Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
9-08-2020, Niedziela, 07:15


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokoły


Sesja trwała od godz.1000do godz.1330.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Nieobecny był Radny miejscowości Brzeżawa – Pan Jan Brodzicki.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Pan Józef Żydownik – Wójt Gminy Bircza oraz Pan Tomasz Kropieniewicz – Sekretarz Gminy.

Lista obecności uczestniczących w sesji stanowi załącznik do protokołu.

Również w sesji uczestniczył Pan Józef Barszczak – sołtys miejscowości Brzeżawa, a także Pan Wiesław Krajewski zam. Bircza i Pani Joanna Rogal zam.Nowa Wieś.


Porządek obrad przedstawiał się następująco:


 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z sesji: 01.12.2006 r., 04.12.2006 r., 08.12.2006 r. i 22.12.2006 r.

 4. Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny.

 5. Informacja przewodniczących o działalności stałych Komisji oraz zatwierdzenie planu pracy Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny.

 6. Podjęcie uchwał:

  - w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych na terenie

  Gminy Bircza,

  - w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do określania podróży

  służbowych dla Przewodniczącego Rady,

  - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego

  i Wiceprzewodniczącego Rady, dla Przewodniczących i Członków stałych komisji oraz

  Radnych Rady Gminy w Birczy,

  - w sprawie zbycia niektórych nieruchomności stanowiących własność Gminy Bircza,

  - w sprawie regulaminu określającego na rok 2007 – wysokości stawek i szczegółowych

  warunków warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługe lat,

  motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również

  szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny

  ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania

  nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest

  Gmina Bircza.

 7. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

 8. Zakończenie obrad.


Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz Pana Wójta i Sekretarza Gminy.


Ad.2.

Proponowany porzadek obrad został przyjęty przez Radę bez uwag.


Ad.3.

Protokoły z sesji: z dnia 01.12.2006 r., z z dnia 04.12.2006 r., z dnia 08.12.2006

oraz z dnia 22.12.2006 r. zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.

Pan Przewodniczący poinformował, że protokoły z poszczególnych sesji Rady Gminy będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej dopiero po przyjęciu przez Radę.

Ad.4.

Sprawozdanie z działaności Wójta za okres międzysesyjny przedstawione przez Pana Józefa Żydownika stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.5.

W tym punkcie porządku obrad informacje z działalności stałych komisji przedstawili:

 1. Pani Elżbieta Chrobak – przewodnicząca Komisji Oświaty,

 2. Pan Jan Lichota – przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,

 3. Pan Lucjan Mielnikiewicz – przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej

  i Rodziny.

Informacje zostały złożone w oparciu o protokoły z posiedzeń Komisji, znajdujące się

do wglądu w biurze Rady Gminy.

Pan Mielnikiewicz przedstawił plan pracy Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny, który został przyjęty przez Radę jednogłośnie.


Ad.6.

W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący odczytał pismo Pana Kazimierza Błońskiego działającego w imieniu mieszkańców wsi Łodzinka Górna z prośbą

o podjęcie stosownej uchwały Rady Gminy dotyczącej ustanowienia sołtysa

w w/w miejscowości.

Pan Wójt odnosząc się do treści przedstawionego pisma i w związku z tym,

że wpłynęło to pismo tuż przed sesją, wnioskował, że stosowny projekt uchwały zostanie

przygotowany na najbliższą sesję Rady Gminy.


Następnie przystąpiono do podejmowania uchwał – jak niżej:

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr V/1/2007 w sprawie przeprowadzenia wyborów

  do organów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Bircza. Przed podjęciem uchwały na wniosek Pana Wójta zostały zmienione godziny zebrań w miejscowości: Malawa, Lipa

  i Nowa Wieś.

 • Następnie Pan Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do określania podrózy służbowych dla Przewodniczącego Rady.

 • Radny Pan Wojciech Bobowski zapytał, kto jest inicjatorem przedstawionego projektu uchwały.

  Pan Sekretarz odpowiedział, że taka uchwała musi być podjęta, gdyż jest to zalecenie organu nadzorczego.

  Pan Bobowski kontynuując poinformował, że zgodnie z § 57 Statutu Gminy Bircza inicjatywe uchwałodawczą posiada: Wójt, Komisje Rady, Klub Radnych oraz grupa conajmniej 4 Radnych.

  W związku z tym, jeśli tak nie jest, projekt uchwały jest wadliwy, a skoro jest wadliwy,

  uchwała nie powinna być podejmowana, gdyż dalsze jej następstwa będą również wadliwe.

  Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został uzgodniony

z Panem Wójtem, a Pani Prawnik pozytywnie zaopiniowała pod względem prawnym

i w związku z tym nie widzi przeciwwskazań do podjęcia w/w uchwały.

Pan Bobowski w dalszym ciągu uważał, że przedstawiony projekt uchwały nie powinien być poddany pod głosowanie, ponieważ nie jest zachowana procedura uchwałodawcza.


Po krótkiej, lecz dość burzliwej wymianie zdań Pan Wójt wnioskował

o przegłosowanie przedstawionego wyżej projektu uchwały, uznając go jako jego wniosek.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony wyżej projekt uchwaly.

Uchwała jako Nr V/2/2007 w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczacego Rady Gminy została podjęta przy 14 głosach “za” i 2 głosach wstrzymujących się.


Następnie został przedstawiony projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, dla Przewodniczących

i Członków stałych komisji oraz Radnych Rady Gminy w Birczy.

Pan Przewodniczący wyjaśnił, że na poprzedniej sesji została podjęta uchwała

w sprawie ustalenia diet dla Radnych i chodzi o to, żeby był zapis dot. obniżenia wysokości diety za nieusprawiedliwioną nieobecność na sesjach Rady Gminy oraz posiedzeniach komisji, bo trzeba przyznać – dodał Pan Przewodniczący, że Radni różnie do tego pochodzą, albo będą podchodzić. Świadczą o tym choćby ostatnie spotkania w sprawie budżetu gminy, w których nie wszyscy Radni uczestniczyli.

Będzie to w pewnym sensie mobilizacja Radnych do pracy, tj. uczestniczenia w sesjach Rady Gminy, posiedzeniach komisji oraz innych posiedzeniach organizowanych przez Przewodniczącego Rady.

Pan Przewodniczący wnioskował o obniżenie diety o 100% za każdorazowe nieusprawiedliwione nie wzięcie udziału w danym miesiącu w sesjach Rady Gminy oraz posiedzeniach komisji. Oczywiście może zdarzyć się tak, że Radny naprawdę z ważnej przyczyny nie będzie mógł uczestniczyć w sesji, czy posiedzeniu komisji, wówczas należy ten fakt zgłosć do Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Komisji.

Zasady usprawiedliwiania nieobecności określa § 76 ust.2 i 3 Statutu Gminy Bircza.

Pan Przewodniczący dodał, że Radni zostali wybrani przez społeczeństwo i powinni rzetelnie pracować dla dobra i rozwoju Gminy.

Radny Pan Bobowski podobnie jak przy poprzednim projekcie uchwały zapytał, kto jest inicjatorem tego projektu uchwały.

Pan Przewodniczący odpowiedział, że to on wnioskował przygotowanie tego projektu uchwały.

Wobec tego Pan Bobowski stwierdził, że Pan Przewodniczący nie ma takiego prawa, w związku z czym projekt uchwały jest wadliwy i nie powinien być poddany pod głosowanie, ponieważ nie jest zachowana procedura uchwałodawcza.

Pan Wójt zabierając głos, wnioskował o podjęcie uchwały, gdyż on jest inicjatorem w/w projektu uchwały.

Pan Przewodniczący poprosił najpierw Radnych o przegłosowanie jego wniosku, tj. obniżenie diety o 100 % za nieobecność na sesjach lub posiedzeniach komisji.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony wyżej projekt uchwały. W/w uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diety dla Przewodniczącego

i Wiceprzewodniczącego Rady jako Nr V/3/2007 została podjęta przez Radę jednogłośnie.

W dalszej części tego punktu porządku obrad Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki Nr 125 o pow.0,20 ha położonej w miejscowości Leszczawa Górna, której to mieszkańcy wyrazili zgodę na sprzedaż przedmiotowej działki.

Po przedstawieniu w/w projektu uchwały o głos poprosił Radny Pan W.Bobowski, informując Radnych, że rok bieżący oraz rok przyszły będą bardzo ważne, jeśli chodzi o ewentualne zdobywanie pieniędzy unijnych. Wobec tego Gmina, żeby cokolwiek zdobywać musi mieć argumenty. Tymi argumentami ewentualnie może być posiadanie jakichkolwiek nieruchomości. “My zaczynamy sprzedawać nieruchomości nie wiedząc,

ile posiadamy, jakie posiadamy i do czego one się nadają.

Dlatego taka sprzedaż działki jak np. w Leszczawie Dolnej, czy działka koło szkoły w Żohatynie powoduje, że tracimy argumenty przez to, że pozbywamy się nieruchomości”.

Wobec tego – kontynuując Pan Bobowski zapytał, jak będziemy potem zdobywać te pieniądze, jeśli nie będziemy mieli na czym je zdobywać.

Pan Bobowski wnioskował o sporządzenie informacji zawierającej co jest w zasobach gminy i na co ewentualnie je przeznaczyć, żeby Rada wspólnie z Wójtem podjęła takie decyzje na co je przeznaczyć, a potem ewentualnie podejmować decyzje o sprzedaży, a sprzedać jest bardzo łatwo.

Wobec powyższego Pan Bobowski wnioskował, żeby do czasu zajęcia się przez Wójta

i Radę tymi sprawami w ogóle posiadanych nieruchomości, wstrzymać się z jakąkolwiek sprzedażą.

Zadaniem Rady jest myślenie przyszłościowo, co w ogóle będzie w Birczy, a nie tylko jak najszybciej sprzedać posiadane nieruchomości.

Pan Przewodniczący akurat w tym temacie zgadza się całkowicie z Panem Bobowskim, ale z drugiej strony patrząc, jeśli została zachowana cała procedura prowadząca do sprzedaży danej działki, na tej podstawie został przygotowany projekt uchwały i jeśli Rada teraz przyblokuje tę sprzedaż, to niestety Rada nie będzie w porządku wobec siebie i wobec tych, którzy chcą kupić daną nieruchomość.

Radny Pan Lucjan Mielnikiewicz wyjaśnił, że jeśli chodzi o działkę

w Leszczawie Górnej, to jest to działka pomiędzy dwoma sąsiadami i w zasadzie nie przedstawia żadnej wartości i właśnie dobrze, że jest ktoś chętny na kupno tejże działki,

tym bardziej, że mieszkańcy na zebraniu wiejskim podjęli uchwałę o sprzedaży przedmiotowej działki.

Jeśli zaś chodzi o działkę w Leszczawie Dolnej, mieszkańcy również na zebraniu podjęli uchwałę o sprzedażydziałki Nr 260/1 koło Kościoła. Z prośbą o kupno tej działki zwrócili się młodzi ludzie i należy im pomóc, sprzedając im tę działkę. W przeciwnym razie młodzi ludzie będą zmuszeni wyjechać z naszej gminy.

Radna Pani Elżbieta Chrobak odnosząc się do powyższych wypowiedzi poinformowała, że w ubiegłej kadencji proszono, by Pan Duda sporządził wykaz działek znajdujących się w posiadaniu Gminy, bo tak naprawdę Radni nie wiedzą jakie zasoby posiada Gmina. Dlatego też Pani Chrobak zwróciła sie z gorącą prośbą do Pana Wójta,

by Pan Duda teraz sporządził wykaz działek znajdujących się w posiadaniu Gminy,

a do tego czasu wstrzymać się ze sprzedażą działek, bo sprzedać jest łatwo, a potem nie ma ani pieniędzy, ani działki.

Pan Przewodniczący wnioskował, żeby jednak podjąć uchwały, które zostały przygotowane na tę sesję, a na przyszłość wstrzymać się ze sprzedażą działek do czasu sporządzenia informacji przez Pana Dudę.

Pan Wójt zabierając głos powiedział, że częścią składową budżetu gminy jest informacja o stanie mienia komunalnego i zdziwił go fakt, że Radni nie są o tym doinformowani.

Pan Wójt wnioskował, żeby zrobić odrębne posiedzenie Rady i wspólnie zdecydować

o dalszych losach mienia komunalnego.

“Stanowisko moje jest jedno - “własność”. Nie możemy się zamykać przed inwestorami. Jeśli ktoś jest zainteresowany informacją o stanie mienia komunalnego, powinien przyjść

do Urzędu Gminy i zapytać o to Pana Dudę”.

Radna Pani Chrobak ponownie zabierając głos jednoznacznie stwierdziła, że jest przeciwna temu, by ludzie skupywali na naszym terenie działki po to, by potem je sprzedawali

z zyskiem, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że wartość gruntów z każdym rokiem wzrasta.

Pan Sekretarz wyjaśnił, że przygotowane projekty uchwał zawierają działki, które mają być sprzedane pod zabudowę.

Radny miejscowości Lipa – Pan Jan Lichota zabierając głos poinformował, że na terenie Gminy jest mnóstwo działek, które mogą być sprzedane. Taką informację bez problemu uzyskał u Pana Dudy.

Pan Lichota kontynuując swoją wypowiedź stwierdził, że nie możemy zamykać się przed ludźmi, którzy chcą inwestować w naszą Gminę. Wiele osób przyjeżdża nawet zza granicy, chcąc się osiedlić w naszej Gminie i my powinniśmy im w tym pomóc, a nie utrudniać.

Pan Bobowski ponownie zabierając głos wyjaśnił, że jego zamierzeniem nie było to, żeby nie sprzedać komuś działki, nie chodziło mu o konkretną indywidualną sprawę, tylko chodziło mu o to, żeby zaplanować, co na przyszłość w naszej Gminie będziemy robić.

Rada wspólnie z Wójtem powinna takie decyzje podjąć. Co zaoferujemy inwestorom, jeżeli nic nie będziemy mieli. Nie mamy planu zagospodarowania przestrzennego. Teraz decyzje podejmuje się na podstawie studium uwarunkowań. Pan Bobowski podkreślił, że teraz jest

ta najważniejsza chwila, żeby zaplanować co w przyszłości będziemy w Birczy robić.

Minie rok, potem drugi, a my nie będziemy mieli ani pieniędzy, ani gruntów. To są bardzo ważne decyzje, które powinny być przedmiotem obrad odrębnej sesji.

Pan przewodniczacy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. zbycia działki Nr 125/1 o pow.0,20 ha położonej w miejscowości Leszczawa Górna.

Uchwała w powyższej sprawie jako Nr V/4/2007 została podjęta przy 13 głosach “za”

i 1 głosie wstrzymującym się.

Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki Nr 260/1 o pow. 0,38 ha

położonej w miejscowości Leszczawa Dolna.

Uchwała w powyższej sprawie jako Nr V/5/2007 została podjęta przy 12 głosach “za”

i 2 głosach wstrzymujących się.

Kolejno został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. zbycia działki Nr 145 o pow. 1,06 ha położonej w m-ci Żohatyn.

Wyjaśnienia do tego projektu uchwaly udzielił Pan Przewodniczący.

Po udzieleniu wyjaśnienia uchwała w powyższej sprawie jako Nr V/6/2007 została podjęta

przy 11 głosach “za” i 3 głosach wsztrzymujących się.

Również przy 11 głosach “za” i 3 głosach wstrzymujących się została podjęta uchwała Nr V/7/2007 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki Nr 9/5 o pow. 0,30 ha oraz działki Nr 99/1 o pow.0,41 ha położonych w miejscowości Borownica.

Po podjęciu w/w uchwał Radny miejscowości Bircza - Pan Wojciech Bobowski

opuścił salę obrad, po uprzednim uzyskaniu zgody od Pana Przewodniczącego Rady.

Następnie Pan Sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego na rok 2007 – wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania

i wypłacania dodatków za wysługe lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bircza.

Pan Sekretarz poinformował, że w posiedzeniu na temat regulaminu wynagradzania uczestniczyła Komisja Oświaty, Związki Zawodowe oraz pracownik d/s oświaty. Podczas niniejszego posiedzenia regulamin został zaakceptowany w takiej formie, w jakiej otrzymali Radni.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony wyżej projekt uchwały.Uchwała Nr V/8/2007 w powyższej sprawie została podjęta przez Radę jednogłośnie.

Wszystkie uchwały podjęte na niniejszej sesji stanowią załącznik do protokołu.
Ad.7.

W tym punkcie porządku obrad Radny Pan Artur Buczek wycofał swój wniosek złożony na sesji w dniu 8.12.2006 r. dot. odśpiewania hymnu narodowego na rozpoczęcie każdej sesji

Następnie Pan Przewodniczący odczytał opinię prawną dot. sprawy Radnego Pana Jana Brodzickiego, o której była mowa na początku I sesji Rady Gminy w Birczy

w dniu 01 grudnia 2006 roku oraz opinię prawną dot. odpowiedzi na pytanie, czy istnieje przeszkoda w jednoczesnym sprawowaniu mandatu radnego gminy i bycia sołtysem

i odwrotnie.

W/w opinie stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący udzielił głosu sołtysowi wsi Brzeżawa – Panu Józefowi Barszczak, który podziękował Radzie za przyznanie dla miejscowości Brzeżawa środków

w ubiegłym roku oraz zwrócił się z gorącą prośbą o zaakceptowanie uchwały zebrania wiejskiego miejscowości Brzeżawa w sprawie przyznania 40 m3drewna tartacznego

z przeznaczeniem na wykonanie więźby dachowej na Kościele w Brzeżawie.

Ponadto Pan Barszczak zwrócił się z prośbą o dofinansowanie kursu prywatnego busa, który kończy swój bieg w Lipie. W przypadku dofinansowania przez Urząd Gminy Bus ten dojeżdżałby do miejscowości Brzeżawa.

W tym momencie Pan Sekretarz odczytał pismo prywatnego przewoźnika Pana Mariusza Franków, który zwrócił się z prośbą o dofinansowanie kursu, o którym mowa wyżej.

Pan Przewodniczący uważa, że w tej sytuacji jest pole do działania dla Pana Wójta przy organizowaniu przetargów na usługi przewozowe na terenie gminy.

Pan Przewodniczący będąc przy głosie, w imieniu przewoźników dowożących dzieci do szkół prosił Pana Wójta o wypłacenie im zaległych rachunków.

Radny miejscowości Kuźmina – Pan Andrzej Kozioł zwrócił się z apelem

do całej Radyo wsparcie Leszczawki w zakresie odbudowy Kościoła w tej miejscowości, który w dniu 02.02.2007 r. uległ spaleniu.

Pan Kozioł wnioskował, by każda wieś, która posiada las przyznała

dla Leszczawki np. po 4 kloce drewna tartacznego.

Radna Pani Elżbieta Chrobak skierowała pytanie do Pana Wójta, czy w związku z pomówieniami, o jakich słyszała prawdą jest, że szkoła w Korzeńcu w przyszłym roku przygotowywana jest do likwidacji i jak Pan Wójt widzi politykę oświatową na przyszłość.


Pan Wójt na powyższe pytania i uwagi odpowiedział następująco:

 • odnośnie przyznawania drewna jest taka zasada, ze muszą być uchwały zebrań wiejskiech, Rada zaakceptuje poprzez wprowadzenie do budżetu, zatwierdzi budżet, który następnie jest realizowany przez Wójta.

  Jeśli zaś chodzi o pomoc dla Leszczawki w odbudowie spalonego Kościoła, nie ulega wątpliwości, ze tej pomocy trzeba udzielić.

  Pan Wójt stwierdził, że nie ma sensu, by każda wieś, która posiada las przyznawała

  po kilka kloców. Należałoby to skumulować w jedna całość.

  Pan Wójt poinformował, że w poniedziałek 5.02.2007 r. jest umówiony z Księdzem Parafii Leszczawa Dolna oraz inspektorem d/s budownictwa, który obliczy, ile potrzeba będzie gotowej tarcicy, wówczas Radni i sołtysi zostaną o tym powiadomieni odrębnym pismem.

  Pan Wójt zadeklarował również pomoc w zakresie przeprowadzenia rozmów

  z przedsiębiorcami, którzy posiadają suszarnie drewna, by przygotowaną tarcice wysuszyć.

  Gdyby jednak były jakieś trudności w tym temacie, to ewentualnie sprzeda się tarcicę świeżo przygotowaną, a zakupi potrzebną ilość suchej tarcicy.

 • Odnośnie wypłaty zaległych rachunków dla przewoźników, Pan Wójt poinformował,

  że stara się wspólnie z Panią Skarbnik sukcesywnie realizować te rachunki. Pan Wójt ma nadzieję, że do końca I półrocza wszystkie zobowiązania zostaną zrealizowane.

  Onośnie spraw oświatowych Pan Wójt oświadczył, że wyznaje taką zasadę,

że jeśli coś mówi, to mówi to na określonym grenium.

Pan Wójt stwierdził również, że jest zaskoczony, że wogóle taki temat dot. szkoły wynikł.

Decyzja o likwidacji szkół musi zapaść uchwałą Rady Gminy, a nie Wójta. Taka decyzja musi być skonsultowana ze społeczeństwem danej miejscowości.

Pan Wójt zapewnił, że takiej konsultacji nie przeprowadzał i nie występował do społeczeństwa o wydanie opinii, co nie znaczy, że Pan Wójt nie przygląda się sprawom oświatowym.

Pan Wójt poinformował, że największy koszt utrzymania dziecka jest w SP Huta Brzuska, na drugim miejscu jest koszt utrzymania dziecka w SP Kuźmina, a na trzecim miejscu jest koszt utrzymania dziecka w SP Korzeniec.

Informacje o kosztach utrzymania poszczególnych szkół otrzymają wszyscy Radni – zapewnił Pan Wójt .

Kontynuując dalej swoja wypowiedź Pan Wójt stwierdził, że są to problemy, od których gmina nie odejdzie. Rozwiązanie tego problemu nie będzie tematem tylko Wójta, tu musi być inicjatywa całej społeczności lokalnej, a w tym przypadku Korzeńca.

Jeżeli będzie taka inicjatywa, żeby szkołę z Korzeńca przenieść do Birczy, to Pan Wójt będzie dążył do tego, żeby ta inicjatywa zostało szybko zrealizowana. “Takie jest moje stanowisko, ze odległość od Korzeńca do Birczy jest nieduże, a dzieci i tak są dowożone, w tym przypadku nauczyciele nic nie stracą, ponieważ nauczyciele przejdą do pracy do szkoły

w Birczy, gdyż zostaną utworzone nowe oddziały.”

Kończąc Pan Wójt jeszcze raz oświadczył, że o żadną taką inicjatywę nie występował, ani nie popierał, ale jeśli bedzie taka inicjatywa oddolna, to oczywiście Pan Wójt będzie ją popierał, będzie za tym, żeby Korzeniec przenieść do Birczy, a tam będzie można utworzyć motel.

Jednak na dzień dzisiejszy Pan Wójt nie podejmował żadnych działań w tym kierunku.

Pani Chrobak podziękowała Panu Wójtowi za wyjaśnienie tematu, dodając

że jednak to co słyszała, to były tylko pomówienia.

Następnie głos ponownie zabrał sołtys wsi Brzeżawa Pan Józef Barszczak, wnioskując o rozważenie możliwości utworzenia gimnazjum w miejscowości Lipa dla dzieci z sąsiednich miejscowości, tj. Malawa, Brzeżawa, Borownica, Jawornik, Żohatyn i oczywiście Lipa, wówczas autobus dowożący dzieci nie miałby pustych przebiegów.

Pan Barszczak stwierdził, że w Lipie ku temu są odpowiednie warunki, jest duża sala gimnastyczna i dlatego zwraca się z prośbą o rozważenie takiej możliwości.

W dalszej części tego punktu porządku obrad Pan Przewodniczący udzielił głosu obecnemu na sesji Panu Wiesławowi Krajewskiemu – mieszkańcowi Birczy.

Pan Krajewski na początku swego wystąpienia zażyczył sobie, żeby w porządku obrad każdej sesji był taki punkt, w którym mieszkańcy mieliby możliwość zabierania głosu.

Następnie Pan Krajewski miał kilka pytań do Rady i Wójta:

 1. Czy mieszkańcy mogą liczyć na publiczne udostępnienie budżetu (internet, tablica ogłoszeń w rynku), jaka jest wielkość zadłużenia gminy, jaki jest koszt utrzymania jednego dziecka w poszczególnych szkołach.

  - plan inwestycyjny – powinien taki być opracowany, na co będą składane wnioski

  o dofinansowanie ze środków unijnych.

  Pan Krajewski stwierdził, że Unia ma pieniadze również na remonty Kościołów – w tym przypadku raczej się nie odmawia – dodał.

 2. Gdzie według Wójta istnieją możliwości znalezienia dodatkowych środków finansowych

  na inwestycje, poza kredytem i środkami Unii Europejskiej.

 3. Sposoby propagowania naszej gminy na zewnątrz, w jakim kierunku zamierza gmina iść

  i podnoszenie świadomości mieszkańców, co do możliwości rozwoju w nowych warunkach, tj. warunkach unijnych.


Pan Krajewski stwierdził, że nie doceniamy w naszej gminie takich rzeczy jak wyjazdy na wystawy, szczególnie rolnicze np. do Poznania.

 1. Pan Krajewski podziękował Panu Buczkowi, Radnemu miejscowości Bircza za wykonanie korony na orzełku na pomniku w Rynku.

  Pan Krajewski poinformował, że rozpoczął walkę z napisem “UB” na pomniku jeszcze pod koniec kadencji obecnego Wójta lub na początku kadencji Wójta Góralewicza.

  Pan Krajewski uważa, że napis “UB” musi zniknąć, jeśli ta Rada sobie z tym nie poradzi,

  to on po prostu zrobi to szlifierką.

  Pan Krajewski stwierdził, że dobrze zna historię Birczy i wie, że o wolność Birczy walczyło ORMO, walczyło wojsko, walczyła Policja. UB o wolność Birczy nie walczyło.

  Po prostu jest to wstyd, dla niego i dla wszystkich mieszkańców, bo przyjeżdżają ludzie

  z zewnątrz.
  Następnie głos zabrał Radny Pan Buczek, który poinformował Radnych jak to się stało, że dorobił koronę dla orzełka na pomniku.

  Jeśli zaś chodzi o tablicę na pomniku, to wg Pana Buczka jest ona do wymiany.

  Pan Buczek stwierdził, że jest to sprawa prosta, krótka i do załatwienia. Sprawa tej tablicy była podejmowana na zebraniu wiejskim, ale niestety bez rezultatu

  Pan Buczek proponował zorganizowanie spotkania ze społeczeństwem na temat zmiany tablicy, proponując np. napis: “Walczącym o wolność Birczy”.

  Pan Przewodniczący popiera wniosek Pana Buczka, ale na dzień dzisiejszy,

żeby to szybko zrobić, najprościej byłoby usunąć napis “UB”.

Wobec powyższego Radny Pan A.Buczek wyraził chęć usunięcia z tablicy “UB”

zaraz w poniedziałek – 5 lutego 2007 roku.

Radny miejscowości Leszczawa Dolna – Pan Lucjan Mielnikiewicz zabierając głos w powyższej sprawie powiedział:”nie bójmy się historii, nie wstydźmy się swojej historii, ale podejdźmy do tego rozważnie.Uchwalmy, żeby UB zlikwidować, ale nie zmieniajmy historii”.

Pan Mielnikiewicz uważa, że należy to tak zrobić, żeby odzwierciedlało rzeczywistość taką, jaka była.

Pan Mielnikiewicz proponował, żeby w tej sprawie zrobić debatę.Pan Przewodniczący proponował, żeby przegłosować sprawę usnięcia napisu “UB” z tablicy na pomniku.

Radni jednogłośnie przyjęli propozycję usunięcia “UB” z tablicy na pomniku

w Birczy.

Radny Pan Artur Buczek zgłosił się, że zrobi to osobiście w poniedziałek

 • 5 lutego 2007 roku.

  Pan Wójt zabierając głos odniósł się do uwag Pana Krajewskiego:

 • oczywiście jest za tym, żeby wszystko było opublicznione, poinformował, że niedługo będą dwie dodatkowe tablice informacyjne w Birczy. Budżet po uchwaleniu będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń.

 • Pan Wójt stwierdził, że Bircza musi zmienić wizerunek i tutaj Pan Wójt widzi Pana Krajewskiego do współpracy. “Jestem za tym, żeby Birczę uporządkować.”

  Pan Wójt poinformował, że już zostały podjęte wstępne działania, na 6.03.2007 roku zostało zaplanowane spotkanie z przedsiębiorcami z terenu gminy, a szczególnie z Birczy właśnie między innymi w celu uporządkowania i zmiany wizerunku Birczy.

  W tym temacie Pan Wójt będzie się opierał na decyzjach fachowców. Wszystko

  to wymaga czasu i przedyskutowania ze społeczeństwem. Samo opracowanie projektu na zagospodarowanie Birczy nie wystarczy.


Pan Wójt poinformował, że prowadził rozmowy z młodzieżą szkolną w Birczy

na temat wydawania gazety birczańskiej, ale niestety nie ma żadnego odzewu.

Koszt utrzymania jednego dziecka w poszczególnych szkołach jest wyliczony

i może go udostępnić, nie tylko koszt utrzymania jednego dziecka, ale także inne wydatki.

Pan Wójt poinformował, że na koniec kwartału br. porówna wydatki poniesione w szkołach

w ubiegłym roku i w bieżącym roku, o czym poinformuje całą Radę.

Takie informacje bedą udzielane co kwartał.

Pan Wójt poinformował, że do miesiąca czasu będzie przygotowany plan inwestycyjny, który jest już w ogólnym zarysie.

Plan ten musi być publicznie przedyskutowany. Pan Wójt wymienił 4 inwestycje, które w roku bieżącym muszą ruszyć. Są to: hala sportowa w Birczy, budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w Birczy, budowa kanalizacji w miejscowości Rudawka oraz budowa kanalizacji w miejscowości Leszczawa Dolna.

Na realizację w/w inwestycji gmina będzie się ubiegać o środki z zewnątrz.

Pan Wójt ubolewał nad tym, że jest bardzo małe zainteresowanie, jeśli chodzi o pracownika, który zajmowałby się ściąganiem środków unijnych, dlatego będzie zmuszony ogłosić konkurs poza teren gminy.

Jeśli nie będzie odpowiednich służb do ściągania pieniędzy unijnych, to niestety tych pieniędzy nie ściągniemy.

Jeśli chodzi o promowanie gminy – powstało stowarzyszenie gospodarstw agroturystycznych, które powinno się zająć promowaniem produktów rolniczych.

Społeczność wiejska musi się uaktywnić, wszelkie inicjatywy muszą wyjść od społeczeństwa, a ja jako Wójt wszelkie inicjatywy będę popierał – powiedział Pan Wójt.

Odnośnie zmiany napisu na tablicy pomnika w Birczy – Pan Wójt oświadczył, że jak najbardziej jest za tym, żeby zmienić cały napis, jednak dopiero po uzgodnieniu ze społeczeństwem, nauczycielami, historykami oraz Radą Ochrony Pamięci Walk

i Męczeństwa.

Pan Wójt proponował, że przy opracowywaniu koncepcji zagospodarowania centrum Birczy można byłoby nie tylko zmienić napis na pomniku, ale również można by zmienić całą koncepcję pomnika. Pan Wójt uważa, że pomnik ten jest zbyt skromny. Pan Wójt ponownie podkreślił, że sprawa ta wymaga uzgodnień z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz ze społecznością lokalną.

Na wykonanie w./w zadania można uzyskać środki unijne.

“UB” powinno dawno zniknąć – dodał Pana Wójt.

Kończąc ten temat Pan Wójt dodał, że są ludzie, którzy przygotują taki napis na pomniku,

że nie będziemy się wstydzić.W dalszej części obrad Pan Przewodniczący wnioskował, żeby wystąpić

do Zarządu Dróg Powiatowych z prośbą o odśnieżanie drogi powiatowej w miejscowości Borownica, gdyż często zdarza się tak, że droga ta jest wogóle nieprzejezdna.

Pan Wójt poinformował, że zostanie również wystosowane pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg w sprawie odsnieżania chodników przy drodze krajowej.


Obecna na sesji Pani Joanna Rogal zam. obecnie w Nowej Wsi zwróciła się

do Rady z prośbą o podjęcie pozytywnej decyzji w sprawie przyznania jej mieszkania komunalnego po Panu Trebendzie.

Pani Rogal swoją prośbę uzasadniała tym, że do maja br. ma się wyprowadzić z mieszkania, które obecnie zajmuje.

W związku z tym, ze nie ma innego wyjścia, zwróciła sie z prośbą do Rady Gminy

o przyznanie w/w mieszkania.
Radny Pan Artur Buczek wnioskował, żeby na tej sesji nie podejmować decyzji

o przydzieleniu przedmiotowego mieszkania, ponieważ należy o tym poinformować mieszkańców na zebraniu wiejskim.

“Bez zgody mieszkańców nie powinniśmy podejmować deczyzji w tej sprawie” - powiedział Pan Buczek.

Pan Wójt poinformował, że wpłynęły 4 podania o przydział mieszkania, w tym

1 podanie na mieszkanie w SP Korzeniec.

Do chwili obecnej Pan Wójt nie podjął żadnej decyzji o wynajęciu, bądź też sprzedaży mieszkania. “Nie zrobię niczego, na co nie pozwoli mi Rada i społeczeństwo, mimo że mam inne spostrzeżenia na niektóre sprawy” powiedział Pan Wójt.

Radny Pan A.Buczek ponownie zabierając głos powiedział, że sprawa musi być dokładnie zbadana i rzetelnie załatwiona, by nikt do nikogo nie miał pretensji.

Pan Przewodniczący wnioskował, żeby do komisji, która będzie się zajmować tą sprawą powołać więcej osób.

Pan Wójt poinformował, że on wykorzystał swoje kompetencje odnośnie powołania komisji, następnie Rada może wykorzystać swoje kompetencje.

Ponadto Pan Wójt powiedział:”nie było moją rolą coś, co nie podobałoby się społeczeństwu. Mogłem podjąć decyzję jednoosobowo, ale nie zrobiłem tego. Chcę, żeby to było zrobione przy otwartej kurtynie. Nie wynajmę tego mieszkania bez zgody Rady” - dodał Pan Wójt.

Radny Pan Buczek proponował zorganizowanie zebrania wiejskiego, na którym zostanie przedstawiona sprawa przedmiotowego mieszkania.


Ad.8.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął

V sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.Protokołowała:

Teresa Ślimak


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:49
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:49

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl