Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-09-2020, Niedziela, 11:29


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokoły
 

Sesja trwała od godz. 1000 do godz.1230.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Nieobecny był Radny miejscowości: Borownica, Jawornik, Żohatyn – Pan Zbigniew Urban.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Jerzy Góralewicz, Skarbnik Gminy – Pani, Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kropieniewicz, Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy Bircza, Prezes Oddziału ZNP – Pani Dorota Mazurek, przewodniczący Komisji Koła NSZZ SOLIDARNOŚĆ – Pan Roman Balawejder oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.


Proponowany porządek obrad sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjecie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Informacja Wójta Gminy o działalności za okres międzysesyjny.

 5. Informacja przewodniczących o działalności stałych Komisji w okresie międzysesyjnym.

 6. Podjęcie uchwał:

  - w sprawie regulaminu określającego na rok 2005 – wysokości stawek i szczegółowych

  warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,

  funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych

  warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

  i godziny zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli

  zatrudnionych w szkołach, dla których prowadzącym jest Gmina Bircza,

  - w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli uczących w szkołach,

  dla których organem prowadzącym jest Gmina Bircza oraz sposobu podziału środków

  na te nagrody pomiędzy organ prowadzący a Dyrektorów szkół,

  - w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.

 7. Wnioski i zapytania Radnych.

 8. Zakończenie obrad.


Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Andrzej

Pankiewicz, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność

niniejszej sesji.


Ad.2.

Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta - jednogłośnie zostały wprowadzone niżej wymienione projekty uchwał:

 • w sprawie darowizny niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza

na rzecz Skarbu Państwa,

 • w sprawie przyjęcia do realizacji zadań ponadgminnych,

 • w sprawie współpracy pomiędzy Gminą Bircza a Gminami Republiki Ukrainy.

Po wprowadzeniu w/w projektów uchwał, porządek obrad został przyjęty przez

Radę jednogłośnie.
          • 2 -Ad.3.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy w Birczy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.


Ad.4.

Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny, tj. d dnia 29 grudnia 2004 roku do dnia 28 lutego 2005 roku - przedstawiona przez Wójta – Pana Jerzego Góralewicza stanowi załącznik do protokołu.


Ad.5.

W tym punkcie porządku obrad informację o działalności stałych komisji

za okres międzysesyjny przedstawił Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego – Pan Stanisław Plis według protokołów zanjdujących się do wglądu w biurze Rady Gminy.


Ad.6.

W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt jako pierwszy odczytał projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego na rok 2005 – wysokości stawek

i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bircza.

Po odczytaniu w/w projektu uchwały Pan Wójt poinformował, że zgodnie

z przepisami Rada ma obowiązek co roku uchwalić regulamin wynagradzania nauczycieli

w terminie do końca lutego danego roku.

Do obliczeń zawartych w projekcie uchwały zostały wykorzystane dane na podstawie miesiąca stycznia 2005 roku.

Ponadto – zgodnie z procedurą - do niniejszego projektu uchwały została dołączona opinia Związków Zawodowych.

Po udzieleniu krótkiej informacji Pan Wójt prosił Radę o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.

Pan Andrzej Cebeńko – przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał proponowane zmiany do regulaminu w § 5. Zmiany te – jak poinformował Pan Cebeńko – zostały wypracowane na wspólnym posiedzeniu Komisji.


Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Romanowi Balawejdrowi – przewdstawicielowi Związków Zawodowych, który przedstawił opinię Związków, podsumowując swoją wypowiedź stwierdzeniem, że: “suma środków zawarta w analizie środków finansowych proponowanego regulaminu wynagradzania nauczycieli musi być zapisana w budżecie oświaty na rok 2005”. Jeżeli suma środków przedstawionych w tej analizie nie odpowiada tym wielkościom, to znaczy, że taki regulamin będzie regulaminem wirtualnym, a zapisane w poszczególnych składnikach pozycje nie będą mogły być zrealizowane. Dokładniej, jeżeli w budżecie oświaty nie będzie zapisanej kwoty 3.383.385 zł – to znaczy, że nie jest możliwa realizacja uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2005. Kończąc swoją wypowiedź Pan Balawejder powołał się na art.30 ust.3 i 4 Karty Nauczyciela.          • 3 -


Pan Wójt w odniesieniu do wypowiedzi Pana Balawejdra powiedział,

że na dzień dzisiejszy nie może zagwarantować jaka kwota będzie zapisana w budżecie oświaty, ponieważ nie ma jeszcze uchwalonego budżetu.

Jeśli regulamin zostanie uchwalony, wówczas Rada przy analizowaniu projektu budżetu będzie brać pod uwagę przedmiotowy regulamin wynagradzania nauczycieli i taka kolejność – jak stwierdził Pan Wójt jest najbardziej rozsądna, gdyż wiadomo będzie jakiej wielkości

ta kwota ma być zapisana.

Po wypowiedzi Pana Wójta – Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie

zmiany do projektu uchwały przedstawione przez Pana Andrzeja Cebeńko.

W/w zmiany zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.

Wobec powyższego uchwała w sprawie regulaminu określającego na rok 2005 - wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat,

motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bircza – jako Nr XXVI/1/2005 została podjęta przez Radę jednogłośnie.

Również jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVI/2/2005 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Wójta i Dyrektora szkoły dla nauczycieli uczących

w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bircza oraz sposobu podziału środków na te nagrody pomiędzy organ prowadzący a Dyrektorów szkół, stanowiąca załącznik do protokołu.

Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVI/3/2005 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza (dot. działki Nr 82

o pow. 0,22 ha położonej w miejscowości Żohatyn).

Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVI/4/2005 w sprawie darowizny niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza na rzecz Skarbu Państwa.

Pan Wójt poinformował, że uchwała dotyczy działki Nr 1 o pow. 0,51 ha stanowiącej drogę dojazdową do lasów będących w zasobach Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Dynów.

Droga ta położona jest wewnątrz kompleksu leśnego.

Z prośbą o przekazanie w/w działki w formie darowizny zwróciło się Nadleśnictwo Dynów.

Radny Pan Władysław Świerczek dodatkowo wyjaśnił, którędy będzie przebiegać ta droga oraz poinformował, że w akcie notarialnym zostanie zapisane,

że będzie ona służyć również mieszkańcom pobliskich miejscowości. Droga ta będzie wykonywana w miesiącu kwietniu br.

Pan Wójt poinformował również, że Gmina Bircza czyni starania o przejęciu

od Nadleśnictwa Dynów działkę pod zbiornik p.poż w Żohatynie i w tej sytuacji działka,

o której mowa - byłaby przekazana na rzecz Gminy Bircza w formie darowizny.

Pan Świerczek potwierdził, że z tym tematem nie będzie żadnych problemów.

Będąc przy drogach Pan Wójt poinformował, że Starostwo Powiatowe

w Przemyślu chciałoby uszczęśliwić Gminę Bircza przekazując bezpłatnie drogę powiatową Borownica – Ulucz, która wymaga ogromnych nakładów, ponieważ droga ta nie spełnia wymogów drogi powiatowej.

Następnie Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie współpracy

pomiędzy Gminą Bircza a Gminami Republiki Ukrainy.

Do projektu uchwały został dołączony projekt umowy oraz deklaracja współpracy.

Pan Wójt poinformował, że są pewne fundusze, z których można skorzystać, jednak uwarunkowane to jest tym, żeby nawiązać współpracę z innymi gminami i w tym przypadku chodzi tu o Gminy Ukrainy i Białorusi.          • 4 -

Pan Wójt dodał, że są dość duże środki na działania szczególnie z zakresu ochrony środowiska. Ponadto są różne fundusze na organizację różnych imprez sportowych, kulturalnych, na organizację różnego rodzaju konferencji itp.

Radny Pan Andrzej Cebeńko prosił o wyjaśnienie, w jakim regionie położone są gminy, z którymi ma być nawiązana współpraca oraz jakiego rzędu będą to środki, skąd

i ile gmina będzie musiała do tego dołożyć.

Pan Sekretarz odpowiedział, że gminy wymienione w projekcie uchwały położone są w powiecie dobromilskim.

Jeśli zaś chodzi o środki, Pan Sekretarz poinformował o programach, z których można skorzystać w przypadku podpisania umowy o współpracy.

Udział środków unijnych wynosi 50-70% wartości projektów.

Pan Sekretarz poinformował ponadto, że niniejsza współpraca będzie obejmować następujące dziedziny: kultura i oświata, ochrona zdrowia, turystyka, sport

i rekreacja, ochrona środowiska, rozwój terenów przygranicznych, przedsiębiorczość oraz inne dziedziny.

Wobec powyższego Pan Cebeńko zapytał, czy w przypadku podpisania umowy

o współpracy będą składane wnioski o uzyskanie funduszy.

Pan Sekretarz odpowiedział, że warunkiem złożenia wniosku oraz uzyskania pozytywnej akceptacji tego wniosku jest posiadanie partnera. Nie można składać wniosku

na współpracę transgraniczną, nie mając partnera.

Pan Sekretarz powtórzył ponownie, że do 70% projektu danego zadania dofinansowuje Unia, pozostałe koszty, to są koszty nasze.

Zasady dofinansowania są podobne jak przy programie SAPARD.

Po udzieleniu wyjaśnień, Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/6/2005

w sprawie współpracy pomiędzy Gminą Bircza, a Gminami Republiki Ukrainy.


Ad.7.

W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący nawiązał do sprawy budowy hali sportowej w Birczy informując jednocześnie o tym, że dofinansowanie budowy inwestycji możemy uzyskać pod warunkiem, że będzie to stan zerowy otwarty.

Pan Przewodniczący proponował, żeby iść za przykładem miejscowości Lipa, w której to większość prac jest wykonywana przez mieszkańców tamtejszych miejscowości. Oczywiście

w tym przypadku ważną rzeczą jest fakt, że jest konkretny sponsor prowadzonej inwestycji.

Pan Przewodniczący stwierdził, że o budowie hali sportowej w Birczy mówi się

już dość długo i do tej pory nic się nie zrobiło.

Napewno w budżecie będzie zabezpieczona pewna kwota na ten cel.

W tym temacie – jak powiedział Pan Przewodniczący – bardzo ważna będzie pomoc ze strony Dyrektorów szkół, tym bardziej, że z hali tej korzystać będzie młodzież z całej Gminy,

a nie tylko z Birczy.

Po wypowiedzi Pana Przewodniczącego – Pani Emilia Kubicka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipie złożyła na ręce Przewodniczącego Rady podziękowanie

dla Rady i Wójta za bardzo duże zaangażowanie i pracę przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Lipie

Następnie Pan Przewodniczący udzielił głosu Pani Ewie Beń - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sufczynie, która zwróciła sie do rady z prośbą o zabezpieczenie w budżecie gminy kwoty z przeznaczeniem na potrzeby SP Sufczyna, która to kwota miała być przeznaczona na zwrot kosztów poniesionych przez nią i jej mamę na wymianę okien.

Pani Beń swoją prośbę uzasadniała tym, że jest możliwość uzyskania środków na remont szkoły w wysokości nawet do 200.000 złotych. Jednak warunkiem złożenia wniosku

i uzyskania pozytywnej akceptacji jest ujęcie pewnej kwoty w budżecie gminy na 2005 rok.


          • 5 -


Wniosek musi być złożony do końca marca br., dlatego też Pani Beń prosiła o szybką odpowiedź w tej sprawie.

Pan Wójt odnosząc się do wypowiedzi Pani Dyrektor Szkoły w Sufczynie, poinformował, że temat ten pojawił się w ubiegłym tygodniu. Panie: Beń i Wasiewicz zadeklarowały, iż odstępują od roszczeń dot. zwrotu nakładów poniesionych na remont

mieszkań oraz zaproponowały, żeby tę kwotę przekazać na remont szkoły w Sufczynie.

Pan Wójt potwierdził, że szkoła w Sufczynie rzeczywiście wymaga remontu, szczególnie jeśli chodzi o dach, ale nie tylko, gdyż należałoby również wymienić okna oraz wykonać elewację zewnętrzną budynku szkoły.

Jak już wcześniej było powiedziane – warunkiem uzyskania dofinansowania jest zabezpieczenie w budżecie gminy środków z przeznaczeniem na potrzeby szkoły

w Sufczynie.

Następnie głos zabrał Radny miejscowości Stara Bircza – Pan Artur Wandrowski, który poinformował, że podczas budowy chodnika przy drodze krajowej

w Starej Birczy nie zostały wykonane należycie spady i obecnie przy dużych roztopach śniegu

wokół chodnika gromadzi się woda. Należałoby coś w tym temacie zrobić.

Ponadto Pan Wandrowski pytał, do kogo należy odsnieżanie chodników.

Pan Wójt odpowiedział, że odśnieżanie należy do właścicieli działek przylegających do chodnika.


W dalszej części obrad głos zabrała Pani Czesława Pankiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół w Birczy, która w odniesieniu do sprawy budowy hali sportowej powiedziała, że jest zgodna co do kwestii budowy hali i pomocy w tym temacie oraz że o tym zostali poinformowani rodzice dzieci uczęszczających do szkoły w Birczy.

Pani Pankiewicz stwierdziła, że w tym temacie liczy się pomoc wszystkich miejscowości.

Należałoby zorganizować spotkanie w tej sprawie, włączając do tego również księży proboszczów. Jeżeli ze strony gminy będzie taka inicjatywa, to ze strony Dyrektorów szkół

i nauczycieli napewno będzie zrobione wszystko co będzie w ich mocy.

Według Pana Kozioła sprawą tą powinien przede wszystkim zająć się powołany wcześniej społeczny komitet budowy hali sportowej.

Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Birczy stwierdziła, że należy zorganizować spotkanie i ewentualnie jeśli zajdzie taka potrzeba, można by zmienić sklad tego komitetu.

Pan Wójt zabierając głos stwierdził, że bez społecznego zaangażowania wielu ludzi nie będzie można ruszyć z budową tej inwestycji.

Przykładem jest miejscowość Lipa, ale żeby do tego doszło, należało to odpowiednio zorganizować.

Pan Wójt w związku z tym poinformował, że poczynił bardzo wiele starań w tym temacie.

Przede wszystkim ze strony Urzędu został zapewniony odpowiedni nadzór, który pełniony jest przez Pana Andrzeja Pawłowskiego. Został zatrudniony kierownik budowy, dwóch murarzy, zbrojarz i cieśla. Ci fachowcy przy pomocy mieszkańców i osób zatrudnionych

w ramach prac interwencyjnych moga prowadzić budowę.

Podobnie – powiedział Pan Wójt - planuje się zorganizowanie prac przy budowie hali sportowej w Birczy. Zostanie ogłoszony przetarg na dostawę materiałów.

Po powołaniu społecznego komitetu budowy napewno podjęte zostaną pewne ustalenia

i wówczas należy rozpocząć dalsze działania.

“Wszyscy musimy wyrazić chęć budowy tej inwestycji” - powiedział Pan Wójt.

Jak wiadomo pewne zadania będą wymagały wykonywania przez firmy specjalistyczne, natomiast część prac będzie wykonywana przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.


          • 6 -


W dalszej części swojej wypowiedzi Pan Wójt poinformował, że osoby, które sprawdziły się

przy budowie w Lipie, pomimo, że wygasły im umowy o pracę, zostały w dalszym ciągu zatrudnione i narazie będą wynagradzane z budżetu Administracji.

Pan Wójt wyraził nadzieję, że Rada przyzna w budżecie stosowną kwotę na ten cel.

Pan Wójt powiedział dalej, że gdy będzie prowadzona budowa hali sportowej w Birczy,

to osoby te będą miały szansę dalszego zatrudnienia.

Kończąc Pan Wójt powiedział, że nie pozostaje nic innego, tylko należy takim systemem jak w miejscowości Lipa rozpocząć budowę hali sportowej w Birczy, ponieważ Bircza szczególnie powinna dysponować taką halą.

Jeśli jednak nie pokaże się zaangażowania środków własnych, to niestety nie ma mowy

o uzyskaniu środków unijnych na budowę w/w inwestycji.


Po wypowiedzi Pana Wójta – Pan Przewodniczący miał kilka uwag odnośnie pracy w Urzędzie. Między innymi powiedział, że zdarza się zbyt często, że brakuje odpowiedzi na pisma, bądź też odpowiedzi udzielane są nieterminowo, podejmowane są uchwały o zbyciu działek i bardzo długo sprawa się przeciąga zanim zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż tych działek. Pan Przewodniczący podał za przykład miejscowość Huta Brzuska, gdzie sprawa sprzedaży działki trwa od roku 2003.

Pan Przewodniczący wnioskował o dokonanie inwentaryzacji wszystkich działek na terenie gminy, wówczas wszystko będzie jasne.

Kończąc Pan Przewodniczący prosił o usprawnienie tematów poruszanych przez niego.


Pan Kozioł wnioskował, żeby na którąś z sesji Rady Gminy zaprosić przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, celem wyjaśnienia pewnych spraw rolnikom.

Ponadto Pan Kozioł wnioskował o zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Zamojskiej Korporacji Energetycznej z mieszkańcami gminy, przez których grunty przebiega linia wysokiego napięcia, ponieważ ci mieszkańcy są poszkodowani z tego powodu.


Pan Tadeusz Solarz – sołtys wsi Kuźmina pytał, kiedy sołtysi otrzymają odpowiedź na pismo w sprawie ich wynagrodzeń.

Pan Wójt odpowiedział, że temat ten zostanie przedyskutowany w trakcie analizy projektu budżetu na rok 2005.


Pan Jan Górni pytał, kiedy zostanie wypłacone wynagrodzenie za opiekę nad świetlicami za rok 2004.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że w lipcu br.


Pan Władysław Świerczek pytał, czy rodziny, które w ostatnim okresie poniosły straty w wyniku pożarów otrzymają ze strony Gminy jakąś pomoc.

Pan Wójt odpowiedział, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Zarządu Gminy – taka pomoc jest udzielana w formie przyznania drewna tartacznego z lasu mienia gminnego, po uprzednim złożeniu wniosku przez poszkodowanego.


Pan Ryszard Okołowicz wnioskował o wystąpienie do Zarządu Dróg

w Przemyślu z prośbą o ustawienie znaków ograniczających tonaż na drodze powiatowej

do Jasienicy.


Pan Jan Górni wnioskował o wystąpienie do Zarządu Dróg w Przemyślu

z prośbą o wykonanie remontu mostu w kierunku Woli Korzenieckiej.


          • 6 -


Ad.8.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął

XXVI sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.Protokołowała:

Teresa ŚlimakAutor:
Data: 2008-05-19 09:56:43
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:43

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl