losowej w pełnej lub częściowej kwocie.

 

 1. Zasiłek szkolny w częściowej kwocie stanowi od 40 do 80 % zasiłku szkolnego w pełnej wysokości.

 

 

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

§ 18

 

 1. Zasiłek szkolny przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej, wypłaca się jednorazowo do końca kwietnia, jeżeli decyzja, o której mowa w § 16 ust. 1 regulaminu wydana została do tego dnia lub do końca października, jeżeli decyzja,  o której mowa w § 16 ust. 1 wydana została do tego dnia.

 

 1. Zasiłek szkolny realizuje się poprzez refundację poniesionych kosztów.

 

 1. Warunkiem realizacji zasiłku szkolnego, jest przedłożenie w terminach o których mowa w ust. 1 faktur VAT, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających dokonanie wydatku.

 

 1. Zapisy Rozdziału IV §12 ust.3 – 4  stosuje się odpowiednio.

 

 1. Refundacji dokonuje się do wysokości zasiłku szkolnego określonego w decyzji administracyjnej o której mowa w § 16 ust. 1.

 

§ 19

 

1.   Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Bircza

 

§ 20

 

1.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:43
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:43

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl