Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
16-07-2020, Czwartek, 04:39


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokoły

Sesja trwała od godz. 1400 do godz.1530.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecny był Radny miejscowości Lipa – Pan Jan Lichota (usprawiedliwiony) oraz Radny miejscowości Huta Brzuska – Pan Michał Kowalczyk (nieusprawiedliwiony).

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Zastępca Wójta – Pan Andrzej Płocki, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kropieniewicz oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny.

 5. Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.

 6. Podjęcie uchwał:

  - w sprawie zmian w budżecie;

  - w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/2003 Rady Gminy w Birczy z dnia 18 marca 2003 roku ustalającą dla terenu gminy Bircza liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

 7. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

 8. Zakończenie obrad.

Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

Ad.2.

Pan Wójt wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 6 podjęcie uchwały
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz przyjęcia propozycji dyrektora Zespołu Szkół w Birczy, dyrektora Gimnazjum w Birczy, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy, oraz dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Birczy dotyczących wartości jednego punktu w złotych w celu opracowania tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników tych jednostek /w szkołach dotyczy to pracowników nie będących nauczycielami/.

Wniosek Pana Wójta został przyjęty jednogłośnie.

Wobec powyższego porządek obrad po wprowadzeniu dodatkowego projektu uchwały został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Ad.3.

Protokoł z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę większością głosów (1 osoba wstrzymująca się).

Ad.4.

Informacja o działalności Wójta Gminy Bircza przedstawiona przez Pana Józefa Żydownika stanowi załącznik do protokołu.

Ad.5.

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego – Pan Adam Wilgucki poinformował, że w/w Komisja spotkała się 27 grudnia 2007 r. i wydała opinię w sprawie proponowanej zmiany uchwały Nr V/45/2003 Rady Gminy
z dnia 18 marca 2003 roku ustalającą dla terenu gminy Bircza liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych od spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. Komisja postanowiła pozytywnie zaopiniować ten projekt uchwały jednakże liczba punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu nie może przekroczyć 6 punktów. Wg Komisji uchwała w tym brzmieniu może ograniczyć sprzedaż alkoholu pochodzącego z nielegalnych źródeł.

Ad 6.

W tym punkcie porządku obrad podjęte zostały niżej wymienione uchwały:

jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVI/ /2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Proponowany projekt uchwały przedstawił Pan Wójt, który wytłumaczył zaistniałe zmiany
w dochodach i wydatkach budżetu Gminy Bircza.

Przewodnicząca Komisji Oświaty – Pani Elżbieta Chrobak zapytała, czy wskazana kwota
w wydatkach na odśnieżanie obejmuje koszty odśnieżania w roku 2007, na co Pan Wójt odpowiedział, że jest to kwota zabezpieczająca, aby nadmiernie nie obciążać przyszłorocznego budżetu. Pan Wójt tłumaczy, że w okresie późniejszym będą to dane rzeczywiste, wynikające
z przedstawionych faktur i rachunków.

Następnie Pan Radny Andrzej Kozioł zapytał o zakup jakiego silnika jest mowa
w proponowanym projekcie uchwały, na co Pan Wójt wyjaśnił, że była konieczność zakupu nowego silnika dla OSP Bircza.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Zbigniew Urban dodaje, że nieprawidłowości funkcjonowania samochodu Straży Pożarnej w Birczy były wcześniej do niego zgłaszane
i dokonany zakup jest uzasadniony.

Pan Radny Andrzej Kozioł uważa jednak, że powstałe usterki są winą kierowcy. Pan Wójt wyjaśnia, że zdaje sobie z tego sprawę jednakże kierowca samochodu Straży Pożarnej za rok wchodzi w wiek emerytalny i dlatego Wójt nie podejmuje żadnych działań w celu poprawy tego stanu rzeczy.

 • jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz

przyjęcia propozycji dyrektora Zespołu Szkół w Birczy, dyrektora Gimnazjum w Birczy, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy, oraz dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół
w Birczy dotyczących wartości jednego punktu w złotych w celu opracowania tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników tych jednostek
/w szkołach dotyczy to pracowników nie będących nauczycielami/.

Proponowaną uchwałę przedstawił Pan Sekretarz, który przypomniał również uchwałę podjętą w roku 2006 w sprawie najniższego wynagrodzenia.

Pan Radny Wojciech Bobowski zwraca się z prośbą do Pana Wójta lub Pani Skarbnik
o przybliżenie treści tej uchwały i wyjaśnienie jakie to będzie miało konsekwencje dla budżetu Gminy Bircza.

Wyjaśnień udziela Pan Sekretarz, który tłumaczy, że nie została dokonana taka analiza,
a proponowana zmiana wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia w styczniu 2008 roku.

Pan Andrzej Płocki mówi, że taka uchwała musi być podjęta, bo wynika to z przepisów,
a w budżecie kwota i tak pozostanie na dotychczasowym poziomie.

W dalszej części rozmowy Pan Radny Wojciech Bobowski mówi, że nie zadowala go taka odpowiedź i dokonuje

stwierdzenia, że podwyżki powinny wynikać z wartościowania pracy, że pracownicy na to zasługują.

 • została wycofana uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/2003 Rady Gminy z dnia 18 marca 2003

roku ustalającą dla terenu gminy Bircza liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

Proponowany projekt uchwały przedstawia Pan Sekretarz, który wyjaśnia, że zgodnie
z dotychczasowymi przepisami liczba punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia na terenie Bircza wynosiła 4 obiekty. Pan Sekretarz wyjaśnia, że wpłynął kolejny wniosek o uzyskanie koncesji i stąd debata na ten temat.

Pan Radny Artur Buczek stwierdza, że jest to bardzo rozległy problem i nie rozumie dlaczego brakuje opinii Komisji Alkoholowej na ten temat. Pan Buczek nie zgadza się z opinią wydaną przez Komisję Ładu i Porządku Publicznego i widzi zagrożenie w tym, że nowo powstały lokal gastronomiczny może stać się kolejną “speluną” po uzyskaniu koncesji na alkohol wysokoprocentowy do władz gminnych.

W odpowiedzi Pan Wójt tłumaczy, że Komisja Alkoholowa funkcjonuje nieprawidłowo i że prosił o opinię ale niestety jej nie uzyskał więc zdecydował się na poddanie pod dyskusję uchwały bez opinii. Pan Wójt stwierdza, że nie jest fachowcem w tej dziedzinie wiedzy,
w związku z czym nie będzie ingerował w decyzję Wysokiej Rady.

W dalszej części dyskusji głos zabiera ponownie Pan Radny Artur Buczek, który pyta czy można udzielić koncesji na alkohol na czas określony np. na 1 rok. Wójt wyjaśnia, że zezwolenie, o którym mowa, musi być wydane na nie krócej jak na 1 rok czasu ale Wójt
z mocy prawa może kontrolować lokale gastronomiczne i jeżeli zachodzi taka potrzeba koncesja na alkohol może być w każdej chwili cofnięta.

Głos następnie zabiera Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny. Pan Lucjan Mielnikiewicz proponuje popatrzeć na problem optymistycznie, ponieważ
w ostatnim czasie liczba osób pijących alkohol uległa zmniejszeniu i pijemy alkohol
w mniejszych ilościach.

Następnie Pan Radny Wojciech Bobowski zauważa, że problem tkwi w tym, że nowy punkt ze sprzedażą wysoko procentowych trunków mieściłby się opodal miejsca lokalizacji pogotowia ratunkowego i mogłoby to utrudniać pracę wspomnianego pogotowia. Pan Radny martwi się, że otwarcie lokalu gastronomicznego może przyczynić się do likwidacji pogotowia ratunkowego w Birczy. Z opinią Pana Radnego Bobowskiego zgadza się również Pan Przewodniczący Rady Gminy, który proponuje aby np. wystosować do wnioskodawcy stosowne pismo lub zastrzec wydanie koncesji na 1 rok.

Na te słowa Pan Wójt zobowiązuje spotkać się ze wszystkimi, którzy sprzedają alkohol, ponieważ ma on świadomość, że są naruszane przepisy oraz oświadcza, że zorganizuje spotkanie z policją, bo to ona ma odpowiednie środki aby przeciwdziałać alkoholizmowi.

W dalszej części dyskusji Pan Radny Artur Buczek zauważa że problem zaczyna się po zamknięciu lokalu, a działania policji są nieefektywne.

Po tych argumentach Pan Wójt decyduje dopracować uchwałę w późniejszym czasie i składa wniosek o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad i zajęcie się nią na kolejnej sesji Rady Gminy.

Ad.7.

W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego zauważa problem braku weterynarza w gminie, w związku z czym istnieje zagrożenie wścieklizną, będącą konsekwencją braku szczepień. Pana Radnego Adama Wilguckiego popiera sołtys wsi Korzeniec, pani Maria Grzesiak, która uważa, że szczepienia są konieczne.

Z powstałej dyskusji wynikło, że w miejscowościach Jawornik Ruski, Żohatyn oraz Leszczawa szczepienia się odbyły. Pan Wójt mówi, że jest to poważna sprawa, ponieważ chodzi
o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Bircza.

W dalszej części obrad Pan Radny Andrzej Kozioł zwrócił się do obecnych z pytaniem dlaczego Zakład Energetyczny nie sprząta wyciętych gałęzi. Wójt zobowiązuje się, że wystąpi do Zakładu o uporządkowanie powstałych odpadów.

Następnie sołtys wsi Stara Bircza Pan Stanisław Gajewski prosi Wójta o wytłumaczenie dlaczego Gmina Bircza nie odebrała przyznanej na budowę hali sportowej dotacji. Wójt tłumaczy, że Gmina nie mogła spełnić warunków otrzymania dotacji i dlatego bezpieczniej było nie podpisać umowy.

Ostatni głos zabiera Pan Józef Piotrowski, który podaje obecnym sołtysom i radnym telefony do osób odpowiedzialnych za odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych.

Ad.8.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął

XVII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

Protokołowała:

Anna Podgórska


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:41
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:41

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl