Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
25-02-2020, Wtorek, 19:53


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokoły
 

Sesja trwała od godz.1000 do godz.1330.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Nieobecny był Radny miejscowości Leszczawa Dolna – Pan Andrzej Pacławski.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Jerzy Góralewicz, Skarbnik Gminy – Pani mgr Bogumiła-Sowa Wiśniowska, Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni “SCh”

w Birczy – Pan Adam Niżnik, Dyrektor Zespołu Szkół w Birczy – Pani mgr Czesława Pankiewicz oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.


Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Informacja o działalności Wójta Gminy Bircza za okres międzysesyjny.

 5. Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.

 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bircza za 2004 rok.

 7. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budzetu za 2004 rok.

 8. Złozenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bircza.

 9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wniosku Komisji Rewizyjnej.

 10. Dyskusja.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Bircza za 2004 rok.

 12. Podjęcie pozostałych uchwał:

  - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok,

  - w sprawie nabycia przez Gminę Bircza nieruchomości położonej w miejscowości Lipa

  - wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa – Oddział Terenowy w Rzeszowie.

 13. Wnioski i zapytania Radnych.

 14. Zakończenie obrad.Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Andrzej Pankiewicz, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawmocność niniejszej sesji.


Ad.2.

Porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie.


Ad.3.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę przy jednym

głosie wstrzymującym.
- 2 -


Ad.4.

W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt przedstawił sprawozdanie ze swej działalności za ostatni okres miedzysesyjny.


Ad.5.

W tym punkcie porządku obrad Rada zatwierdziła plany pracy na 2005 rok:

Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Birczy, przedstawione przez przewodniczących tychże Komisji.


Ad.6.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bircza za rok 2004 zostało przedstawione przez Wójta – Pana Jerzego Góralewicza.

Niniejsze sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.


Ad.7.

Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Birczy z dnia 15 kwietnia 2005 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Bircza za 2004 rok odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Andrzej Cebeńko. Opinia stanowi załącznik do protokołu.


Ad.8.

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Andrzej Cebeńko złożył do Rady Gminy wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bircza za rok 2004, stanowiący załącznik do protokołu.


Ad.9.

Uchwałę Nr 11/40/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 roku Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Birczy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2004 rok odczytał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Andrzej Pankiewicz.

W/w uchwała stanowi załącznik do protokołu.


Ad.10.

W tym punkcie porządku obrad dyskusję rozpoczęła Radna - Pani Elżbieta Chrobak, która zapytała jak to się stało, że w dziale oświata nie wykonano w 100% założeń,

a powstały zobowiązania.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że plan był wyższy, niż środki na rachunku bankowym. Ponadto wykazane zobowiązania obejmowały faktury z dnia 31.12.2004 r., które wpłynęły w styczniu 2005 roku i z tegorocznego budżetu zostały zapłacone.

Radny Pan Andrzej Cebeńko – miał uwagi co załatwiania spraw w Urzędzie,

a szczególnie chodziło o terminowe załatwianie spraw i odpowiadanie na pisma, apelując do Pana Wójta, by zobowiązać Sekretarza do przypilnowania tych spraw.

Ponadto Pan Andrzej Cebeńko poinformował, że z analizy wykonania budżetu gminy za rok 2004 wynika, że Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy osiąga zbyt niskie dochody, wnioskując jednocześnie, by Pan Wójt zobowiązał Dyrektora w/w jednostki o podjęcie działań związanych ze zwiększeniem dochodów GOK,S i T.

Radny Pan Wandrowski pytał, dlaczego w wykonaniu budżetu jest ujęta budowa chodnika na odcinku miejscowości Bircza - Stara Bircza, skoro chodnik nie był budowany w 2004 roku.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że chodzi tu o realizację faktur za budowę chodnika

w miejscowości Stara Bircza.


          • 3 -


Ponadto Pan Artur Wandrowski poruszał sprawę utworzenia dwóch oddziałów klas zerowych w Szkole Podstawowej w Birczy, twierdząc, że wykonanie (dysponowanie)

środkami w roku ubiegłym ma wpływ na realizację tegorocznego budżetu.

Pan Wandrowski nawiązał do wcześniejszej rozmowy z Panem Wójtem oraz poinformował, że osobiście był w Szkole w Birczy, dokonał pomiarów klasy, przeznaczonej dla klasy zerowej i według jego wyliczeń na jedno dziecko przypada 0,38 m2 – przy utworzeniu jednego oddziału zerówki, czyli tak jak Pan Wójt zakłada – 31 dzieci w klasie.

Pan Wandrowski stwierdził, że zgodnie z zaleceniami Sanepidu jest to niedopuszczalne, gdyż

na jedno dziecko powinno przypadać 2,4 m2 powierzchni.

Kontynuując – Pan Wandrowski stwierdził, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. § 6 pkt 2 – liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać

25 dzieci.

Jeśli Pan Wójt będzie dalej forsował sprawę, żeby w oddziale zerowym było 31 dzieci, to jest to bardzo niepoważne i mało rozsądne z jego strony.

Pan Wandrowski uważa, że jedynym wyjściem dla naszych dzieci jest postawić na edukację, bo to jest jedyna nadzieja, by te dzieci mogły dalej zdobywać wykształcenie, a jeśli zaczniemy blokować drogę dzieciom, gdzie uczy się ich podstawowych rzeczy, to praktycznie my

te dzieci przekreślamy na wstępie. Tym bardziej, że jest nauczyciel w szkole w Birczy

do prowadzenia drugiego oddziału zerowego, a w przypadku utworzenia jednego oddziału zerowego jeden nauczyciel będzie zmuszony pójść na urlop zdrowotny, za korzystanie

z którego należy się wynagrodzenie niestety z budżetu gminy.

Dlatego też Pan Wandrowski w imieniu swoim i na prośbę rodziców dzieci oddziału zerowego złożył wniosek do Pana Wójta o utworzenie dwóch oddziałów klas zerowych

w szkole w Birczy w roku szkolnym 2005/2006, prosząc Radę o przegłosowanie tego wniosku.

Pan Przewodniczący uważa, że sprawa ta w zasadzie nie powinna być przedstawiana w tym punkcie, tylko w punkcie 13 porządku obrad, gdyż obecna dyskusja powinna dotyczyć głównie wykonania budżetu za rok 2004.

Pan Przewodniczący nawiązał do wypowiedzi Pana Cebeńki – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - w sprawie zwiększenia dochodów GOK,SiT, twierdząc, że faktem jest, iż Rada udziela dotacji, ale ponadto kierownik jednostki powinien zabiegać o uzyskanie dodatkowych dochodów przez tę jednostkę, a nie czekać tylko na gotowe środki.

Dlatego Pan Przewodniczący apelował o wnikliwe rozliczanie udzielanej dotacji, czy jest ona odpowiednio wydatkowana.

Pan Zbigniew Urban nawiązał do działu Transport, a szczególnie do remontu dróg gminnych, by zadania te były wykonywane w ciągu lata, a nie tuż przed rozpoczęciem zimy, głównie jeśli chodzi o położenie masy asfaltowej, która w tej sytuacji szybko ulega zniszczeniu. Uczulał, by na przyszłość nie popełniać takich błędów.

Pan Wandrowski pytał, dlaczego w GOK,SiT w roku 2004 nie odbyła się zabawa sylwestrowa. Pan Wójt jako gospodarz Gminy powinien nam to wyjaśnić.

Pan Wójt odpowiedział, że poprosi Dyrektora GOK,SiT o wyjaśnienie tego tematu w dalszej części obrad.

Pan Andrzej Cebeńko stwierdził, że nieprawdą jest, iż w tym punkcie ma być dyskusja dotycząca tylko wykonania budżetu, gdyż chodzi tu o całokształt pracy Wójta, Sekretarza i całego Urzędu.

Pan Wandrowski również uważa, że wykonanie budżetu za rok 2004 ściśle wiąże się z założeniami do budżetu na rok 2005, między innymi także, jeśli chodzi

o planowane utworzenie jednego oddziału zerowego w szkole w Birczy.

W związku z tym, że nikt z Radnych nie zabierał więcej głosu w sprawie wykonania budżetu za rok 2004, przystąpiono do realizacji następnego punktu porządku obrad.

          • 4 -


Ad.11.

W tym punkcie porządku obrad, Rada po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2004 oraz uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bircza za 2004 rok, pozytywnie zaopiniowała

i przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły oraz jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/12/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bircza, która stanowi załącznik do protokołu.

Po podjęciu w/w uchwały, Pan Przewodniczący pogratulował Panu Wójtowi

za całokształt pracy w roku 2004, życząc jednocześnie, by rok bieżący był bardziej owocny, jeśli chodzi o realizację zadań, mimo trudności, które często występują, a jest ich coraz więcej.

Pan Wójt podziękował Radzie za zaufanie, które otrzymał oraz za udzielone mu absolutorium.

“Udzielone absolutorium jest dla mnie zobowiązaniem do dalszej lepszej pracy w roku bieżącym. Postaram się wykorzystać swoje umiejętności i możliwości, by budżet w roku bieżącym był zrealizowany jeszcze lepiej niż w roku ubiegłym. Myślę, że Państwo Radni zdążyli zauważyć, że co roku budżet jest coraz lepiej realizowany. Pamiętają chyba Państwo, że w pierwszym roku kadencji było bardzo dużo zobowiązań z poprzedniej kadencji.

Zresztą tak już bywa, że koniec kadencji jednej Rady, to jest nasilenie pewnych działań, które powodują, że powstaje więcej zobowiązań, które kolejna kadencja Rady musi je na początku regulować.

Na rok bieżący zadań jest dość dużo, budżet jest nieco większy, ale to ze względu na pewne zobowiązania z roku ubiegłego, które będziemy w tym roku realizować.

Środki z “Sapardu”, które powinny być rozliczone w roku ubiegłym, wpłyną w tym roku, gdyż ta procedura jest dość długa. Będą to środki w wysokości 500.000 zł.

Także część zobowiązań, które powinny być w ubiegłym roku zrealizowane, nie zostały zrealizowane z tego względu, że nie chcieliśmy zaciągać kredytu, a zabezpieczone zostały środki na początku tego roku z bieżącego budżetu i tu chyba nic się nie stało, gdyż uniknęliśmy płacenia odsetek.”

Kończąc - Pan Wójt jeszcze raz podziękował Radzie za udzielenie absolutorium

i zadeklarował jeszcze bardziej wytężoną pracę na rzecz rozwoju Gminy.


Ad.12.

W tym punkcie porządku obrad Rada przystapiła do podejmowania uchwał – jak niżej:

 • jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy

  na 2005 rok dot. zwiększenia wydatków o kwotę 179.99,20 zł z przeznaczeniem na budowę przyszkolnej sali gimnastycznej z przewiązką w miejscowości Lipa.

  Środki te są przekazane zgodnie z porozumieniem zawartym z Fundacją “KLUB OBYWATELSKI” z siedzibą w Warszawie z dnia 27.10.2004 r.

  Pan Wójt poinformował również w skrócie o przebiegu całej inwestycji oraz że w dniu

  22.05.2005 r. o godz.1730 planowane jest oficjalne zakończenie budowy laboratorium przy SP Lipa, oddanie do użytku i poświęcenie tego obiektu, zapraszając jednocześnie Radnych i sołtysów na tę uroczystość.

  Przedstawiony wyżej projekt uchwały został przyjęty przez Radę jednogłośnie i jako

  Nr XXVIII/13/2005 stanowi załącznik do protokołu,

 • następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy

  na 2005 rok dot. kwoty 10.021,00 zł.

  Pan Wójt wyjaśnił, że kwota 10.000 zł zostanie przeznaczona na częściowe zapotrzebowanie środków na uregulowanie płatności faktur za odśnieżanie dróg.

  - 5 -


Są to środki, które miały być przeznaczone na numerację porządkową w Birczy.

Na rok bieżący były zaplanowane środki na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 80.000 zł.

Jednak mimo, że zima przyszła późno, wydatki na zimowe utrzymanie dróg znacznie

wzrosły, do tej pory nie wpłynęła jeszcze faktura z Zakładu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej. Także potrzeba będzie jescze oprócz tych 10.000 zł conajmniej kwota

9-10.000 zł dodatkowo.

Radny Pan Urban zabierając głos stwierdził jednoznacznie, że jest przeciwny, ponieważ temat numeracji porządkowej i nazewictwa ulic też trzeba zakończyć.

Natomiast, jeśli chodzi o odśnieżanie dróg trzeba trochę dokładniej przypilnować.

Pan Wójt – co roku w granicach 100.000 zł wydaje się na zimowe utrzymanie dróg. W tym roku będzie podobna sytuacja, ponieważ dróg nam przybywa . Przecież Rada przyjęła drogi, które mają być odśnieżane.

Odśnieżanie było prowadzone zgodnie z harmonogramem i naprawdę środki nie poszły

na marne. Były takie drogi, że po ich odśnieżeniu spowrotem były zawiewane.

Były takie sytuacje, że gdy mocno wiał wiatr, to niektóre drogi odsnieżało się dopiero

po ustaniu wiatru, zeby niepotrzebnie nie podwyższać kosztów, ale jednak odsnieżanie musi być realizowane.

W sezonie zimowym bieżącego roku spróbujemy to robić trochę inaczej. Zostaną ustalone dyżury w okresie zimowym i drogi będą odśnieżane interwencyjnie, co roku próbuje się

jakichś eksperymentów, ale niestety od odśnieżania nie uciekniemy.

Kwotę 10.000 zł proponujemy zabrać doraźnie, a potem sie uzupełni.

Radny Pan Andrzej Cebeńko zabierajac głos w tej sprawie powiedział,

że będzie przeciwny zabieraniu kwoty 10.000 zł przeznaczonej na numerację porządkową

ulic, ponieważ temat ten został już wdrożony, są wyrabiane nowe dokumenty w związku

z tym tematem i dlatego powinniśmy ten temat załatwić do końca, a środki na odśnieżanie znaleźć gdzie indziej.

Pan Wójt – środki na realizację faktur musimy znaleźć, na dzień dzisiejszy nie mamy takich środków, które by można uruchomić na ten cel. Jeśli Rada nie zgodzi się,

to faktury nie zostaną zrealizowane.

Pan Świerczek zaproponował, żeby podjąć uchwałę w wersji przygotowanej

i zobowiązać Pana Wójta do przygotowania uchwały na następną sesję o powrocie tych środków na numerację ulic , może np. z odsetek.

Dzisiaj jednak powinniśmy przekazać te środki na pokrycie faktur za odśnieżanie dróg, ponieważ wykonawcy będą mieć do nas pretensje, tak jak to było w roku ubiegłym.

Pani Skarbnik stwierdziła, że jest to rozsądna propozycja i że do czerwca br.

te środki napewno powrócą na numerację ulic z ponadplanowych dochodów, między

z innymi z odsetek z podatku rolnego. W tej sytuacji faktury będą zrealizowane i będzie można wykonać numerację ulic. Nie ma innej możliwości.

Pan Wandrowski proponował, że najlepiej byłoby te 10.000 zł zabrać

z Administracji.

Pan Urban poparł Pana Wandrowskiego.


Pan Przewodniczący przed głosowaniem nad w/w projektem uchwały powiedzial, że skoro Pani Skarbnik zadeklarowała, że środki wrócą na numerację porządkową do czerwca, to możemy jej zaufać.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Za przyjęciem głosowało – 11 Radnych, przeciw – 1 Radny, wstrzymał się od głosu –

1 Radny.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok dot. kwoty 10.021,00 zł została podjęta przez Radę większością głosów i jako Nr XXVIII/14/2005 stanowi załącznik

do protokołu.

          • 6 -


 • kolejny projekt uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Bircza nieruchomości położonej

  w miejscowości Lipa wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa – Oddział Terenowy w Rzeszowie – został podjęty przez Radę jednogłośnie i jako Nr XXVIII/15/2005 stanowi załącznik do protokołu.

  Pan Wójt wyjaśnił, że jest to niewielka działka przy szkole w Lipie, którą Agencja przekaże nieodpłatnie.


Ad.13.

W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący odczytał pismo Wójta Gminy Bircza z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie nieodpłatnego przyznania drewna tartacznego w ilości po 3 m3 pozyskanego w lesie wsi Malawa dla mieszkańców Malawy

poszkodowanych przez powódź. Pan Przewodniczący dodał, że sprawa ta była przedstawiana na sesji w dniu 29 grudnia 2004 roku oraz przedstawił całą procedurę związaną z tą sprawą.

W dniu 5 stycznia 2005 roku Pan Wójt stosownie do § 32 pkt 2 uchwały Nr 146/XXVII/93 Rady Gminy w Birczy z dnia 29 kwietnia 1993 r. w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Malawa, wydał Zarządzenie Nr 1/2005 w sprawie wstrzymania wykonania uchwały zebrania wiejskiegi wsi Malawa z dnia 8 grudnia 2004 roku przyznającej po 3 m3 drewna tartacznego, pozyskanego w lesie mienia gminnego sołectwa Malawa właścicielom

i użytkownikom gruntów rolnych o powierzchni ponad 1 ha położonych na terenie wsi Malawa.

Po przeprowadzeniu całej procedury Rada przy jednym głosie wstrzymującym się podjęła uchwałę podtrzymującą się stanowisko Wójta dot. wstrzymania realizacji uchwały zebrania wiejskiego wsi Malawa.


Następnie Pan Przewodniczący odczytał pismo Wójta z prośbą o zajęcie stanowiska przez Radę w sprawie przyznania drewna z lasu wsi Malawa dla pogorzelca Pana Tomasza Kopczaka zam. Lipa, któremu spłonęły budynki gospodarcze w dniu 1.01.2005 r.

Radny Pan Świerczek potwierdził, że rzeczywiście sytuacja była dość nieprzyjemna i Pan Kopczak poniósł bardzo duże straty w związku z tym pożarem.

Wieś Lipa nie posiada lasu, natomiast wieś Malawa nie wyraziła zgody na nieodpłatne przekazania drewna dla Pana Kopczaka.

Pan Świerczek zaproponował, możeby GOPS pokrył koszty związane z nabyciem drewna przez Pana Kopczaka.

Pan Wandrowski zabierając głos proponował, żeby opracować jakieś takie rozwiązanie, by w podobnych przypadkach przyznawać drewno osobom poszkodowanym

w wyniku klęsk żywiołowych – takich jak pożar, odliczając koszty zrywki i pozyskania tego drewna, bez względu na to, czy dana wieś posiada drewno, czy nie.

Według Pana Wandrowskiego jest to trochę niesprawiedliwe, żeby osoby poszkodowane

np. w wyniku pożarów , zamieszkujące w miejscowościach nie posiadających lasu, zostaly pozostawione bez udzielenia im pomocy. Taka klęska może spotkać każdego z nas.

Radny Pan Cebeńko wnioskował również o opracowanie jakiegoś rozwiązania, by stworzyc taka rezerwę w formie rzeczowej lub finansowej.

Pan Wójt wyjaśnił, że nie jest to taka prosta sprawa.

Rada Gminy mogłaby podjąć taką uchwałę, że każda wioska jakiś procent po sprzedaniu drewna przeznacza dla GOPS jako drewno dla osób, które zostaną dotknięte klęską w wyniku

zdarzen losowych.

W tym przypadku GOPS, żeby wypłacić temu komuś środki musi przeprowadzić całą procedurę. Ta osoba musi spełniać pewne wymogi.          • 7 -


Po przeprowadzonej dyskusji Rada jednogłośnie ustaliła, żeby Panu Kopczakowi wydać drewno z lasu wsi Malawa , a zostanie ono rozliczone w miejscowościach, gdzie będzie prowadzona wycinka drewna w ilości do 10 m3.


W dalszej części obrad Pan Przewodniczący prosił Pana Wójta

o ustosunkowanie się do wniosku Pana Radnego Wandrowskiego.

Pan Wójt poinformował, że w przeddzień sesji rozmawiał z Radnym Panem

Wandrowskim na ten temat, przedstawiając mu swój punkt widzenia, z którego wynika,

że są trzy możliwości rozwiązania tego problemu i te możliwości Pan Wójt Panu Radnemu

przedstawił.

Są to następujące możliwości:

 1. stan, który jest obecny – mają mieszkańcy do wyboru albo przeludnioną klasę w Birczy, albo część dzieci przekazać do szkoły w Korzeńcu, gdzie jest mało dzieci.

  Zarówno kadra nauczycielska jak i poziom wyposażenia w Birczy i w Korzeńcu

  są podobne.

 2. Przestaje istnieć oddział zerowy w Korzeńcu, mieszkańcy posyłają swoje dzieci do Birczy

  i wówczas w Birczy będą dwa oddziały.

  Nie ma takiej możliwości, żeby utrzymać oddział w Korzeńcu i dwa oddziały w Birczy.

 3. Taka ministerialna przeciętna , tj. 26 dzieci w oddziale i my nie możemy sobie pozwolić na inne tworzenie prawa, bo chcąc realizować pewne inwestycje, musimy się liczyć z tym, że tworzenie dodatkowego oddziału w Birczy i pozostawienie oddziału w Korzeńcu w takiej formie jak jest w tej chwili, to jest strata ok. 300.000 zł w ciągu kolejnych 6-ciu lat.

  Trzeba więc wybrać konkretne rozwiązanie.

  Napewno decyzję ostateczną podejmie Rada , ale napewno nie możemy sobie pozwolić na to, żeby utworzyć dwa oddzialy po 15 czy 16 dzieci z Birczy i jeden oddział z 6-cioma dziećmi w Korzeńcu, tym bardziej, że te szkoły są położone od siebie w niewielkiej odległości.

  Tutaj z jednej strony odbywa się walka o dzieci, a z drugiej strony odbywa się walka

  o utrzymanie etatu.

  Jeśli chodzi o wydatki osobowe, to etat kosztuje w granicach ok. 300.000 zł.

  W każdej szkole są nauczyciele mianowani, gdzie wynagrodzenia są wyższe.

Natomiast, jeśli chodzi o urlop zdrowotny, każdy nauczyciel w ciągu swojej kariery

zawodowej ma prawo 3 razy po roku czasu wykorzystać urlop płatny na poratowanie

zdrowia. Mało się zdarza, żeby któryś nauczyciel z tego nie skorzystał.

Nieprawdą zatem jest, że w przypadku utworzenia 1-go oddziału w Birczy, ktoś

z nauczycieli musi iść na urlop zdrowotny.

Dopóki będzie obowiązywać Karta Nauczyciela, nauczyciele będą korzystać z tego urlopu.

Decyzja należy do Rady i jeśli chcemy realizować inwestycje, musimy się nad tym

zastanowić. Co roku na oświatę potrzeba coraz wiecej pieniędzy, a subwencja oświatowa

co roku jest coraz niższa. My musimy schodzić z niektórych kosztów.

Nie możemy ze szkoły publicznej tworzyć szkołę prywatną, gdzie jest właśnie 15-16

dzieci. Za szkołę prywatną niestety trzeba płacić.

Pan Wójt jeszcze raz powtórzył, że jeżeli chcemy realizować pewne zadania, to musimy

mysleć o takich rozwiązaniach, które nie będą pociągać za sobą dodatkowych kosztów.

Jeśli Rada uzna, żeby w Birczy utworzyć dwa oddziały zerowe, to niestety trzeba będzie

zlikwidować oddział zerowy w Korzeńcu, a na to Korzeniec nie zechce się zgodzić.

I tak często się słyszy, że w Korzeńcu jest wyższy poziom nauczania niż w Birczy,

co potwierdziła Pani Chrobak – przewodniczząca Komisji Oświaty.          • 8 -


Pan Wójt powtórzył, że Rada powinna się dobrze zastanowić, czy warto jest, tworzyć 2 oddziały zerowe w Birczy i jeden oddział w Korzeńcu, ponosząc stratę ok. 300.000 zł.

Pan Wandrowski w odniesieniu do Pana Wójta - zgodził się z tym, że wyniki nauczania w Korzeńcu są wyższe niż w Birczy, czyli Pan Wójt potwierdza to, o co walczą

rodzice, żeby były mniej liczne klasy.

Ponadto Pan Wójt stwierdził, że jeden oddział nie może liczyć 26 dzieci, a zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku – 25 dzieci.

Ponadto zalecenia Sanepidu – to 2,4 m2 powierzchni na jedno dziecko.

Pan Wandrowski stwierdził, że jest rozgoryczony zachowaniem Pana Wójta.

Jeśli chodzi o urlop na poratowanie zdrowia, być może, że kiedyś były takie ciche umowy

i nauczyciele korzystali z takich urlopów, ale teraz jest trochę inaczej.

Pan Wandrowski uważa, że 31 dzieci w jednej klasie to jest za dużo, a nikt nie będzie chodził i namawiał rodziców, gdzie mają dać swoje dzieci do szkoły.

Pan Wandrowski odnosząc się do Pana Wójta - apelował o poważne potraktowanie sprawy,

a Radę prosił o przegłosowanie utworzenia dwóch oddziałów klas zerowych w Birczy.


Radna Pani Elżbieta Chrobak – zabierając głos powiedziała, że prawda jest,

iż w klasie zerowej w Korzeńcu będzie sześcioro dzieci, ale będzie to klasa łączona z I klasą

i razem będzie 14 dzieci,

 • jeśli chodzi o urlop zdrowotny, kto uczy przez kilkadziesiąt lat – ma prawo i potrzebę

  do skorzystania z urlopu zdrowotnego – jest to konieczność.

 • Oddział zerowy , to jest podstawa, to jest uspołecznienie dla tych dzieci, tym bardziej,

  że w Birczy nie ma przedszkola.

  Napewno jest dużo ludzi, którzy daliby swoje dzieci do przedszkola, by sie uspołecznuły, aby weszły w atmosferę szkoły i gdyby dopisać te dzieci pięcioletnie, wówczas można

  by utworzyć dwa oddziały zerowe w Birczy.

  Jeśli jest nauczyciel, który może uczyć w klasie zerowej, to nie ma potrzeby płacić mu za urlop zdrowotny.

  Pani Chrobak popiera w pełni wniosek Pana Wandrowskiego i Rodziców i jest za tym, żeby utworzyć dwa oddziały zerowe w szkole w Birczy.


Radny Pan A.Cebeńko zabierając głos w powyższej sprawie powiedział, że jeśli mamy szukać oszczędności, to nie róbmy tego w klasach najmłodszych. Według Pana Cebeńki oszczędności należało szukać wcześniej w klasach starszych. Zostawmy oddziały dzieci z klas zerowych.

Pan Cebeńko stwierdził, że 31 dzieci w klasie zerowej, to jest zbyt dużo, żeby nauczyciel mógł ich czegoś nauczyć.

Pan Cebeńko wnioskował, żeby temu tematowi poświęcić oddzielną sesję i w sposób bardzo rozważny i dokładny podejść do tego tematu. Przygotować się merytorycznie do tego tematu -

Dyrekcja, nauczyciele, rodzice i wypracować w miarę rozsądną decyzję.

W tym temacie nie można podejmować pochopnej decyzji, dlatego jeszcze raz Pan Cebeńko wnioskował o zwołanie sesji poświęconej wyłącznie temu tematowi i rozważyć wszelkie możliwości związane z tym tematem.

Radny Pan Świerczek poparł wniosek Pana Cebeńki i uważa, że temat oświaty należy wziąć pod lupę i załatwić tę sprawę do końca.

Pan Wójt również jest za tym, żeby wypracować jakiś kompromis, rozpatrzyć wszystkie możliwości “za” i “przeciw”. Można najpierw spotkać się w Komisjach, bądź cała Rada, a potem zorganizować sesję poświęconą tematowi oświaty.

Utworzenie dwóch oddziałów zerowych, to nie jest tylko jeden rok, to są kolejne lata i co roku będą dwa oddziały.

          • 9 -


Pan Wójt jeszcze raz powtórzył, że subwencja oświatowa co roku jest mniejsza i jeżeli chcemy realizować pewne inwestycje, musimy szukać oszczędności.

Wspólna dyskusja w szerszym gronie napewno przyniesie efekty.

Następnie Pan Przewodniczący udzielił głosu Dyrektorowi Zespołu Szkół

w Birczy – Pani czesławie Pankiewicz, która podkreśliła jak bardzo ważną rzeczą jest kształcenie dzieci. W pełni zgadza się z wypowiedzią Pani Chrobak i pozostałych Radnych.

Pani Cz. Pankiewicz poinformowała, że przygotowała arkusz organizacyjny planując dwa oddziały zerowe według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2001 roku,

w którym jest powiedziane, że jeden oddział nie może przekraczać 25 dzieci.

W przeciwnym wypadku Sanepid wyda decyzję, że jest to niezgodne z przepisami.

Pan Pankiewicz prosiła, żeby nie odkładać tego tematu na termin późniejszy, ponieważ termin złożenia arkusza organizacyjnego do Kuratorium przypada na dzień 6.05.2005 r..

Ponadto w/w powiedziała, że jeśli utworzy się dwa oddzialy zerowe, to wcale nie oznacza,

że tak będzie dalej.

Jeśli zaś chodzi o gorsze wyniki nauczania, to wynika to głównie z powodu dużej ilości dzieci w jednej klasie.

Odnosnie przeniesienia dzieci do Korzeńca – Pani Pankiewicz prosiła, żeby

Pan Wójt wyznaczył, które to mają być dzieci, gdyż ona tego nie powie rodzicom.

Pani Pankiewicz jeszcze raz prosiła, by na dzisiejszej sesji podjąć decyzję, dodając,

że nie wyobraża sobie, zeby w Birczy był utworzony tylko jeden oddział klasy zerowej.

Pan Przewodniczący zabierając głos w tej sprawie powiedzial, że problem ten może być załatwiony wspólnie, ale napewno nie dzisiaj, ponieważ temat ten nie był na dzisiaj przygotowany.

Rada nie może być stawiana pod ścianą, dlatego uważa, że słuszny jest wniosek Radnego Pana Andrzeja Cebeńko o odroczeniu tego tematu.

Pan Wójt ponownie zabierając głos – powiedział, że sprawa może być odroczona, poniewaz arkusze organizacyjne mają być dostarczone do Kuratorium do dnia 6.05.2005 r., natomiast Wójt zatwierdza je znacznie później.

Pan Wandrowski ponownie zabierając głos w powyższej sprawie powiedział,

że temat ten ciągnie się od roku ubieglego. Prawda jest taka, że gdy pojawia się jakiś problem,

to zaczynamy go spychać.

Pan Wandrowski stwierdził, że ze strony Wójta jest to niepoważne podejście do tematu

i próbowanie skłócenia Rady.

Pan Wandrowski przypomniał Panu Wójtowi, że pełnił tę funkcję w III kadencji Rady, która właśnie likwidowała przedszkole, tłumacząc, że będą zerówki, to przedszkole nie jest potrzebne.

Dzieci, które chodziły do przedszkola, rozwijały się znacznie lepiej, miały inny start życiowy.

Dzisiaj Pan jako Wójt odbiera tę szansę mieszkańcom. Tutaj chodzi o bezpieczeństwo dzieci.

W ubiegłym roku było 28 dzieci, dlatego został utworzony jeden oddział, a w tym roku jest 31 dzieci, do tego jest jeszcze jedenaście dzieci pięcioletnich, których rodzice też posyłaliby do zerówki.

Pan Wandrowski uważa, że należy tu brać pod uwagę czynnik ludzki, jeśli są nauczyciele,

to chyba lepiej jest płacić mu za pracę niż urlop zdrowotny.

Koszty utrzymania szkoły są takie same. 0,38 m2 powierzchni na jedno dziecko, to to jest naprawdę za mało, w zakładach karnych przypada większa powierzchnia na jednego więźnia.

Pan Wandrowski uważa, że oszczędności należy szukać gdzie indziej.

Radny Pan Świerczek wnioskował, żeby dzisiaj zamknąć ten temat i arkusze organizacyjne w wersji przygotowanej przez Panią Dyrektor, tj. 2 oddziały zerowe przekazać do Kuratorium w terminie, natomiast przed zatwierdzeniem arkuszy przez Wójta spotkać się

jeszcze raz na sesji celem ostatecznego załatwienia sprawy.

Wniosek Radnego Pana Świerczka został przez Radę przyjęty.

          • 10 -


W dalszej części obrad Pan Przewodniczący przypomniał o złożeniu oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 kwietnia 2005 roku.

Pan Przewodniczący przedstawił także sprawę nieterminowego złożenia przez niego oświadczenia majątkowego za rok ubiegły, co wiąże się z utratą diety za okres spóźnienia, czyli za 18 dni, prosząc Radę o zajęcie stanowiska.

W tym temacie nikt z Radnych nie zabierał głosu.


Pan Przewodniczący poinformował, że przedstawiciele Stowarzyszenia “BIRKA” zwracają się z prośbą o dołożenie przez Gminę 5% do wartości towarów, rozprowadzaniem których zajmuje się w/w Stowarzyszenie.


W dalszej części obrad Radni zgłaszali interpelacje i zapytania – jak niżej:

 • Pan Michał Kowalczyk - Radny miejscowości Huta Brzuska prosił o zobowiązanie wykonawcy drogi Korzeniec – Huta Brzuska o poprawienie poboczy tej drogi,

  Kolejna sprawa – to ustawienie oznakowań oraz zabezpieczenie lub naprawa osuwiska powstałego pomiędzy Panem Cap St. a Panem Malutin,

  Pan Kowalczyk interweniował, żeby zwrócić się do Zarządu Dróg z prośbą o połatanie dziur na drogach powiatowych.


 • Pan Ryszard Okołowicz – Radny miejscowości Jasienica - interweniował, żeby wystąpić do Zarządu Dróg o zabezpieczenie urwiska w Nowej Wsi i w Sufczynie oraz pytał,

  co zostało zrobione w sprawie śmieci na cmentarzu w Sufczynie.

 • Pani Elżbieta Chrobak – Radna miejscowości Korzeniec – czy po zakończeniu remontu budynku Urzędu Gminy będzie oddzielne pomieszczenie dla oświaty, gdyż jest to konieczne.

 • Pan Andrzej Cebeńko – Radny miejscowości Bircza - co spowodowało, że zostały zmienione taryfikatory odbioru śmieci. Jakim prawem spółka sama o tym decyduje, skoro Rada udziela dotacji.

 • Pan Artur Wandrowski – Radny miejscowości Stara Bircza – skierował pytanie do Pana Wójta, czy został powiadomiony o ustaleniach na ostatnim zebraniu wiejskim w Starej Birczy, na którym to mieszkańcy zobowiązali Wójta do niedopuszczenia sprzętu ciężkiego

  na podstawie ekspertyzy geologicznej opracowanej przez mgr Stanisława Maca z lipca 2004 roku pkt 9 ppkt d,e.

  Ponadto Pan Wandrowski pytał, kiedy rozpoczną się prace niedokończonego odcinka chodnika w Starej Birczy i jak wogóle przedstawia się sprawa budowy chodnika

  na odcinku koło Pana Dudy, gdyż tam trzeba zabezpieczyć drogę.

  Czy już została zakończona procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót na terenie gminy w roku bieżącym.

 • Radny Pan Zbigniew Urban – na budowę garażu strażackiego w Borownicy przeznaczona została kwota 15.000 zł - czy jest możliwość, by projekt został wykonany po najniższych kosztach. Przed rokiem Pan Wójt mówił, że może to zrobić pracownik Urzędu Gminy.

  Pan Urban prosił, żeby wystąpić do Zarządu Dróg o remont drogi Jawornik – Żohatyn.

  Pan Urban ponownie przypomniał, by zwrócić się do księży z prośbą o ogłoszenie ludziom o utrzymanie porządku na cmentarzach .

 • Radny Pan Andrzej Kozioł – prosił, żeby Pan Wójt z Komisją przyjechał do Kuźminy, celem dokonania wizji zajezdni autobusów w Kuźminie, która została zniszczona przez Rejon Dróg podczas odśnieżania.

  Kolejną sprawą zgłoszoną przez Pana Kozioła – to brak przepustów na drodze koło diatomitów, co grozi wypadkiem.          • 11 -


Radny Pan Andrzej Cebeńko - wnioskował, żeby pozostały gruz z rozbiórki budynków w Birczy przeznaczyć na drogi w Birczy.


Przed udzieleniem odpowiedzi na postawione pytania i uwagi Radnym – Pan Wójt zwrócił się do sołtysów z prośbą o terminowe rozliczanie się z zebranych podatków, ponieważ za niedotrzymanie terminu grozi kara grzywny, zarówno Wójtowi

jak i Skarbnikowi.


Następnie Pan Wójt udzielił Radnym odpowiedzi – jak niżej:

 • nieterminowe odpowiadanie na pisma, być może jest to trochę spowodowane remontem budynku Urzędu Gminy, który niedługo zostanie zakończony,

 • jeśli chodzi o zwiększenie dochodów przez GOK,SiT – Dyrektor został zobowiązny

  do przygotowania wniosków o dofinansowanie niektórych zadań,

 • jeśli chodzi o remont dróg – niektóre prace rozpoczną się niedługo ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi. Jeśli zaś chodzi o drogi wykonane , nie zawsze jest tak, że są źle wykonane, po prostu często wynika to z dużego obciążenia pojazdów,

 • dofinansowanie przez Bank Żywności – sprawa ta wygląda w ten sposób, że Bank Żywności, który ma siedzibę w Rzeszowie prowadzi dystrybucję różnych produktów żywnościowych dla potrzeb instytucji pozarządowych i ośrodków pomocy społecznej.

  Prawdą jest, że takie instytucje, jak np. Stowarzyszenie “BIRKA” może uzyskać na swoje potrzeby produkty spożywcze na pomoc potrzebującym bezpłatnie. Natomiast my jako Gmina chcąc pozyskać produkty przez GOPS musimy wnieść 5% -wy wkład.

  Jeśli będziemy dofinansowywać, to również chcemy mieć nad tym kontrolę,

 • odnośnie drogi Korzeniec – Huta Brzuska, wystąpimy do wykonawcy tej drogi

  o poprawienie poboczy,

 • sprawa osuwisk w Nowej Wsi i Sufczynie – niejednokrotnie występowaliśmy

  do Zarządu Dróg, ale narazie brak jest środków na ten cel,

 • po zakończeniu remontu budynku Urzędu Gminy – zostanie wydzielone pomieszczenie

  dla oświaty,

 • zmiana terminu wywozu śmieci, być może jest to spowodowane zmianą umowy,

 • odnośnie Starej Birczy – Pan Wójt poinformował, że nie dotarł do niego protokół

  z zebrania wiejskiego miejscowości Stara Bircza, ale on wcześniej nie wyraził zgody

  na przejazd tą drogą sprzętem cięższym niż 1,5 tony,

 • na dalszą część chodnika w Starej Birczy zostanie ogłoszony przetarg. Zakres prac z roku ubiegłego został zakończony. Dalsza część chodnika będzie realizowana od strony Birczy, gdyż taki jest wymóg Zarządu Dróg Krajowych,

 • przetarg na wyłonienie wykonawcy na remont dróg odbył się – wybrany został Pan Andrzej Łyszczarz,

 • projekt na budowę garażu OSP Borownica można zrobić na takiej zasadzie jak

  w Kuźminie i Sufczynie. Żadnej takiej obietnicy nie było, że wykona to pracownik Urzędu

  w ramach zakresu swoich obowiązków.

 • O wykonaniu remontu dróg powiatowych występowano z wnioskiem niejednokrotnie,

  jak się okazuje w roku bieżącym Zarząd Dróg nie planuje żadnych prac na drogach powiatowwych ze względu na brak środków, chyba że zostały środki z zimowego utrzymania dróg,

 • Księża zostaną poproszeni o ogłoszenie w kościołach utrzymanie porządku na cmentarzach,

 • jeśli chodzi o zajezdnię w Kuźminie, zostanie powołana komisja celem dokonania wizji

  i podjęcie decyzji,


          • 12 -


 • termin wykonania mostu w Woli Korzenieckiej zależy od Zarządu Dróg,

 • gruz z rozbiórki budynków w Birczy zostanie wykorzystany na drogi w Birczy, a przede wszystkim na drogę koło Pana Pankiewicza Bronisława.

Radny Pan Urban ponownie powrócił do sprawy projektu na budowę garażu

dla OSP Borownica, twierdząc, że najlepiej będzie, jeśli Pan Wójt osobiście na zebraniu wiejskim powie ludziom prawdę.

Żeby nie było tak jak z oświetleniem w Żohatynie, że sprawa ciągnie się juz drugi rok,

a pozwolenia jeszcze nie ma.

Pan Wójt podtrzymał swoją wcześniejszą wypowiedź odnośnie Borownicy,

a mianowicie, że można to zrobić tak jak w Sufczynie i Kuźminie.

“Nigdy nie obiecywałem, że projekt wykona pracownik w ramach zakresu swoich obowiązków, proszę mi nie przypisywać takich słów” - dodał Pan Wójt.


Pan Okołowicz - ponownie zapytał, kiedy zostaną wywiezione śmieci z cmentarza w Sufczynie.

Pan Wójt odpowiedział, że ta sprawa zostanie załatwiona w najbliższych dniach.

Radny Pan Jan Górni pytał, kiedy jest planowana budowa hali sportowej

w Birczy, bo jeśli w tym roku, to trzeba usunąć kwiaty i krzewy.

Pan Wójt odpowiedział, że rozpoczęcie prac planuje się na wakacjach.

Pan Przewodniczący zapytał, co ze sprawą oświaty, a szczególnie sprawą dot. utworzenia oddziałów klas zerowych w Birczy, czy w tej sprawie będzie sesja czy tylko jakieś spotkanie.

Pan Andrzej Cebeńko apelował, żeby nie okazało się, że będzie za późno.


Pod koniec obrad Pan Przewodniczący poinformował o wyjeździe sołtysów

na pielgrzymkę do Lichenia.


Ad.14.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął

XXVIII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.Protokołówała:

Teresa Ślimak.Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:43
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:43

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl