Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
25-02-2020, Wtorek, 19:05


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokoły
 

Sesja trwała od godz.1000 do godz.1430.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecny był Radny miejscowości Stara Bircza – Pan Artur Wandrowski oraz Radny miejscowości Brzeżawa – Pan Stanisław Plis.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Jerzy Góralewicz, Skarbnik Gminy – Pani mgr Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy – Pan mgr Tomasz Kropieniewicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sufczynie – Pani Ewa Beń oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.


Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Informacja o działalności Wójta Gminy Bircza za okres międzysesyjny.

 5. Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

 7. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2005 wraz z autopoprawką.

 8. Odczytanie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

 9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

 10. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.

 11. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 12. Podjęcie uchwał:

  - w sprawie przekazania do realizacji Gminie Miejskiej Przemyśl zadania Gminy Bircza

  w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców,

  - w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

  - w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.

 13. Wnioski i zapytania Radnych.

 14. Zakończenie obrad.


Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Andrzej Pankiewicz, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.


Ad.2.

Porządek obrad sesji został przyjęty przez Radę bez uwag.


Ad.3.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy w Birczy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.


Ad.4.

Informacja o działalności Wójta Gminy za okres międzysesyjny przedstawiona przez Wójta – Pana Jerzego Góralewicza stanowi załącznik do protokołu.
          • 2 -


Ad.5.

W tym punkcie porządku obrad nikt z przewodniczących stałych Komisji

nie przedstawiał informacji o działalności Komisji za ostatni okres międzysesyjny.


Ad.6.

Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

Przed przystąpieniem do głosowania nad w/w projektem uchwały, Pan Wójt wnioskował o wydzielenie w preliminarzu wydatków kwoty 500,00 zł na wyjazd i spotkanie młodzieży z terenu Gminy Bircza do Przemyśla z okazji obchodów rocznicy Solidarności.

Wniosek Pana Wójta został przez Radę zaakceptowany.

W związku z powyższym uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 została podjęta jednogłośnie i jako

Nr XXVII/7/2005 stanowi załącznik do protokołu.


Ad.7.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2005 został przedstawiony przez Wójta – Pana Jerzego Góralewicza – jak załącznik do protokołu.

Ponadto Pan Wójt poinformował, że otrzymaliśmy pracownie komputerowe prawie do wszystkich szkół. Zadaniem gminy będzie przygotowanie instalacji elektrycznej oraz wyposażenie tych pracowni. Dlatego też będą niezbędne środki dla wszystkich szkół, żeby te instalacje i wyposażenie przygotować przed dostawą sprzętu komputerowego.

Odnośnie dróg Pan Wójt poinformował, że w dziale tym zostały zaplanowane wydatki na odśnieżanie w kwocie 85.000-, zł. Jednak te obfite opady, które wystąpiły pod koniec zimy w tym sezonie, mogą spowodować zwiększenie tej kwoty o około 10.000-,zł. Do dnia dzisiejszego nie spłynęły jeszcze wszystkie faktury, dlatego nie wiadomo jaka będzie ich wartość. Jeśli podana wyżej kwota będzie w całości wykorzystana, to niestety zabraknie nam na zimowe utrzymanie dróg w okresie jesiennym, chyba, że warunki będą takie jak w roku ubiegłym, że nie będzie opadów śniegu. W przeciwnym wypadku trzeba będzie zabezpieczyć środki na zimowe utrzymanie dróg w okresie jesiennym z dodatkowych dochodów – taką musimy mieć świadomość – dodał Pan Wójt.


Ad.8.

Opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Birczy odczytał przewodniczący tej Komisji – Pan Zbigniew Urban.

Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.9.

W tym punkcie porządku obrad sesji Skarbnik gminy – Pani Bogumiła Sowa -Wiśniowska odczytała Uchwałę Nr 11/3/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Bircza na 2005 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

W/w uchwała stanowi załącznik do protokołu.


Ad.10.

Przed rozpoczęciem dyskusji nad wniesionymi poprawkami do projektu budżetu gminy na 2005 rok, Pani Skarbnik poinformowała, że poprawki zostały naniesione zgodnie

z uzgodnieniami przeprowadzonymi z Komisjami.
          • 3 -

Dyskusję rozpoczął Radny Pan Andrzej Cebeńko, pytając ile środków dokładnie będzie przeznaczonych dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Pani E.Chrobak zapytała, co przeszło na ten rok z zobowiązań oświatowych z roku

ubiegłego.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to kwota dotycząca zakupu opału, obsługi szkół oraz dowozu uczniów do szkół.

Po krótkiej przewrwie Pan Cebeńko jeszcze raz prosił o dokładne przedstawienie kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia w Administracji – dla pracowników Urzędu,

a szczególnie dla pracowników interwencyjnych.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że szczególnie temat zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych podając, że dla tych osób jest zarezerwowana kwota w budżecie w wysokości 151.300 zł – to są wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Natomiast na wynagrodzenia w Administracji – 1.124.441 zł plus 151.300 zł dla bezrobotnych i daje to kwotę 197.741 zł.

Pan Przewodniczący wnioskował, żeby to ująć w opisówce, by dla wszystkich było

jasne o co chodzi.

Radna Pani Elżbieta Chrobak stwierdziła, że w lutym został zatwierdzony regulamin wynagradzania nauczycieli, ale w budżecie nie uwidoczniono kwoty na ten cel.

Ponadto Pan Wójt wspomniał, że potrzebne są środki na komputeryzację i w związku z tym

w dziale oświata będą ogromne braki. Jak ten problem rozwiązać? - zapytała.

Pan Wójt potwierdził, że gdyby w całości trzeba było wypłacić według zatwierdzonego regulaminu, to jest to kwota, która nie gwarantuje w całości tej wypłaty.

Przyjmując ten regulamin podaliśmy pewne maksymalne wysokości, dokonano pewnych przesunięć i jeżeli chodzi o pojedynczych nauczycieli, to wszystkie wynagrodzenia będą zgodne

z ustawą o wynagradzaniu nauczycieli. Natomiast może się zdarzyć, że dana grupa nauczycieli nie będzie miała zachowanej średniej. Na dzień dzisiejszy nie ma tych środków i w tej sytuacji musielibyśmy zejść z inwestycji, żeby wypłacić nauczycielom te kwoty.

Pan Wójt stwierdził, że narazie ten temat można pozostawić, a w trakcie roku gdy będą dodatkowe dochody – zastanowimy się. Tym bardziej, że w tej chwili jest zagwarantowane,

iż wynagrodzenia są wypłacane zgodnie z ustawą. Po półroczu zobaczymy jaka będzie sytuacja

w oświacie i ewentualnie dokona się przeniesień.

Pan Wójt powtórzył, że w chwili obecnej zachowane są wynagrodzenia zagwarantowane przez Ministra.

Pan Wójt podkreślił, że nie chciałby rezygnować z pewnej inwestycji. Trzeba byłoby zabezpieczyć kwotę ok. 5.000 zł na szkołę w Korzeńcu, Hucie Brzuskiej, Kuźminie i Żohatynie,

by wykonać instalacje i zakupić biurka i krzesła, czyli potrzeba byłoby w granicach 20.000 zł

przeznaczyć na pracownie internetowe. Pan Wójt dodał, że w tej chwili nauczyciele nie mają żadnych podstaw do zarzucenia Radzie łamania regulaminu wynagradzania. Ministerstwo daje daną kwotę, która nie wystarcza, a resztę ma dopłacić Gmina, nie pytając, skąd te środki brać.

To co gwarantuje Karta Nauczyciela, jest zapewnione. Najlepszym rozwiązaniem byłoby to, żeby zatrudniać jak najmniej nauczycieli i przydzielić im więcej godzin nadliczbowych.

W chwili obecnej środki ministerialne są zapewnione, a w ciągu roku temat postaramy się rozstrzygnąć tak, żeby było dobrze.

Do tego tematu wrócimy, a inwestycje, które rozpoczęliśmy i zamierzamy rozpocząć, powinniśmy dokończyć.

Pan Przewodniczący zabierając głos powiedział, że na budowę hali mamy 640.000zł.

Część pieniędzy na ten cel pójdzie z Administracji, gdyż będą ją budować częściowo ludzie zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych. Jeśli będzie już stan surowy otwarty,

to będziemy mogli się starać o dodatkowe środki.. Ta budowa hali planowana już była

przez chyba dwie kadencje i niestety do dziś nic w tym kierunku się nie zrobiło.

Chyba, że zrezygnujemy z budowy hali i część pieniędzy przeznaczymy dla nauczycieli

na wynagrodzenia.

          • 4 -


Następnie Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Andrzejowi Atamańczukowi, który wyjaśnił zasady finansowania jednostek ochotniczych straży pożarnych.. Sprawa ta -

jak powiedział należy do do budżetu państwa, ale jej główny ciężar spoczywa na samorządach

Z tej racji, że jednosta OSP w Birczy jest włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa,

ma możliwość otrzymania dotacji celowych, co w pewnym sensie odciąża z dofinansowania Gminę

Pan Atamańczuk poinformował, że od roku 1998 łącznie z rokiem 2004 OSP w Birczy otrzymała celowe dotacje z budżetu Państwa w kwocie 87.000 zł, natomiast sprzęt zakupiono na kwotę 160.000 zł, ponieważ środki OSP w Birczy otrzymała z innych różnych źródeł.

Pan Atamańczuk poinformował, że obowiązkiem straży pożarnych jest wyjazd do każdego pożaru, do każdej kolizji i nie tylko.

Jeśli chodzi o jakąkolwiek kolizję, czy wypadek, żadna firma ubezpieczeniowa nie pokrywa kosztów z tym związanych. Bliższe dane przedstawione przez Pana Andrzeja Atamańczuka obrazuje załącznik do protokołu.

Pan Cebeńko skierował pytanie do Pana Wójta – jak widzi budowę budynku wielofunkcyjnego w Birczy, z jakich pieniędzy będzie się to budować i przez jaki okres.

Jestem za tym, ale jak Pan Wójt to widzi – kwota 40.000 zł, to za mało.

Pan Wójt odpowiedział, że jeśli chodzi o samo przeprowadzenie inwestycji, to możnaby to zrobić na podobnej zasadzie jak budowa hali w Lipie. Kosztorys opiewał na kwotę 160.000 zł,

a powinniśmy się zmieścić w kwocie 80-90.000 zł. Jeśli wykonuje sie pewne prace systemem gospodarczym, wówczas można zmniejszyć koszty o około 50%. Natomiast w przypadku prowadzenia budowy przez określone firmy, sprawa wyglądałaby zupełnie inaczej.

Ze strony strażaków jest duża deklaracja o wykonywaniu wielu prac społecznie. Będzie to duże odciążenie finansowe. Jest deklaracja ze strony Zarządu Powiatowego Straży Pożarnych , Zarządu Wojewódzkiego oraz deklaracja Krajowego Związku Straży Pożarnych o wsparcie finansowe tej inwestycji, a to z tego względu, że na terenie Województwa Podkarpackiego jest jeszcze dwie jednostki OSP, które są w Krajowym Systemie Ratownictwa, a nie mają żadnego zaplecza.

Jeśli nie rozpoczniemy budowy tego w Birczy, to stracimy status Krajowego Systemu Ratownictwa, a ponowne uzyskanie takiego statusu jest bardzo trudne. Pan Atamańczuk przedstawił konkretne kwoty, nawet niektóre jednostki w terenie są zaopatrywane w sprzęt poprzez straz birczańską, straż birczańska ma już tyle sprzętu, że może działać w każdej sytuacji. Dlatego bardzo ważne jest wybudowanie tego budynku, tym bardziej, że część materiałów, tj. ok. 40% mamy już zakupionych. Pan Wójt dodał ponownie, że jeżeli w tym roku nie zostaną rozpoczęte przynajmniej prace ziemne, to utracimy status Krajowego Ratownictwa.

Dlatego też jest to najpilniejszą potrzebą inwestycyjną dla jednostek OSP, tym bardziej, że dzięki jednostce w Birczy możemy zaopatrywać w najpotrzebniejszy sprzęt jednostki w terenie.

Musimy mieć właśnie tę świadomość, że nie rozpoczynając inwestycji w Birczy stracimy coś bardzo ważnego, natomiast jeśli odpuścimy sobie pewne inwestycje w terenie na rok lub dwa,

to nic się nie stanie. Najlepiej byłoby wszystkim pomóc, ale niestety nie zawsze się tak udaje.

Dzięki temu, że OSP Bircza jest w Krajowym Systemie Ratownictwa, straż w Birczy jest zawsze w pierwszej kolejności powiadamiana do wszelkich potrzeb. Jest to straż traktowana jako półzawodowa. Straż w Birczy jest wzywana nie tylko do pożarów, wypadków, ale także do innych zdarzeń losowych (powódź itp.).

Pan Cebeńko po wypowiedzi Pana Wójta powiedział, że chciałby, by wszyscy mieli świadomość, że w tym roku w terenie nic wiele nie będzie się robić.

Ponadto Pan Cebeńko ponownie zapytał, jakie są zamierzenia na ten rok.

Pan Wójt odpowiedział, że w tym roku muszą być rozpoczęte przynajmniej fundamenty. Wiele środków pochłonie dokumentacja, ale jeśli część robót będzie wykonywana w czynie społecznym, to roboty ziemne zostaną wykonane i może jeszcze wystarczy środków na stal

i beton.

          • 5 -


Pan Zbigniew Urban zabierając głos powiedział, że jest za tym, żeby prowadzić tę inwestycję, ale co z kolei będzie z budową hali sportowej, która jest też bardzo potrzebna

i kiedy my tę inwestycję zakończymy. Projekt hali kosztował dość dużo i nie można tego zmarnować, tym bardziej, że chodzi o dobro dzieci.

Pan Urban wnioskował, żeby strażacy na piśmie zadeklarowali swoją pomoc przy budowie budynku wielofunkcyjnego. Dla Pana Urbana budowa hali sportowej jest inwestycją bardzo ważną. Jednak kwota 640.000 zł, to jest zbyt mała kwota.

Pan Wójt – jeśli zakończymy inwestycję w Lipie, wówczas rozpoczniemy w Birczy szykować grunt, nikt nam nie da złotówki, dopóki czegoś sami nie zrobimy.

640.000 zł na budowę hali, to mało, ale część środków pójdzie z Administracji, ponieważ będą to wykonywać ludzie, którzy są zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych.

Następnie Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Wojciechowi Bobowskiemu – przewodniczącemu Rady Sołeckiej w Birczy.

Pan Bobowski podkreślił jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo medyczne, ile nie tak dawno mówiło się na temat Pogotowia w Birczy, też byly to trudne dyskusje i decyzje.

Pan Bobowski powiedział dalej o tym jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa przed różnymi kataklizmami. Jest np. Powódź, jest duża ulewa, kanalizacja jest wykonana wadliwie i nie ma nawet sie do kogo zwrócić. Wszyscy zapominamy, że właśnie wówczas najbardziej niezbędni sa strażacy. Ponadto strażacy działają tez wychowawczo, ponieważ ściągaja dużo młodzieży do siebie. Dlatego też naszym obowiązkiem jest pomóc strażakom. To jest właśnie rolą nas wszystkich. Strażaków naprawdę należy doceniać, zrezumieć tych wszystkich , którzy ciagle czekają na ich pomoc, zrozumieć tych wszystkich, którym ci strażacy udzielają wszelkiej pomocy. W związku z tym obowiązkiem samorządu jest pomóc strażakom oraz znaleźć sposób w jaki to należy uczynić.

Pan Przewodniczący podziękował Panu Bobowskiemu za zabranie głosu, następnie zapytał, czy strażacy rzeczywiście deklarują się pomóc przy budowie budynku wielofunkcyjnego

w czynie społecznym.

Pan Atamańczuk odpowiedział, że ze strony strażaków deklarują wszelkie prace, które będą możliwe tylko do wykonania, będą zabiegać u podmiotów gospodarczych

o użyczenie sprzętu, ale dodał także, że w tym przypadku wszyscy w jakiś sposób powinni się zaangażować. Budowa hali sportowej też jest ważna, ale wszystkiego naraz nie da się zrobić.

W dalszej części obrad Pan Cebeńko wnioskował, żeby wprowadzić zmiany do budżetu, które proponuje grupa Radnych, między innymi:

 • z Administracji zmniejszyć o kwotę 50.000 zł z płac, z dowozu dzieci do szkół o 2.000 zł.

  Pan Cebeńko dodał, że znaczną kwotę daliśmy w ubiegłym roku na kanalizację w Rudawce, możeby w tym roku przeznaczyć środki na inny cel.

Pan Przewodniczący odpowiedział, że część środków, to są środki z mienia gminnego.

Pani Skarbnik – jeżeli są uchwały zebrań wiejskich, to należy zapewnić te kwoty wg uchwał zebrań wiejskich.

Pani Skarbnik podała za przykład protokół zebrania wiejskiego z Huty Brzuskiej z dnia 6.02.2005 r.

Pani Skarbnik poinformowała, że środki na budowę hali sportowej oraz na kanalizację

w Rudawce, to są środki, których praktycznie nie ma, dlatego, że jest deficyt w wysokości 654.000 zł plus spłata kredytów 1.380.000 zł i to daje kwotę 2.034.874 zł zadłużenia przy 100% dochodach, gdy nigdy tak nie jest. Więc na koniec roku mogą być zadłużenia w kwocie ponad

2 mln złotych.

Te pieniądze na halę oraz na kanalizację w Rudawce, to są pieniądze zabezpieczone po to, żeby można było złożyć wniosek o dofinansowanie.

Jeśli tych kwot nie będzie, to niestety nie można złożyć wniosku o dofinansowanie.

          • 6 -

Pan Urban stwierdził, że w budżecie jest kwota 16.000 zł na Rudawkę,

ale wcześniej tego nie było.

Pan Przewodniczący wyjaśnił, że wcześniej nie było protokołu zebrania wiejskiego.Wpłynął on w ostatnich dniach. W Rudawce jest też część drogi, która się sypie

i należy wykonać jej remont.

Pan Wójt zabierając ponownie głos jeszcze raz zwrócił się do Rady z prośbą,

by środków zabezpieczonych na inwestycje nie przeznaczać na inne bieżące wydatki, ponieważ zamknie nam to drogę do składania wniosków.

A jeśli nie dojdzie do danej inwestycji, to wówczas obniży się deficyt.

Także tylko od Państwa Radnych, od ich rozsądku zależy to, czy środki te będą odpowiednio wykorzystane.

Dlatego jeszcze raz proszę, aby nie zabierać tych środków z inwestycji.

Pani Skarbnik – przecież RIO również nam nakazuje obniżyć deficyt, a myśmy jeszcze podwyższyli i zamknęliśmy sobie drogę do zaciągania kredytów, a może się zdarzyć tak,

że faktury z września i października mogą być niezapłacone.

Pan Przewodniczący odpowiedział, że tę kwotę należy pozostawić.

Ogłoszono 10 minut przerwy.

Po przerwie Pan Cebeńko w imieniu grupy Radnych zaproponował do projektu budżetu następujące zmiany:

 • z wynagrodzeń w Administracji zmniejszyć o kwotę 50.000 zł,

 • z dowozu uczniów do szkół – zmniejsza się o 2.000 zł.

 • do oświaty dodać – 10.000 zł – tam gdzie brakuje.

 • na drogi 30.000 zł, tj. Bircza, Leszczawa Dolna, Wola Korzeniecka – po 10.000 zł na każdą

  z wmienionych dróg,

 • 12.000 zł dodaje się na straż w Borownicy, razem dla Borownicy będzie 15.000 zł,

  Po dość burzliwej dyskusji w Rudawce pozostawiono kwotę 16.308 zł na drogi i 10.000 zł

  na kanalizację.

  Pani Skarbnik zabierając głos powiedziała, że w roku ubiegłym Rada przyznała

środki na podwyżki dla pracowników, a teraz zabiera z Administracji 50.000 zł, czyli Rada wypiera się tego, co zrobiła w roku ubiegłym, jest to trochę nie w porządku, gdyż tych pieniędzy zabraknie.

Pan Cebeńko uważa, że należy podjąć takie działania, żeby starczyło środków na wynagrodzenia w Administracji. Jest to zadanie dla Pana Wójta.

Przed przystapieniem do głosowania nad poprawkami do budżetu Pan Przewodniczący stwierdził, że sprawa wyglada podobnie jak w roku ubiegłym, żeby zadość uczynić wszystkim, którzy będą za czymś głosować, ale trudno, takie są prawa demokracji.

Pan Skarbnik dodała, że Radni muszą mieć świadomość, że na koniec roku będą ogromne zobowiązania. W trakcie roku nie będzie można brać kredytu.

Pan Cebeńko powiedział, że było kilka spotkań na temat budżetu, można było wszystko ustalić, ale niestety nie wszyscy przychodzili na te spotkania.

Pan Urban – w ubiegłym roku miało być wykonane oświetlenie w Żohatynie

i okazuje się, że nie jest to jeszcze zrobione do końca.

Nie ma jeszcze pozwolenia na budowę na budynek straży w Borownicy, takiej informacji udzieliła Panu Urbanowi Pani U.Kopczak.

Pan Wójt odpowiedział, że jeżeli chodzi o oświetlenie uliczne w Żohatynie,

to w dniu dzisiejszym są wyznaczane miejsca na przebieg linii.

Natomiast, jeśli chodzi o straż, to Pani Koczak jest tylko odpowiedzialna za te sprawy.

To co było zaplanowane jest realizowane. Odnośnie straży – jest stowarzyszenie i trzeba wykazać trochę zaangażowania, a Gmina dofinansowuje to zadanie.          • 7 -


Pan Przewodniczący prosił o przegłosowanie poprawek do budżetu przedstawionych na stronie 6.

 • za poprawkami głosowało 11 Radnych,

 • przeciw – 1 Radny,

 • wstrzymał się od głosu 1 Radny


Ad.11.

W tym punkcie porządku obrad Rada jednogłośnie podjęła uchwałę

Nr XXVII/8/2005 w sprawie budżetu Gminy Bircza na 2005 rok jak załącznik do protokołu.

Pan Wójt z jednej strony podziękował za zatwierdzenie budżetu, a z drugiej strony prosił, żeby nie rezygnować z ważnych inwestycji, o których dość długo dyskutowano.


Ad.12.

W tym punkcie porządku obrad zostały niżej wymienione uchwały:

 • uchwała w sprawie przekazania do realizacji Gminie Przemyśl zadania Gminy Bircza w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców – jako Nr XXVII/9/2005 została podjęta przez Radę jednogłośnie,

 • uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym jako Nr XXVII/10/2005 została podjęta przez Radę jednogłośnie.

Pan Wójt wyjaśnił, że kwotą bazową, która ogranicza przyznanie pomocy materialnej jest nie przekroczenie dochodu w wysokości 316 zł na osobę, natomiast wysokość świadczenia jest przyznawana na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Pan Kropieniewicz wyjaśnił, że środki będą przeznaczane na podstawie przedstawionych faktur.

  - uchwała w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza – jako uchwała Nr XXVII/11/2005 została podjęta przez Radę jednogłośnie – jak załącznik do protokołu. Uchwała dot. działek w: Leszczawie Dolnej, Leszczawce i Birczy.

Pan Cebeńko prosił, żeby postarać się, by jak najszybciej zostały załatwione sprawy

działek na cegielni.


Ad.13.

W tym punkcie porządku obrad Radny Pan Zbigniew Urban pytał, kiedy zostaną dostarczone kręgi do Borownicy – 7 szt., które miały być zapłacone w 2004 r., a jeszcze nie dostarczono na miejsce.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że za te kręgi zapłacono w roku bieżącym.


Radny Pan Władysław Świerczek wnioskował poraz kolejny o dokonanie wykazu mienia na wioskach. Wniosek skierował do Pana Sekretarza, by zlecił wykonanie tego zadania Panu K.Dudzie. Pan Świerczek uważa, że więcej nie będzie musiał o to prosić.


Pan Jan Górni wnioskował, żeby gruz z rozbiórki budynków w Birczy zagospodarować na drogi, bądź też na usuwanie skutków powodzi.

Kolejną sprawą, którą zgłosił, to zabezpieczenie osuwiska drogi powiatowej w miejscowości Nowa Wieś – wystąpić z wnioskiem do Starostwa.

Pan Górni wnioskował także o uprzątnięcie śmietniska koło drogi krajowej i pobocza koło Pana Demkiewicza.

Radna Pani E.Chrobak – skończyła się zima, a Bircza straszy, szczególnie jest okropny bałagan koło młyna.

Pan Górni ponownie zabierając głos stwierdził, że każdy powinien uprzątnąć koło swojej posesji.          • 8 -


Pan Cebeńko wnioskował, żeby usprawnić nadzór nad pracownikami interwencyjnymi skierowanymi do prac przy rozbudowie szkoły w Lipie.. Należy tym tematem głębiej się zainteresować, jeśli chodzi również o trzeźwość tych ludzi.

Pan Świerczek stwierdził, że każdy powinien rano otrzymać daną pracę

do wykonania, a na koniec dnia skontrolować, czy zostało to wykonane.

Pan Świerczek zamierza wykonywał nawet zdjęcia.

Pan Urban wnioskował, żeby ogłosić przetarg na sprzedaż działki w Borownicy

i Jaworniku. Ponadto, jeżeli chodzi o sprzedaż działek w danej miejscowości, to środki winny być przeznaczone na cele tej miejscowości.

Pan Cebeńko – jesienią był porządkowany cmentarz w Birczy, ale nie wszystko do końca zostało uprzątnięte, a szczególnie pozostały gałęzie z drzew.

Pan Przewodniczący – przed świętami spółka mogła wywieźć śmieci z cmentarza.

Pan Okołowicz – cmentarz w Sufczynie jest w stanie okropnym, zgłaszałem

do Urzędu Gminy 3 razy. Śmieci tam są od roku ubiegłego.

Pan Urban – ludzie nauczyli się wysypywać śmieci nie do śmietników, tylko

pod siatkę.

Pan Urban wnioskował, żeby w wysłać pisma do księży i poprosić, by ogłosił w kościołach

o porządek na cmentarzach.

Pan Cebeńko prosił o uruchomienie 3-go programu telewizji i czy wogóle jakiś konserwator montuje te anteny na przekaźniku.

Pan Przewodniczący poinformował Radnych o wyjeździe do Rzymu na uroczystości beatyfikacyjne w Rzymie – Watykanie w dniu 24 kwietnia 2005 roku oraz podał namiary, gdzie można zasięgnąć bliższych informacji.


Następnie Pan Wójt odpowiedział na powyższe pytania i uwagi:

 • odnośnie kręgów – jeśli rozpoczną się prace na drogach, to kręgi zostaną przewiezione

  do Borownicy,

 • odnośnie oświetlenia w Żohatynie – w pierwszej kolejności będzie wykonywane w Birczy,

  a potem w Żohatynie,

 • wykaz mienia – jest to w trakcie realizacji, gdyż ta sprawa potrzebna jest również do budżetu,

 • gruz z rozbiórki budynków w Birczy jest wywożony na drogi gminne,

 • zabezpieczenie i oznakowanie osuwiska w Nowej Wsi – wystąpimy z wnioskiem

  do Starostwa,

 • odnośnie wysypiska śmieci – Pan Wójt stwierdził, że to świadczy o mieszkańcach, o ich kulturze. Potem każdy zwraca się do Urzędu Gminy.

 • podobnie jest z posesją koło młyna,

 • - odnośnie nadzoru prac przy rozbudowie SP w Lipie – Pan Ćwian nadzoruje prace

  i ewentualnie dwóch ludzi może nie za bardzo się spisuje, ale to jest do załatwienia,

 • jeśli chodzi o działki, które mają być przeznaczone do sprzedaży, na niektóre już zostały ogłoszone przetargi,

 • odnośnie uporządkowania cmentarza z gałęzi – mieszkańcy prosili, że zabiorą sobie

  to drzewo, więc lepsze zabrali, a drobne zostawili, pracownicy interwencyjni to zrobią

 • jeśli chodzi o uprzątnięcie śmieci, głównie koło grobów żołnierskich, było to trochę zamarznięte, ale pracownicy już to zrobili.

 • Odnośnie smieci na cmentarzu w Sufczynie – podobny problem występuje na wszystkich cmentarzach, nie pomagają żadne ogłoszenia, ani prośby o zakazie wysypywania śmieci poza wyznaczonymi miejscami,

 • z uruchomieniem 3-go programu telewizji będzie raczej problem.          • 9 -


Pod koniec obrad Pan Przewodniczący przypomniał Radnym o złożeniu do dnia

30 kwietnia 2005 r. oświadczeń majątkowych.


Ad.14.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad , Przewodniczący Rady zamknął

XXVII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.


Protokołowała:

Teresa ŚlimakAutor:
Data: 2008-05-19 09:56:43
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:43

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl