Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-05-2020, Środa, 17:05


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokoły

 

 

Sesja trwała od godz 1000do godz.1240.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 10. Nieobecnych było 5-ciu Radnych, tj.:

Radny m-ci Stara Bircza – Pan Artur Wandrowski, Radny m-ci Wola Korzeniecka – Pan Józef Feduń, Radny m-ci Kuźmina – Pan Andrzej Kozioł, Radny m-ci Brzeżawa – Pan Stanisław Plis oraz Radny m-ci Sufczyna – Pan Czesław Mliczek.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Jerzy Góralewicz, Skarbnik gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz gminy – Pan Tomasz Kropieniewicz, Radna Powiatu – Pani Krystyna Mac, Kierownik  GOPS Bircza – Pani Wiesława Matusz. Dyrektorzy szkół oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

 

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

4.  Informacja o działalności Wójta Gminy Bircza za okres międzysesyjny.

5.   Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.

6.    Podjęcie uchwał.

7.  Wnioski i zapytania Radnych.

8.   Zakończenie obrad.

 

 

Ad.1.

           Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Andrzej Pankiewicz, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

 

Ad.2.

          Do proponowanego porządku obrad – Radny Pan Michał Kowalczyk wnioskował o wprowadzenie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy kwoty 4.000 zł z przeznaczeniem na remont mostu na drodze gminnej w Hucie Brzuskiej.

          Pan Wójt wnioskował o wprowadzenie:

–   projektu uchwały o zakupie działki pod zbiorniki magazynujące wodę dla wodociągu w Birczy,

–   projektu uchwały o zwiększenie ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gastronomii dla miejscowości Bircza.

           Pondato Pan Wójt wnioskował o wprowadzenie pewnych zmian w przygotowanych projektach uchwał w sprawie zmian w budżecie, a mianowicie:

–   wprowadzenie do budżetu kwoty 3.000,00 zł, ktore gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,

–   zwiększenie środków na dożywianie dzieci w szkołach (z pismem takim zwróciła się do Rady Gminy i Wójta Pani Kierownik GOPS-u),

–   w związku z pismem otrzymanym ze Starostwa z prośbą o dofinansowanie remontu drogi Lipa-Brzeżawa, przeznaczyć środki na w/w drogę,

 

 –   oraz zwiększenie środków w kwocie 15.000 zł na remonty dróg, a dokładnie na odnowienie nawierzchni asfaltowych, które uległy popękaniu. Jeśli nie zostanie to zrobione, to na wiosnę stan tych dróg ulegnie znacznemu pogorszeniu. (m.in. droga Łazy, Chomińskie).

            Przedstawione wyżej wnioski zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.

Wobec powyższego porządek obrad po wprowadzeniu wnioskowanych zmian został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.3.

           Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.4.

            W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt przedstawił informację ze swojej działalności za okres międzysesyjny, tj. od dnia 22.07.2006 r. do dnia sesji,

czyli do 7.09.2006 r.

 

Ad.5.

           W tym punkcie porządku obrad informację o działalności stałych komisji przedstawiła przewodnicząca Komisji Oświaty – Pani Elżbieta Chrobak oraz przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Pan Zbigniew Urban.

Informacje zostały przedstawione w oparciu o protokoły znajdujące się do wglądu w Biurze Rady Gminy.

 

Ad.6.

           W tym punkcie porządku obrad przystąpiono do podejmowania uchwał – jak niżej:

–   w pierwszej kolejności został przedstawiony projekt uchwały zmienający uchwałę

–Nr XXXIV/44/2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bircza na 2006 rok.

           Pan Sekretarz wyjaśnil, że uchwałę w powyższej sprawie Rada podjęła na poprzedniej sesji, tj. w dniu 21.07.2006 r., lecz została unieważniona przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, podając przyczynę unieważnienia.

           Po udzieleniu wyjaśnienia Rada jednoglośnie podjęła uchwałę Nr XLIV/41/2006 zmieniającą uchwałę Nr XXXIV/44/2005 Rady Gminy w Birczy z dnia 09 grudnia 2006 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r.

– następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia w formie “weksla in blanco”.

          Pan Sekretarz również wyjaśnił, że uchwała w powyższej sprawie została podjęta na sesji z dnia 21 lipca 2006 r., nieco w innej formie i została unieważniona ze względu na to, że brak było zapisu z jakich źródeł będzie realizowana inwestycja, o której mowa w uchwale, czyli "budowa hali sportowo – widowiskowej w Birczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

          Po udzieleniu wyjaśnienia Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIV/42/2006 w sprawie zabezpieczenia w formie “weksla in blanco”.

–   jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLIV/43/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok – kwota 106.083,00 zł,

–  jednogłośnie została podjęta uchwala Nr XLIV/44/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. - kwota 155.000,00 zł,

–   następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. - kwota 296.500 zł.

 

         Po przedstawieniu w/w projektu uchwały rozpoczęła się dość burzliwa dyskusja. Obecni na sesji Dyrektorzy zwrócili się z prośbą do Rady o przyznanie środków na bieżące remonty szkół, np. Dyr. SP Huta Brzuska prosiła o kwotę przynajmniej 2.000 zł, Dyr. SP Korzeniec prosiła o wykonanie parkingu koło szkoły dla nauczycieli, Dyr. Zespołu Szkół w Birczy prosiła o przyznanie środków na wykonanie monitoringu budynku szkoły, jest to konieczne, ponieważ często spotyka się tam młodzież i zdarzają się tam różne rzeczy, niejednokrotnie wybijane są szyby w oknach.

Dyr. SP Sufczyna – Pani E. Beń prosiła o środki na wykonanie dachu, gdyż stropodach przecieka . Pan Urban wnioskował o przyznanie kwoty – 10.000 zł na potrzeby SP Żohatyn.    Radny Pan Świerczek zabierając głos powiedział, że wszyscy mają jakieś życzenia, zwracając się o środki, ale nikt nie wskazuje , skąd te środki zabrać, nie można w nieskończoność zwiększać deficytu – dodał P. Świerczek.

           Pan Świerczek podkreslił, że bardzo ważne jest bezpieczeństwo dzieci, nawiązując do monitoringu szkoły w Birczy, gdyż do szkoły tej uczęszcza młodzież z całej gminy.

         Pan Świerczek proponował, żeby Komisja Budżetowa spotkała się z Panią Skarbnik i ustaliła pewne sprawy dotyczące finansów.

          Ostatecznie po dłuższej dyskusji P. Wójt wnioskował o wprowadzenie do projektu uchwały niżej wymienionych kwot:

–   most Huta Brzuska – 4.000,-

–   most Korzeniec – 8.000,-

–   droga Chomińskie – 13.000,-

–   oświetlenie osiedla Bircza POM – 15.000,-

–    remonty dróg gminnych – 15.000,-

–  dożywianie – 5.000,-

         Ponadto Pan Wójt stwierdził, że w obronie własnej będzie wnioskował

o zwiększenie deficytu, gdyż w chwili obecnej musiałby zaprzestać realizacji pewnych zadań.

           Pan Wójt wnioskował o zmianę § 10 uchwały budżetowej – tj. że Wójt może zaciągać samodzielnie zobowiązania do kwoty 1.000.000,00 zł.

            

           Pan A. Cebeńko zabierając głos w powyższej sprawie stwierdził, że dyscyplina budżetowa powinna być zachowana przez Radę. “My tylko patrzymy, żeby wydać, ale nie wskazujemy skąd wziąć środki”. Dlatego też Pan Cebeńko popiera wypowiedź Pana Świerczka, że jeżeli są pewne zadania do realizacji, to należy się najpierw zastanowić, skąd wziąć środki na te zadania.

           P. Cebeńko następnie złożył formalny wniosek o zmianę § 10 uchwały budżetowej na 2006 rok, tj. że “Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 1.000.000 zł.

          Wniosek został przyjęty przy dwóch głosach wstrzymujących się.

           Następnie jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLIV/45/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok – kwota 356.500,00 zł, zawierająca również zmianę

§ 10 uchwały budżetowej.

           W dalszej części obrad został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 400.000 zł.

           Pan Urban wnioskował, żeby na ten temat wypowiedzieli się wszyscy Radni.

           Pani Skarbnik wyjaśniła, że planowana kwota deficytu w uchwale budżetowej

w wysokości około 2.900.000 plus około 400.000 zł, a planowany kredyt to tylko cząsteczka realizacji deficytu na wydatki.

Pani Skarbnik podkreśliła, że musimy mieć świadomość, iż na koniec roku będzie duże zobowiązanie i dlatego konieczna była zmiana § 10 uchwały budżetowej, tj.że Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 1.000.000 zł. Skoro założyliśmy pewne zadania, które zostały zrealizowane, to za te zadania należy zapłacić.

          Pan Urban ponownie zabierając głos powiedział, że to, co zostało rozpoczęte, należy zrealizować, ale na przyszłość należy inaczej gospodarować środkami.

          Po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie została podjęta uchwała

Nr XLIV/46/2006 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 400.000 zł

na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu 2006 roku,

–  następnie jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLIV/47/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/2003 Rady Gminy w Birczy z dnia 18 marca 2003 roku ustalającej dla terenu Gminy Bircza  liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

jak i w miejscu sprzedaży).

 

          W dalszej części obrad Pan Wójt przedstawił pismo Starosty Przemyskiego

w sprawie dofinansowania remontu drogi powiatowej Lipa-Brzeżawa, na ktorą Powiat przeznaczył kwotę 100.000 zł.

           Obecna na sesji Pani K. Mac – Radna Powiatu poinformowała, że zwróciła się do Rady Powiatu o przeniesienie kwoty 100.000 zł przeznaczonej na likwidację osuwiska

w Sufczynie, na remont drogi Lipa-Brzeżawa.

         Pani Mac dodała ponadto, że jeżeli gminy dofinansują remonty dróg powiatowych, to w gminach tych remonty są wykonywane na większą skalę.

           Radny Pan Cebeńko wnioskował o przyznanie ze środków gminy 30% kwoty przyznanej przez Starostwo, czyli 30.000 zł.

           Pan Wójt podziela zdanie Radnego Pana A. Cebeńko, żeby przeznaczyć kwotę 30.000 zł na dofinansowanie remontu drogi Lipa-Brzeżawa.

           Radni jednogłośnie przyjęli wniosek Radnego P. Andrzeja Cebeńko

o współfinansowanie remontu drogi powiatowej Lipa-Brzeżawa.

           W powyższej sprawie jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLIV/48/2006

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok, oraz uchwała Nr XLIV/49/2006 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu.

           Wszystkie podjęte uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

           W tym punkcie obrad porządku obrad Rada jednogłośnie upoważniła P. Wójta do podjęcia działań zmierzających do zakupu części działki Nr 537 będącej własnością 

P. Heleny Wilguckiej. Przedmiotowa działka będzie wykorzystana pod urządzenie zbiornika magazynującego wodę w miejscowości Bircza.

 

Ad.7.

           W tym punkcie porządku obrad Radny Pan A. Cebeńko interweniował,

że w dalszym ciągu brak jest oznakowania miejscowości na terenie Gminy Bircza.

Pan Cebeńko stwierdził, że w tej sprawie należy występować do Zarządu Dróg z pismami

aż do skutku.

         Pan Cebeńko zwrócił rónież uwagę, by poprawić wygląd murku pod budynkiem pogotowia ratunkowego w Birczy oraz wykosić cały plac od Kościoła w kierunku Pana Mirka.

         Radny Pan W. Świerczek zwrócił się z prośbą o uprzątnięcie błota z przystanku w miejscowości Lipa-Przysada, które zostało naniesione w wyniku ulewnych deszczów oraz wystąpić do Zarządu dróg o naprawę odcinka drogi w okolicy w/w przystanku.

          Radny Pan Okołowicz wnioskował o wystąpienie do Zarządu Dróg z prośbą

o dokończenie remontu drogi w Jasienicy.

           Radny Pan Z. Urban wnioskował o poczynienie działań w kierunku oznakwania miejscowości: Jawornik, Żohatyn i Borownica, a tam gdzie są tablice należałoby je odnowić.

  

         Pan Urban wnioskował o podjęcie działań związanych z naprawą drogi

w miejscowości Żohatyn, gdyż kierowcy, którzy dowożą dzieci do szkół buntują się, że nie będą dowozić dzieci, ponieważ droga praktycznie nie nadaje się do przejazdu.

            Pan Urban wnioskował o ponowne ogłoszenie przetargu na sklep w Jaworniku oraz podjęcie działań w sprawie remontu świetlicy w tej miejscowości.

            Radny P. Andrzej Cebeńko poruszał sprawę drogi prowadzącej do posesji

P. Dutki w Nowej Wsi. W związku z tym, że droga ta prowadzi również do trzech innych gospodarstw należy podjąć działania zmierzające do ewentualnego przekazania przedmiotowej drogi na rzecz gminy.

           Pan Urban wnioskował o przeprowadzenie negocjacji z P. Dutką w sprawie w/w drogi.

          Radna Pani E. Chrobak interweniowała w sprawie rozwiązania sprawy dowozu dzieci. W związku z tym, że jeden przewoźnik zrezygnował, należałoby zlecić dowóz, zatrudniając dodatkowo przewoźnika.

            Radny Pan Górni prosił o spowodowanie, by Dyrektorzy szkół dostarczyli wyniki egzaminów dla Komisji Oświaty, celem opracowania wyników nauczania.

           Pan Przewodniczący zabierając głos nawiązał do sprawy remontu drogi powiatowej do Kotowa. Stan tej drogi jest coraz gorszy, a ze strony Radnych Powiatu nie ma żadnych działań w tym kierunku.

Sołtys wsi Rudawka uważa, że źle jest wykonywany remont drogi na Zabereźki. Prosił, żeby komisja przyjechała na miejsce i zobaczyła jak faktycznie wykonywany jest ten remont.        

 

           Na powyższe pytania i uwagi Pan Wójt odpowiedział następująco:

–   większość tematów dotyczyła dróg powiatowych, szkoda tylko, że Pani Mac – Radnej Powiatu nie ma już na sesji.

–   Pan Wójt poinformował, że do Zarządu Dróg często wysyłane są pisma o remont dróg,

ale niestety rzeczywistość jest inna.

–  Jeśli chodzi o oznakowanie dróg – były dokonywane oględziny z Dyrektorem Zarządu Dróg i sprawa ta miała być załatwiona.

–   Tablice informacyjne w Birczy zostały wymienione.

–    Droga koło owczarni w Nowej Wsi – w porozumieniu z Zarządem Wodnym zostanie zabezpieczony brzeg w celu poprawy drogi dojazdowej, która jakby przestała istnieć.

Usprawnienie dowozu dzieci do szkół – był ogłoszony drugi przetarg, nikt się nie zgłosił

i tymczasem dowóz został rozdzielony pomiędzy gimbusem i Panem Łabiakiem.

Na bieżąco się te sprawy koryguje i tak będzie dalej. Na początku zawsze są pewne problemy.

–   Wykonanie drogi na Zabereźki – samo przygotowanie drogi do remontu jest prawidłowe,

natomiast są pewne uwagi co do jej wykonania.

            Radna Pani Chrobak  wnioskowała, żeby ustawić znak przy wjeździe na drogę na Chomińskie ograniczający tonaż, gdyż ciężkie samochody niszczą tę drogę.

            Pani Chrobak będąc przy głosie poinformowała, że Państwo Paszkiewiczowie, którzy mieszkają w szkole w Korzeńcu w miesiącu październiku przeprowadzają się

do nowego mieszkania.

W związku z wykonaniem pewnych prac remontowych, między innymi centralnego ogrzewania proszą o zwrot przynajmniej częściowych kosztów tego remontu.

Pani Chrobak wnioskowała o podjęcie stosownej decyzji w tej sprawie.

           Pan Sekretarz pod koniec obrad  poinformował Radnych o spotkaniu w sprawie utworzenia gmin fortecznych oraz, że na następną sesję zostanie przygotowany stosowny projekt uchwały.

 

 Pan Przewodniczący poinformował, a zarazem zaprosił Radnych na wspólną sesję Rady Gminy w Birczy, Rady Gminy Fredropol oraz Stary Sambor.

Sesja odbędzie się w dniu 15 września 2006 roku w Starym Samborze. Głównym tematem

sesji będzie podjęcie uchwały w sprawie współpracy transgranicznej.

Ad.8.

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął

VIII w 2006 roku sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 Protokołowała:

           Teresa Ślimak


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:48
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:48

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl