Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
13-07-2020, Poniedziałek, 06:06


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokoły

Sesja trwała od godz.900 do godz.1230.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 12. Nieobecni byli: Radny miejscowości Bircza – Pan Wojciech Bobowski, Radny miejscowości Leszczawa Dolna – Pan Lucjan Mielnikiewicz (usprawiedliwieni), Radny miejscowości Brzeżawa – Pan Jan Brodzicki (nieusprawiedliwiony), w początkowej części sesji Radny miejscowości Kuźmina – Pan Andrzej Kozioł, który uczestniczył w sesji od punktu 5 porządku obrad.

Ponadto w sesji uczestniczyli:Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, z-ca Wójta – Pan Andrzej Płocki, Skarbnik Gminy - Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kropieniewicz oraz sołtysi z terenu Gminy Birczy.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

Proponowany porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny.

 5. Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Bircza Panu Piotrowi Kruk.

 7. Podjęcie pozostałych uchwał:

  - w sprawie zmian w budzecie gminy na 2007 rok,

  - w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza (Wola

  Korzeniecka, Leszczawa Górna, Leszczawka, Huta brzuska, Brzeżawa, Rudawka,

  Jawornik Ruski, Sufczyna, Jasienica Sufczyńska),

  - w sprawie przystąpienia Gminy Bircza do Lokalnej Organizacji Turystycznej “Wrota

  Karpat Wschodnich”,

  - w sprawie ustanowienia użytkowania na nieruchomościach mienia komunalnego Gminy

  Bircza,

  - w sprawie powołania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Birczy oraz

  zatwierdzenia statutu tego zespołu,

  - w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem

  gminy w latach 2007-2011.

 8. Wyrażenie opinii dot. Przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego związanego z budową Parku Wiatrowego w Kuźminie.

 9. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

 10. Zakończenie obrad.

Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

Ad.2.

Do proponowanego porządku obrad Pan Wójt wnioskował o wprowadzenie następujących zmian:

 • wykreślenie punktu 6, tj.: podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Bircza Panu Piotrowi Kruk ze względu na to, że wyszły pewne nieścisłości.

  Za wykreśleniem głosowało 4 osoby, 5 osób przeciw i 2 osoby wstrzymało się od głosu.

  Wobec tego wniosek Wójta nie został przyjęty.

 • Kolejne zmiany zaproponowane przez P.Wójta – wykreślenie z punktu porz. Obrad projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. m-ci Leszczawa Górna oraz w sprawie zbycia nieruchomości w m-ci Huta Brzuska.

  Wniosek został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 • Pan Wójt wnioskował o wprowadzenie do proponowanego porządku obrad 2 projektów uchwał budżetowych, projektu uchwały o zbyciu działki w Żohatynie oraz działek

  w Hucie Brzuskiej.

  Wniosek został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 • Pan Wójt wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy. Uchwała w powyższej sprawie została podjęta w dniu 21 września 2007 roku i w związku z tym, że organ nadzoru wskazał pewne nieprawidłowości, na niniejszą sesję została przygotowana uchwała dostosowana do uwag Wojewody.

  Wniosek został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 • Pan Wójt wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bircza, który wraz z projektem uchwały w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2011 została dostarczona Radnym przed poprzednią sesją Rady Gminy.

  Wniosek został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

  Sołtys wsi Stara Bircza - Pan Stanisław Gajewski miał pretensje, dlaczego do tej pory nie ma uchwały w sprawie zbycia działek w Starej Birczy, skoro mieszkańcy na zebraniu już dawno wyrazili na to zgodę.

  Pan Gajewski będąc przy głosie zapytał dlaczego Rada w tak szybkim tempie zamierza

podjąć uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Bircza Panu Piotrowi Kruk.

Na ten temat nie było zadnych dyskusji i nagle jest przygotowana uchwała o nadaniu tytułu w/w.

Pan Gajewski dodał, że Rada bardziej powinna się zająć sprawami gospodarczymi gminy.

Pan Przewodniczący wnioskował o przesunięcie punktu 8 porządku obrad dot. Przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego związanego z budową Parku Wiatrowego w Kuźminie na poz.6. Wobec tego zmieniłaby się kolejność pozostałych punktów.

Wniosek został przyjety przez Radę jednogłośnie.

Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad

po wprowadzeniu wnioskowanych zmian, który został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Ad.4.

Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny przedstawiona przez Pana Józefa Żydownika stanowi załącznik do protokołu.

Ad.5.

W tym punkcie porządku obrad informację o działalności stałych komisji Rady Gminy przedstawił przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Pan Jan Lichota oraz przewodniczący komisji Ładu i Porządku Publicznego – Pan Adam Wilgucki.

Ad.6.

W tym punkcie porzadku obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Jerzemu Skomra – Prezesowi Zarządu Bieszczadzkiej Energetyki Wiatrowej, który zwrócił się do Rady z wnioskiem o określenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego związanego z budową Parku Wiatrowego w Kuźminie (Wniosek stanowi załącznik do protokołu).

Pan Prezes Skomra przybliżył Radnym na czym ma polegać w/w inwestycja.

Pan Wójt uzupełniając wypowiedź Pana Prezesa poinformował, że zgodnie

z mapą ewidencyjną gminy Park Wiatrowy obejmowałby miejscowości: Kuźmina, Leszczawka, Leszczawa Górna i Leszczawa Dolna, dlatego zwrócił się do sołtysów w/w miejscowości o wydanie opinii w tej sprawie.

Pan Wójt dodał, że finansowanie zmiany planu będzie ponosić Bieszczadzka Energetyka Wiatrowa, czyli wnioskodawca, w takiej wersji jest przygotowana umowa.

Pan Przewodniczący zabierając głos w tej sprawie stwierdził, że wg. niego nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te wiatraki powstały, będzie to również jeden z atutów gminy jako gminy agroturystycznej.

Rada przy jednym głosie wstrzymującym się wyraziła pozytywną opinię odnośnie zmainy planu zagospodarowania przestrzennego w celu budowy Parku Wiatrowego w Kuźminie pod warunkiem, że wszelkie koszty z tym związane poniesie wnioskodawca.

Wobec tego na najbliższą sesję zostanie przygotowany stosowny projekt uchwały.

Ad.7.

W tym punkcie porządku obrad po przedstawieniu projektu uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Bircza Panu Piotrowi Kruk, przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odczytał opinię w sprawie wniosku z dnia 25 października 2007 roku dot. Nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Bircza – Panu Piotrowi Kruk – jak załącznik do protokołu.

Pan Lichota dodał, że takie osoby, które promują gminę, należy w jakiś sposób docenić.

Pan Kruk podejmuje działania z korzyscią dla Gminy Bircza, w związku z tym opinia Komisji jest pozytywna.

Pan Przewodniczący powiedział krótko, a mianowicie, że dzięki działaniom Pana Piotra Kruka Gmina Bircza otrzymała wiele środków.

Blizsze dane dot. Działalności Pana Kruka przedstawił Pan Józef Piotrowski – Radny Powiatu – jak załącznik do protokołu.

Radny Pan Zbigniew Dutkowski zabierając głos stwierdził, że z wniosku o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Bircza – Panu Piotrowi Kruk wynika,

że w latach 1976-1989 należał do PZPR i tak naprawde nie wiemy, co naprawdę robił,

a ponadto zbyt mało o tym człowieku wiemy. Pan Dutkowski dodał, że wcześniej był Radnym Rady Gminy w Birczy i nigdy nie słyszał o osobie Pana Kruka, dlatego on jest przeciwny nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Bircza – Panu Krukowi.

Radna Pani E.Chrobak stwierdziła, że nie kwestionuje zasług Pana Kruka, ale ona o tej osobie nic nie wie, dlatego w tej kwestii popiera Radnego Pana Dutkowskiego.

Według Pani Chrobak o tej sprawie należało dyskutować co najmniej miesiąc wcześniej.

Pan Przewodniczący uważa, że jeżeli jest osoba, która naprawdę coś dla gminy robi, to nie powinniśmy patrzeć na to pod kątem przynależności politycznej tej osoby.

Pan Kruk jest człowiekiem, który zna naszą gminę i pamięta o niej. Nadając tytuł Honorowego Obywatela Gminy Bircza temu człowiekowi, nic nie tracimy, wręcz odwrotnie, wiele zyskamy.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Bircza Panu Piotrowi Kruk.

Uchwała w powyższej sprawie została podjęta 9 głosami “za”, 1 głosie przeciwnym (Pan Dutkowski) i 2 głosach wstrzymujących się (Pan Buczek i Pani Chrobak)

i jako Nr XIV/69/2007 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8 .

W tym punkcie porządku obrad Rada przystąpiła do podejmowania uchwał – jak niżej:

 • jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.,

uchwała nr XIV/69/2007, nr XIV/70/2007, nr XIV/71/2007, nr XIV/72/2007, nr XIV/73/2007

Pan Przewodniczący przed przedstawieniem uchwał w sprawie zbycia niektórych nieruchomości zwrócił się z wnioskiem, by na przyszłość każda uchwała w sprawie zbycia była zaakceptowana przez prawnika oraz aby na każdej uchwale była adnotacja na podstawie jakiego protokołu została przygotowana, w przeciwnym razie uchwały nie będą brane pod głosowanie.

 • jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie zbycia niektórych nieruchomości

stanowiących własność Gminy Bircza, uchwała nr XIV/74/2007, nr XIV/75/2007, nr XIV/76/2007, nr XIV/77/2007, nr XIV/78/2007, nr XIV/79/2007, nr XIV/80/2007, nr XIV/81/2007, nr XIV/82/2007

 • jednogłośnie została przyjęta uchwała nr XIV/83/2007 w sprawie przystąpienia do

Lokalnej Organizacji Turystycznej “Wrota Karpat Wschodnich”,

 • jednogłośnie została przyjęta uchwała nr XIV/84/2007 w sprawie ustanowienia

użytkowania na nieruchomościach mienia komunalnego Gminy Bircza

 • uchwała w sprawie powołania Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Birczy

oraz zatwierdzenia statutu tego zespołu

Opinię w tej sprawie odczytała Pani Elżbieta Chrobak, przewodnicząca Komisji Oświaty. Pan Wójt poinformował, że nie przewiduje likwidacji żadnej placówki oświaty i nie podjął żadnej procedury w tym temacie. Zatem w budżecie będzie zabezpieczona kwota na każdą szkołę. Pan Wójt popiera wniosek Komisji Oświaty o powołaniu Pani Teresy Dutkowskiej na stanowisko Dyrektora ZEAS-u. Pan Wójt zauważa, że chce mieć kontrolę nad inwestycjami
w oświacie, szczególnie chce mieć nadzór nad rozbudową gimnazjum i budową hali sportowej.

Następnie Pan Kozioł zadał pytanie, czy jest odgórny nakaz utworzenia ZEAS-u, na co Pan Wójt udziela odpowiedzi, że ustawa o samorządzie nakłada na Radę Gminy obowiązek utworzenia tego typu jednostki organizacyjnej.

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Birczy oraz zatwierdzenia statutu tego zespołu. Uchwała została przyjęta przy 1 głosie przeciwnym.

 • uchwała w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

zasobem gminy w latach 2007 – 2011.

Pan Wójt popiera ideę sprzedaży gminnych lokali.

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący wnioskował o odrzucenie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007 – 2011, co przyjęto jednogłośnie.

Ad 9.

W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt przedstawił wymogi, jakie stawia przed gminą Wojewoda w sprawie dożywiania dzieci. Pan Wójt przedstawia sytuację w sprawie przetargu na dożywianie i zobowiązuje się unieważnić odbyty przetarg i zlecić zorganizowanie powtórnego przetargu, ponieważ jego celem nie jest defraudacja gminnych pieniędzy.

W dalszej części obrad Pan Wójt zaapelował, aby wszyscy obecni Radni i Sołtysi wzięli udział w Święcie Niepodległości.

Ad 10.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął

XIV sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.


Protokowała:

Anna Podgórska


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:40
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:40

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl