Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-09-2020, Niedziela, 13:15


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokoły
 

Sesja trwała od godz.1000 do godz.1300.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Nieobecna była Radna miejscowości Korzeniec -

Pani Elżbieta Chrobak.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Jerzy Góralewicz, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kropieniewicz, Kierownik GOPS Bircza – Pani Wiesława Matusz, inspektor d/s budownictwa UG Bircza – Pani Urszula Kopczak, inspektor d/s dróg – Pan Stanisław Moździerz, Dyrektorzy szkół oraz sołtysi wsi

z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.


Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Informacja o działalności Wójta Gminy Bircza za okres międzysesyjny.

 5. Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.

 6. Podjęcie uchwał:

  - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok,

  - w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie

  - “BRZEŻAWA – 1/2005,

  - w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,

  - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bircza,

  - w sprawie ustanowienia na nieruchomościach mienia komunalnego Gminy Bircza.

 7. Wnioski i zapytania Radnych.

 8. Zakończenie obrad.Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Andrzej Pankiewicz, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.


Ad.2.

Proponowany porządek obrad został przyjęty przez Radę bez uwag.


Ad.3.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.


Ad.4.

W tym punkcie porządku obrad Wójt Gminy – Pan Jerzy Góralewicz przedstawił informację ze swojej działalności za ostatni okres międzysesyjny, tj. od dnia 22.06.2005 r.

do dnia sesji, tj. do dnia 21.09.2005 r.

          • 2 -


Ad.5.

W tym punkcie porządku obrad – Pan Zbigniew Urban – przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odczytał protokół z posiedzenia komisji w ostatnim okresie międzysesyjnym, natomiast Pan Górni odczytał protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, która

odbyła również posiedzenie w ostatnim okresie międzysesyjnym.


Ad.6.

W tym punkcie porządku obrad Rada przystąpiła do podejmowania uchwał -

jak niżej:

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXX/24/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy

  na 2005 rok – kwota 5.000,00 zł. Część tej kwoty zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego wsi Malawa zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów sądowych w związku z prowadzeniem sprawy o zwrot kombajnu dla sołectwa Malawa Panu Franciszkowi Dobrowolskiemu,

  a pozostałą część – na remont dróg w miejscowości Malawa,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXX/25/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok – kwota 19.694,00 zł - z przeznaczeniem na przeprowadzenie na terenie Gminy Bircza wyborów do Sejmu RP i Senatu RP,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXX/26/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok – 94.844,00 zł,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXX/27/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok – kwota 38.462,00 zł,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXX/28/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok - kwota 6.758,00 zł – z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXX/29/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok – kwota 3.030,00 zł

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXX/30/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok – kwota 68.083,00 zł,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXX/31/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok – kwota 202.000,00.

  Wyjaśnienia do uchwał budżetowych udzielała Pani Skarbnik oraz Pan Wójt.

Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie “BRZEŻAWA”-1/2004.

Wyjaśnienia do powyższego projektu uchwały udzieliła Pani Urszula Kopczak, która poinformowała między innymi, że koszty związane z uchwaleniem planu ponoszą zainteresowane strony.

Po wyjaśnieniach Pani Kopczak – uchwała Nr XXX/32/2005 w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie “BRZEŻAWA – 1/2004” została podjęta przez Radę przy jednym głosie wstrzymującym się.

Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXX/33/2005 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, dot. działek położonych

w obrębie miejscowości Dobrzanka.

Radny Pan Michał Kowalczyk wnioskował, żeby wyłączyć ze sprzedaży część działki Nr 36 o powierzchni 0,30 ha, gdyż przedmiotowa działka jest dzierżawiona przez Koło Łowieckie “Żbik”.

Pan Wójt poinformował, że sprawa ta zostanie zawarta w akcie notarialnym.


Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXX/34/2005 w sprawie ustanowienia użytkowania na gruntach mienia komunalnego Gminy Bircza, dot. części działki Nr 60/1

o pow. 0,20 ha w miejscowości Kotów, zabudowanej oczyszczalnią ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem.

          • 3 -


Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXX/35/2005 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bircza

Niniejsza uchwała została podjęta w związku ze zmianą przepisów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych...... .

Ad.7.

W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący Rady odczytał niżej wymienione pisma:

 • Posterunku Policji w Birczy z prośbą o wygospodarowanie w budżecie Gminy Bircza

  środków z przeznaczeniem na zakup paliwa do radiowozów służbowych będących

  w posiadaniu Posterunku Policji w Birczy,

 • Placówki Straży Granicznej w Huwnikach z prośbą o przyznanie środków na pokrycie kosztów zakupu dla potrzeb w/w placówki pamiątkowego LOGO z herbem w tle

  Gminy Bircza i Fredropol. Koszt 15 sztuk wynosi ok. 260 zł,

 • Nadleśnictwa Bircza z prośbą o przepisanie działki Nr 768/2 położonej w jednostce rejestrowej Huta Brzuska, a będącej własnością Gminy Bircza, która figuruje w Księdze Wieczystej Nr 43781 prawo własności na rzecz PGL – Nadleśnictwo Bircza do Księgi Wieczystej Gminy Bircza.


W dalszej części obrad Radny miejscowości Bircza – Pan Andrzej Cebeńko poinformował, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Birczy nie wywiązuje się należycie, jeśli chodzi o wywóz śmieci.

Ponadto Pan Cebeńko skierował pytanie do Pana Wójta, dlaczego Pani Teresa Kowalska zam. Bircza nie otrzymała odpowiedzi na pismo w sprawie sprzedaży działki

w miejscowości Bircza, które zostało złożone w Urzędzie Gminy w ubiegłym roku.

Następnie Pan Andrzej Cebeńko interweniował, żeby zająć się człowiekiem, który śpi na przystanku w Birczy.

Odnośnie pisma Pani Teresy Kowalskiej wyjaśnienia udzieliła Pani Urszula Kopczak.

Natomiast, jeśli chodzi o człowieka, który śpi na przystanku w Birczy, kier. GOPS - Wiesława Matusz poinformowała, że ten człowiek powinien przebywać w ośrodku dla bezdomnych w Przemyślu, tam jest miejsce dla niego, ale nie można nic zrobić na siłę.


Radny Pan Zbigniew Urban zwrócił się z prośbą do Pana Wójta o oddelegowanie kilku pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych do Żohatyna, celem ułożenia chodnika koło budynku szkoły.

Pan Urban zapytał, czy prawdą jest, że działka w Borownicy, na której ma być budowany garaż dla OSP jest działką rolną, którą najpierw należy przeklasyfikować na działkę budowlaną, żeby można było uzyskać pozwolenie na budowę w/w garażu.

Pan Urban wnioskował ponadto, żeby wpłynąć na Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Birczy, by częściej wywożono śmieci.


Pan Wójt odpowiadając Panu Urbanowi w sprawie oddelegowania pracowników

do ułożenia chodnika koło szkoły w Żohatynie, poinformował, że po zakończeniu prac przy rozbudowie szkoły w Lipie, pracownicy zostaną oddelegowani do prac w Żohatynie.

Odnośnie działki pod budowę garażu OSP w Borownicy, Pan Wójt poinformował, że w chwili obecnej są podejmowane działania w kierunku przeklasyfikowania przedmiotowej działki z rolnej na budowlaną. Dopóki ta sprawa nie zostanie załatwiona, nie będzie możliwości

uzyskania pozwolenia na budowę garażu.

Jeśli zaś chodzi o wywóz śmieci – wyjaśnienia udzielił Pan Stanisław Plis.

          • 4 -


Radny miejscowości Stara Bircza Pan Artur Wandrowski wnioskował

o wystąpienie z prośbą do Zarządu Dróg Krajowych w sprawie uzupełnienia ubytków w drodze powstałych podczas budowy chodnika w Starej Birczy, w których gromadzi się woda głównie

z opadów deszczu.Ubytki występują głównie na odcinku drogi między Panem Piegdoniem

a CPN Stara Bircza.


Radny Pan Andrzej Cebeńko wnioskował o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych z prośbą o przeprowadzenie remontu dwóch mostów w Woli Korzenieckiej.

Pan Wójt wyjaśnił, że ze strony Zarządu Dróg jest zapewnienie, iż mosty,

o których mowa, będą remontowane jeszcze w roku bieżącym.


Radny Pan Jan Górni wnioskował o wykonanie słupów ogłoszeniowych,

wykonanie tablicy informacyjnej o zabytkach Gminy Bircza oraz wyłączenie niektórych lamp oświetlenia ulicznego.


Pan Janusz Demkiewicz – sołtys Nowej Wsi zwrócił się z prośbą o odblokowanie przepustu przy drodze powiatowej, ponieważ podczas opadów deszczu zalewana jest posesja Pana Bolesława Czycza.


Pan Andrzej Cebeńko poraz kolejny wnioskował o odnowienie oznakowań miejscowości Bircza, a także innych miejscowości (Nowa Wieś, Jawornik).


Obecna na niniejszej sesji Radna Powiatu – Pani Krystyna Mac poinformowała,

że na dzień 27.09.2005 r. zaplanowana jest sesja Rady Powiatu, na której przekaże wszystkie sprawy zgłoszone przez Radnych Rady Gminyw Birczy w dniu 21.09.2005 r.


Pan Stanisław Moździerz odnosząc się do wypowiedzi Pana Wandrowskiego

dot. chodnika wyjaśnił, że chodnik w Starej Birczy został przekazany Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, do której kierowane są pisma dotyczące utrzymania w/w chodnika.

Pan A. Cebeńko stwierdził, że mimo przekazania chodnika Zarządowi Dróg,

usterki powinien usunąć wykonawca, tym bardziej, że po zakończeniu prac napewno jest jakiś okres gwarancji.

Pan Wandrowski apelował, żeby rozwiązać również problem odsnieżania chodnika.


Pod koniec obrad Kierownik GOPS Bircza – Pani Wiesława Matusz poinformowała sołtysów, że otrzymała bardzo dużo odzieży prosząc jednocześnie sołtysów o pomoc

w rozdysponowaniu tej odzieży wśród rodzin najuboższych.


Radni podjęli decyzję o przekazaniu pisma Posterunku Policji w Birczy w sprawie dofinansowania zakupu paliwa do radiowozów do Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,

celem zaopiniowania.


Ad.8.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad , Przewodniczący Rady zamknął

XXX sesję Rady Gminy w Birczy.
Protokołowała:

Teresa Ślimak


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:43
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:43

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl