Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
9-08-2020, Niedziela, 06:53


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokoły

Sesja trwała od godz.10-tej do godziny 14-tej.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecny był Radny miejscowości Kotów – Pan Ryszard Hajnold oraz Radny miejscowości Sufczyna - Pan Czesław Mliczek.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kropieniewicz, sołtysi

z terenu Gminy Bircza oraz w początkowej części sesji – Pani Beata Kot, która pełni funkcję

Miejskiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.


Porządek sesji przedstawiał się następująco:


 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwał:

  - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

  - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,

  - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

  - w sprawie podatku od posiadania psów,

  - w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru,

  - w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Bircza oraz rodzaju i szczegółowości

  materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

  - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok,

  - w sprawie utworzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl,

  - w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Bircza do Zgromadzenia Związku Gmin

  Fortecznych Twierdzy Przemyśl.

 4. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

 5. Zakończenie obrad


Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.


Ad.2.

Przed przyjęciem porządku obrad Radny Pan Buczek wnioskował, żeby sesje

Rady Gminy rozpoczynały się odśpiewaniem Hymnu Narodowego.

Ponadto Pan Buczek nawiązując do § 18 pkt 4 Statutu Gminy Bircza stwierdził, że porządek obrad pierwszej sesji Rady Gminy powinien obejmować sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy, jednak takiego punktu nie było, prosząc jednocześnie

o wyjaśnienie na następną sesję.

Pan Buczek zwrócił również uwagę na fakt, że w porządku obrad obecnej sesji brak jest punktu “sprawozdanie Wójta za okres międzysesyjny”.

Pan Przewodniczący wyjaśnił, że zwróci się do Pana Góralewicza – Wójta poprzedniej kadencji o przygotowanie i przedstawienie sprawozdania o stanie Gminy.

Natomiast brak punktu:”Sprawozdanie Wójta za okres międzysesyjny” wynika z tego, że Pan Wójt dopiero trzy dni temu złożył ślubowanie, co wiąże się ze zbyt krótkim okresem czasu

- 2 -

na bliższe zapoznanie się z pracą Urzędu, a zarazem na przedstawienie sprawozdania ze swej działalności.

Pan Przewodniczący poinformował, że od następnej sesji ten punkt będzie umieszczany w porządku obrad każdej sesji.

Radni przegłosowali, żeby na tej sesji Pan Wójt złożył informację ze swojej pracy, tj. od dnia 5 grudnia 2006 roku.

Wobec powyższego Radni przyjęli porządek obrad z wprowadzonym dodatkowym punktem 3. “Informacja Wójta za okres międzysesyjny”, zatem zmieniła się kolejność pozostałych punktów porządku obrad.


Ad.3.

W tym punkcie porządku obrad Pan Józef Żydownik - Wójt Gminy Bircza złożył krótką (gdyż dopiero od trzech dni pełni funkcję Wójta) informację ze swojej działalności za okres międzysesyjny, w której powiedział między innymi, że przyjmując Urząd starał się zapoznać z wewnętrzną organizacja Urzędu. Odbył spotkanie z byłym Wójtem oraz pracownikami, a także z pracownikami Banku Spółdzielczego.

Pan Wójt poinformował, że szczególnie zapoznał się ze sprawami dot. inwestycji, głównie dot. budowy hali sportowej w Birczy.

Poinformował także, że Gmina zalega w “Transbecie” 150.000 zł oraz firmie KEM – 61.000 złotych za zbrojenie.

W swojej informacji Pan Wójt powiedział, że podjął działania nad sprawami organizacyjnymi kierowników jednostek, a mianowicie dokonał kontroli wyrywkowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w Birczy.

Pan Wójt stwierdził, że zastał spółkę niestety w bardzo złym stanie. Również w złym stanie jest oczyszczalnia ścieków w Birczy i dlatego w najbliższym czasie muszą być podjęte stosowne działania.

Pan Wójt poinformował również, że dokonał przeglądu funkcjonowania GOK,SiT oraz biura informacji turystycznej w Birczy, stwierdzając ogólny bałagan

w zarządzaniu w/w jednostką. Zapowiedział więc, że w najbliższym czasie zostaną podjęte działania w sprawie reorganizacji jednostki, o której mowa wyżej.

Kończąc swoje wystąpienie Pan Wójt zapewnił, żee do dnia 20 grudnia 2006 roku przedstawi Radzie informację o stanie finansowym Gminy.


Ad.4.

W tym punkcie porządku obrad Rada przystąpiła do podejmowania uchwał – jak niżej:

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr III/5/2006 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

 • przy jednym głosie wstrzymującym się została podjęta uchwała Nr III/6/2006 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr III/7/2006 w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr III/8/2006 w sprawie podatku od posiadania psów,

 • przy jednym głosie przeciwnym została podjęta uchwała Nr III/9/2006 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

  Do pobierania opłaty targowej w formie inkasa został wyznaczony sołtys wsi Nowa Wieś -

  Pan Janusz Demkiewicz.

  Wyjaśnienia do w/w uchwał udzielała Pani Skarbnik, porównując jednocześnie stawki podatków do roku ubiegłego.

 • Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr III/10/2006 w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Bircza oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

  W dalszej części obrad zostały przedstawione dwa projekty uchwał w sprawie

zmian w budżecie gminy na 2006 rok – kwota 98.214,00 zł oraz kwota 66.950,00 zł.- 3 -Po przedstawieniu w/w projektów uchwał rozwinęła się dyskusja, na zadawane przez Państwa Radnych pytania, wyjaśnień udzielała Pani Skarbnik.

Również wyjaśniena dot. brakujących środków w budżecie GOK,S i T udzielił Dyrektor tej jednostki – Pan Józef Piotrowski, prosząc jednocześnie Radnych o przyznanie brakujących środków na wynagrodzenia.

Radny Pan Wojciech Bobowski stwierdził, że uchwały budżetowe powinny być

zaopiniowane przez Komisję Budżetową oraz powinny zawierać dokładne wyjaśnienia

z określeniem, na jaki cel środki są przeznaczane.

Pan Jan Lichota – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego poinformował, że Komisja pozytywnie opiniuje przedstawione projekty uchwał.

Radny Pan Artur Buczek wnioskował o przyznanie środków na zakup oleju opałowego dla Zespołu Szkół w Birczy.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że Dyrekcja Szkoły nie zgłaszała, że nie ma środków na zakup oleju opałowego. Pani Skarbnik dodała, że każda szkoła ma swój budżet,

a jeśli zabraknie środków na dany cel, wówczas zarządzeniem Wójta przenoszone są środki

z innego paragrafu.

Pan Bobowski ponownie zabierając głos powiedział, że nie przekonały go wyjaśnienia dotyczące brakujących środków na wynagrodzenia dla pracowników GOK,SiT.

Ponadto Pan Bobowski stwierdził, że w uchwałach budżetowych należy dokładnie rozpisywać przeznaczenie środków, Radnych zaś powinno wszystko interesować. “Jeśli pieniądze są publiczne, to wszyscy powinni wiedzieć, na co te pieniądze są wydatkowane”.

Pan Bobowski dodał także, że opinie Komisji Budżetowej powinny być przedstawiane

w formie pisemnej.

Pan Bobowski skierował do Pani Skarbnik wniosek, żeby na najbliższą sesję Rady Gminy przygotować informację o tym, jakie wydatki będą poniesione do końca bieżącego roku, a w jakiej wysokości zostaną przeniesione na rok następny.

Pan Lichota zapewnił Państwa Radnych, że na następne sesje opinie Komisji Budżetowej będą przedstawiane w formie pisemnej.

W związku z tym, że pojawiały się kolejne pytania, dyskusja się przedłużała,

Pan Wójt wnioskował o zakończenie dyskusji, uzasadniając, że sytuację należy unormować poprzez podjęcie uchwały. “Musimy iść do przodu” – powiedział Pan Wójt.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Uchwała Nr III/11/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok – kwota 98.214,00 zł została podjęta przy 8-miu głosach “za” i 5-ciu głosach wstrzymujących się.

Natomiast uchwała Nr III/12/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok – kwota 66.950 zł została podjęta przez Radę jednogłośnie.


W dalszej części obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Beacie Kot – Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków w Przemyślu, która przedstawiła koncepcję powołania Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, przedstawiając Radnym zasady działania Związku oraz korzyści jakie gmina może osiągnąć z tytułu uczestnictwa w tym związku.

Następnie Radni zadawali pytania, na które odpowiadała Pani Kot, a także Pan Sekretarz, gdyż uczestniczył wcześniej w spotkniach dotyczących tego tematu.

Pan Sekretarz poinformował, że utworzenie Związku, a w ślad za nim Zespołu Parków Kulturowych Twierdzy Przemyśl pozwoli na podejmowanie wspólnych działań przez podmioty zarządzające lub będące właścicielami obiektów fortyfikacyjnych

i niefortyfikacyjnych oraz skuteczne ubieganie się o środki zewnętrzne dla ich realizacji.


- 4 -


Radny Pan Wojciech Bobowski zabierając głos w powyższej sprawie stwierdził jednoznacznie, że powinniśmy wykorzystywać wszelkie szanse.”Jeśli wszystkie gminy zbiorą się razem, wówczas mogą dużo osiągnąć, a jeśli nas nie będzie w tym Związku, możemy wiele stracić”– powiedział Pan Bobowski.

Wobec powyższego Pan Sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.

Uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr III/13/2006 stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pan Sekretarz poinformował, że z Gminy Bircza należy desygnować dwóch przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.

Zgłoszono następujące kandydatury:

 • Tomasz Kropieniewicz,

 • Wojciech Bobowski,

 • Zbigniew Dutkowski

 • Artur Buczek.

  W wyniku głosowania do Zgromadzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy

Przemyśl wyznaczono niżej wymienione osoby:

 • Pana Tomasza Kropieniewicza,

 • Pana Zbigniewa Dutkowskiego.

W powyższej sprawie przy jednym głosie wstrzymującym się została podjęta uchwała Nr III/14/2006 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Bircza

do Zgromadzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, stanowiąca załącznik

do niniejszego protokołu.

Po podjęciu w/w uchwał Pan Przewodniczący podziękował Pani Kot za udział

w sesji i przybliżenie Radnym tematu dot. Związku Gmin Fortecznych.”


Ad.5.Pan Przewodniczący powrócił do wniosku Pana Artura Buczka w sprawie

rozpoczynania sesji Rady Gminy Hymnem Narodowym.

W związku z tym, że zdania były podzielone, sprawę pozostawiono

do rozpatrzenia na najbliższej sesji Rady Gminy, która jest planowana na 22 grudnia 2006 roku.

Radny Pan Mielnikiewicz Lucjan wnioskował o podjęcie działań związanych

z zabezpieczeniem osuwiska przy drodze powiatowej w kierunku Leszczawy Górnej

(koło Garbu).

Radna Pani Elżbieta Chrobak poinformowała, że w miejscowości Boguszówka koło kapliczki rośnie 4 lipy, jedna z nich zagraża bezpieczeństwu i dlatego należałoby ją wyciąć.

Pan Wójt odpowiedział, że w poniedziałek zostanie skierowane pismo do odpowiedniej jednostki.

Radny Pan Jan Lichota wnioskował o wykonanie mostu koło Pani Wojtowicz zam. Lipa – Przysada.

Ponadto Pan Lichota powiedział, że wiadomo jest, iż lata 2007-2013

mają być szczególnym okresem pozyskiwania środków unijnych, a następnie zapytał Pana Wójta jak widzi ten temat.

Pan Lichota poinformował również, że na terenie Gminy Bircza działa Stowarzyszenie “Dolina Wiaru”, następnie zapytał jak Wójt widzi współpracę z tym

Stowarzyszeniem. • 5 -


Pan Wójt odpowiedział, że jeśli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych – musi być zatrudniona osoba, która będzie zajmować się tym tematem, musi to być osoba przeszkolona w zakresie wypełniania wniosków dot. pozyskania środków unijnych.

Jeśli zaś chodzi o współpracę ze Stowarzyszeniami, Pan Wójt odpowiedział, że jest otwarty na taką współpracę, a ta napewno przyniesie określone efekty.

Radny Pan Lucjan Mielnikiewicz zwrócił się z prośbą o poinformowanie Radnych, w jakiej wysokości środki unijne zostały ściągnięte przez Gminę Bircza w ostatnich latach.

Pan Wójt zapewnił, że takie zestawienie otrzymają do wiadomości wszyscy Radni.

Radny Pan Artur Burczek wnioskował o przeniesienie toalety spod plebanii

na cmentarz w Birczy.

Pan Przewodniczący Rady wnioskował o wycięcie topól przy drodze powiatowej w Jaworniku, gdyż zagrażają one bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz poruszających się w poblizu pieszych.

Pan Sekretarz poinformował, że w najbliższych dniach drzewa zostaną wycięte.

Pani M.Chrobak zwróciła się z prośbą o zabezpieczenie drogi powiatowej

w Borownicy, przy której występuje osuwisko zagrażające bezpieczeństwu.

Pan Wójt zadeklarował, że nawiąże współpracę ze Starostą w celu podjęcia działań związanych z modernizacją dróg powiatowych na terenie Gminy Bircza.

Radna Pani Elżbieta Chrobak zwróciła się z apelem, by podjąć działania związane z usprawnieniem dowozu dzieci do szkół, a w przyszłorocznym budżecie zwiększyć środki na dowóz dzieci, by rozładować trudną sutuację dowozu dzieci. Szczególnie chodzi

tutaj o dzieci najmniejsze, które zbyt długo przebywają poza domem.

Sołtys wsi Lipa Pani Teresa Kulon wnioskowała, żeby rozwiązać problem drogi do szkoły, ponieważ Pan Ostafiński – właściciel b.PGR-u zamyka drogę biegnącą przez jego działkę do szkoły oraz do osiedla b.PGR.

Sołtys wsi Kotów – Pan Stefan Czycz wnioskował, by ustalić, kto jest właścicielem cerkwi oraz cmentarza w Kotowie, celem podjęcia działań związanych

z uporządkowaniem tych obiektów.

Radny miejscowości Bircza – Pan Artur Buczek pytał, czy będzie możliwość

podłączenia się do anteny internetowej, która znajduje się przy GOK-u.

Obecny na sesji Pan Józef Piotrowski poinformował, że w najbliższych dniach Pan Buczek otrzyma odpowiedź w tej sprawie.


Pod koniec obrad Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Urban poinformował, że w dniu 15.12.2006 r. w Rzeszowie odbędzie się szkolenie dla Radnych, gdyby ktoś był chętny, to należy zgłosić do Sekretarza Gminy – Pana T.Kropieniewicza.


Ad.5.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął

III sesję Rady Gminy w Birczy V kadencji, dziękując wszystkim za udział.
Protokołowała:

Teresa Ślimak


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:48
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:48

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl