Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
16-07-2020, Czwartek, 06:31


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokoły

Sesja trwała od godz.1000 do godz.1430.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 15. Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Jerzy Góralewicz, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy -  Pan Tomasz Kropieniewicz, Pani Czesława Wiśniowska – Radna Powiatu, Dyrektorzy szkół, pracownicy Urzędu Gminy oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

4.    Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 oraz uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok.

6.    Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2006 wraz z autopoprawką.

7.    Odczytanie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

8.    Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

9.    Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.

10.              Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

11.              Podjęcie pozostałych uchwał:

- w sprawie regulaminu określającego na rok 2006  - wysokości stawek i szczegółowych

  warunków przyznawania i wypłacania dodatków  za wysługę lat, motywacyjnego,    

  funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych

  warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny

  zastępstw oraz wysokości warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych

  w szkołach, dla których, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bircza,

- w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz przyjęcia propozycji

  Dyrektora Zespołu Szkół w Birczy i Dyrektora Gimnazjum w Birczy dotyczącej wartości

  jednego punktu w złotych w celu opracowania tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia

  zasadniczego dla  pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w Zespole

  Szkół w Birczy i w Gimnazjum w Birczy prowadzonych przez Gminę Bircza,

- w sprawie zbycia niektórych nieruchomości  stanowiących własność Gminy Bircza,

- w sprawie zamiany działek będących własnością Gminy Bircza na inne działki,

- w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadań ponadgminnych,

- w sprawie określenia zasad postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Bircza

  na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych

  do rejestru, nie stanowiących własności  gminy,

- w sprawie uchwalenia “Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

  na obszarze Gminy Bircza”.

12.              Wnioski i zapytania Radnych.

13.              Zakończenie obrad.


Ad.1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Andrzej Pankiewicz, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

            Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

 

Ad.2.

            Porządek obrad został przyjęty przez Radę bez uwag.

 

Ad.3.

            Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.4.

            W tym punkcie porządku obrad Wójt Gminy – Pan Jerzy Góralewicz przedstawił informację ze swej działalności za ostatni okres międzysesyjny. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad.5.

            W tym punkcie porządku obrad jednogłośnie została podjęta uchwała

Nr XXXVIII/2/2006  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 oraz uchwała Nr XXXVIII/3/2006 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2005 rok.

W/w uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad.6.

            Projekt uchwały budżetowej na rok 2006 wraz z autopoprawką został przedstawiony przez Panią B.Sowę -Wiśniowską – Skarbnika Gminy – jak załącznik

do protokołu.

 

Ad.7.

            Opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Birczy odczytał Przewodniczący Komisji – Pan Zbigniew Urban.

W/w opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad.8.

            Uchwałę Nr 11/3/2006 z dnia 3 lutego 2006 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Bircza na 2006 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami odczytał Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kropieniewicz.

W/w uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.9.

            W tym punkcie porz. obrad  przedyskutowano naniesione poprawki do projektu budżetu według wskazówek RIO oraz zmieniono w dochodach wysokość subwencji i dotacji na 2006 rok, a także zwiększono po stronie wydatków kwoty przeznaczone na remonty dróg.

Naniesione poprawki zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.

            Również w tym punkcie porządku obrad  Przewodniczący Komisji Budżetu

i Rozwoju Gospodarczego wnioskował o zwiększenie diety dla sołtysów za udział w sesji

z kwoty 60,00 zł do kwoty 100,00 zł.

W/w wniosek poparł Radny Pan Władysław Świerczek, prosząc Radę o przyjęcie wniosku

i zobowiązanie Sekretarza o przygotowanie projektu uchwały w tej sprawie na następną sesję.

 

Ad.10.

            Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2006 rok po naniesieniu poprawek został przez Radę zaakceptowany.

            Wobec powyższego Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/4/2006

w sprawie budżetu Gminy Bircza na 2006 rok – jak załącznik do protokołu.

            Po uchwaleniu budżetu Przewodniczący Rady podziękował Radnym za podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2006 rok,  życząc jednocześnie Wójtowi pomyślnej realizacji zadań wynikających z uchwały budżetowej.

 

Ad.11.

            W tym punkcie porządku obrad Rada podjęła niżej wymienione uchwały:

 

    jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXVIII/5/2006 w sprawie regulaminu określającegona rok 2006 – wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Bircza,

    jednogłosnie została podjęta uchwała Nr XXXVIII/6/2006 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz przyjęcia propozycji Dyrektora Zespołu Szkół w Birczy

i Dyrektora Gimnazjum w Birczy dotyczącej wartości jednego punktu w złotych w celu opracowania tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w Zespole Szkół w Birczy i w Gimnazjum

w Birczy prowadzonych przez Gminę Bircza.

Wyjaśnienia do w/w uchwał udzielił Pan Sekretarz.

    Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXVIII/7/2006 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, dot. działki Nr 221 o pow. 0,25 ha

położonej w miejscowości Rudawka,

    jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXVIII/8/2006 w sprawie zamiany działek

będących własnością Gminy Bircza na inne działki,

    jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXVIII/9/2006 w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadań ponadgminnych.

    Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie określenia zasad postępowania

o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Bircza na prace konserwatorskie, restauratorskie

i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności gminy.

Pan Sekretarz wyjaśnił, że dwie parafie: Bircza i Brzeżawa zwróciły się z prośbą

o dofinansowanie prac remontowych przy Kościołach i aby te środki wykazać w budżecie

i przyjąć do realizacji musi być podjęta stosowna uchwała Rady Gminy.

Pan Sekretarz poinformował również, że zarówno parafia w Birczy jak i w Brzeżawie otrzymały pozytwną decyzję konserwatora zabytków.

Wobec powyższego jednogłośnie została podjęta  uchwała Nr XXXVIII/10/2006

w sprawie okreslenia zasad postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Bircza

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych

do rejestru, nie stanowiących własności gminy.

    Kolejno Pan Sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia “Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Bircza”, wyjaśniając jednocześnie, że jest to regulamin dostosowany do znowelizowanej ustawy z dnia

22 kwietnia 2006 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U. Nr 85, poz.729/.

 

            Wobec powyższego Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/11/2006

w sprawie uchwalenia “Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze

Gminy Bircza” - jak załącznik do protokołu.

 

Ad.12.

            W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Czesławie Wiśniowskiej – Radnej Powiatu, która w skrócie przedstawiła plan zadań

do wykonania przez Powiat w roku 2006.

Pani Wiśniowska poinformowała, że w ubiegłym roku Powiat przyjął taką zasadę, że środki przyznawane są na remont dróg według ilości kilometrów.

W związku z tym, że Gmina Bircza ma najwięcej kilometrów dróg powiatowych, otrzyma proporcjonalnie środki do tych kilometrów. Dzięki tym środkom zostaną wykonane cząstkowe remonty dróg na terenie gminy.

W ubiegłym roku wykonano remonty mostów w miejscowości Leszczawka i Wola Korzeniecka.

Pani Wiśniowska poinformowała również, że w swoim budżecie na rok 2006 Powiat zabezpieczył środki na przebudowę drogi Lipa – Brzeżawa i na to zadanie jest zaplanowana kwota 100,00 zł - prosząc by Gmina także włączyła się do realizacji tego zadania poprzez udzielenie wsparcia finansowego, co znacznie przyśpieszyłoby realizację tego zadania.

Pani wiśniowska dodała, że gdy warunki atmosferyczne pzwolą, zostanie dokonany przegląd dróg powiatowych na terenie gminy, napewno przy udziale przedstawiciela Urzędu Gminy Bircza i wówczas okaże się jakie jeszcze prace będą do wykonania na drogach powiatowych.

W przypadku, gdyby Gmina udzieliła wsparcia finansowego w realizacji niektórych zadań, wówczas przyczyniłoby się to do szybszej realizacji tych zadań.

            Pani Wiśniowska w swoim wystąpieniu poinformowała także o planowanych zadaniach przez Powiat w latach następnych i tak między innymi w roku 2007 planowana

jest przebudowa drogi  Leszczawa Dolna – Leszczawa Górna oraz droga Łodzinka – Fredropol. Pozostałe drogi powiatowe będą remontowane – przebudowywane w latach następnych.

            Radny Pan Andrzej Cebeńko stwierdził jednoznacznie, że gdyby było większe zainteresowanie ze strony Radnych Powiatu Gminą Bircza, gdyby Panie, które są Radnymi Powiatu uczestniczyły w sesjach Rady Gminy w Birczy, wówczas napewno realizacja zadań przebiegałaby inaczej, a Radni Rady Gminy byliby informowani na bieżąco o realizacji zadań przez Powiat na terenie Gminy Bircza.

 

            Pan Przewodniczący odnosząc się do wypowiedzi Pani Czesławy Wiśniowskiej stwierdził, że społeczeństwo jest niezadowolone z prac remontowych realizowanych przez Powiat, dlatego należałoby w jakiś sposób wpłynąć na poprawę jakości wykonywanych prac.

            Następnie Radni i sołtysi zgłaszali wnioski do Pani Radnej Powiatu, która zapewniła, że wszystkie wnioski zostaną przekazane do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu.

            Pan Przewodniczący podziękował Pani Cz. Wiśniowskiej za udział w sesji.

 

            W dalszej części obrad Pan Wójt nawiązał do sprawy  przystąpienia Gminy Bircza do Mikroregionu, informując, że na lata 2007 – 2013 na 5 województw ściany wschodniej Unia przeznacza kwote 2 mld euro. Te środki będą możliwe do wykorzystania poprzez Mikroregiony, które będą obejmowały gminy przygraniczne. Te 2 mld euro będą przeznaczone na granicę po stronie Polski, natomiast na granicę po stronie ukraińskiej będą inne środki.

  

Pan Wójt dodał, że w związku z tym, iż Gmina Bircza jako jedna z pierwszych gmin przystąpiła do Mikroregionu napewno przyczyni się do tego, że na nasz teren spłyna bardzo duże środki. Z tych środków sfinansować będzie można rozbudowę infrastruktury drogowej, infrastruktury turystycznej, małe i średnie przedsiębiorstwa, rozbudowę tych przedsiebiorstw, infrastrukturę związaną z wodociagami, z kanalizacją oraz różne inne zadania, które

są do  wykonania na naszym terenie, a ze względu na brak środków niestety nie można

ich zrealizować.

Tutaj również Fundacja UPS sponsorująca inwestycje w Lipie, wyraziła chęć włączenia się,

by z tych środków mogła skorzystać również cała gmina, zarówno Bircza jak i Fredropol.

Większość tych srodków, które będą dostępne na w/w działania, będzie wymagała dofinansowania w granicach 15%, czyli gmina musiałaby zabezpieczyć w budżecie.

Fundacja UPS obiecała – dodal Pan Wójt, że pewne działania (nie wszystkie) dofinansuje

w połowie naszego udziału, co również będzie  dużym wsparciem dla gminy.

W tym przypadku gmina musiałaby zabezpieczyć w budżecie tylko 7,5 %.

W przyszłym roku pierwsze wnioski napewno będą mogły być rozstrzygnięte.

W tym roku natomiast należy doprowadzić do tego, żeby Mikroregion zaczął funkcjonować

w strukturach Euroregionu.

            W dalszej części swojego wystąpienia Pan Wójt  poinformował, że przed  sesją odbył spotkanie z inwestorami ze Szwajcarii, którzy zakomunikowali, że na terenie Gminy Bircza istnieje mozliwość utworzenia 3, a może nawet 4 zakładów pracy. Wartość tej inwestycji szacuje się w granicach 200 mln złotych. Powstanie tych inwestycji wiąże się równiez z Mikroregionem. Utworzenie tych 4 zakładów pracy dałoby zatrudnienie 40-50  miejsc pracy.

W pierwszej kolejności powstałyby 3 zakłady, ktore mają produkować opał poprzez zgazowanie drewna. Z kolei ten opał stanowiłby paliwo dla elektrowni, którą inwestorzy chcą wybudować na tym terenie. Ponadto jest możliwość, że te 3 zakłady byłyby  rozmieszczone

na terenie gminy w trzech różnych miejscach.

Jeśli Rada  wyrazi zgodę na powstanie  w/w inwestycji, wówczas zorganizuje się spotkanie poświęcone tylko temu tematowi, by można było podjąć stosowną decyzję.

 

            Następnie Pan Wójt poinformował, że Gmina Bircza otrzymała promesę

na likwidację skutków powodzi. Drogi, które były  zniszczone w wyniku powodzi i zgłoszone do remontu, zostaną wyremontowane z tych środków, oczywiście przy dofinansowaniu

z budżetu gminy.

 

            Pan Wójt poinformował również, że Sanepid wydał decyzję o wykonaniu

do końca roku kalendarzowego pewnych prac remontowych przy budnku Szkoły Podstawowej w Sufczynie.

Remont ten musi być rozpoczęty od dachu. Zostały już wstępnie przeprowadzone rozmowy

z projektantami, którzy przygotowali kosztorysy na naprawę dachu i obróbki blacharskiej.

Są proponowane dwie wersje:

    pierwsza wersja – wymiana pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną i wymianę obróbek blacharskich – wartość kosztorysowa tego zadania wynosi 35.200 zł,

    druga wersja – wykonanie więźby dachowej wraz z pokryciem, czyli wykonanie dachu dwuspadowego – wartość kosztorysowa 100.900 zł.

            Z tych dwóch wersji musimy wybrać taką, która będzie możliwa

do zrealizowania, tak żeby w okresie letnim przynajmniej problem z dachem załatwić.

            Pan Wójt poinformował, że w tej sprawie zostanie wystosowane pismo

do Marszałka Województwa Podkarpackiego z prośbą o dofinansowanie w/w remontu.

  

Łatwiejsza będzie wersja, która nie będzie wymagała pozwolenia na budowę.

Napewno przy poparciu Radnego Wojewódzkiego Pan Lewickiego uda się napewno uzyskać pewne środki.

Natomiast, jeżeli zostanie wybrana  wersja, która będzie wymagała pozwolenia na budowę,

to będzie to trwało znacznie dłużej i nie będzie zrealizowane w tym roku.

 

            Po wypowiedzi Pana Wójta, Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Czesławie Wisniowskiej, która pytała o następujące sprawy:

    jak przedstawia się sprawa budowy uzdrowiska w Birczy, gdyż w budżecie nie ma środków na ten cel.

    na jakim etapie jest sprawa remontu drogi: Leszczawka-Roszuszka oraz Leszczawka – Górny Koniec.

 

            Radny Pan Zbigniew Urban:

    jak wygląda sprawa zamiany działki, która miała być przeznaczona na zbiornik p.poż

dla OSP Borownica,

    jak wygląda sprawa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żohatyn,

    w dalszym ciagu brak jest koszy na śmieci na cmentarzu  w Borownicy i Jaworniku.

            Pan Stefan Czycz – sołtys wsi Kotów wnioskował, żeby rozważyć możliwość wykonania remontu cerkwi w Kotowie.

 

            Pan Stanisław Skrętkowski – sołtys wsi  Leszczawka – prosił o uzupełnienie

dwóch żarówek oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu w tej miejscowości.

 

            Pan Antoni Sokołowski oraz Pan Lis Józef – ponownie zwrócili się z prośbą

o podjęcie działań w sprawie zahamowania handlu obwoźnego na terenie Gminy Bircza.

 

            Na powyższe pytania i uwagi odpowiedział Pan Wójt następująco:

 

    jeśli chodzi o sprawę uzdrowiska – w chwili obecnej gmina stara się o status uzdrowiska klimatycznego. Jednak obowiązująca ustawa nie pozwala na utworzenie takiego uzdrowiska.

Jest natomiast możliwość utworzenia stacji klimatycznej.

Działania w sprawie utworzenia uzdrowiska będzie można podjąć po uchwaleniu stosownej ustawy.

    Remont dróg w Leszczawce będzie w  roku bieżącym wykonany, gdyż na ten cel są zabezpieczone środki w budżecie gminy,

    oświetlenie uliczne w Żohatynie – została podpisana stosowna  umowa z Zakładem Energetycznym na wykonanie tego zadania. Warunki techniczne nie pozwoliły

na wykonanie tego zadania w terminie wcześniejszym,

    sprawa ustawienia koszy na śmieci należy do Zakładu Gospodarki Komunalnej,

    sprawa remontu cerkwi w Kotowie – wcześniej była propozycja, żeby mieszkańcy zorganizowali się, Nadleśnictwo przeznaczyłoby drewno, żeby tę cerkiew odremontować, Gmina też by się dołączyła i można byłoby odremontować ten obiekt,

    Sprawa uzupełnienia żarówek w oświetleniu ulicznym w Leszczawce – zostanie zgłoszona do Zakładu Energetycznego,

    jeśli chodzi o handel obwoźny na terenie gminy – w tej sprawie były prowadzone rozmowy

rozmowy z Komendantem Posterunku Policji w Birczy i niestety ze względu na to, że jest zbyt mała obsada, Policjanci nie są w stanie wszędzie dopilnować porządku.

            Pan Wójt wyjaśnił, że Gmina nie ma możliwości prawnych do kontrolowania podmiotów handlujących.

Do tego celu powołana jest Inspekcja Handlowa, która może sprawdzać pod kątem legalności handlowania oraz Inspekcja Sanitarna pod kątem zabezpieczenia odpowiednich warunków sanitarnych.

Gmina niestety nie ma żadnych innych możliwości do kontrolowania podmiotów handlujących, w tym handlu obwoźnego. Mimo prowadzonych rozmów z Komendantem Policji w Birczy, zostanie również wystosowane odpowiednie pismo.

    odnośnie zamiany działki w Borownicy na zbiornik p.poż. - wyjaśnienia udzielił Pan Kazimierz Duda informując, że sprawa jest w trakcie załatwiana, lecz pewnych procedur

nie da się przyśpieszyć.

 

            Odnosząc się do sprawy handlu obwoźnego na terenie Gminy – Radny Pan Andrzej Cebeńko wnioskował, żeby tę sprawę załatwić w miarę skutecznie.

Należy wystosować pismo do Policji i do osób, które zgłaszały ten problem. Po prostu należy tym ludziom w jakiś sposób pomóc.

            Pan Przewodniczący również poparł Pana A.Cebeńko, że tym ludziom należy jakoś pomóc, należy też wystosować pismo do Policji, z powiadomieniem osób zainteresowanych.

 

            Odnośnie ustawienia koszy na cmentarzu  w Borownicy i Jaworniku, Pan Plis poinformował, że kosze są niszczone i dlatego ich brakuje. W tej sytuacji wypada zakupić nowe kosze, ale to nie rozwiąże problemu.

 

            Pan Sekretarz  przypomniał Radnym o złożeniu oświadczeń majątkowych

w terminie do dnia 30 kwietnia br. oraz starannego i dokładnego wypełnienia oświadczenia.

 

            Pod koniec obrad w sesji uczestniczył przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa – Pan Władysław Malinowski, który zachęcał Radnych i sołtysów do występowania o wszelkiego rodzaju różnych form pomocowych do pobierania pieniędzy unijnych.

Podstawowe środki, to dopłaty obszarowe. Ponadto jednak można występować o tzw. płatności dodatkowe związane z działalnością rolno-środowiskową.

Kolejna sprawa,  to zalesienia.

Na lata 2007 – 2013 jest zatwierdzony budżet unijny, w którym środki są zarezerwowane.

Pan Malinowski poinformował również o tym, jakie warunki należy spełnić, ubiegając się

o dopłatę.

 

Ad.13.

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad – Przewodniczący Rady  zamknął

XXXVIII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 

 Protokołowała:

            Teresa Ślimak


 

 


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:47
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:47

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl