Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
9-08-2020, Niedziela, 07:12


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokoły

Sesja trwała od godz.1000  do  godz.1230.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecni byli Radni: Pan Adam Pacławski oraz Pan Andrzej Pacławski.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza - Pan Jerzy Góralewicz, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kropieniewicz, Radna Powiatu – Pani Krystyna Mac, sołtysi z terenu Gminy Bircza oraz niektórzy pracownicy Urzędu Gminy.

Uczestniczących w sesji  obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przyjęcie porzadku obrad.

3.    Przyjecie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Informacja o działalności Wójta Gminy Bircza za okres międzysesyjny.

5.    Odczytanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bircza za 2005 rok.

6.    Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta Gminy Bircza

z wykonania budżetu za 2005 rok.

7.    Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Bircza za 2005 rok.

8.    Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bircza.

9.    Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wniosku Komisji Rewizyjnej.

10.              Dyskusja.

11.              Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Bircza.

12.              Podjęcie pozostałych uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok,

- w sprawie ustalenia diet Przewodniczącym Organów Wykonawczych (sołtysom) oraz

  zwrotu kosztów podróży,

- w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska z siedzibą

  w Rzeszowie.

13.              Wnioski i zapytania Radnych.

14.              Zakończenie obrad.

 

Ad.1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Andrzej Pankiewicz, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

            Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

 

Ad.2.

            Porządek obrad został przyjęty przez Radę bez uwag.

 

Ad.3.

            Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.

 

 Ad.4.

            W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za ostatni okres międzysesyjny – jak załącznik do protokołu.

 

Ad.5.

            Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bircza za 2005 rok   zostało przedstawione przez Wójta – Pana Jerzego Góralewicza.

Niniejsze sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.6.

 

            Uchwałę Nr 11/41/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Bircza z wykonania budżetu za 2005 rok  odczytała Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska

    Skarbnik Gminy. W/w uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.7.

            Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Birczy z dnia 05 kwietnia 2006 roku w sprawie wykonania budżetu Gminy Bircza za 2005 rok odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Andrzej Cebeńko. Opinia stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.8.

            W tym punkcie porządku obrad Pan Andrzej Cebeńko złożył do Rady Gminy wniosek  o udzielenie absolutorium  Wójtowi Gminy Bircza  za 2005 rok, stanowiący załącznik do protokołu.

 

Ad.9.

            Uchwałę Nr 11/26/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Birczy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bircza

za 2005 rok odczytał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Andrzej Pankiewicz.

W/w uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.10.

            W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Birczy – Pan Andrzej Cebeńko poinformował, że podczas analizy sprawozdania

z wykonania budżetu gminy za 2005 rok, Komisja  brała pod uwagę szereg rzeczy, nie tylko budżet. Dyskusja była burzliwa i rzeczowa.

Po przeprowadzonej dyskusji Komisja postanowiła pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu gminy za 2005 rok i wystąpić do Rady Gminy z wnioskiem  o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

            W związku z tym, że nikt z Radnych nie zabierał głosu, Pan Przewodniczący

powiedział, że oznacza to,  że wszystko jest jasne, że środki były wydatkowane zgodnie

z założeniami ustalonymi w planie  budżetu na 2005 rok.

            Pan Przewodniczący pogratulował Wójtowi, dziękując jednocześnie

za całokształt prac w roku 2005 oraz życzył, by rok bieżący był jeszcze bardziej owocny, jeśli chodzi o realizację zadań, mimo trudności, które często występują, a jest ich coraz więcej.

             

 

Ad.11.

            W tym punkcie porządku obrad, Rada po zapoznaniu się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Bircza

z wykonania budżetu gminy za 2005 rok, z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2005 rok oraz z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bircza za 2005 rok – Rada pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy

za 2005 rok i jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za w/w okres.

            Następnie jednogłośnie została podjęta przez Radę uchwała

Nr  XXXIX/12/2006 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bircza, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

            Po podjęciu w/w uchwały Pan Wójt podziękował Radzie za  wysoką ocenę jego pracy w roku 2005, za zaufanie oraz udzielone mu absolutorium.

Stwierdził, że podczas realizacji zadań było różnie – raz wywiązywał sie lepiej, a raz gorzej.

Zawsze jednak starał się, żeby jak najwięcej  zadań wykonać, żeby w każdej miejscowości

było coś zrobione. Niestety tych środków nie było aż tyle, żeby wszystkich zadowolić.

Pan Wójt zadeklarował, że w dalszym ciągu będzie się starał zdobywać jak największe środki

z różnych źródeł, przeznaczając je na rozwój Gminy Bircza.

            Kończąc -  Pan Wójt jeszcze raz podziękował Radzie za udzielenie absolutorium

i zadeklarował jeszcze bardziej wytężoną pracę na rzecz rozwoju Gminy.

 

Ad.12.

 

            W tym punkcie porządku obrad Rada przystąpiła do podejmowania uchwał – jak niżej:

 

    jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXIX/13/2006  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok – dot. kwoty 78.500,00  zł,

    jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXIX/14/2006  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok – dot. kwoty 2.000,00 zł,

Wyjaśnienia do w/w uchwał udzieliła Pani Skarbnik.

    Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXIX/15/2006 w sprawie ustalenia diet Przewodniczącym Organów Wykonawczych (sołtysom) oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,

    Również jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXIX/16/2006 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska z siedzibą w Rzeszowie.

Wszystkie w/w uchwały stanowią załącznik do protokołu.

 

Ad.13.

            W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący odczytał pismo Nadleśnictwa Dynów, w którym Pan Nadleśniczy zwraca się z apelem o rozpropagowanie wśród radnych, sołtysów oraz pozostałych mieszkańców poszczególnych wsi Gminy Bircza tematów związanych ze szkodliwością wiosennego wypalania pozostałości roślinnych

na łąkach i nieużytkach.

Ponadto Pan Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie granic nieużytków rolnych sąsiadujących z lasami poprzez wyoranie lub wykoszenie pasów przeciwpożarowych.

W/w pismo stanowi załącznik do protokołu.

 

             W dalszej części  Radni zgłaszali wnioski, uwagi i zapytania – jak niżej:

 

    Radny Pan Artur Wandrowski – czy zostało wystosowane pismo do Policji w Birczy

w sprawie handlu obwoźnego na terenie gminy,

    czy został ogłoszony przetarg na wykonanie dalszej części chodnika  Stara Bircza – Korzeniec oraz kiedy zostaną usunięte usterki na odcinku wykonanego chodnika.

 

    Radny Pan Andrzej Cebeńko  -  interweniował w sprawie przeprowadzenia prac porządkowych, głównie w miejscowości Bircza.

 

    Radny Pan Władysław Świerczek – na początku kadencji wnioskował, by Radni i sołtysi otrzymali wykaz mienia znajdującego się na terenie danej miejscowości i niestety do tej pory takiej informacji nikt nie otrzymał.

 

    Radny Pan Andrzej Kozioł – czy zostały zawarte jakieś ustalenia z Nadleśnictwem Bircza

w sprawie drogi w Kuźminie.

    Ponadto Pan Kozioł zgłosił, że drogi gminne są niszczone przez samochody transportujące drewno, mimo ustawionych znaków ograniczających tonaż.

 

    Radny Pan Jan Górni – czy istnieje możliwość założenia bankomatu w Birczy oraz

na jakim etapie jest  sprawa pozwolenia na  modernizację przekaźnika w Birczy.

 

    Pan Stanisław Skrętkowski sołtys wsi Leszczawka – prosił ponownie o uzupełnienie dwóch żarówek  w oświetleniu ulicznym w tej miejscowości oraz zapytał, kiedy będzie przeprowadzony remont drogi Leszczawka – Górny Koniec zniszczonej podczas ulewnych deszczów.

 

    Pan Stefan Czycz sołtys wsi Kotów – pytał, kiedy będą prowadzone kontrole dróg powiatowych na terenie gminy, o których była mowa wcześniej.

 

            Na powyższe pytania i uwagi zostały udzielone odpowiedzi jak niżej:

 

    do Pana Wandrowskiego – pismo do Policji w sprawie handlu obwoźnego zostało wystosowane – poinformował Pan Wójt.

    Odnośnie budowy dalszego odcinka chodnika  Stara Bircza – Korzeniec – Pan Moździerz poinformował, że odbyło się spotkanie z wykonawcą chodnika, który zlikwiduje powstałe usterki, gdyż chodnik nie jest jeszcze odebrany, natomiast na budowę dalszej części chodnika zostanie ogłoszony przetarg w najbliższym czasie.

    Odnośnie prac porządkowych w Birczy – Pan Wójt poinformował, że na tyle na ile warunki atmosferyczne pozwoliły, prace porządkowe zostały już wykonane. Pozostałe

prace porządkowe będą wykonywane na bieżąco.

    Jeśli chodzi o wykaz mienia znajdującego się na terenie danej miejscowości – Pan Duda poinformował, że w chwili obecnej zrobione są dwie miejscowości: Bircza i Stara Bircza.

Pozostałe miejscowości zostaną zrobione do końca kwietnia bieżącego roku. Ponadto Pan Duda poinformował, że jeśli ktoś z Radnych, sołtysów, bądź innych mieszkańców chciałby zasięgnąć informacji na temat gruntów znajdujących się w jakiejkolwiek miejscowości, zawsze taka informacja jest udzielana.

    Sprawa zniszczonych dróg po okresie zimowym – niestety drogi są głównie niszczone przez samochody transportujące drewno, mimo znaków ograniczających tonaż.

W tej sprawie Gmina nie ma żadnych możliwości prawnych, żeby kontrolować

te samochody.

 

    Jeśli zaś chodzi o ustalenia z Nadleśnictwem w sprawie drogi w Kuźminie – Pan Duda odpowiedział, że są pewne procedury, których nie można przyśpieszyć.

    Pan Wójt poinformował, jakie warunki muszą być spełnione, by można było założyć bankomat w miejscowości Bircza. Przede wszystkim należy znaleźć odpowiednie pomieszczenie na umieszczenie skarbca. W tej sprawie będą prowadzone dalsze rozmowy.

    Odnośnie uzyskania pozwolenia na modernizaję przekaźnika  w Birczy – Pani Urszula Kopczak poinformowała, że prowadzone jest postępowanie, strony biorą czynny udział

w tym postępowaniu. Natomiast decyzja w powyższej sprawie zostanie wydana zgodnie

z KPA i ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

    W sprawie uzupełnienia żarówek w oświetleniu ulicznym w Leszczawce zostanie powiadomiony Zakład Energetyczny, który wykona to zadanie w najbliższych dniach.

Jeśli zaś chodzi o remont drogi Leszczawka-Górny Koniec – do tej pory nie było możliwości wyremontowania tej drogi, część dróg została zaplanowana do remontu w roku bieżącym.

    Na pytanie sołtysa wsi Kotów odnośnie kontroli stanu dróg powiatowych – Radna Powiatu – Pani Krystyna Mac odpowiedziała, że taka komisja już jeździ po poszczególnych gminach. Po zakończeniu kontroli  zostanie ustalony harmonogram remontu dróg powiatowych. Pani Mac zapewniła, że przekaże Zarządowi Dróg Powiatowych wnioski zgłoszone na sesji dot. złego stanu dróg powiatowych na terenie Gminy Bircza.

 

            Sołtys wsi Leszczawka – Pan Stanisław Skrętkowski pytał, dlaczego  została wstrzymana sprzedaż działki -  parking na górze kuźmińskiej.

            Na to pytanie Pan Wójt odpowiedział, że nikt nie złożył propozycji zagospodarowania tej działki, która  odpowiadałaby warunkom stawianym przez Gminę.

Poza tym jest projekt budowy wiatraków na tej działce, z czego byłyby konkretne profity płynące na rzecz Gminy.

 

            Pod koniec obrad  sołtys wsi Malawa – Pan Bronisław Kwaśnicki przypomniał Radnym i Sołtysom temat dotyczący dopłat obszarowych.

 

 

Ad.14.

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął

XXXIX sesję Rady Gminy w Birczy kadencji 2002 – 2006, dziękując wszystkim za udział.

 

Protokołowała:

            Teresa Ślimak


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:47
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:47

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl