Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
25-02-2020, Wtorek, 19:19


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokoły

Sesja trwała od godz.1000 do godz.1300.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 15.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Jerzy Góralewicz, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kropieniewicz,  Dyrektorzy szkół z terenu gminy, Dyrektor  PZU S.A. w Przemyślu Pan Andrzej Ciosmak, Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w Birczy – Pan Lech Kotkowski oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

4.    Informacja o działalności Wójta Gminy Bircza za okres międzysesyjny.

5.    Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.

6.    Informacja Dyrektora Państwowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Przemyślu

o produktach Zakładu.

7.    Przedstawienie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki  Komunalnej

i Mieszkaniowej spółka z o.o. w Birczy za 2005 rok i ocena działalności Zakładu.

8.    Podjęcie uchwał:

- w sprawie przyjęcia “Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bircza na lata

  2005-2015” oraz Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Bircza na lata

  2005-2015,

- zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/44/2005 Rady Gminy w Birczy z dnia 09 grudnia 2005

  roku  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie

 Gminy Bircza na 2006 rok,

- w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok,

- w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kuźminie.

9.    Wnioski i zapytania Radnych.

10.              Zakończenie obrad.

 

Ad.1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Andrzej Pankiewicz, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

            Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

 

Ad.2.

            Do proponowanego porządku obrad na wniosek Radnej Pani Elżbiety Chrobak oraz wniosek Wójta został jednogłośnie wprowadzony projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Leszczawie Dolnej.

            Po wprowadzeniu w/w zmiany porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

 Ad.3.

 

            Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.4.

 

            Informacja o działalności  Wójta Gminy za okres międzysesyjny przedstawiona przez Wójta – Pana Jerzego Góralewicza stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.5.

            W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Andrzej Cebeńko odczytał protokół z posiedzenia komisji z dnia 14 lipca 2006 roku

dot. przeprowadzenia częściowej kontroli finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Birczy.

W/w protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad.6.

            W tym punkcie porządku obrad Dyrektor PZU S.A. w Przemyślu – Pan Andrzej Ciosmak przedstawił warunki współpracy na polu PZU – Gmina oraz przedstawił składniki ubezpieczeń zarówno roślin jak i zwierząt wg znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniu roślin i zwierząt.

Kończąc swoje wystąpienie, Dyrektor PZU zachęcał Radnych i sołtysów  do współpracy  oraz podziękował za możliwość uczestnictwa w sesji Rady Gminy.

 

 

Ad.7.

            W tym punkcie porządku obrad  Pan Lech Kotkowski – Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Birczy przedstawił sprawozdanie z działalności w/w zakładu za 2005 rok.

Niniejsze sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ponadto Pan Prezes w skrócie omówił opracowany przez niego Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Bircza.

            Następnie głos zabrał Radny Pan Andrzej  Cebeńko, twierdząc jednoznacznie,

że spółka musi szukać takich  rozwiązań, które pozwolą wypracowanie jak największego zysku.

Pan Cebeńko podkreślił, że w porównaniu do lat ubiegłych znacznie poprawiła się ściągalność za śmieci.

Jednak miejsce usytuowania kontenerów oraz wywóz śmieci pozostawiają wiele do życzenia.

Cokolwiek w Birczy by nie zrobić, zawsze będzie źle.

W związku z tym, że kontenery są ustawione przy drodze krajowej, często zapełniane są

odpadami spoza Gminy Bircza, należy podjąć zdecydowane działania, które zahamowałyby

zsyp śmieci z zewnątrz.

 

            Radny Pan Wandrowski zabierając głos  powiedział, że jeżdżąc po kraju nigdzie nie ma kontenerów  ustawionych  przy drodze, jedynie w Birczy, dlatego też nie można mieć pretensji, że kontenery są ciągle zapełnione śmieciami. 

W związku z tym należy się zastanowić nad rozlokowaniem tych pojemników, żeby były mniej dostępne dla ludzi przejezdnych. Ponadto ciagle widać, że kontenery są zapełnione kartonami napewno ze sklepów i tutaj należy znaleźć rozsądne rozwiązanie.

  

            Odnośnie kanalizacji Pan Wandrowski uważa, że co jakiś czas powinno się dokonać kontroli kanalizacji i przeprowadzić płukanie kanalizacji.

            Pan Prezes odpowiedział, że takie rzeczy się wykonuje, szczególnie tam, gdzie są dwa przejścia pod rzeką musi to być wykonywane, a ponadto wynika to z technologii wykonania.

            Pan Wójt zabierając głos powiedział, że problem śmieci był trudny

do rozwiązania od samego początku. Samo wprowadzenie opłaty za odbieranie odpadów było problemem. Częściowo koszty zbiórki odpadów śmieci można zminimalizować poprzez seslektywną zbiórkę odpadów. O tym mówi się juz dość długo. Selektywna zbiórka odpadów,

to nie tylko unikanie wywożenia śmieci na wysypisko, za które należy płacić. Są również inne dobre strony tego działania.

Pan Wójt podkreślił, że bardzo ważną sprawą jest terminoiwe odbieranie śmieci.

O harmonogramie odbioru śmieci w workach mieszkańcy Gminy powinni być poinformowani. Jeśli tak będzie, wówczas napewno nie będzie problemów z odbiorem śmieci.

Mimo jednak powyższego, analizując koszty i przychody, które realizuje spólka, napewno płacenie podatku od nieruchomości w granicach 100.000 zł rocznie jest niemożliwe choćby niewiadomo jakie działania były podejmowane. Nieuzasadnione  w tej sytuacji byłoby popdwyzszanie opłaty za śmieci.

Podobna sytuacja jak w Gminie Bircza występuje niemal w każdej gminie.W związku z tym gminy podjęły decyzje o zwolnieniu z płacenia podatku od nieruchomości zakładów gospodarki komunalnej, znajdujących się na  ich  terenie.

            Pan Przewodniczący zabierając głos w sprawie składowania i odbioru śmieci wnioskował, żeby z właścicielami sklepów w Birczy ustalić, by nie wrzucali całych kartonów  do kontenerów, gdyż często jest tak, że 2 lub 3 kartony powodują, że cały kontener jest zapełniony. Najlepiej byłoby ustalić terminy  odbioru kartonów bezpośrednio ze sklepów.

Ponadto Pan Przewodniczący apelował do Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej

o podjęcie działań zmierzających do rozszerzenia działalności celem uzyskiwania dochodów przez spółkę. Skoro zakład taki powstał na terenie Gminy, to teraz należałoby uczynić wszystko, żeby zarabiał na siebie. Może należałoby zakupić trochę dodatkowego sprzętu,

by móc brać udział w przetargach np. na remonty dróg, bądź innych.

            Pan Prezes spółki w odniesieniu do powyższych wypowiedzi dotyczących rozszerzenia działalności, stwierdził, że przyjmuje te słuszne wnioski do realizacji z tym,

że zakup nowego sprzętu przy obecnej sytuacji finnasowej jest niemożliwy, przynajmniej

w tym i przyszłym roku, ale działania, które zostały ukierunkowane przez Komisję Rewizyjną - np. branie udziału w przetargach na różne roboty itp. są słuszne i przy następnej najbliższej kontroli będą przedstawione konkretne wnioski.

            Pan Przewodniczący podziękował Prezesowi Zakładu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej za uczestnictwo w sesji i przedstawienie wszelkich informacji o działalności

spółki.

 

Ad.8.

 

            W tym punkcie porządku obrad Rada podjęła niżej wymienione uchwały:

 

    jednogłośnie została podjęta uchwała Nr  XLIII/34/2006 w sprawie przyjęcia “Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bircza na lata 2005-2015 oraz “Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Bircza na lata 2005-2015”,

    jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLIII/35/2005 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/44/2005  Rady Gminy w Birczy z dnia 09 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bircza na 2006 rok,

    jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLIII/36/2006 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza – dot. działek położonych

w miejscowości Leszczawka,

    jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLIII/37/2006 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kuźminie.

Po podjęciu w/w uchwały Pani Dzisława Chabko – Dyrektor SP Kuźmina  podziękowała Radnym za podjęcie uchwały oraz za wszelką pomoc finansową udzieloną dla szkoły.

Pani Dyrektor poinformowała o pracach, jakie zostały wykonane w ostatnim czasie

w budynku szkoły oraz o tym, co planuje się jescze zrobić w roku bieżącym

Również słowa zrozumienia i podziękowania skierowała  w stronę Pana Wójta.

    Następnie jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLIII/38/2006 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Leszczawie Dolnej.

Pani Maria Pawliszyn – Dyrektor SP Leszczawa Dolna również podziękowała Wójtowi

i Radnym za wszelką pomoc udzieloną szkole w Leszczawie Dolnej, informując jednocześnie o pracach wykonanych w szkole oraz o planowanych pracach remontowych

w najbliższym czasie.

Kończąc Pani Pawliszyn powiedziała: “my nie tylko żądamy, lecz bradzo dużo prac wykonujemy we własnym zakresie”.

    Jednogłośnie została podjęta  uchwała Nr XLIII/39/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok – kwota  40.000 zł,

    kolejno został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok – kwota 331.000,00 zł.

Po przedstawieniu w/w projektu uchwały Radny Pan Zbigniew Urban wnioskował

o przeznaczenie kwoty 10.000 zł na wykup pomieszczeń dla lekarza w Ośrodku Zdrowia

w Żohatynie.

Pan Urban proponował, żeby na ten cel przeznaczyć środki z kanalizacji w m-ci Rudawka.

Ponadto Pan Urban dodał, że jeżeli dojdzie do sprzedaży działki w Żohatynie, to uzyskane środki ze sprzedaży tej działki proponuje  przeznaczyć na cele Szkoły Podstawowej w Żohatynie.

Pan Urban stwierdził, że szkoła w Żohatynie została jakby zapomniana, że od 4-ech lat nie przeznacza się w budżecie środków na potrzeby tej szkoły.

Wszystkie prace wykonywane  przy szkole w Żohatynie, są wykonywane ze środków pochodzących ze sprzedaży działek oraz sprzedaży drewna pochodzącego z lasu mienia gminnego miejscowości Żohatyn.

Natomiast ze strony Wójta w ciągu ostatnich 4-ech lat nie było żadnej propozycji przeznaczenia środków na szkołę w Żohatynie.

Radny Pan Ryszard Okołowicz zwrócił się z prośbą o przeznaczenie środków dla

potrzeb szkoły w Sufczynie, twierdząc podobnie jak na ostatniej sesji, że jest to jedna

z najbardziej zaniedbanych  szkół na terenie gminy.

Pan Okołowicz  wnioskował o przeznaczenie środków przynajmniej  na wykonanie chodnika wokół budynku szkoły.

            Pan Wójt zabierając głos powiedział, że wiadomą rzeczą jest fakt,  że każda szkoła ma duże potrzeby, ale wiadomo też jaka jest sytuacja finansowa szkół. Pieniędzy praktycznie wystarcza tylko na drobne bieżące remonty.

W przedstawionym projekcie uchwały zaplanowano 20.000 zł na oświatę, z tego 12.000 zł

na wymianę okien i drzwi w SP Leszczawa Dolna i Kuźmina, pozostałe 8.000 zł zostanie rozdzielone na drobne remonty w  innych szkołach. Będą jeszcze środki z PZU, które zostaną podzielone pomiędzy szkoły, które są ubezpieczone w PZU.

            Radny Pan Andrzej Cebeńko zabierając głos powiedział, że skoro są potrzeby,

to należy wskazać ile i skąd te środki mogą być przeniesione, albo po prostu trzeba zwiększyć deficyt. 

            W związku z powyższym Pan Cebeńko złożył wniosek o zwiększenie  środków

w dziale oświata.

            Pani Skarbnik wyjaśniając powiedziała, że w chwili obecnej w dziale oświata są jeszcze środki  i nie ma potrzeby zwiększać deficytu. Natomiast, jeśli zajdzie potrzeba przeznaczenia dodatkowych środków na szkoły, to można to będzie zrobić we wrześniu br.

            Po dość burzliwej dyskusji ustalono, że: kwotę 12.000 zł  przeznacza się

na szkoły w  Leszczawie Dolnej  i Kuźminie, kwotę 8.000 zł na inne szkoły do podziału plus kwota 15.000 zł na szkołę w Żohatynie za tym, że 3.000 zł z kanalizacji z Rudawki, natomiast 10.000 zł w ramach środków oświaty. Ponadto prznacza sie równiez kwotę 10.000 zł na wykup lokalu dla lekarza w Ośrodku Zdrowia w Żohatynie.

            Po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie została podjęta uchwała

Nr XLIII/40/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Wszystkie uchwały stanowią załączniki do protokolu.

 

Ad.9.

            W tym punkcie porządku obrad  Radny Pan Artur Wandrowski zapytał,

czy zostało wystosowane pismo do Zarządu Dróg Krajowych w sprawie wyczyszczenia korytek w Starej Birczy od CPN-u do Pana Piegdonia.

            Radna Pani Elżbieta Chrobak – po raz kolejny wnioskowała o zakup regałów,

bądź szaf do biura oświaty.

Ponadto Pani Chrobak  uważa, że nie można scedować  wszystkich spraw oświatowych,

w tym remontów szkół na jedną osobę. Jest to zbyt uciążliwe i trochę niesprawiedliwe.

            Ponadto Pani Chrobak wnioskowała, żeby rozważyć możliwość  utworzenia  szkoły zawodowej przy Zespole Szkół w Birczy.

            Radny Pan Władysław Świerczek zwrócił się z prośbą do Pana Wójta o podjęcie działań w sprawie przyśpieszenia i bardziej starannego wykonywania prac remontowych

na drogach powiatowych na terenie gminy.

            Radny Pan Andrzej Kozioł prosił o przyznanie dodatkowo kwoty 3.000 zł

na wykopanie rowów odwadniających  przy gminnych drogach dojazdowych do pól

w miejscowości Kuźmina.

            Na powyższe pytania i uwagi Pan Wójt odpowiedział następująco:

    do Zarządu Dróg Krajowych zostało wystosowane pismo w sprawie wyczyszczenia korytek wzdłuż chodnika w Starej Birczy i trójkąta w Kuźminie,

    meble do biura oświaty zostaną zakupione jeszcze w tym roku,

    nieprawdą jest, że na szkołę w Żohatynie nie przeznacza się środków. Wiadomą rzeczą

jest fakt, że tam, gdzie jest las przeznacza się środki uzyskane ze sprzedaży drewna pochodzącego z lasu mienia gminnego.

Wszystkie szkoły są w miarę posiadanych możliwości remontowane i odnawiane.

budynek szkoły w Żohatynie jest  budynkiem niedawno wybudowanym i nie wymaga

tak dużych nakładów finansowych na wykonanie prac remontowych, tak jak inne szkoły.

Wiadomo też, że kompleksowego odnowienia wymaga szkoła w Sufczynie. Najpierw jednak musi być wykonany kosztorys, a następnie będą składane wnioski o środki spoza budżetu gminy,

    jeśli chodzi o utworzenie szkoły zawodowej w Birczy, pomysł jest słuszny, ale jest to proces  uwarunkowany wypowiedziami społeczeństwa. Gdy będzie taka wola społeczności, to zostaną podjęte stosowne działania, trzeba też zastanowić się nad wyborem kierunku,

    jeśli chodzi o złą jakość wykonywanych remontów dróg powiatowych na terenie gminy, Pan Wójt poinformował, że w wyniku przeprowadzonej  z Dyrektorem Zarządu Dróg wizji w terenie okazało się, że na terenie Gminy Bircza drogi powiatowe są w najgorszym stanie

w porównaniu do dróg na terenie innych gmin. Niestety nie mamy wpływu na to,  żeby było inaczej. 

    jeśli zostaną wykonane remonty dróg na terenie gminy, być może zostanie oszczędność, wówczas przeznaczy się te środki na wykopanie rowów przy drogach dojazdowych do pól.

Pan Wójt uważa, że wszystkie drogi  dojazdowe do pól powinny być wykonywane z płyt.

Lepiej zrobić mniej w danym roku, ale dokładniej.

            Będąc przy głosie Pan Wójt powrócił do sprawy umorzenia podatku

od nieruchomości twierdząc, że załatwiliśmy temat podatku od nieruchomości na przyszłość, natomiast nie załatwiliśmy tematu zaległego podatku od nieruchomości spółki wstecz.

Pan Wójt dodał, że należy to do jego kompetencji, ale z tego względu, że jest zbyt duża kwota

nie chciałby sam decydować.

Wobec tego Pan Wójt zwrócił się do Rady z prośbą o udzielenie upoważnienia w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Birczy, a potem ZGK i M  będzie stosował się do podjętej uchwały zmieniającej  uchwałę

o podatku od nieruchomości.

            Pan Wójt jeszcze raz zwrócił się do Rady z prośbą o przedyskutowanie tego tematu i podjęcie stosownej uchwały.

            Pan Przewodniczący zabierając głos w powyższej sprawie również zwrócił się

do Rady z prośbą o podjęcie  pozytywnej decyzji, ponieważ wszyscy napewno zdają sobie sprawe z tego, że Zakład Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Birczy nie jest w stanie zapłacić tego podatku.

Łączna kwota podatku wraz z odsetkami wynosi 291.000 zł

            Pan A. Cebeńko – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ponownie zabierając głos również stwierdził, że ZGK i M w Birczy nie jest w stanie zapłacić tego podatku, wnioskując jednocześnie o umorzenie zaległego podatku.

Jednak – dodał Pan Cebeńko – w międzyczasie należy zdecydowanie podjąć takie działania,

które  mogłyby doprowadzić do tego, by spółka finansowo lepiej prosperowała.

            Pan Przewodniczący prosił Radę o przegłosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o umorzenie zaległego podatku od nieruchomości ZGK i M spółka z o.o. w Birczy.

            Radny Pan Artur Wandrowski zapytał, czy na terenie  gminy sa firmy, którym umorzono podatek.

            Obecna na sesji Pani Wiesława Wiątek odpowiedziała, że ani umorzeń

ani zwolnień od podatku dla firm nie było.

            W dalszej części  obrad Radny Pan Jan Górni skierował pytanie do Pana Wójta, czy będzie kontynuowany remont budynku gospodarczego koło b.internatu i jakie są plany odnośnie stawu znajdujacego się na terenie parku w Birczy.

            Radny Pan Ryszard Okołowicz – jak wygląda sprawa kursu autobusu

do miejscowości Jasienica.

            Pan Wójt odpowiedział, że remont budynku gospodarczego jest w dalszym ciągu kontynuowany, chwilowy zastój był spowodowany tym, że nie było potrzebnej ilości drewna.

Jeśli pokrycie dachowe  zostanie wykonane,  budynek ten będzie można wykorzystać

do konkretnego celu.

            Jeśli chodzi o park znajdujący się w pobliżu w/w budynku gospodarczego, Pan Wójt poinformował, że przy okazji remontu tego budynku jest porządkowany park w porozumieniu z konserwatorem przyrody, który wyznaczył drzewa do usunięcia.

Zaś staw znajdujący się w parku będzie  wykorzystany między innymi jako zbiornik wód opadowych z dachów (z budynku szkoły, hali sportowej, która powstanie oraz basenu.

Doprowadzenie do porządku parku i stawu spwoduje, że będzie to miejsce spacerów, spotkań miejscowych, a także przyjezdnych mieszkańców.

            Jeśli chodzi o kurs autobusu do miejscowości jasienica, dopóki nie zostanie wyremontowany górny odcinek drogi w Jasienicy, niestety nie ma mowy o tym, żeby autobus kursował do tej miejscowości.                  

Wracając do umorzeń podatków, Pan Wójt poinformował, że w zasadzie nie ma

umorzeń, a jeśli są, to są to niewielkie kwoty w ciągu roku. Głównie bierze się pod uwagę osoby, które są naprawdę w bardzo trudnej sytuacji. Zdarza się też, że czasami na prośbę nielicznych osób rozkłada się zaległy podatek na raty.

 

Ad.10.

            W zwiżaku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął

VII w 2006 roku sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział. 

Protokołowała:

            Teresa Ślimak


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:47
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:47

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl