Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
13-07-2020, Poniedziałek, 07:38


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokoły

Sesja trwała od godz.1000do godz.1330.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 11. Nieobecni byli Radni: Pan Jan Brodzicki – Brzeżawa, Pan Ryszard Hajnold – Kotów, Pan Tadeusz Kołcz – Brzuska i Pan Wiesław Wojtowicz – Stara Bircza.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśnioiwska, Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kropieniewicz, Dyrektorzy szkół oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny.

 5. Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.

 6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bircza za 2006 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bircza:

  a/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej,

  b/ dyskusja,

  c/ głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bircza za 2006 rok.

 7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2005-2015 w Gminie Bircza.

 8. Podjęcie uchwał:

  - w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bircza, a Gminą Miejską Przemyśl,

  - w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,

  - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Bircza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 9. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

 10. Zakończenie obrad.


Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

Ad.2.

Porządek obrad został przyjęty przez Radę bez uwag.


Ad.3.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę jednogłośnie

Ad.4.

Informacja o działalności Wójta Gminy Bircza przedstawiona przez Pana Józefa Żydownika stanowi załącznik do protokołu.

Ad.5.

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący niżej wymienionych komisji

przedstawili informację o działalności za okres międzysesyjny:

 • przewodnicząca Komisji Oświaty – Pani E. Chrobak,

 • przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego – Pan A.Wilgucki,

 • przewodn. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Pan J.Lichota

wedlug protokołów znajdujących się do wglądu w biurze Rady Gminy.

Ad.6.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bircza za 2006 rok zostało odczytane przez Sekretarza Gminy - Pana Tomasza Kropieniewicza.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Po przedstawieniu w/w sprawozdania Pan Wójt powiedział, że Rada musi mieć świadomość, że przyjęła stan zobowiązań, który na dzień 31.12.2006 rok wynosił 1.956.105,05 zł. Jednak operatywność Pani Skarbnik spowodowała, że stan zobowiązań sukcesywnie się zmniejsza.

Biorąc pod uwagę istniejącą sytuację Pan Wójt stwierdził, że realizacja zadań w roku bieżącym idzie nieco w zwolnionym tempie, ale przy wspólnym zrozumieniu i działaniu Radnych pewne zadania będą zrealizowane. Pan Wójt prosił Radnych o cierpliwość.

a/ Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Birczy w sprawie wykonania budżetu Gminy

Bircza za 2006 rok odczytał przewodniczący Komisji – Pan Zbigniew Dutkowski – jak załącznik do protokołu.

Uchwałę Nr 11/22/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Birczy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 rok odczytał Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kropieniewicz. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

b/ W tym punkcie porządku obrad Radni nie zabierali głosu, w związku z tym – jak powiedział Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Urban – wynika z tego, że wszystko jest jasne, że środki były wydatkowane zgodnie z założeniami ustalonymi w planie budżetu na 2006 rok.

c/ Rada po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2006 rok oraz uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 rok, pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2006 rok

i przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za w/w okres.

Następnie przy dwóch głosach wstrzymujących się została podjęta uchwała Nr VIII/25/2007 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bircza za 2006 rok stanowiąca załącznik do protokołu.

Ad.7.

W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2005-2015. Niniejsze sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ponadto Pan Wójt poinformował, że realizacja Planu Gospodarki Odpadami w ostatnich latach nie była zbyt zadowalająca, a wynikało to z niewłaściwego zarządzania spółką komunalną w Birczy. Od dnia 1 marca br. został powołany nowy Prezes, który jest człowiekiem młodym, operatywnym, podejmującym wszelkie działania związane z poprawą funkcjonowania w/w zakładu, a szczególnie ściągnięciem zaległych należności za wywóz odpadów komunalnych.

Bardzo ważnym zadaniem będzie wykonanie inwentaryzacji azbestu na terenie gminy, w pierwszej kolejności na budynkach mieszkalnych i pomoc mieszkańcom w uzyskaniu zgody na zniszczenie. Podjęte zostały działania związane z utrzymaniem czystości i porządku przy drogach powiatowych. Kończąc Pan Wójt dodał, że program gospodarki odpadami zostanie rozwiązany jedynie poprzez segregację odpadów.

W związku z tym Pan Wójt zwrócił się z gorącą prośbą do radnych i sołtysów, aby włączyli się w akcję sprzątania oraz prowadzenia rozmów z mieszkańcami w sprawie utrzymania czystości na terenie całej gminy.

Ad.8.

W tym punkcie porządku obrad Rada podjęła niżej wymienione uchwały:

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr VIII//26/2007 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bircza, a Gminą Miejską Przemyśl.Wyjaśnienia do w/w uchwały udzielił Pan Tomasz Kropieniewicz - Sekretarz Gminy.

 • przy dwóch głosach przeciwnych została podjęta uchwała Nr VIII/27/2007 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. zbycia działki Nr 236/2 o pow.5,20 ha w miejscowości Leszczawa Górna,

 • nie została podjęta uchwała w sprawie zbycia działki Nr 269/2 o pow.0,16 ha położonej w miejscowości Rudawka ze względu na brak stosownego wyjaśnienia. (Wynik głosowania w/w projektu uchwały był następujący: 1 głos “za”, 1 głos przeciw ,9 Radnych wstrzymało się od głosu).

 • przy dwóch głosach wstrzymujących się została podjęta uchwała Nr VIII/28/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Bircza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

  Przed podjęciem w/w uchwały Radny Pan Buczek zapytał jaki jest zakres zagadnienia, czy są wnioski konkretnych osób w tej sprawie.

  Pan Wójt odpowiedział, że dwóch przedsiębiorców zwróciło się z prośbą o wydanie zezwolenia na urządzenie tzw. ogródków piwnych.

Ad.9.

W tym punkcie porz. obrad Radny Pan Jan Lichota wnioskował o podjęcie działań związanych z założeniem bankomatu w Birczy.

Pan Wójt odpowiedział, że zostały poczynione działania w tym temacie, wystosowane zostały pisma do wszystkich banków na terenie miasta Przemyśla, ale tylko Bank w Żurawicy udzielił pozytywnej odpowiedzi, że w roku bieżącym w Birczy zostanie uruchomiony bankomat na budynku Urzędu Gminy, ponieważ budynek ten posiada instalację alarmową.Radny Pan Lucjan Mielnikiewicz zwrócił się z prośbą o ujęcie w planie inwestycyjnym wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszczawa Górna.

Pan Mielnikiewicz popiera w pełni inicjatywę Pana Wójta w kwestii utrzymania porządku i czystości na terenie gminy. “Jest to świetna inicjatywa, ale dajmy przykład od siebie, zadbajmy o porządek we własnych gospodarstwach”.

Pan Wójt odnośnie budowy kanalizacji w miejscowości Leszczawa Górna powiedział, że jest za tym i że rozmawiał w tej sprawie z mieszkańcami, którym złożył propozycję utworzenia społecznego komitetu budowy.

Radny Pan Jan Lichota zabierając głos w kwestii utrzymania czystości i porządku, jest za tym, żeby wraz z Komisją Ładu po wszystkich miejscowościach przeszedł również policjant, a on również udzieli pomocy w tym temacie.

Pan Wójt zapewnił, że chętnie skorzysta z pomocy Pana Lichoty

Pan Przewodniczący pytał, kiedy zostanie podjęta decyzja o sprzedaży budynku dla Pana Gołębiowskiego zam. Żohatyn, sprawa ta była zgłaszana na początku br.

Pan Sekretarz wyjaśnił, że sprawa opóźnia się nie z winy Urzędu, lecz na własne życzenie Pana Gołębiowskiego, który prosił o wstrzymanie procedury z powodów osobistych, widocznie sytuacja się zmieniła i teraz Pan Gołębiowski zgłosił Panu Przewodniczącemu, że chciałby kupić ten budynek.

Pan Wójt polecił Panu Sekretarzowi, żeby ta sprawa została załatwiona w terminie dwóch tygodni, a pracownik merytoryczny został ukarany karą upomnienia.

Radna Pani Elżbieta Chrobak zabierając głos – zapytała jak rozwiązać problem remontu szkół, należy się zastanowić skąd wziąć środki .

Pan Józef Barszczak – sołtys wsi Brzeżawa zwrócił się z prośbą o przyznanie środków na wykonanie remontu drogi w tej miejscowości, informując jednocześnie, że mieszkańcy na zebraniu wiejskim podjęli uchwałę, żeby środki uzyskane ze sprzedaży działek przeznaczyć na remont drogi w miejscowości Brzeżawa.

Pan Barszczak skierował pytanie do Pana Wójta, dlaczego Gmina Bircza nie posiada umowy na utylizację padłych zwierząt.

Radny Pan Michał Kowalczyk miał pretensje, że do Urzędu Gminy wpłynęło pismo ze Starostwa dot. spotkania w sprawie osuwiska w miejscowości Huta Brzuska.

O spotkaniu miał być powiadomiony radny i sołtys, ale niestety nie zrobiono tego, dlaczego?

Druga sprawa, którą poruszył Pan Kowalczyk, to sprawa żwiru na drodze koło szkoły. W tym dniu, w którym Komisja Oświatowa z Wójtem dokonywała objazdu szkół, między innymi w Hucie Brzuskiej, Pan Kowalczyk pytał Wójta o koparkę do rozplantowania tego żwiru, Pan Wójt odpowiedział, że prace te mogą wykonać strażacy, z czym Pan Kowalczyk się nie zgadza, gdyż strażacy nie są od tego, żeby utwardzać drogi.

Pan Kowalczyk zapytał również, dlaczego Pan Józef Majcher zam. Krępak nie ma wypłaconego rachunku za odśnieżanie dróg, jest to kwota ok. 1.500 zł. Pan Kowalczyk poinformował, że Pan Majcher prosił go, by ten temat poruszył na sesji.

Panu Barszczakowi Pan Wójt odpowiedział, że dla miejscowości Brzeżawa w roku ubiegłym Rada przeznaczyła na remont drogi kwotę 30.000 zł, natomiast w tym roku, jeśli zostaną sprzedane działki w Brzeżawie, to uzyskane środki zostaną przeznaczone na remont drogi w tej miejscowości.

Pan Wójt udzielił również wyjaśnienia w sprawie umowy na utylizację padłych zwierząt, po prostu Gmina może jedynie zabezpieczyć w budżecie środki na zwierzęta bezdomne.Panu Kowalczykowi Pan Wójt odpowiedział, że żadnego pisma z powiadomieniem radnego i sołtysa nie otrzymał, oczywiście takie spotkanie się odbyło, na spotkaniu był Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu oraz Pani Dyrektor Inspektoratu Eksploatacji Wód i tam zapadły pewne ustalenia. Faktem jest, że gmina mogła uczestniczyć w tym spotkaniu, ale gmina nie jest stroną. Gmina nie ma instrumentów władczych w podejmowaniu decyzji w zakresie usunięcia osuwiska w Hucie Brzuskiej

Instrumeny władcze posiada Zarząd Dróg Powiatowych oraz Inspektorat Eksploatacji Wód.Odnośnie żwiru koło szkoły – Pan Wójt nie zgodził się całkowicie z wypowiedzią Pana Kowalczyka, ponieważ jak stwierdził, zaproponował strażakom wykonanie tej pracy, ale nie wydał polecenia, gdyż nie ma takiego prawa, ale skoro strażacy nie podjęli się tej pracy, to trudno. To była tylko propozycja. Jeśli zaś chodzi o wypłatę rachunku za odśnieżanie dla Pana Majcher Józefa, Pan Wójt przypomniał Radnemu Kowalczykowi, że w swoim wystąpieniu na początku sesji mówił, jaki jest stan zadłużenia gminy. I że sukcesywnie rachunki są realizowane, w pierwszej kolejności wypłacane są zobowiązania z ubiegłego roku dłużnikom, których rachunki opiewają na kwotę powyżej 200 tys. złotych, bo gdyby taki dłużnik wniósł oskarżenie do Sądu, to gmina dodatkowo musiałaby wypłacić odsetki, które jeszcze bardziej obciążyłyby budżet gminy.

Również wyjaśnienia w tej sprawie udzieliła Pani Skarbnik.

Pan Franciszek Żurowski - sołtys wsi Rudawka pytał, dlaczego Rada nie podjęła uchwały w sprawie zbycia działki Nr 269/2 o pow.0,16 ha, informując jednocześnie, że o kupno tej działki zwróciła się Pani Wilusz zam. Rudawka, której grunt przylega do przedmiotowej działki, a zebranie wiejskie podjęło uchwałę, żeby tę działkę sprzedać Pani Wilusz.

Pan Wójt odpowiedział, że jest zwolennikiem sprzedaży nieruchomości i jest zawiedziony tym, że Rada nie po raz pierwszy nie podejmuje uchwały, której wnioskodawcą jest Wójt. Oznacza to, że Rada nie ma zaufania do Wójta.

Pan Przewodniczący wyjaśnił, że Rada kierowała się głównie tym, że Radny miejscowości Rudawka i Kotów jest nieobecny, a na poprzednich sesjach Pan Hajnold był przeciwny sprzedaży działek.

Pana Wójta to wyjaśnienie nie przekonało, ponieważ Rada podejmuje uchwały większością głosów, a Pan Radny Hajnold ma tylko jeden głos. “Jestem zwolennikiem sprzedaży nieruchomości i jeśli został przygotowany projekt uchwały o zbyciu przedmiotowej działki, to oznaczało, że jestem za sprzedażą działki. Myślałem, że współpraca między Wójtem, a Radą idzie w dobrym kierunku, ale niestety jestem zawiedziony. Wymusiliście Państwo na mnie zasadę rządzenia i kierowania gminą.”

Radny Pan W.Bobowski zabierając głos w powyższej sprawie powiedział: “jesteśmy po sesji budżetowej, po absolutorium, teraz należy zająć się czym innym, a mianowicie kiedyś była opracowana strategia gminy, teraz trzeba przystąpić do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym Rada musi wiedzieć jaki jest stan majątku gminnego, następnie po konsultacjach z mieszkańcami poszczególnych miejscowości ewentualnie przeznaczyć do sprzedaży lub nie. Jeśli Rada nie będzie miała tej wiedzy, a nie posiada jej na dzień dzisiejszy, jeżeli nie zajmiemy się tym, co w Birczy i Gminie Bircza będzie dalej, to będziemy co sesja wyprzedawać działki, będzie to rodzić niepotrzebne emocje z jednej i drugiej strony, tzn. organu wykonawczego, jakim jest Wójt oraz organu uchwałodawczego, czyli rady.

Każdy, kto posiada jakiś majątek, musi wiedzieć co z nim zrobić, jak go zagospodarować, to jest logiczne.” Pan Bobowski powiedział również, że nie może być takiej alternatywy, że sprzeda się działkę i za te pieniądze wyremontuje się drogę – tak nie można robić

“Dlatego uważam, że jeżeli wszyscy razem nie podejdziemy do tego w ten sposób, ciągle będą niepotrzebne emocje, a boję się, że możemy sprzedać coś, co potem będzie nam potrzebne. Zajmijmy się rozwojem gminy, gdyż w przyszłym roku będzie za późno na opracowanie projektów oraz zdobywanie środków unijnych. Dlatego ja wstrzymuję się od głosu, bądź jestem przeciwny sprzedaży jakichkolwiek działek.” Odnosząc się do projektu uchwały w sprawie zbycia działki w Rudawce,Pan Bobowski stwierdził, że gdyby był bardziej jasny opis do projektu uchwały, to Radni podeszliby inaczej do tej sprawy.

Pan Wójt ponownie zabierając głos, przypomniał, że na jednej z sesji była mowa, żeby przygotować wykaz nieruchomości dla poszczególnych sołectw. Taki wykaz został przygotowany, jest do dyspozycji, Państwo Radni i sołtysi mieli podjąć decyzję, jakie nieruchomości pójdą do sprzedaży, a jakie gmina ma zatrzymać. Takich propozycji Wójt nie otrzymał.

Radny Pan Adam Wilgucki – Wola Korzeniecka – interweniował w sprawie drogi koło Pana Dańczaka, droga została wykonana pod koniec ubiegłego roku i już nadaje się do remontu. Pan Wilgucki uważa, że wykonawca powinien poprawić tę drogę w ramach reklamacji.

Pan Wójt odpowiadając Panu Wilguckiemu stwierdził, że ma wiele uwag odnośnie wykonywanych dróg, dlatego też należałoby powołać komisję, która dokona kontroli dróg i wypracuje stosowne wnioski.

Pani M.Grzesiak – sołtys wsi Korzeniec poinformowała, że na terenie miejscowości Korzeniec - Łazy, Bartkowskie znajdują się dzikie wysypiska śmieci.

Radny Pan Lichota odnosząc się ponownie do tematu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy, stwierdził, że należy uświadomić mieszkańcom, że jest to obowiązek prawny każdego, “my musimy ludzi uczyć porządku i prawa” - dodał Pan Lichota.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu pracownikowi ODR Korytniki – Pan B. Kwaśnickiemu a zarazem sołtysowi wsi Malawa, który przekazał Radnym i sołtysom kilka informacji dot. szkoleń dla rolników oraz wniosków o dopłaty obszarowe.

Radny Pan Andrzej Kozioł wnioskował o przyznanie kwoty 1.000 zł na szkolenia dla rolników-właścicieli opryskiwaczy, którym w tym roku kończy się ważność posiadanych uprawnień. Pozostałą kwotę rolnicy dofinansują we własnym zakresie.

W dalszej części obrad uczestniczył w sesji Pan Wojciech Tomaka, który przedstawił informację o działalności NZOZ “ASKLEPIOS” w Birczy, działającego od roku 2000.

Radny Pan A.Buczek zaproponował, by wprowadzić rejestrację pacjentów za numerkami, celem uniknięcia kolejek pod gabinetem lekarskim.

Pan Tomaka stwierdził, że w/w sposób nie rozwiąże problemu, ale skoro jest taki wniosek, to zostanie wprowadzony.

Radny Pan Lucjan Mielnikiewicz zapytał Pana Tomakę jak ocenia pracę stomatologa w Birczy.

Pan Tomaka odpowiedział, że nie podejmuje się oceny pracy zarówno stomatologa jak i ginekologa, ponieważ ci lekarze nie podlegają NZOZ, oni tylko dzierżawią pomieszczenia w budynku ośrodka zdrowia.

Pan Tomaka zwrócił się z prośbą o postawienie odpowiedniego znaku, który uniemożliwiłby wjazd samochodów przed budynek ośrodka zdrowia za wyjątkiem pojazdów pracowników NZOZ. Pan Tomaka zwrócił się również z prośbą o wsparcie finansowe, przynajmniej od czasu do czasu przy zakupie sprzętu specjalistycznego tak jak np. zakup aparatu do wykonywania USG, gdyż od powstania NZOZ takiego wsparcia gmina nie udzielała.

W związku z tym, że nie było więcej pytań – Pan Przewodniczący podziękował

Panu Tomace za przybycie na sesję i udzielenie informacji w zakresie opieki medycznej.


Ad.10.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął

VIII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.


Protokołowała:

Teresa Ślimak


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:49
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:49

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl