Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
25-01-2021, Poniedziałek, 14:12


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokoły

           Sesja trwała od godz.10-tej do godz.12-tej.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 15.

Ponadto w sesji uczestniczyli:Wójt Gminy Bircza – Pan Jerzy Góralewicz, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kropieniewicz, Radna Powiatu – Pani Krystyna Mac, niektórzy Dyrektorzy szkół oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

Informacja o działalności Wójta Gminy Bircza za okres międzysesyjny.

Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.

Podjęcie uchwał:

- w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze

  inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

- w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania

 Przestrzennego Gminy Bircza,

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Bircza nieruchomości położonej

 w miejscowości Bircza stanowiącej współwłasność Pani Heleny Wilguckiej c.Franciszka

 i Katarzyny w ½ części i Pana Jana Wilguckiego s.Franciszka i Marii w ½ części,

- w sprawie zamiany działek będących własnością Gminy Bircza na inne działki,

- w sprawie zamiany niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza oraz

  nieruchomości stanowiących własność Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem

  Wniebowstąpienia Pańskiego w Lipie, 37 – 751 Żohatyn,

- w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Wnioski i zapytania Radnych.

Zakończenie obrad.

 

 

Ad.1.

           Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Andrzej Pankiewicz, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

           Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

 

Ad.2.

           Proponowany porządek obrad został przyjęty przez Radę bez uwag.

 

Ad.3.

           Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

 

 

Ad.4.

            W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt przedstawił informację ze swej działalności za okres międzysesyjny.

W swoim wystąpieniu Pan Wójt poinformował również, że w Urzędzie Gminy została zakończona kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Poza drobnymi uchybieniami nie było większych uwag do prowadzonej dokumentacji, jak i wydatkowania środków, do merytorycznej działalności Urzędu. Nie było też uwag do uchwał podejmowanych przez Radę Gminy. Pan Wójt poinformował, że to, iż od pewnego czasu zmieniła się diametralnie sytuacja w Urzędzie Gminy, dokumenty są prowadzone prawidłowo, jest zasługą pracowników Urzędu, a jeśli chodzi o dokumenty ksiegowe, finansowe, to jest to głównie zasługa Pani Skarbnik.

Pan Wójt nawiązał do poprzedniej kontroli RIO, przeprowadzonej w 2002 roku, która wykazała bardzo dużo nieprawidłowości. Zdarzyły się także sprawy związane z fałszowaniem dokumentów bankowych przez osoby, które już nie pracują w Urzędzie.

           Kończąc swoje wystąpienie Pan Wójt podkreślił, że przez ostatnie cztery lata udało się całkowicie zmienić tę sytuację, a tym samym zmienić opinię o Birczy.

 

Ad.5.

           W tym punkcie porządku obrad nikt z Przewodniczących Komisji nie przedstawiał informacji z działalności za okres międzysesyjny.

 

Ad.6.

           W tym punkcie porządku obrad zostały podjęte następujące uchwały:

jednogłosnie została podjęta uchwała Nr XLVI/52/2006 w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bircza,

jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLVI/53/2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Bircza nieruchomości położonej w miejscowości Bircza stanowiacej współwłasność Pani Heleny Wilguckiej c.Franciszka i Katarzyny w ½ części i Pana Jana Wilguckiego s.Franciszka i Marii w ½ części. Pan Wójt wyjaśnił, że jest to działka, która jest niezbędna na umieszczenie zbiorników na wodę dla wodociągu w Birczy,

jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLVI/54/2006 w sprawie zamiany działek będących własnością Gminy Bircza na inne działki – dot. zamiany działek położonych

w m-ci Leszczawa Dolna w celu regulacji przebiegu drogi,

jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLVI/55/2006 w sprawie zamiany niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza oraz nieruchomości stanowiących własność Parafia Rzymsko Katolicka pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego

w Lipie 37-751 Żohatyn (dot. zamiany działki Nr 264/2 na działkę Nr 224/1),

jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLVI/56/2006 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza (dot. działki Nr 192/1

o pow. 0,2687 ha położonej w miejscowości Rudawka),

jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLVI/57/2006 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza (dot.działki Nr 94/2 o pow. 0,1354 położonej w miejscowości Wola Korzeniecka),

jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLVI/58/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok – kwota 67.524,68 zł,

jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLVI/59/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok – kwota 44.903,80 zł,

jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLVI/60/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok – kwota 80.000,00 zł,

jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLVI/61/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok – kwota 43.691,00 zł.

 

Ad.7.

           W tym punkcie porządku obrad jako pierwszej udzielono głosu Radnej Pani E.Chrobak, która poinformowała Radnych, że jest bardzo dużo pretensji odnośnie usytuowania kontenerów na śmieci w Birczy.

           Radny m-ci Kuźmina – Pan Andrzej Kozioł – pytał, jak przedstawia się sprawa zamiany gruntów pomiędzy Gminą a Nadleśnictwem Bircza, chodziło konkretnie o drogę biegnącą koło leśniczówki w Kuźminie.

           Radny m-ci Lipa - Pan Świerczek miał pretensje do Pana Wójta i Pani Dyrektor SP Lipa, że nie został zaproszony na otwarcie sali gimnastycznej w Lipie.

           Radny – Pan Zb.Urban skierował pytanie do Pani Skarbnik – jakie jest zadłużenie Gminy na dzień dzisiejszy.

 

           Pan Wójt na powyższe pytania i uwagi odpowiedział następująco:

odnośnie ustawienia kontenerów na śmieci stwierdził, że z tym tematem w Birczy zawsze był problem. Pan Wójt uważa, że to nie on powinien zajmować się wskazaniem miejsca na ustawienie kontenerów, od tego jest sołtys i rada sołecka. Do tej pory nie udało się jednak tego miejsca znaleźć.

W związku z tym, że kontenery, o których mowa należało usunąć z pasa drogowego drogi krajowej i żeby uniknąć krytyki postanowiono tymczasem , zanim rada sołecka i sołtys zajmą się tym tematem, ustawić kontenery na działce gminnej i ogrodzić je, zabezpieczając przed rozsypywaniem składowanych śmieci.

Pan Wójt poinformowal dalej, że ZGK i M skierował pismo do Pana sołtysa miejscowości Bircza o wskazanie takiego miejsca. Jeśli tylko miejsce zostanie wskazane, zaraz te kontenery będą przetransportowane w to miejsce.

Odnośnie zaproszenia Radnego Pana Wł. Świerczka na otwarcie sali gimnastycznej

w Lipie – Pan Wójt poinformował, że on ani nie przygotowywał, ani nie ustalał, kto miał być zaproszony na tę uroczystość, lecz Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipie.

Pan Wójt uważa, że napewno zaproszenie do Pana Świerczka zostało wysłane.

Sprawę zamiany gruntów w m-ci Kuźmina wyjaśnił obecny na sesji Pan Kazimierz Duda, informując że sprawa ciągnie się zbyt długo, gdyż takie są procedury w lasach.

Wszelkie decyzje muszą przejść przez Dyrekcję w Krośnie. Gmina ze swej strony zrobiła wszystko, co należało zrobić, teraz czekamy na decyzję Nadleśnictwa.

Pan Duda poinformował, żę takich spraw jest więcej, a mianowicie: droga w Kuźminie, poszerzenie cmentarza w Kuźminie, droga w Starej Birczy, droga w Rudawce, droga na Łomnę, cegielnia.

Wszystkie w/w sprawy stanowią jakby jeden temat i napewno będą załatwione w jednym czasie.

           Radny Pan Zbigniew Urban skierował pytanie do Pana Wójta, dlaczego utrudnia się zorganizowanie zebrań przedwyborczych niektórym kandydatom na Wójta.

           Pan Wójt odpowiedział, że nikomu nie utrudnia zorganizowanie zebrania przedwyborczego, wręcz odwrotnie, jeśli on organizuje zebranie i na tym zebraniu są kandydaci z innych komitetów wyborczych, to on ich promuje.

Pan Wójt jeszcze raz podkreślił, że nikomu nie utrudnia zorganizowanie zebrania, oczywiście przyznał, że zabronił Dyrektorom szkół uprawianie polityki w szkołach, jedynie tam, gdzie nie ma świetlic, spotkania przedwyborcze mogą odbywać się w szkole.

           Za to, co zaszło w Sufczynie, Pan Wójt przeprosił przedstawiciela Komitetu Wyborczego Wyborców “Przyjazna Gmina Bircza.”

Pan Wójt potwierdził równiez fakt, że chwilowo w świetlicy w Sufczynie nie można było zorganizować zebrania, ponieważ zostały tam złożone materiały do wykonania oświetlenia ulicznego.

Szkoła w Kuźminie i Żohatynie jest zawsze udostępniana dla mieszkańców na zebrania.

 

 

           W dalszej częsci obrad Pani Skarbnik odpowiedziała na pytanie Radnego Pana Urbana, podając jaki jest stan zadłużenia Gminy na dzień dzisiejszy.

“Na dzień dzisiejszy, czyli na dzień 24 października 2006 roku zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 1.175.988,62 zł, a do końca IV kwartału, tj. do dnia 31 grudnia bieżącego roku mamy do spłacenia - 132.370 zł”.

Obecny na sesji Pan Płocki zapytał, ile kredytów zaciągnięto w tym roku,

a ile jest spłaconych.

           Radny Pan A.Cebeńko zabierając głos powiedział, że gdyby nie kredyty, często nie wiele można byłoby zrobić, także uważa on że dyskusja na temat zadłużenia Gminy jest zbędna, gdyż wykonanych zostało wiele zadań.

           Pani Skarbnik odpowiedziała Panu Płockiemu, że do tej pory w roku 2006 Rada zaciągnęła kredyt w wysokości 400.000 zł.

           Pan Piotr Segelin – sołtys wsi Bircza zabrał głos w sprawie ustawienia kontenerów na śmieci w tej miejscowości.

           Następnie Pan Przewodniczący odczytał pismo podpisane przez Przewodniczącego Rady Sołeckiej w Birczy Pana Wojciecha Bobowskiego skierowane

do Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w Birczy

dot. wskazania lokalizacji kontenerów na śmieci w miejscowości Bircza.

W/w pismo stanowi załącznik do protokołu.

           Radny Pan A.Cebeńko zabierając głos w powyższej sprawie potwierdził, że było szereg spotkań na temat usytuowania kontenerów na śmieci i niestety do dnia dzisiejszego nikt nie wskazał miejsca na ustawienie kontenerów, a przecież gdzieś te kontenery muszą być ustawione. Pan Cebeńko uważa, że w tej sprawie ponownie należy zosrganizować zebranie wiejskie.

           Pan Wójt odnosząc się do powyższej sprawy również uważa, że Rada Sołecka powinna skierować pismo do sołtysa, sołtys powinien zorganizować zebranie, na którym

to zebraniu mieszkańcy powinni wskazać lokalizację kontenerów na śmieci w miejscowości Bircza.

            Pan Przewodniczący pod koniec obrad krótko podsumował pracę Rady IV kadencji, twierdząc, że Rada pracowała w miarę spokojnie, było wiele spraw, uchwał, które były podejmowane na sesjach, wiele zadań zostało zrealizowanych, co jest zauważalne

w terenie.

“Zrobiło się tyle, na ile było możliwości” - powiedział Pan Przewodniczący Rady, dziękując całej Radzie oraz Panu Wójtowi za dobrą współpracę.

Pan Przewodniczący podziękował również sołtysom za uczestnictwo w sesjach  oraz za współpracę.

 

            Następnie głos zabrał Pan Wójt. Podsumowując pracę Rady IV kadencji 2002-2006 stwierdził, że  była to kadencja Rady jedna z bardziej udanych.

Pan Wójt nawiązując do kadencji Rady 1998-2002 stwierdził, że czas od roku 2000 -2002, był to czas  stracony, gdyż Rada, która w tym czasie pracowała, skupiała się tylko na załatwianiu własnych porachunków, na ciągłym odwoływaniu i powoływaniu. Jeszcze się dobrze pewnych uchwał nie przygotowało, a już było wiadomo, że zostanie uchylona, jeszcze się dobrze danego zadania nie podjęło, już było wiadomo, że zostanie skrytykowane. Były różne problemy, nawet związane z uzyskaniem jakiejkolwiek informacji o stanie finansowym.

Było i tak, że Wójt otrzymywał inne informacje, Radni inne i z takiego postępowania występowały pewne nieporozumienia.

Na szczęście ta sytuacja się zmieniła po wyborach nowej Rady, czyli Rady obecnej, która zupełnie inaczej pracowała.

Przede wszystkim była chęć działania i zrobienia czegoś i efekty tego są w każdej miejscowości, bo w każdej miejscowości coś zostało zrobione, więcej lub mniej.

W miarę posiadanych środków zrealizowało się wiele zadań. W tej kadencji udało się rozwiązać problemy, które od wielu lat nie były rozwiązane. Ściągnięto wiele środków

z zewnątrz, rozbudowało się sieć dróg, wiele z nich  zostało ukończonych, wyremontowało się wiele mostów, zupełnie inaczej wyglądają dzisiaj szkoły. Pan Wójt stwierdził, że gdy przyjmował szkoły, to żadna ze szkół nie miała pracowni internetowej. W tej chwili każda szkoła posiada pracownię internetową, a niektóre mają po 2 lub nawet 3 pracownie internetowe.

Niektóre szkoły, nawet te, które miały być zlikwidowane, dzisiaj wyglądają zupełnie inaczej, są zadbane, są w dobrym stanie technicznym i służą nie tylko uczniom, ale służą też danej miejscowości. Tutaj takim przykładem jest szkoła w Lipie, która jest nie tylko wizytówką szkół podkarpackich.

Takich zadań zrobiło się wiele, wiele sie rozpoczęło. Najpierw zrealizowało się wiele zadań w terenie, pozostawiając Birczę na koniec i stąd krytyka ze strony społeczeństwa z miejscowości Bircza.

Mimo tak dużej inwestycji, jaką prowadzono w Lipie, nie spowodowało to wykluczenia prac w innych miejscowościach. Cały czas coś się robiło.

W tej chwili przyszedł czas na Birczę, będzie budowana hala sportowa w Birczy, planowana jest budowa wodociągu w Birczy. Są to dwie duże inwestycje, o których mówiło się

od dawna, ale jakoś ciężko było rozpocząć. W trakcie projektowania jest budynek dla służb ratowniczych, który też w przyszłości zostanie wybudowany. Również w Kuźminie

i Borownicy realizowane są inwestycje dla jednostek OSP. Prawie w każdej miejscowości OSP posiada zaplecze, jedynie Bircza nie posiada takiego zaplecza, ale jest to problem

do rozwiązania i trzeba to zrobić.

Do tego wszystkiego potrzebna jest zgoda Rady,  potrzebna jest też wyrozumiałość i zgoda mieszkańców, dopiero wówczas wspólne działania przyniosą określone efekty.

O budowie hali sportowej w Birczy mówiło się od lat, jednak nic w tym kierunku nie zostało zrobione. Dopiero w tej kadencji została opracowana dokumentacja i rozpoczęło się budowę hali z dużymi problemami. Został ogłoszony przetarg, ale żadna firma się nie zgłosiła,

po prostu jest problem z dużymi firmami. W tej sytuacji Pan Wójt postanowił  założyć własną grupę, kilku ludzi – budowlańców otrzymało pracę, tym samym o tych kilku budowlańców zmniejszyło się bezrobocie na terenie gminy.

            Pan Wójt podziękował kończącej  kadencję Radzie za współpracę i zrozumienie, dzięki któremu udało się wiele zrealizować.

Jest to przesłanie również dla następnej Rady, żeby nie kłótniami, lecz zrozumieniem i dobrą pracą wpływać na rozwój Gminy.

            Pan Wójt jeszcze raz podziękował Radnym i sołtysom za współpracę, wyrażając jednocześnie nadzieję, że jeżeli wyborcy pozwolą, być może w dalszym ciągu będziemy razem współpracować.

 

Ad.8.

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad , Przewodniczący Rady zamknął

XLVI sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za uział. 

 

 

Protokołowała:

            Teresa Ślimak

 


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:39
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:39

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl