Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-09-2020, Niedziela, 13:11


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokoły
Sesja trwała od godz.8.30 dogodz.11.00.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 15.

Ponadto w sesji uczestniczyli:Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kropieniewicz, Pan Adam Niżnik - Prezes Gminnej Spółdzielni “SCh” w Birczy, Dyrektorzy szkół oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności


Porządek sesji przedstawiał sie następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji Rady Gminy.

 4. Przedstawienie przez Wójta poprzedniej kadencji sprawozdania o stanie Gminy.

 5. Informacja o działąlności Wójta za okres międzysesyjny.

 6. Przedstawienie i zatwierdzenie planów pracy stałych komisji na rok 2007.

 7. Podjęcie uchwał:

  - w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,

  - w sprawie określenia przedmiotu działania poszczególnych komisji Rady Gminy,

  - w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

  odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bircza,

  - w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Spółka z o.o. w Birczy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

ścieków na terenie Gminy Bircza,

 • w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bircza,

 • w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, dla Przewodniczących i członków stałych komisji oraz Radnych Rady Gminy

  w Birczy.

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

 2. Zakończenie obrad.


Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.


Ad.2.

Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta został wprowadzony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok, natomiast w całości został wykreślony 3 punkt porządku obrad. Zatem zmieniła się kolejność pozostałych punktów.

Po wprowadzeniu w/w zmian, porządek obrad został przyjęty przez Radę

przy jednym głosie wstrzymującym się.


Ad.3.

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Jerzemu Góralewiczowi – Wójtowi poprzedniej kadencji, który poinformował, że na tej sesji nie przedstawi sprawozdania o stanie Gminy, ponieważ przedstawienie krótkiego sprawozdania nie ma sensu.

Według Pana Góralewicza powinien być sporządzony raport o stanie Gminy na zakończenie

i przyjęcie kadencji.

W tym celu spośród Rady powinna być wyłoniona komisja, która dokona wizji w terenie

i wówczas można przedstawić dokładne dane, które muszą być potwierdzone dokumentacyjnie.

Pan Góralewicz stwierdził, że jest otwarty na współpracę w takiej komisji i tylko w taki sposób można przedstawić faktyczny stan Gminy.

Należy postąpić w ten sposób dlatego, żeby na zebranich wiejskich nie było mówione,

że zadłużenie Gminy wynosi 5 mln złotych.

Na pytanie Radnego Pana Mielnikiewicza, ile czasu potrzebowałby Pan Góralewicz na sporządzenie takiego raportu o stanie Gminy, Pan Góralewicz odpowiedział,

że uważa, że Pan Przewodniczący powinien powołać komisję, która jak najszybciej powinna przystąpić do pracy, tym samym czas na sporządzenie raportu, o którym mowa wyżej będzie krótszy.


Ad.4.

Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny przedstawiona przez Pana Józefa Żydownika stanowi załącznik do protokołu.


Ad.5.

W tym punkcie porządku obrad Rada kolejno zatwierdziła plany pracy poszczególnych komisji na 2007 rok przedstawione przez przewodniczących tych komisji – jak niżej:

 • plan pracy Komisji Oświaty – jednogłośnie,

 • plan pracy Komisji Rewizyjnej – jednogłośnie,

 • plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – jednogłośnie,

 • plan pracy Komisji Ładu i Porządku Publicznego – jednogłosnie.

  Na prośbę Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej

i Rodziny – Pana Lucjana Mielnikiewicza, plan pracy tej Komisji zostanie przedstawiony

do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady Gminy.

Pan Mielnikiewicz zapewnił, że plan pracy komisji, której przewodniczy zostanie nakreślony solidnie, a praca komisji polegać będzie na wwspółpracy, opiniowaniu i wspieraniu pracy podległych jednostek kulturalnych.


Ad.6.

W tym punkcie porządku obrad zostały podjęte uchwały – jak niżej:

 • przy trzech głosach wstrzymujących się została podjęta uchwała Nr IV/15/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr III/11/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku.

  Wyjaśnienia do powyższej uchwały udzieliła Pani Skarbnik.

 • Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr IV/16/2006 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, dot. działki Nr 171 o pow.0,24 ha, położonej w miejscowości Brzeżawa,

 • przy jednym głosie przeciwnym została podjęta uchwała Nr IV/17/2006 w sprawie określenia przedmiotu działania poszczególnych komisji Rady Gminy,

 • następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf

  na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bircza.

  Pan Kozioł stwierdził, że jeśli przedstawiany jest taki projekt uchwały na sesji powinien być obecny Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

  w Birczy.

Pan Wójt wyjaśnił, że właśnie w tym dniu Pan Prezes Kotkowski uczestniczy

w rozprawie sądowej i dlatego nie mógł być na sesji.

Wobec powyższego wyjaśnienia do uchwaly udzielił Sekretarz – Pan Tomasz Kropieniewicz,

informując Radnych, że taryfy pozostają na poziomie roku 2006. Jest to ekonomicznie uzasadnione, ponieważ do chwili podłączenia do sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków miejscowoci: Rudawka i Leszczawa Dolna, koszty eksploatacji nie ulegną zmianie.

Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie dopłat do taryf dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w Birczy.

Pan Bobowski zapytał w jakiej wysokości środki zostaną dopłacone z budżetu gminy.

Ponadto Pan Bobowski stwierdził, że uchwała ta powinna być zaopiniowana przez Komisję Budżetową.

Pan Wójt poinformował, że dopłata do taryf w roku 2006 wynosiła 125.000,- zł.

Ponadto Pan Wójt podobnie jak na poprzedniej sesji powiedział, że praca spółki musi być usprawniona, dlatego konieczna jest reforma tej jednostki.

Pan Wójt prosił, żeby sprawy typowo organizcyjne spółki pozostawić jemu.

Na pytanie Pana Kozioła jaki jest stan zaległości spółki, Pan Wójt odpowiedział, że około 195.000 zł, ale prawdopodobnie zaległości są większe.

Pan Mielnikiewicz pytał o skutki nie podjęcia uchwały.

Pan Wójt odpowiedział, że nie podjęcie w/w uchwały spowoduje, że mieszkańcy zapłacą o wiele więcej za wodę i ścieki.

Wobec powyższego Pan Wójt wnioskował o podjęcie przedstawionej wyżej uchwały.

Pan Bobowski ponownie zabierając głos stwierdził, że skoro Wójt wnioskuje

o podjęcie uchwały, to znaczy, że należy ją podjąć, ale na przyszłość należy wraz z projektem uchwały przygotować stosowne informacje oraz opinię Komisji Budżetowej.

Pan Przewodniczący poddal pod głosowanie wyżej przedstawiony projekt uchwaly.

Zatem uchwała Nr IV/19/2006 w sprawie dopłat do taryf dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o w Birczy została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się.


W dalszej części tego punktu porządku obrad Pan Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bircza, prosząc Radnych o wnioski.

Pan Jan Lichota – przewodniczący Komisji Budżetu wnioskował o ustalenie wynagrodzenia dla Pana Wójta w następującej wysokości:

 • wynagrodzenie zasadnicze - 3.800,00,- zł

 • dodatek funkcyjny - 1.080,00,- zl

 • dodatek specjalny - 976,00,-zł

W takiej wysokości – dodał Pan Lichota – kształtowało się dotychczasowe wynagrodzenie Wójta Gminy.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr IV/20/2006 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bircza, zgodnie z wnioskiem Przewodniczącego Komisji Budżetowej.

Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, dla Przewodniczących i Członków stałych komisji Rady Gminy w Birczy.

Radny Pan Dutkowski wnioskował o ustalenie wysokości diet w następującej wysokości:

dla Przewodniczącego Rady Gminy – 130% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

 • dla Wiceprzewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji – 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

 • dla Członków stałych Komisji oraz pozostałych Radnych – 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pan W.Bobowski zabierając głos powiedział, że cztery lata wstecz, będąc Przewodniczącym Rady Gminy pobierał dietę w wysokości 490,00 zł, a Radni – 70,00 zł

za udział w posiedzeniach Komisji oraz sesjach Rady Gminy.

Idąc za wnioskiem Pana Dutkowskiego, musimy się liczyć w wyliczeniem i skutkowaniem wysokości diet w budżecie gminy.

Ponadto, jeśli podwyższymy diety dla Radnych, należałoby też nie zapominać o sołtysach -

dodał Pan Bobowski.

Pan L.Mielnikiewicz – należy się mocno zastanowić, czy stać nas na takie uposażenie, jak zaproponował Pan Dutkowski.Pan Przewodniczący zarządził 10 minut przerwy w celu przedyskutowania

sprawy ustalenia diet.


Po przerwie Radny Pan Zbigniew Dutkowski wycofał złożony wcześniej wniosek.


Radny Pan Buczek zaapelował do Rady o pozostawienie diet w takiej wysokości jak do tej pory.

Również Pan Brodzicki wnioskował o pozostawienie diet na tym samym poziomie jak do tej pory.


Radny Pan Andrzej Kozioł złożył następujący wniosek:

 • dla Przewodniczącego Rady – 94% najniższego wynagrodzenia za pracę,

 • dla Wiceprzewodniczącego i Przewodniczących Komisji – 62% najnizszego wynagrodzenia za pracę,

 • dla członków komisji i pozostalych Radnych – 57% najniższego wynagrodzenia za pracę.

Za wnioskiem Radnego Pana Kozioła głosowało 9 -ciu Radnych, przeciw –

5 Radnych, 1 – Radny wstrzymał się od głosu.

Pan Kozioł wnioskował o obniżenie o 30% wysokości miesięcznej diety

za każdą nieobecność.

Radny Pan A.Buczek uważa, że należałoby za nieobecność w pracach organów gminy obniżyć dietę o 100%.

Pan W.Bobowski – to są pieniądze publiczne i musi być jasno określone za co będą płacone pieniądze.

Po przeprowadzonej dyskusji Radni jednogłośnie zdecydowali, żeby w całości wykreślić punkt 1 w § 2 i pozostawić tylko zapis: “Zasady usprawiedliwiania nieobecności określa § 76 ust.2 i 3 Statutu Gminy Bircza.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet zgodnie z wnioskiem Pana Kozioła.

Uchwała Nr IV/21/2006 w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, dla Przewodniczących i Członków stałych Komisji oraz Radnych Rady Gminy w Birczy zostala podjęta przez Radę przy czterech głosach przeciwnych.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.8.

W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący Rady odczytał wniosek Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Birczy o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiącej pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji stosownie do Rozporzadzenia Rady Ministrów /Dz.U.Nr 108 z 2006 r. , Dz.U. Nr 142 z 2006 roku/.

Następnie Pan Przewodniczący poinformował, że w/w wniosek zostałprzekazany

do zaopiniowania przez Komisję Budżetową oraz odczytał opinię radcy prawnego w sprawie

w /w wniosku.

Wobec powyższego Pan Jan Lichota – przewodniczący Komisji Budżetowej odczytał opinię w/w Komisji.

Zarówno wniosek GS”SCh” jak i opinia radcy prawnego oraz opinia Komisji Budżetowej stanowią załącznik do protokołu.

Po odczytaniu opinii Komisji – Pan Lichota stwierdził, że w najbliższym czasie należy się zastanowić w jaki sposób pomóc Gminnej Spółdzielni.

Na pytanie Pana Mielnikiewicza, czy wcześniej były praktykowane takie rzeczy jak umarzanie, Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie było.

Pan Bobowski zabierając głos w powyższej sprawie stwierdził, że wszyscy powinniśmy się zastanowić nad tym, w jaki sposób pomóc istniejącym zakładom pracy,

w tym przypadku Gminnej Spółdzielni.

Pan Bobowski dodał, że wszyscy Radni idąc do wyborów zamierzali likwidować bezrobocie, dlatego na najbliższej sesji należałoby się zastanowić, jakie będą stosowane kryteria przy umarzaniu należności finansowych, jeżeli takie będą miały miejsce.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Gminnej Spółdzielni “SCh”w sprawie udzielenia ulgi na poczet podatku od nieruchomości za IV kwartał 2006 roku.

Rada nie wyraziła zgody na umorzenie należności wymienionej we wniosku Gminnej Spółdzielni “SCh” w Birczy.

Pod koniec obrad obecna na sesji Pani Ewa Beń – Dyrektor SP Sufczyna

poinformowała, że otrzymała decyzję Sanepidu o konieczności zmiany dachu na budynku szkoły, prosząc o zabezpieczenie środków w budżecie na 2007 rok.

Pani Beń w całości odczytała decyzję Sanepidu.

Pan Wójt potwierdził fakt, który przedstawiła Pani Dyrektor SP Sufczyna

i zapewnił, że będzie wspierał ten wniosek oraz inne prace, które zostały rozpoczęte w 2006 roku, a nie wymagają zbyt dużych nakładów finansowych.

W związku z tym Pan Wójt wyraził chęć uczestnictwa w posiedzeniach komisji dotyczących analizy i opiniowania budżetu gminy na 2007 rok.Ad.9.

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, Przewodniczący Rady złożył życzenia Radnym, Sołtysom oraz wszystkim obecnym na sesji i ich Rodzinom.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął

IV sesję Rady Gminy w Birczy kadencji 2006-2010, dziękując wszystkim za udział.

Po sesji Radni i sołtysi zostali zaproszeni na akademię z okazji Swiąt Bożego narodzenia, która odbyła się w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury,Sportu i Turystyki

w Birczy.
Protokołowała:

Teresa Ślimak


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:49
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:49

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl