Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-09-2020, Niedziela, 12:32


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokoły

                                                          Protokół Nr X/2005

 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 14 grudnia 2005 roku, w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

 

           

            Sesja trwała od godz.10-tej do godz. 13.30.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecny był Radny miejscowości Bircza – Pan Andrzej Cebeńko oraz Radny miejscowości Leszczawa – Pan Andrzej Pacławski.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Jerzy Góralewicz, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa -Wiśniowska, Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kropieniewicz, Komendant Posterunku Placówki Straży Granicznej w Huwnikach – Pan Krzysztof Dyl,

Komendant Posterunku Policji w Birczy – Pan Wiesław Hop, Komendant Gminny OSP  - Pan Andrzej Atamańczuk, Dyrektor SP Kuźmina – Pani Dzisława Chabko, przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu – Pan Bogusław Szydłowski, z-ca Dyrektora Gimnazjum w Birczy – Pan Wrzesław Bartoszewicz oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

4.    Informacja o działalności Wójta Gminy Bircza za okres międzysesyjny.

5.    Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.

6.    Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Bircza.

7.    Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok,

- w sprawie zamiany niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza oraz     

  nieruchomości stanowiących własność Skarb Państwa – Państwowego Gospodarstwa

  Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Bircza,

- w sprawie opłaty adjacenckiej.

8.    Wnioski i zapytania Radnych.

9.    Zakończenie obrad.

 

Ad.1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Andrzej Pankiewicz, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

            Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

 

Ad.2.

            Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie wprowadzono jako punkt 8 o brzmieniu:”Prezentacja projektu budynku wielofunkcyjnego

w Birczy  oraz prezentacja wykorzystania zasobów naturalnych do ogrzewania mieszkań oraz lokali użytkowych”.

W związku z powyższym wnioskiem zmieniła się kolejność dwóch ostatnich punktów porządku obrad.

Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.3.

            Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.

 

Ad.4.

            W tym punkcie porządku obrad Wójt Gminy – Pan Jerzy Góralewicz przedstawił

informację ze swojej działalności za ostani okres międzysesyjny.

 

Ad.5.

            W tym punkcie porządku obrad nikt z przewodniczących nie przedstawiał informacji o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.

 

Ad.6.

           

            W tym punkcie porządku obrad, Pan Przewodniczący Rady Gminy nawiązując do tematu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Bircza, jako pierwszemu udzielił głosu Komendantowi Gminnemu OSP – Panu Andrzejowi Atamańczukowi, który przedstawił analizę stanu ochrony przeciwpożarowej Gminy Bircza za okres od 01.01 do 11.12.2005 r.

W/w analiza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

            Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Mjr Krzysztofowi Dyl – Komendantowi Posterunku Placówki Straży Granicznej w Huwnikach, który przede wszystkim podziękował za zaproszenie na sesję.

W swojej wypowiedzi Pan K.Dyl przedstawił w skrócie informację o działalności Placówki Straży Granicznej w Huwnikach, informując jednocześnie o obsadzie kadrowej placówki.

Pan Komendant Dyl poinformował, że do głównych zadań placówki należy: ochrona granicy państwowej oraz  współdziałanie z fukcjonariuszami Policji zarówno Gminy Fredropol

jak i Gminy Bircza w zakresie utrzymania ładu i porządku publicznego na tym terenie.

Dodał także, że współpraca ta układa się dobrze.

 

            Kolejno głos zabrał Pan Wiesław Hop – kierownik Posterunku Policji w Birczy, który przedstawił informację o realizacji zadań przez funkcjonariuszy Policji w Birczy.

Pan Hop na początku poinformował o  zbyt małej jak na teren Gminy Bircza obsadzie etatowej. Obecnie zatrudnionych jest 5 -ciu funkcjonariuszy, z tym, że aktualnie pracuje tylko trzech, ponieważ dwóch przebywa  na zwolnieniu lekarskim.

W związku z powyższym jeszcze bardziej utrudniona jest praca funkcjonariuszy.

Pan Hop przekazał niżej wymienione informacje według stanu do dnia sesji, czyli do dnia 14.12.2005 r.:

    wszczęto, zarejestrowano 111 postępowań o przestępstwa:

a/ stwierdzono 104 przestępstw, w tym:

    1/ kradzieże z włamaniem      - 23

    2/ kradzieże mienia                 -10

         3/ uszkodzenia ciała

             w wyniku pobicia                -  5

         4/ przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu

             narkomanii                          -   5

         5/ przestępstwa drogowe         - 25

             w tym kierowanie  pojazdami w stanie nietrzeźwym – 23

         6/ zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia              - 2

         7/ inne przestępstwa – pozostałe, w tym fizyczne i psychiczne znęcanie się nad rodziną,

             groźby i inne.

    w sprawach o przestępstwa  przeprowadzono 32 czynności sprawdzających,

    za III kwartały 2005  roku osiągnięto ogólną wykrywalność przestępstw w wysokości

76 %.

Na zakończenie swojego wystąpienia Pan Hop poinformował, że przeprowadzono

69 przestępstw  w sprawie o wykroczenia, załatwiono 46 kolizji drogowych, zatrzymano

do wytrzeźwienia z terenu Gminy Bircza 49 osób.

            Pan Hop stwierdził, że oprócz małej obsady kadrowej, brakuje środków na zakup  sprzętu komputerowego, wszelkie protokoły czy pisma pisane są na maszynie, biurokracja jest coraz bardziej rozbudowana, brak ksera również powoduje duże utrudnienie w pracy.

W chwili obecnej funkcjonariusze korzystają z ksera w Urzędzie Gminy.

            Następnie głos zabrał  Pan Bogusław Szydłowski – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, który podziękował za zaproszenie na sesję oraz przeprosił

za to, że Komendant Miejski Policji nie mógł osobiście uczestniczyć w sesji z przyczyn

od niego niezależnych.

            Pan Szydłowski kontynuując swoje wystąpienie, w skrócie przedstawił obsadę kadrową Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu. Podkreślił również jak bardzo ważną

sprawą jest wsparcie ze strony straży granicznej, a w Przemyślu ze straży  miejskiej, którą otrzymuje Komenda Miejska Policji.

            Pan Szydłowski poinformował, że Komendant polecił mu przed wyjazdem, by przekazał Radzie, że Gmina Bircza i Posterunek Policji w Birczy jest w tej chwili priorytetem

w zakresie do etatyzowania.

            Po wypowiedzi przedstawiciela  Komendy Miejskiej Policji, o zabranie głosu poprosił  Pan Wrzesław Bartoszewicz  z-ca Dyrektora  Gimnazjum w Birczy, który nawiązując  do tematu bezpieczeństwa na terenie gminy miał na uwadze bezpieczeństwo uczniów, którzy uczęszczają do Gimnazjum w Birczy, a są to dzieci z całego terenu Gminy.

Pan Bartoszewicz będąc przy głosie bardzo serdecznie podziękował za współpracę – Panu Andrzejowi Atamańczukowi – Komendantowi Gminnemu OSP oraz Kierownikowi Posterunku Policji w Birczy, twierdząc, że współpraca ta układa się bardzo dobrze, mimo małej obsady kadrowej Posterunku Policji w Birczy.

            Po wypowiedzi w/w osób Pan Przewodniczący poprosił o dyskusję.

            Jako pierwszy głos zabrał  Radny miejscowości Stara Bircza – Pan Artur Wandrowski, twierdząc, że gdyby Policja w Birczy zaopatrzona  była w radar i od czasu

do czasu przeprowadziłaby kontrolę na niektórych odcinkach dróg, gdzie występuje  największe zagrożenie bezpieczeństwa, to napewno przyniosłoby to znaczne efekty pozytywne, napewno zwiększyłoby się bezpieczeństwo. Za przykład Pan Wandrowski podał Gminę Medyka.

Ponadto Pan Wandrowski apelował o ustawienie znaków drogowych ograniczających prędkość na drodze krajowej, na odcinkach w pobliżu, których znajdują się szkoły

w godzinach np. od 8-mej do 15-tej.

Panu Wandrowskiemu chodziło głównie o odcinek drogi w pobliżu szkół: Korzeniec oraz Leszczawa Dolna.

            Radny miejscowości Kuźmina – Pan Andrzej Kozioł apelował o podjęcie działań związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi krajowej w Kuźminie, gdzie rozwidla się droga do Sanoka i do Ustrzyk poprzez częste kontrole Policji oraz umieszczenie znaków ograniczających szybkość.

            Pan Przewodniczący odnosząc się do wypowiedzi Pana Hopa – potwierdził fakt,

że rzeczywiście prawdą jest, że jest za mało funkcjonariuszy w Birczy, biorąc pod uwagę rozległy teren Gminy Bircza, że brakuje odpowiedniego sprzętu do pracy, że brakuje środków na zakup paliwa. To wszystko powoduje utrudnienie pracy Policji.

Mimo jednak powyższego Pan Przewodniczący apelował o zwiększenie patroli policyjnych przede wszystkim w okresie, gdy odbywają się dyskoteki w Birczy, tym bardziej,

że w ostatnim okresie miała miejsce bardzo poważna  bójka wśród młodocianych.

 

            Następnie Pan Szydłowski odniósł się do wypowiedzi Pana Wandrowskiego

dotyczącej częstych patroli drogowych na terenie Gminy Medyka.

            Zaś odnosząc się do oznakowania dróg – Pan Szydłowski poinformował,

że w tym temacie  Policja jest tylko organem opiniującym. Uważa on również, że z takimi sprawami nie czeka się na spotkanie Rady, gdyż można je załatwić od ręki.

            W dalszej części obrad głos zabrał Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kropieniewicz, który poinformował, że Gmina wydaje dość duże środki na remont dróg na terenie gminy i niestety drogi te są niszczone głównie przez samochody transportujące drewno.

W związku z tym Pan Sekretarz wnioskował, by Policja nawiązała współpracę, jeśli jest taka możliwość z Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie kontroli samochodów transportujących drewno, przynajmniej w okresach, kiedy drogi są najbardziej narażone

na zniszczenia.

            Pan Franciszek Żurowski – sołtys wsi Rudawka zabierając głos powiedział,

że na drodze do Rudawki postawiony jest znak ograniczający tonaż, ale niestety nie jest

on wogóle przestrzegany, dlatego tutaj konieczna byłaby kontrola drogowa.

            Pan Wójt zabierając głos stwierdził, że położenie Gminy Bircza między dwoma przejściami granicznymi, z dala od większych miast powoduje, że zagrożenie bezpieczeństwa jest bardzo duże. Tutaj też krzyżują się główne szlaki przemytnicze, przejeżdżają rózne grupy przestępcze i dlatego też sprawa ta powinna być głównym punktem dzisiejszego rozważania.

W rezultacie powinny być wypracowane stosowne wnioski, które pozwolą na zmniejszenie tego zagrożenia. Problem bezpieczeństwa nie jest tylko problemem gminy, ale również innych organów do tego powołanych. Jeśli siły połączy się razem, wówczas zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców. Dlatego też – dodał Pan Wójt – Komenda Miejska Policji przy ustalaniu obsady kadrowej dla Posterunku Policji, powinna brać pod uwagę terytorium gminy, a wiadomą rzeczą jest, że Gmina Bircza jest bardzo rozległa obszarowo.

W związku z powyższym Komenda Miejska Policji powinna uczynić wszystko, żeby zwiększyć obsadę kadrową Posterunku Policji w Birczy, a to napewno przyczyni się

do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.

Mimo małej obsady kadrowej Posterunku Policji w Birczy Pan Wójt zwrócił się z prośbą

do Kierownika Posterunku Policji w Birczy o zwiększenie patroli w samej Birczy, przynajmniej w dni, w których odbywają się dyskoteki.

Gdy praca  Policji będzie bardziej widoczna w terenie, wówczas Rada inaczej będzie się odnosić się do tematu dofinansowania Posterunku Policji.

Kończąc Pan Wójt z jednej strony podziękował wszystkim służbom za współpracę oraz przekazanie Komendantowi Policji w Przemyślu wniosku dot. zwiększenia obsady kadrowej Posterunku Policji w Birczy i nie pozostawianie go na końcu.

Szczególnie Pan Wójt podziękował za współpracę Komendantowi Placówki Straży Granicznej w Huwnikach, który służy pomocą w każdej chwili.

            Pan Szydłowski zapewnił, że zgłoszone na sesji wnioski zostaną przekazane Komendantowi Miejskiemu Policji w Przemyślu.

            Pan Przewodniczący podziękował zaproszonym gościom za udział w sesji oraz przedstawienie informacji w zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Bircza.

 

Ad.7.

            W tym punkcie porządku obrad sesji Rada przystąpiła do podejmowania uchwał – jak niżej:

    przy jednym głosie wstrzymującym się została podjęta uchwała Nr XXXV/52/2005

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok  - kwota 78.467,00 zł,

    przy dwóch głosach wstrzymujących się została podjęta uchwała Nr XXXV/53/2005

w sprawie zamiany niektórych nieruchomości stanowiących własność Skarb Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Bircza – dot.działek

w Birczy, Kuźminie, Łomnej, Starej Birczy i Rudawce,

    jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXV/54/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

W/w uchwały stanowią załącznik do protokołu.

 

            Następnie Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie opłaty adjacenckiej,

informując, że Rada Gminy jest zobligowana do podjęcia takiej uchwały, gdyż był to jeden

z zarzutów podczas ostatniej kontroli RIO.

Pan Wójt wyjaśnił, że opłata adjacencka jest to opłata, która mówi o opłacie od wzrostu nieruchomości przy wybudowaniu jakiejkolwiek infrastruktury.

Ponadto wyjaśnienia do powyższego projektu uchwały udzielił radca prawny – Pan Jan Duszyk.

Jednak wyjaśnienia zarówno Wójta jak i radcy prawnego nie przekonały Radnych do podjęcia uchwały w sprawie opłaty adjacenckiej.

            Radni: Pan Wandrowski oraz Pan Urban wnioskowali o odroczenie tego tematu,

celem dokładnego przeanalizowania w komisjach przy udziale prawnika oraz rozszerzonej informacji na ten temat, co powzwoli na podjęcie stosownej decyzji.

            Pan Przewodniczący potwierdził, że jest to bardzo ważna sprawa i należy ją dokładnie przeanalizować.

            Wobec powyższego Radni jednogłośnie zdecydowali o  odroczeniu projektu uchwały w sprawie opłaty adjacenckiej.

Ad.8.

            W tym punkcie porządku obrad  Pan Przewodniczący udzielił głosu przedstawicielowi firmy HGD BAWARIA, reprezentującego producenta systemów grzewczych na drewno i odpady. W Polsce firma ta istnieje od 5-ciu lat.

Przedstawiciel w/w firmy przedstawił informację, w jaki sposób można wykorzystać drewno oraz inne odpady w systemach grzewczych do ogrzewania różnych obiektów.

 

            W dalszej części obrad głos zabrał Pan Andrzej Atamańczuk – Komendant Gminny OSP, który w swoim wystąpieniu powtórzył, że OSP Bircza nie posiada zaplecza technicznego. Sprawa ta – jak powiedział Pan Atamańczuk – była kilkakrotnie omawiana,

ale nie podjęto ostatecznej decyzji.

Dlatego też Pan Atamańczuk zwrócił się do Radnych z prośbą  o zajęcie konkretnego stanowiska w sprawie budowy budynku z przeznaczeniem  dla OSP Bircza.

Pan Atamańczuk poinformował, że w roku 2004 została opracowana koncepcja budowy budynku dla siedziby służb ratowniczych oraz centrum zarządzania kryzysowego.

Zajęcie pozytywnego stanowiska przez Radę Gminy torowałoby drogę do podjęcia decyzji

w sprawie opracowania dokumentacji na budowę budynku wielofunkcyjnego w Birczy,

a następnie uzyskanie pozwolenia na budowę, co zajęłoby prawdopodobnie cały 2006 rok.

Pan Atamańczuk przedstawił koncepcję budowy w/w budynku z przeznaczeniem dla służb ratowniczych oraz zabudowę działki, na której ten budynek byłby usytuowany.

Ponadto stwierdził, że budynek ten można byłoby budować etapami, najpierw jednak należałoby zadbać o to, by mieściła się tam siedziba dla jednostek straży pożarnej.

Zgodnie z ustawą o klęskach żywiołowych oraz innych przepisów – na Gminie ciąży obowiązek utworzenia centrum zarządzania kryzysowego.

Pan Atamańczuk dodał również, że jeśli jednostki straży pożarnych nie będą miały zaplecza technicznego, to Bircza może utracić status jednostki włączonej do Systemu Ratownictwa Krajowego, a to oznaczać będzie, że Gmina nie będzie mogła otrzymywać dotacji z budżetu Państwa – jak dotychczas.

Przy tym Pan Atamańczuk poinformował, że Gmina Bircza ze swojego budżetu nie wydaje na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Bircza, natomiast “minimum” jeśli chodzi

o garażowanie samochodów musi być spełnione. Również pozyskanie samochodu

z Państwowej Straży Pożarnej uwarunkowane jest posiadaniem odpowiedniego garażu.

Pan Atamańczuk na przygotowanej planszy  przybliżył Radnym koncepcję budynku, o którym

mowa wyżej. Według tej koncepcji na parterze zaplanowane byłyby garaże oraz zaplecze techniczne dla straży państwowej i straży ochotniczej. Na pierwszym piętrze  dość duża powierzchnia byłaby wykorzystana na zaplecze administracyjne dla OSP Bircza, pomieszczenie centrum zarządzania kryzysowego (np. w przypadku powodzi) oraz byłoby miejsce na utworzenie sali, która by mogła być wykorzystana  na przykład  na organizowanie wesel lub innych imprez. Stworzenie takiej sali umożliwiłoby to, że budynek ten częściowo zarabiałby na jego utrzymanie.

Budowa  w/w budynku rozpoczynałaby się od budowy garaży, natomiast kwestia wykonania piętra i poddasza byłaby odsunięta na dalszy plan.

Niemniej jednak należałoby tę budowę doprowadzić do stanu surowego otwartego, a wówczas możnaby składać wniosek o środki z funduszy unijnych.

Kończąc, Pan Atamańczuk jeszcze raz zwrócił się  z gorącą prośbą o zajęcie w powyższej sprawie konkretnego stanowiska przez Radę Gminy.

            Następnie Pan Przewodniczący poprosił Pana Wójta o przedstawienie tego tematu w odniesieniu do projektu budżetu gminy na 2006 rok.

            Pan Wójt rozpoczynając swoje wystąpienie stwierdził, że podjęcie pozytywnej decyzji na tej sesji praktycznie wiązałoby się z tym, że przyszły rok byłby na przygotowanie dokumentacji oraz uzyskania pozwolenia na budowę, natomiast budowa tego budynku byłaby rozpoczęta nie wcześniej niż w 2007 roku.

W chwili obecnej – jak powiedział o tym wcześniej Pan Atamańczuk – jednostki OSP

w terenie posiadają zaplecza techniczne, natomiast w samej Birczy OSP nie posiada takiego zaplecza. W związku z tym za chwilę może się okazać, że Bircza utraci status Jednostki Ratownictwa Krajowego, co w konsekwencji doprowadzi do tego, że utracimy możliwość pozyskania  środków z funduszy unijnych. Obecnie poprzez utrzymanie tej jednostki

w systemie Ratownictwa Krajowego powoduje też uzyskiwanie corocznie dosyć pokaźnej dotacji między innymi na zakup sprzętu.

Ponadto w województwie podkarpackim pozostało tylko dwie gminy, które nie posiadają zaplecza technicznego.

Działka, na której ma powstać ten budynek, jeśli zostanie zabudowana planowanym budynkiem, będzie stanowić wizytówkę dla gminy, zaś w tej chwili wygląd tej działki nie świadczy zbyt dobrze o Gminie Bircza.

Koncepcja planowanego budynku jest taka, że częściowo budynek powinien na siebie zarabiać.

Pan Wójt uważa, że podejmując decyzję o jakiejkolwiek  inwestycji, powinno się podjąć

decyzję o powstaniu inwestycji zarówno funkcjonalnej jak i mającej wpływ na estetykę miejscowości Bircza.

Ponadto, jeśli chodzi o finansowanie w/w inwestycji, napewno włączy się Zarząd Krajowy, Zarząd Wojewódzki OSP, PSP również składa deklarację choćby nawet z tego względu,

że byłby tu jedyny posterunek straży zawodowej, który w pewnym stopniu wpłynąłby

na poprawę bezpieczeństwa pożarowego. W budowę tej inwestycji włączy się także Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Pan Wójt dodał, że jest już trochę zakupionych materiałów ściennych ze środków  dotacji

i niepoważne byłoby ze strony Gminy, gdyby się zrezygnowało z tej inwestycji, tym bardziej, że jest ona naprawdę potrzebna.

Pan Wójt stwierdził, że jeśli w tę budowę włączą się strażacy, jeśli budowa będzie realizowana etapami, wówczas napewno to zadanie zostanie zrealizowane. Najważniejszą sprawą jest to, by tę budowę rozpocząć.

Rok 2006 byłby na przygotowanie dokumentacji, natomiast rozpoczęcie budowy nastąpiłoby

w roku 2007.

Pan Wójt powtórzył, że jeśli Gmina Bircza nie przystąpi do budowy w/w budynku, wówczas jednostka OSP w Birczy utraci status Jednostki Ratownictwa Krajowego.

W związku z powyższym Pan Wójt prosił Radę o zajęcie stanowiska w sprawie przystąpienia

do budowy budynku wielofunkcyjnego  w Birczy.

            Pan Przewodniczący zabierając głos w powyższej sprawie potwierdził, że taki budynek musi stanąć w Birczy, ale należy zastanowić się, skąd wziąć środki na ten cel.

W przyszłorocznym budżecie należałoby zabezpieczyć środki na przygotowanie dokumentacji.

            Na pytanie Radnego Pana Wandrowskiego – ile będzie kosztować budowa całego budynku – Pan Wójt odpowiedział, że szacunkowy koszt  całego budynku wynosi około 3 mln złotych.

Wobec powyższego Pan Wandrowski zadał pytanie, czy podołamy temu zadaniu.

“To, że taki budynek jest konieczny, jest rzeczą wiadomą, ale mam obawy, byśmy nie zabrnęli zbyt głęboko” - dodał Pan Wandrowski.

            Kolejno głos zabrał Radny – Pan Zbigniew Urban, który także potwierdził,

że budynek, o którym toczy się dyskusja , jest w Birczy potrzebny. Ale nie można  zapominać o budowie hali sportowej w Birczy, nie można pominąć sprawy budowy wodociągu w Birczy.

Należy się dobrze zastanowić, czy podołamy tym zadaniom.

            Pan Wójt ponownie zabierając głos stwierdził, że nie podjęcie tego tematu będzie źle świadczyć o gminie Bircza.

Chcąc czynić starania o środki z zewnątrz, musimy mieć wkład własny oraz przygotowane wszystkie dokumenty zwiazane z budową zarówno hali sportowej jak i budynku wielofunkcyjnego.

            Pan Przewodniczący wnioskował, żeby w mniejszym gronie przedyskutować

ten temat, a następnie podjąć stosowną decyzję.

Z dyskusji wynika, że jest zgoda Rady na budowę w/w budynku, natomiast są obawy, jeśli chodzi o środki.

 

Ad.9.

            W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał pismo

SP Sufczyna, w którym uczniowie, nauczyciele i Dyrekcja SP Sufczyna zwracają się z prośbą

o pomoc finansową w wykonaniu monografii szkoły.

Niniejsze pismo zostało skierowane do Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

 

            Następnie głos zabrał Radny Pan Artur Wandrowski, pytając:

    jak wygląda sprawa odśnieżania chodników w Birczy oraz chodnika w Starej Birczy,

    na jakim etapie jest sprawa budowy hali sportowej w Birczy,

    jak wygląda sprawa zakończenia rozbudowy SP Lipa.

 

            Radny – Pan Zbigniew Urban zwrócił się z prośbą o zakup pojemników

na śmieci na cmentarz w Borownicy i Jaworniku.

Pan Urban wnioskował również o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg w sprawie remontu

dróg powiatowych na terenie gminy.   

Radny Pan Józef Feduń zwrócił się z prośbą o zakup conajmniej 5 szt. pojemników

na śmieci dla miejscowości Wola Korzeniecka.

 

            Na powyższe pytania i uwagi Pan Wójt odpowiedział następująco:

    jeśli chodzi o odśnieżanie chodników w Birczy będą odśnieżane częściowo przez pracowników gminy, a częściowo powinni odśnieżać właściciele nieruchomości przylegających  do chodników,

    natomiast odśnieżanie chodnika w Starej Birczy leży w gestii Zarządu Dróg Krajowych.

Gmina nie przewiduje odśnieżania chodnika w Starej Birczy,

    odnośnie budowy hali sportowej w Birczy, Pan Wójt poinformował, że wykonane zostały prace ziemne oraz podbudowa pod wykonanie drogi dojazdowej do hali. Na wiosnę będą kontynuowane dalsze prace.

Ponadto Pan Wójt poinformował, że zostały złożone 3 wnioski o dofinansowanie budowy hali sportowej w Birczy, które być może zostaną pozytywnie rozpatrzone.

Pan Wójt poinformował także, że przeprowadził rozmowę z w-ce Kuratorem Panem Karapytą na temat wprowadzenia budowy hali sportowej do środków Totalizatora.

Ponadto budowa hali jest wprowadzona do planu rozbudowy hali sportowej  województwa podkarpackiego, a z kolei tutaj jest otwarta droga do funduszy strukturalnych

do INTERREGU i do środków Totalizatora. Jeśli otrzymamy środki z w/w funduszy, wówczas niestety nie będzie można realizować budowy hali sportowej we własnym zakresie, tylko będzie konieczność ogłoszenia przetargu na budowę hali i wtedy realizację tego zadania będzie kontynuować firma, która wygra przetarg.

    Jeśli chodzi o budowę hali w Lipie , to w chwili obecnej prace przy realizacji tego zadania są w końcowym etapie, pozostała jeszcze kotłownia i pewne drobne  uzupełnienia.

Na wiosnę pozostanie zasianie trawy oraz trzeba będzie pomysleć o zbiorniku bezodpływowym.  Jednym słowem prace dobiegają końca, natomiast zobowiązania muszą być zrealizowane w roku 2006.

Na urządzenie kotłowni został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 75.000 zł oraz do EKO-Fu

Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:43
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:43

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl