Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-09-2020, Niedziela, 12:54


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokoły
 Sesja trwała od godz.1000 do godz.1330.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Neobecny był Radny miejscowości Sufczyna – Pan Czesław Mliczek oraz Radny miejscowości Lipa – Pan Władysław Świerczek.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Jerzy Góralewicz, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kropieniewicz, Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o w Birczy – Pan Lech Kotkowski, Dyrektor SP Sufczyna – Pani Ewa Beń, Dyrektor SP Żohatyn – Pan Tadeusz Cebeńko, Prezes Stowarzyszenia “Birka” - Pani Halina Fedczak oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.


Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Informacja o działalnośći Wójta Gminy Bircza za okres międzysesyjny.

 5. Informacja o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.

 6. Podjęcie uchwał:

  - w sprawie ustalenia opłat za odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bircza,

  - w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe

  odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bircza,

  - w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

spółka z o.o. w Birczy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

scieków na terenie Gminy Bircza,

- w sprawie nabycia przez Gminę Bircza nieruchomości położonej w miejscowości Huta

  Huta Brzuska,

  • w sprawie przyjęcia KARTY WSPÓŁPRACY Gminy Bircza z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

   • w sprawie ustanowienia użytkowania na nieruchomościach mienia komunalnego Gminy Bircza,

   • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.


Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Andrzej Pankiewicz, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.


Ad.2.

Proponowany porządek obrad został przyjęty przez Radę bez uwag.


Ad.3.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy w Birczy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Ad.4.

W tym punkcie porządku obrad została przedstawiona krótka informacja

o działalności Wójta za okres międzysesyjny. Informację przedstawił Wójt – Pan Jerzy Góralewicz.

Ad.5.

W tym punkcie porządku obrad informację o działalności Komisji za okres międzysesyjny przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Pan Zbigniew Urban oraz Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego – Pan Stanisław Plis. Informacja została przedstawiona w oparciu o protokoły z posiedzeń komisji.


Ad.6.

W tym punkcie porządku obrad Rada przystąpiła do podejmowania uchwał – jak niżej:

 • jako pierwszy Pan Wójt odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bircza, informując jednocześnie, że jest propozycja powyższenia opłaty z kwoty 1,70 zł za 1 m3 na 2,00 zł od osoby w gospodarstwie domowym.

  Po przedstawieniu w/w projektu uchwały Prezes ZGK i M – Pan Lech Kotkowski poinformował, że ściągalność opłat za śmieci wzrosła około 30% w porównaniu do roku ubiegłego. Ponadto Pan Prezes będąc przy głosie przedstawił kalkulację wynikową

  na wywóz odpadów komunalnych na 2006 rok – jak załącznik do protokołu.

  Pan Prezes ZGK i M. zwrócił się do Rady z prosbą o zorganizowanie na początku roku sesji poświęconej gospodarce komunalnej na terenie Gminy Bircza.

  Pan Prezes poinformował również, że do Wójta został złożony “Plan Rozwoju

  i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Bircza”.

  Zapoznanie się z tym planem pozwoli na podjęcie stosownych decyzji związanych

  z ukierunkowaniem dalszej działalności gospodarki komunalnej. Ten plan będzie podstawą do dyskusji, co dalej należy zrobić z tym problemem, jak zagwarantować środki

  na modernizację, a wtedy dopiero będzie można dyskutować, w jakiej wysokości ustalić stawki. Dyskusja powinna być skupiona na tym, skąd wziąć środki na budowę nowych urządzeń, skąd wziąć środki na modernizację urządzeń już istniejących. Będzie mozna dyskutować o wysokości stawek na 2007 rok oraz czy ściągać środki od społeczeństwa

  na modernizację i na rozwój, czy znaleźć środki spoza źródeł zewnętrznych i stamtąd finansować chociaż częściowo.

  Pan Wandrowski zapytał jaka jest wysokość umarzania opłat za odpady.

Pan Prezes ZGK i M odpowiedział, że po wysłaniu upomnień, masowo zaczęły się zgłaszać osoby o trudnej sytuacji materialnej z prośbą o umorzenie.

Na pytanie Pana Wandrowskiego – ile gospodarstw prowadzi seslektywną zbiórkę odpadów komunalnych – Pan Kotkowski odpowiedział, że w tej chwili nikt nie prowadzi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Radny Pan Andrzej Cebeńko zabierając głos stwierdził, że według niego podwyższenie opłat za 1 m3 odpadów o 25% jest dość duże, biorąc pod uwagę stopień inflacji. W tej sytuacji napewno wpłynie więcej podań o umorzenie opłat.

Radna Pani Elżbieta Chrobak zabierająć głos stwierdziła, że koszty wywozu odpadów zwiększają się, natomiast zmniejsza się częstotliwość wywozu śmieci.

Wyjaśnienia udzielił Pan Prezes Spółki.

  Następnie głos zabrał Pan Wójt, informując że Gmina może dokonywać dopłat do taryf jeszcze tylko w roku 2006. Natomiast od roku 2007 nie będzie już możliwości dokonywania dopłat do taryf i wtedy zacznie się problem, gdyż mieszkańcy będą musieli pokrywać całość opłat.

  W związku z tym ZGK i M musi maksymalnie ograniczyć koszty i tę stawkę skalkulować

na takim poziomie, żeby mieszkańcy byli w stanie zapłacić. Jeśli stawki zostaną wygórowane, wówczas mieszkańcy nie będą w stanie zapłacić, a tym samym ściągalność będzie jeszcze mniejsza. Podwyższenie stawki z 1,70 zł za 1 m3 na 2,00 zł nie jest duża – stwierdził Pan Wójt. Za rok ta kwota napewno będzie wynosić 3,00 zł.

W związku z powyższym Pan Wójt potwierdził, że sesja poświęcona gospodarce komunalnej jest konieczna. Należy się dobrze przygotować, by sprostać wymaganiom ustawowym.

Pan Wójt uważa, że system pobierania opłat na terenie Gminy Bircza powoduje, że nie są

tworzone dzikie wysypiska śmieci. Chodzi przede wszystkim o skalkulowanie kosztów utrzymania czystości na takim poziomie, który byłby do zakceptowania przez społeczeństwo.

Również rzeczową kalkulację należy wykonać, jeśli chodzi o opłaty pobierane od lokali użytkowych oraz jednostek samorządowych.

Według Radnego Pana Andrzeja Cebeńko należy przede wszystkim przede wszystkim usprawnić wywóz odpadów komunalnych.

Po dość długiej dyskusji Radni podjęli uchwałę Nr XXXVI/56/2005 w sprawie ustalenia opłat za odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bircza.

Następnie zostały przedstawione dwa projekty uchwał: w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bircza oraz w sprawie ustalenia dopłat dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w Birczy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bircza. Ustalone stawki pozostały na poziomie roku ubiegłego.

Wobec powyższego kolejno jednogłośnie zostały podjęte uchwały o numerach: XXXVI/56/2005 oraz XXXVI/57/2005.

Również jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXVI/58/2005 w sprawie ustanowienia służebności.

Projekt uchwały w powyższej sprawie został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Ładu i Porządku Publicznego.

Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXVI/59/2005 w sprawie nabycia przez Gminę Bircza nieruchomości położonej w miejscowości Huta Brzuska stanowiącej własność Józef Stadnik s. Jana i Katarzyny zam. Huta Brzuska.

Pan Wójt poinformował, że zakup w/w działki jest uzasadniony, gdyż działka ta będzie wykorzystana pod budowę parkingu koło Kościoła w w/w miejscowości.

W dalszej części obrad Pan Wójt odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia KARTY WSPÓŁPRACY Gminy Bircza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – informując jednocześnie, że koordynatorem

w przygotowaniu karty współpracy został wyznaczony Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kropieniewicz.

Pan Sekretarz poinformował, że w dniu 26 października 2005 roku odbyło się pierwsze spotkanie zorganizowane przez Pana Wójta, na które zostali zaproszeni Radni z terenu Gminy Bircza, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych stowarzyszeń działających na terenie Gminy Bircza, sołtysi i inne osoby.

Na spotkaniu tym zostały omówione zasady współpracy pomiędzy samorządem

a organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami.

Karta współpracy stanowiąca załącznik do przedstawionego projektu uchwały obejmuje ramowy program współpracy z podmiotami, o których mowa wyżej.

Każdego roku Pan Wójt do końca pierwszego kwartału będzie przedstawiał Radzie Gminy sprawozdanie przedstawiające informacje dotyczące realizacji w/w programu współpracy.

Następnie obecna na sesji Pani Halina Fedczak Prezes Stowarzyszenia “BIRKA”

przedstawiła Radzie zadania, które to stowarzyszenie realizuje.

Pan Wójt nawiązując do tematu poinformował, że niektóre zadania, które do tej pory realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, będą realizowane przez organizacje pozarządowe. Między innymi do zadań tych będzie należała dystrybucja artykułów żywnościowych.

Po krótkiej dyskusji Rada podjęła uchwałę Nr XXXVI/60/2005 w sprawie przyjęcia KARTY WSPÓŁPRACY Gminy Bircza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXVI/61/2005 w sprawie ustanowienia użytkowania na nieruchomościach mienia komunalnego Gminy Bircza - dotycząca sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stara Bircza wraz z przyłączami

do budynków mieszkalnych o długości 13.540 mb.

Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXVI/62/2005 w sprawie zmian

w budżecie gminy na 2005 rok – zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 96.746,65 zł.

Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXVI/63/2005 w sprawie zmian

w budżecie gminy na 2005 rok – kwota 45.690,00 zł oraz kwota 88.960,00 zł.

Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXVI/64/2005 w sprawie zmian

w budżecie gminy na 2005 rok – zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 7.322,00 zł.

Następnie Pan Wójt przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie zmian

w budżecie gminy na 2005 rok.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że projekt tej uchwały dotyczy wyłącznie środków uzyskanych

ze sprzedaży drewna pochodzącego z lasów mienia gminnego.

W tym temacie rozwinęła się dyskusja dotycząca uwag związanych

z pozyskaniem drewna.

Pan Wójt wyjaśnił, że zwykle bywa tak, że gdy gmina przygotowuje plan wycinki drewna, mieszkańcy poszczególnych miejscowości nie bardzo mają pomysł na to, czy jest potrzeba wycinki, czy nie. Dopiero w miesiącach: listopad, grudzień organizowane są zebrania,

na których podejmuje się uchwały o wycince drewna z przeznaczeniem na dane zadanie.

Najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby zebrania odbywały się na początku roku, mieszkańcy podjęliby uchwałę o wycince drewna z wyszczególnieniem przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży drewna pochodzącego z lasów mienia gminnego.

Radny Pan Andrzej Cebeńko miał pewne uwagi, jeśli chodzi o pozyskanie, zrywkę oraz sprzedaż drewna pochodzącego z lasów mienia gminnego.

Przede wszystkim Pan Cebeńko stwierdził, że należy się dokładnie zastanowić nad doborem wykonawców do pozyskania i zrywki.


Ad.7.

W tym punkcie porządku obrad Radny Pan Zbigniew Urban zwrócił się

z zapytaniem do Pana Wójta - czy zostały zakupione materiały do budowy garażu OSP Borownica.

Ponadto Pan Urban wnioskował o wystąpienie do PKS-u w Przemyślu w celu zdyscyplinowania kierowców dowożących dzieci do szkół (pewnego dnia zdarzyło się,

że dzieci nie zostały zabrane przez kierowcę PKS).

Pan Urban pytał także, czy lokal użytkowany przez Pana Franciszka Mliczek został opuszczony i co dalej, czy będzie ogłoszony przetarg na dzierżawę tego lokalu.

Radny Pan Artur Wandrowski - czy zostało wystosowane pismo w sprawie wyczyszczenia rowu na tzw. “długim polu” w miejscowości Stara Bircza.

Pan Wandrowski wnioskował, by wystąpić do Zarządu Dróg Krajowych

z pismem, by samochody odsnieżające drogi nie zasypywały chodników zgarniającym śniegiem.

 Przewodniczący Rady stwierdził, że drogi powiatowe są w okropnym stanie,

prawie wcale nie są odśnieżane.


Na powyższe pytania i uwagi Pan Wójt odpowiedział nastepująco:

 • na materiały budowlane do budowy garażu OSP w Borownicy zostało złożone zamówienie,

 • do PKS Przemyśl zostanie wystosowana interwencja,

 • na lokal użytkowy po P.Mliczek zostanie ogłoszony przetarg,

 • w sprawie odśnieżania dróg zostanie wystosowane pismo do Zarządu Dróg Krajowych.

Radny Pan Andrzej Cebeńko prosił, by zgłosić do Zakładu Energetycznego,

że od dłuższego czasu przy ulicy Granicznej i Słonecznej nie świeci się światło.

Pan Wójt wyjaśnił, że ten problem zostanie rozwiązany przez Zakład Energetyczny na początku roku.

Ad.8.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji, Przewodniczący Rady zamknął XXXVI sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

Protokołowała:

Teresa ŚlimakAutor:
Data: 2008-05-19 09:56:44
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:44

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl