Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
25-02-2020, Wtorek, 20:02


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokoły

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Nieobecny był Radny miejscowości Stara Bircza – Pan Wiesław Wojtowicz (usprawiedliwiony).

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Zasępca Wójta – Pan Andrzej Płocki, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kropieniewicz, Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Pan Marcin Grygier, Główna Księgowa ZGK i M – Pani Elżbieta Baryła, Pani Ludmiła Wasiewicz oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Lista uczestniczących w sesji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny.

 5. Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.

 6. Informacja Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
  w Birczy z działalności Zakładu za okres od 01.01.2007 do 30.11.2007 r.

 7. Podjęcie uchwał:

  - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Bircza;

  - w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Birczy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Bircza;

  - w sprawie ustalenia opłat za odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Bircza.

 8. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

 9. Zakończenie obrad.

Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

Ad.2.

Do proponowanego porządku obrad Pan Wójt wnioskował o wprowadzenie następujących projektów uchwał:

 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok;

 • w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Przemyskiego;

 • w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza;

 • zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.

Przewodniczący Rady Gminy wnioskował o wprowadzenie zmiany do pkt. 3, o przyjęcie protokołów z 2 ostatnich sesji Rady Gminy w Birczy.

Wobec powyższego porządek obrad po wprowadzeniu wniosku Wójta oraz wniosku Pana Przewodniczącego został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokoły z sesji Rady Gminy z dnia 10 listopada 2007 r. i z dnia 3 grudnia
2007 r. zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.

Ad.4.

Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny, przedstawiona przez Pana J. Żydownika stanowi załącznik do protokołu.

Ad.5.

W tym punkcie porządku obrad przewodniczący niżej wymienionych komisji

przedstawili informację z działalności komisji za okres międzysesyjny:

 • przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Pan Jan Lichota przedstawił opinię w sprawie projektów uchwał, podejmowanych na bieżącej sesji;

 • przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny - Pan Lucjan Mielnikiewicz przedstawił opinię na temat budżetu.

Ad 6.

W tym punkcie porządku obrad Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej – Pan Marcin Grygier przedstawił informację o działalności Zakładu za okres od 01.01.2007 r. do 30.11.2007r. Z zaprezentowanej wypowiedzi wynika, że pracownicy Zakładu wysłali upomnienia do inkasentów, ponieważ spółka była zadłużona, nastąpił wzrost podpisanych umów z 60% do 90%. Prezes wprowadził system motywowania pracowników – wzrost wynagrodzeń, lepsze warunki pracy. Doprowadzono oczyszczalnię do lepszego funkcjonowania, zakupiono pompę i inne urządzenia w celu dostosowania się do wymagań sanitarnych. Wprowadzono ponadto system segregacji odpadów komunalnych
i spłacono ponad 50 tyś. zobowiązań.

W przyszłości Zakład planuje zakupić nowy samochód “śmieciarkę” oraz koparko – wywrotkę, co pociągnie za sobą większe zatrudnienie.

Pod koniec swojej wypowiedzi Pan Prezes podziękował wszystkim za pomoc i złożył najlepsze życzenia bożonarodzeniowe.

Ad.7.

W tym punkcie porządku obrad podjęte zostały niżej wymienione uchwały:

- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVI/95/2007 w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Przemyskiego.

Przed podjęciem tej uchwały Pan Radny Wojciech Bobowski zadał pytanie, w jaki sposób Powiat wykorzysta przekazaną przez nas pomoc, na co Pan Sekretarz odpowiedział, że ta pomoc została już wykonana w postaci drogi asfaltowej w miejscowości Jasienica Sufczyńska.

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVI/96/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok,

 • większością głosów (“13” za i “1” wstrzymujący się) została podjęta uchwała

Nr XVI/97/2007 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.

Przed podjęciem tej uchwały Pan Sekretarz na prośbę Pana Radnego Artura Buczka wyjaśnił, że działka, o której mowa w projekcie uchwały, sąsiaduję z działką osoby, która chce ją nabyć.

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVI/98/2007 w sprawie zatwierdzenia taryf za

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Bircza.

Opinię do tej uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Pan Jan Lichota, który przedstawił także taryfy obowiązujące w roku 2007. Wzrost taryf wyjaśnia wzrostem kosztów energii elektrycznej, napraw pompowni, wzrostem kosztów

osobowych oraz wzrostem analiz, badań i kontroli wody.

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVI/99/2007 w sprawie ustalenia dopłat do taryf

dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Birczy na zbiorowe

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bircza

Opinię do tej uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Pan Jan Lichota, który porównał dopłaty z rokiem 2007 i stwierdził, że planowany wzrost jest stosunkowo niewielki.

- większością głosów (“9“za” i “5” głosów wstrzymujących się) została podjęta uchwała

Nr VII/100/2007 w sprawie ustalenia opłat za odbieranie odpadów komunalnych z terenu

Gminy Bircza.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego porównuje proponowane opłaty z rokiem 2007 i uzasadnia duży wzrost podwyższeniem opłat w punkcie przyjmowania odpadów, kosztami eksploatacyjnymi i wzrostem kosztów osobowych.

Pan Radny Wojciech Bobowski zwraca uwagę na błąd w pkt. 5 paragrafu 1 i proponuje zmienić słowo budynek na lokal, na co wyrażają zgodę Pan Sekretarz i Pan Zastępca Wójta.

Głos zabiera Pan Lucjan Mielnikiewicz, który uważa, że co do wcześniej podejmowanych uchwał proponowany wzrost stawek był stosunkowo niewielki i uzasadniony, tak w tym przypadku jest to wzrost zbyt duży, bo wynosi on aż 100%. Wg Pana Mielnikiewicza ta propozycja jest mało racjonalna i wywoła duże niezadowolenie wśród mieszkańców. Pan Lucjan prosi zebranych o dyskusję w tej sprawie.

W odpowiedzi Pan Prezes ZGKiM Marcin Grygier tłumaczy, że proponowane podwyżki nie będą szły na rozwój jego przedsiębiorstwa, są one jednakże konieczne i wynikają z podwyżki w punkcie przyjmowania odpadów. Ponadto Zakład jest zmuszony regularnie spłacać swe zobowiązania, bo w przeciwnym razie zostanie zablokowany dostęp do wysypiska.

Następnie Pan Sekretarz zadaje pytania Prezesowi ZGKiM w Birczy ile ton miesięcznie jest dostarczane na wysypisko, na co Prezes odpowiada, że 70 ton.

Do dyskusji włącza się Pan Wójt, który po rozmowach z Marszałkiem, dowiedział się, że na terenie Województwa Podkarpackiego ma pozostać tylko 3 wysypiska śmieci i to one
w przyszłości będą nam dyktować warunki. Wysypiska muszą spełniać odpowiednie wymogi
i dlatego rosną koszty odbierania odpadów komunalnych. Wójt zauważa także, że opłaty,
o których mowa nie były podwyższane przez 3 ostatnie lata.

W dalszej części spotkania swój pogląd wyraża Pan Przewodniczący Rady Gminy. Mówi, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powinien pomyśleć o zakupie jakiegoś dodatkowego sprzętu aby w przyszłości mógł wypracowywać dodatkowe dochody. Przewodniczący Rady Gminy twierdzi, że wzrost opłat o 100% może spowodować spadek ściągalności np. o 60% i prosi o dyskusję w tej kwestii.

Następnie przemawia Pan Radny Artur Buczek, który widzi zagrożenie w cienkiej granicy jaka istnieje pomiędzy decyzją każdego gospodarza czy płacić za odbiór śmieci czy nie płacić. Pan Buczek ma obawy, że proponowana podwyżka spowoduje wzrost dzikich wysypisk śmieci.

Pan Mielnikiewicz wtrąca następnie, że podwyżka powinna być ale w rozsądnych granicach.

Głos zabiera Pan Wójt, który obwieszcza zebranym, że jest przygotowywany projekt, iż gmina nie będzie w przyszłości dopłacać do wywozu śmieci i wkrótce może się okazać, że każdy mieszkaniec będzie płacił za wywóz odpadów komunalnych np. 5 zł. Wg Pana Wójta skoro kupujemy więcej pakowanych rzeczy to musimy też więcej wydać pieniędzy na utylizację.

Wójt tłumaczy, że zna sytuację finansową każdego mieszkańca i jeżeli wśród tych mieszkańców znajdzie się osoba, która nie może zapłacić za wywóz śmieci, to Wójt umorzy jej tą kwotę. Wójt apeluje o podjęcie uchwały w takiej formie jaka została zaprojektowana.

Następnie Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego apeluje aby nie uciekać od problemu i zdać sobie sprawę, że będzie coraz gorzej, z czym zgadza się Pan Marcin Grygier, który przedstawia rozeznanie opłat za pobieranie odpadów komunalnych

w sąsiadujących gminach i zauważa, że w Gminie Bircza te opłaty są najniższe.

W dalszej części rozmowy Pan Sekretarz przedstawia uchwałę o porządku i czystości
w gminie oraz tłumaczy, że istnieje umocowanie prawne do egzekwowania pieniędzy za niepodpisanie umowy z ZGKiM.

Pan Radny Artur Buczek zgłasza propozycję aby w tym momencie dokonać podwyżki opłat
o 50 – 60%, a po kilku miesiącach zrobić kolejną podwyżkę, na co absolutnie nie zgadza się Pan Wójt tłumacząc to dużymi kosztami administracyjnymi.

W dalszej części Przewodniczący Rady Gminy pyta Wójta w jaki sposób chce pomóc Spółce polepszyć jej sytuację materialną. Pan Wójt odpowiada, że razem z Panią Skarbnik i Radcą Prawnym przygotowuje projekt zakupu nowej śmieciarki, przygotowywany jest też projekt zlecenia Spółce utrzymywania zieleni, po to aby prace te nie wykonywały firmy spoza terenu Gminy Bircza.

Po wypowiedzi Wójta Pan Radny Wojciech Bobowski zauważa, że dyskusja poszła w złym kierunku i prosi aby zająć się opłatami odbierania odpadów komunalnych. Stwierdza, że jest to bardzo szeroki problem i proponuje odłożyć go na przyszłą sesję, na co Wójt odpowiada, że nad tym projektem pracowała Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, jest on znany, mamy dużo informacji z tego zakresu i prosi o podjęcie uchwały. Ostatnim mówcą z tego tematu był Pan Lucjan Mielnikiewicz, który stwierdził, że powstała dyskusja bardzo mu pomogła w zrozumieniu tematu.j.

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XVI/101/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie

utworzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.

Przed przystąpieniem do głosowania Pan Sekretarz przedstawił ogólną sytuację tworzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl i wyjaśnił dlaczego należy zmienić wcześniejszą uchwałę.

Ad. 8.

W tym punkcie porządku obrad Wójt Gminy Bircza zwrócił się z prośbą do zebranych o akceptację terminu kolejnej sesji, która miałaby się odbyć dnia 28 grudnia 2007 r.

Obecni wyrazili swoją aprobatę.

Ad.9.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął

XVI sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział oraz składając obecnym najlepsze życzenia świąteczne.

Protokołowała:

Anna Podgórska


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:45
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:45

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl