Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-05-2020, Środa, 16:25


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokoły
 

Protokół Nr V/2007

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 23 maja 2007 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

Sesja trwała od godz.1000do godz.1445.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecny był Radny miejscowści Brzeżawa – Pan Jan Brodzicki oraz Radny miejscowości Brzuska – Pan Tadeusz Kołcz.

Ponadto w sesji uczestniczyli:Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, z-ca Wójta – Pan Andrzej Płocki, Skarbnik Gminy - Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kropieniewicz, Komendant Miejski Policji w Przemyślu – Pan Artur Jędruch,

Z-ca Kierownika Posterunku Policji w Birczy – Pan Ireneusz Baran, Komendant Gminny OSP – Pan Andrzej Atamańczuk, Prezes Gminnej Spółdzielni “SCH” w Birczy – Pan Adam Niżnik, Dyrektorzy szkół oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.

W sesji uczestniczyli również przedstawiciele młodzieży szkolnej – Gimnazjum i Zespołu Szkół w Birczy.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny.

 5. Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.

 6. Sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Birczy w zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Bircza za rok 2006 i I kw. 2007 r.

 7. Informacja Komendanta OSP w Birczy o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Bircza za rok 2006 i I kw. 2007 r.

 8. Sprawozdanie pełnomocnika Wójta Gminy z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki

  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2006 rok i I kw. 2007 r.

 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2006 oraz

  I kwartał 2007 r.

 10. Dyskusja na temat punktów: 6,7,8 i 9 porządku obrad.

 11. Podjęcie uchwał:

  - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Bieszczadzkich Gmin

  Pogranicza i przyjęcia statutu ZBGP,

  - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Bircza nieruchomości położonej

  w miejscowości Bircza stanowiącej własność Pani Wanda Sobolak c.Piotra i Marii

  zam.Bircza ul.Mjr Kusiaka 61A,

  - w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,

  - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 12. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

 13. Zakończenie obrad.

Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

Ad.2.

Do proponowanego porządku obrad Pan Wójt wnioskował o wprowadzenie:

 • projektu uchwały w sprawie założenia Technikum Informatycznego

  i włączenia go w struktury Zespołu Szkół w Birczy,

 • projektu uchwały w sprawie zbycia działki Nr 269/2 o pow.o,16 ha

 • dodatkowego punktu jako punktu 12 ”Zajęcie stanowiska przez Radę Gminy w sprawie budowy chodników i osuwiska w Sufczynie”.

  W związku z tym zmieniła się kolejność dwóch ostatnich punktów z 12 na 13 i z 13 na 14.

  Wniosek Pana Wójta został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Wobec powyższego porządek obrad po naniesieniu zmian wnioskowanych przez Wójta został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Ad.4.

W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt złożył informację ze swej działalności za okres międzysesyjny, tj. od dnia 25 kwietnia 2007 roku do dnia 22 maja 2007 r., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5.

W tym punkcie porządku obrad informację o działalności komisji za okres międzysesyjny złożyli:

 • Pan Jan Lichota – przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,

 • Pan Zbigniew Dutkowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

 • Pan Lucjan Mielnikiewicz – przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny,

 • Pan Adam Wilgucki – przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego.

Sprawozdanie z bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Bircza za rok 2006 i I kw. 2007 r. złożył z-ca Kierownika Posterunku Policji w Birczy – Pan Ireneusz Baran. Niniejsze sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pan Przewodniczący udzielił głosu Komendantowi Miejskiemu Policji w Przemyślu – Panu Arturowi Jędruchowi, który przedstawił pracę Policji zarówno na szczeblu Gminy jak i Powiatu Przemyskiego. Pan Komendant stwierdził, że główną bolączką jest zbyt mała obsada, co z kolei powoduje to, że jest za mało policjantów w terenie.

Przy zatrudnianiu kadry bierze się pod uwagę położenie i obszar danej gminy.

Zwiększenie etatów w Birczy odbyło się kosztem innych posterunków.

Pan Komendant poinformował, że ogólnie przestępczość spadła o około 8%. Zaś skuteczność Policji wzrosła o 14 %, a w Birczy o 24% , również w dość dużym stopniu wzrosła wykrywalność przestępstw w Birczy.

Pan Komendant poinformował również o możliwości pełnienia służby przez policjantów w godzinach nadliczbowych za pieniądze gminne.

Na pytanie Pana Sekretarza, na jakich zasadach będzie sie odbywać zatrudnianie osób za pieniądze gminne, Pan Jędruch odpowiedział, że przedyskutuje ten temat z radca prawnym, zleci opracowanie projektu umowy, a nastepnie prześle je Wójtowi do akceptacji.

Obecny na sesji Pan Wiesław Krajewski – mieszkaniec Birczy poinformował, że w niedużym stopniu zmieniła się sytuacja na drodze powiatowej Bircza-Nienadowa, jeśli chodzi o ruch samochodów ciężkich, głównie samochodów transportujących drewno.

Mimo tego Pan Krajewski prosił o uczulenie Policji i zwiekszenie kontroli na przedmiotowej drodze.

Radny Pan Bobowski stwierdził, że zbliża się okres letni, w którym to okresie jest bardzo wzmożony ruch samochodowy w kierunku Bieszczad, szczególnie jeśli chodzi o odcinek drogi od Leszczawy do Korzeńca. Na tym odcinku jest bardzo duży ruch i w związku należałoby ten problem rozwiązać.

Przeładowane samochody niszczą zarówno drogi jak i całą infrastrukturę. Pan Bobowski uważa, że trzeba wspólnie zanleźć wyjście z tej sytuacji i tutaj bardzo ważne są relacje Policji ze społeczeństwem, wskazany byłby udział Policjantów w zebraniach wiejskich. Jest bardzo dużo skarg, że po zakonczeniu dyskoteki młodzież zachowuje się zbyt głośno, Bircza jest zaśmiecana, jest niszczone mienie gminne.

Pan Bobowski podkreślił, że bardzo dobrą propozycją jest zatrudnianie policjantów za pieniądze gminne, szczególnie wtedy, kiedy odbywają się dyskoteki w Birczy.

Bardzo dobrym i skutecznym sposobem jest kontrola radarowa.

Pan Komendant Jędruch zapewnił, że zostanie zwiększona kontrola samochodów przeładowanych oraz kontrola radarowa.

Pan Wójt zabierając głos przede wszystkim podziękował Komendantowi Policji za przybycie na sesję, gdyż oznacza to, że jest zainteresowany bezpieczeństwem na terenie Gminy Bircza.

Pan Wójt kontynuując powiedział, że wszelkie sprawy związane z bezpieczeństwem są do rozwiązania przy wzajemnej pomocy i tutaj konieczna jest współpracy. Musi być ustalony program bezpieczeństwa, pewne zadania i co roku dokonywać analizy realizacji zadań.

Pan Wójt poinformował, że przeprowadził rozmowę z Panem Komendantem w sprawie ustawienia 2 fotoradarów w Birczy. Pan Wójt przychyla się również do tego, żeby zwiększyć obsadę poprzez zatrudnianie osób za pieniądze gminne, szczególnie jeśli chodzi o soboty od godz.2200do niedzieli rano. Napewno przyczyni się to do wyłapania osób niszczących majątek gminy.

Pan Wójt proponował również zatrudnianie stażystów, którzy stanowiliby pewną pomoc dla Policji.

Pan Jędruch podziękował za dotyczasową współpracę z Policją, za współfinansowanie Izby Wytrzeźwień oraz za wszelką inną pomoc udzieloną Policji, a także za zaproszenie na sesję.

Pan Przewodniczący podziękował Komendantowi Miejskiemu Policji za udział w sesji Rady Gminy.

Informację w zakresie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Bircza za rok 2006 przedstawił Pan Andrzej Atamańczuk – jak załącznik do protokołu.

Pan Wójt ustosunkowując się do funkcjonowania OSP na terenie gminy stwierdził, że straży trzeba pomóc i musi być opracowany program funkcjonowania OSP na terenie gminy z uwzględnieniem rejonizacji.

Istniejące jednostki muszą być bardziej zdyscyplinowane, gdyż są przypadki, że do zdarzeń losowych wyjeżdżają ludzie po spożyciu alkoholu.

Musi być prowadzona edukacja w sprawie zapobiegania wypalaniu traw, gdyż ten problem niestety istnieje.

Pan Wójt podziękował strażakom za współpracę szczególnie, jeżeli chodzi o zabezpieczenie wszelkiego rodzaju imprez.

Pan Wójt proponował łączenie małych jednostek OSP, rozdrabnianie ich nie ma sensu.

Kończąc Pan Wójt powiedział, że wyciąga rękę do strażaków w sprawie poprawy funkcjonowania OSP na terenie gminy. “Powinniśmy dążyć do spójnego działania i ustalić pewne zasady działania, musimy dążyć do wyeliminowania spośrod strażaków osoby, które spożywają alkohol, gdyż przez takie osoby cała straż traci autorytet.

Radny Pan J.Lichota proponował przeprowadzenie szkolenia w sprawie zachowywania sie strażaków w mundurach, wyrażając chęć pomocy w tym zakresie.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy przedstawił Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kropieniewicz – jak załącznik do protokołu.

Pan Wójt stwierdził, że ma wiele uwag do tego tematu. Uważa, że nalezy udzielać pomocy rodzinom, w których istnieje przemoc. Problem ten niestety istnieje i należy zmienic skład Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także pełnomocnika.

Będą prowadzone kontrole sklepów i lokali gastronomicznych, jeśli nie będą spełniane warunki, to będzie to stanowić podstawę do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Radny Pan Mielnikiewicz zabierając głos stwierdził jednoznacznie, że należy więcej środków wydawać na profilaktykę niż na leczenie, gdyż łatwiej jest zapobiegać, niz leczyć.

Pan Mielnikiewicz poinformował, że na początku roku wyraził chęć współpracy z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ale niestety bez odzewu.

Radna Pani Chrobak stwierdziła, że problem polega na tym, że jest sprowadzany alkohol niewiadomego pochodzenia i to głównie prowadzi do rozpijania młodzieży.

Radny Pan A.Buczek – podobnie jak Pan Mielnikiewicz również wyraził chęć współpracy z Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ale niestety jak do tej pory ani razu nie uczestniczył w posiedzeniu komisji.

Ponadto Pan Buczek dodał, że Komisja ta głównie opiniuje wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej za 2006 rok przedstawiła Pani Wiesława Matusz – Kierownik GOPS Bircza – jak załącznik do protokołu.

Pan Wójt zabierając głos w tym temacie stwierdził, że pozytywnym działaniem GOPS-u jest wychodzenie naprzeciw rodzinom potrzebującym pomocy, ale na to należy położyć jeszcze większy nacisk, należy odwiedzać rodziny wielodzietne.

Dobrym działaniem jest wychodzenie naprzeciw ludziom pozostającym zbyt długo bez pracy.

Pan Wójt widzi większość pracy pracowników GOPS w terenie. GOPS musi wyjść do ludzi.

W związku z tym ośrodkowi pomocy należy udzielić wsparcia. W najbliższym czasie planowana jest reorganizacja GOPS-u, będzie zmieniony statut GOPS oraz regulamin organizacyjny. Muszą być zmienione warunki pracy GOPS, gdyż w chwili obecnej obsługa jest nienajlepsza ze względu na brak odpowiednich warunków do wykonywania pracy.

Dlatego ośrodkowi pomocy musi być udzielone wsparcie, musi być współpraca pomiędzy GOPS-em, Radnymi i Sołtysami.

Radny Pan Buczek wypowiedział się na temat rozdziału darów, wnioskując jednocześnie o usprawnienie tego zadania.

Pan Buczek poinformował, że wspólnie z Panem Mielnikiewiczem zadeklarowali chęć współpracy w tym zakresie.

Pan Wójt przyznał rację Panu Buczkowi i stwierdził, że uwagi są słuszne, dlatego należy usiąść do stołu i uzgodnić pewne sprawy, a szczególnie jezeli chodzi o rozdysponowanie darów zarówno żywności jak i odzieży.

Pan Wójt wnioskował, żeby rozdzielać dary kolejno poszczególnymi parafiami i teraz, gdy przyjdzie pierwsza partia darów, będzie przeznaczona na Parafię Bircza i tak po kolei.

Według Pana Wójta będzie to właściwe rozwiązanie.

Ad.10.

W tym punkcie porz. obrad nikt z Radnych nie zabierał głosu.

Pan Wójt podsumowując pkt 6,7,8 i 9 – wnioskował o podjęcie wspólnych działań mających na celu opracowanie programu bezpieczeństwa na terenie Gminy Bircza.

Ad.11.

W tym punkcie porządku obrad Rada przystąpiła do podejmowania uchwał – jak niżej:

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr IX/29/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza i przyjęcia statutu,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr IX/30/2007 w sprawie założenia publicznego Technikum Informatycznego i włączenia go w struktury Zespołu Szkół w Birczy. Uchwała podjęta w tej sprawie 23.03.07r. została unieważniona ze względu na brak stosownych dokumentów, tj.: opinii Kuratora Oswiaty oraz Powiatowej Rady Zatrudnienia.

  Na dzień dzisiejszy takie opinie wpłynęły do Urzędu Gminy. Jest komplet dokumentów i nie powinno być przeszkód do zalegalizowania w/w uchwały.

 • następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Bircza nieruchomości położonej w miejscowości Bircza, stanowiącej własność Pani Wanda Sobolak c.Piotra i Marii zam. Bircza ul.Mjr. Kusiaka 61A.

  Pan Wójt wyjaśnił, że działka ta graniczy bezpośrednio z działką, na której usytuowane są obiekty oczyszczalni ścieków w Birczy i w związku z tym w przyszłości ma służyć na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Birczy. Z wstępnych rozmów przeprowadzonych przez Pana Prezesa spółki komunalnej wynika, że działka ta będzie kosztować ok. 2.000 zł.

  Pan Przewodniczący uważa, że nie jest to duża kwota, a działka przedmiotowa wiąże się z rozwojem Gminy Bircza, w związku z tym należałoby podjąć przedstawioną uchwałę.

  Wobec powyższego Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/31/2007 w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Bircza działki Nr 128/2 o pow.0,44 ha położonej w miejscowości Bircza.

 • Następnie Pan Sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. zbycia działki Nr 280/4 o pow.0,25 ha.

  Pan Sekretarz poinformował, że działka Nr 280/4 o pow.0,25 ha stanowi grunt wokół budynku po lecznicy dla zwierząt. Wniosek o jego wykup złożyli: Pan Kowalski. Pan Zieliński i Pan Szałyga, którzy wcześniej nabyli zajmowane lokale mieszkalne. Mieszkańcy miejscowości Bircza podjęli uchwałę o przeznaczeniu do sprzedazy w/w nieruchomości.

  Pan Przewodniczący uważa, że skoro w/w wykupili mieszkania i teraz zwracają się z prośbą o kupno po kilka arów tej działki, to należałoby im sprzedać, a w uchwale umieścić zapis, że będzie to przetarg ograniczony dla w/w osób.

  Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu A.Szałydze, który poinformował, że część działki Nr 280/4 dzierżawi od chwili zamieszkania w Birczy, czyli od roku 1976, w związku z tym zwrócił się do Rady z prośbą o umożliwienie kupna przedmiotowej działki osobom zainteresowanym w przetargu ograniczonym dla tych osób po cenie wycenionej przez rzeczoznawcę.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący przed podjęciem uchwały wnioskował tak jak wcześniej o zapisanie w § 1 przedstawionego projektu uchwały, że będzie to przetarg ograniczony dla osób zainteresowanych, czyli Pana Zielińskiego, Kowalskiego i Szałygi.

Radny Pan Bobowski w odniesieniu do Pana Przewodniczącego Rady stwierdził, że umieszczając taki zapis w uchwale, Rada popełni błąd, dlatego Pan Bobowski wnioskował, żeby sprawdzić, czy Rada może ograniczyć przetarg do osób występujących o zakup działki, czy Rada wogóle może ograniczyć przetarg.

Wobec tego na sesję został poproszony Pan Kazimierz Duda.

Pan Przewodniczący poprosił Pana Dudę o wyjaśnienie, czy można ograniczyć przetarg do osób, które złożyły wnioski o zakup działki Nr 280/4 w Birczy.

Pan Duda odczytał art.40 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami określający formy przetargu oraz ust.2a, który brzmi:”Przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób”.

Pan Przewodniczący zapytał, czy musi być zapis w uchwale, ze sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ograniczonego.

Pan Duda odpowiedział, że niekoniecznie musi być zapis w uchwale, gdyż o formie przetargu decyduje Wójt, który jest wykonawcą uchwały.

Pan Przewodniczący stwierdził, że oznacza to, iż można przyjąć uchwałę w takiej formie, w jakiej została przygotowana.

Pan Szałyga ponownie zabierając głos podziękował za taką formę uchwały, dodając, że długoletnia dzierżawa działki powinna stanowić prawo pierwokupu.

Obecny na sesji Pan Krajewski stwierdził, że Rada powinna podjąć uchwałę dot. całości planu sprzedaży działek.

Pan Wójt odpowiadając poinformował, że z Urzedu będzie przygotowany program gospodarki mieniem komunalnym na terenie Gminy Bircza, prosząc radnych i sołtysów o pomoc w tym zakresie, tj. o wskazanie w danej miejscowości na jaki cel mają być przeznaczone określone działki.

Pan Wójt poinformował również, że na okres tygodnia przerywa prace na drogach, celem wzmocnienia działu geodezji, żeby ten program opracować.

Następnie po podpisaniu umowy i spłacenia 1 mln zł zaległych należności, kilka dni przeznaczy na analizę finansową gminy, a następnie należy przystąpić do realizacji zadań, które były przewidziane na rok 2007.

W związku z tym, że nie było więcej pytań do projektu uchwaly o zbyciu działki Nr 280/4 o pow. 0,25 ha położonej w miejscowości Bircza, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr IX/32/2007 stanowi załącznik do protokołu.

 • Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr IX/33/2007 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki Nr 6 o pow.0,34 ha położonej w miejscowości Bircza.

  Jest to działka położona nad zabudowaniami Pani Krystyny Mac i stanowi grunt rolny. Wniosek o nabycie tej działki złożył Pan Wiesław Krajewski.

 • Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr IX/34/2007 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki Nr 91 o pow. 1,01 ha położonej w miejscowości Żohatyn.

  Sołtys wsi Żohatyn wyjaśnił, że w/w działka przylega do gruntu Pani Zofii Dudycz, która zwróciła się z prośbą o sprzedaż tej działki.

 • Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr IX/35/2007 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki Nr 269/2 o pow. 0,16 ha.

 • Jednogłośnie zostały podjęte uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok:

  Nr IX/36/2007, Nr IX/37/2007 i Nr IX/38/2007.

Wyjaśnienia do w/w uchwał udzieliła Pani Skarbnik.

Wszystkie podjęte uchwały stanowią załącznik do protokołu.

Ad.12.

W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt poinformował, że Starostwo Powiatowe w Przemyślu otrzymało promesę na 2.800.000 zł na usuwanie osuwiska na drodze powiatowej w Sufczynie. Po przeprowadzeniu rozmowy w Starostwie, Pan Starosta zadeklarował, że w ramach powyższej kwoty zostanie ogłoszony przetarg na likwidację

2 osuwisk w Sufczynie pod warunkiem, że Rada Gminy podejmie uchwałę, w której będzie zapis, że przeznacza się kwotę 100.000zł jako dotacja dla Powiatu na usuwanie 2 osuwsk przy drodze powiatowej w miejscowości Sufczyna.

Kolejna sprawa, to sprawa budowy chodników przy drodze krajowej na trasie Stara Bircza – Korzeniec. Pan Wójt poinformował, że 31.05.2007 r. mija termin podpisania porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad w sprawie współfinansowania tej inwestycji.

Na podstawie w/w porozumienia Generalna Dyrekcja daje materiały, natomiast Gmina zapewnia robociznę. Tutaj również musi być zapis w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy o przeznaczeniu kwoty na budowę chodników.

Pan Wójt stwierdził, że chodnik może być wykonany przez osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych lub przez spółkę komunalną. Pan Wójt proponował, żeby unikać firm z zewnątrz.

Wobec powyższego Pan Wójt proponował zmiany w budżecie w wysokości 170.000 zł z kanalizacji z Leszczawy Dolnej, gdyż prace przy projektowaniu kanalizacji opóźniaja się z przyczyn technicznych i przeznaczenie w/w kwoty na:

 • dotacja na usuwanie osuwisk w Sufczynie – 100.000 zł,

 • dotacja do budowy chodników – 70.000 zł

Pan Wójt zapewnił, że będzie prowadził rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg, żeby chodnik mogli wykonać ludzie miejscowi, dzięki temu będą mniejsze wydatki.

Pan Wójt zwrócił się do Rady z prośbą o zajęcie stanowiska oraz podjęcie stosownej uchwały.

Pan Przewodniczący odnosząc się do powyższej sprawy, poinformował,

że sprawa likwidacji osuwisk była omawiana przy projekcie budżetu i temat jest wszystkim znany, dlatego uważa, że mimo, iż jest to droga powiatowa, gmina powinna wspomóc finansowo to zadanie, tym bardziej, że Powiat boryka się z dużymi trudnościami finansowymi.

Radna Pani Chrobak przypomniała, że wieś Korzeniec sprzedała drewno na kwotę 40.000 zł i uchwałą zebrania wiejskiego 20.000 zł przeznaczyła na naprawę dróg we wsi Korzeniec wraz z przysiółkami, a pozostałe 20.000 zł przeznaczono na budowę chodnika przy drodze krajowej.

Rada Gminy przy ustalaniu budżetu budżetu na rok 2007 zabezpieczyła kwotę również 20.000 zł na dofinansowanie budowy chodnika w Korzeńcu, czyli w roku 2007 planowane było wykonanie chodnika w Korzeńcu na łączną kwotę 40.000 zł.

Pani Chrobak zapytała również, czy w związku z propozycją wykonania chodnika przez osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych, będą wstrzymane prace przy budowie hali sportowej.

Pan Wójt wyjaśnił, jak ma wyglądać praca w/w osób, zostaną utworzone dwie grupy, jedna nadzorowana przez Pana Stanisława Ćwan, druga – przez Pana Józefa Starzyka.

Pan Wójt zapewnił, że prace przy budowie hali sportowej nie zostaną wstrzymane, będzie je wykonywać mniejsza grupa.

Pan Wójt jeszcze raz powtórzył, że Generalna Dyrekcja Dróg zabezpiecza materiały na budowę chodników, natomiast gmina pokrywa robociznę.

Radny Pan W.Bobowski prosił o wyjaśnienie, czy w Leszczawie nie będzie nic realizowane, jeśli chodzi o kanalizację, bo jeżeli nie, to można środki przenieść, a jeżeli coś będzie realizowane, to nie rozumie poprzedniej uchwały o zmniejszeniu deficytu.

Czym to jest podyktowane, że z jednej strony zmniejszamy deficyt, który jest zaplanowany, a z drugiej strony zabieramy z czegoś, co może być realizowane.

Pan Wójt wyjaśnił, że w roku ubiegłym w Leszczawce zostały wykonane drogi, za które nie zostało zapłacone, ponieważ nie zostały sprzedane działki. W roku bieżącym działki zostały sprzedane i w związku z tym pokrywamy deficyt. Natomiast, jeśli chodzi

o kanalizację w Leszczawie, to będą poniesione wydatki związane z uaktualnieniem map, któredy będzie przebiegać kanalizacja i inne wydatki związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. dot. kwoty 170.000 zł z przeznaczeniem 100.000 zł na likwidację osuwisk w Sufczynie oraz 70.000 zł na budowę chodnika przy drodze krajowej w miejscowości Korzeniec, zmniejszając kwotę 150.000 zł z kanalizacji z Leszczawy Dolnej oraz kwotę 20.000 zł z dróg w m-ci Korzeniec na budowę chodnika przy drodze krajowej w Korzeńcu.

Uchwała Nr IX/39/2007 sprawie zmian w budżecie na 2007 rok dot. kwoty 170.000 zł została podjęta przez Radę przy 2 głosach wstrzymujących się.

W związku z powyższą uchwałą została podjeta również uchwała Nr IX/40/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu w 2007 roku z przeznaczeniem na likwidację usuwiska w drodze powiatowej Nr 1777 R Pruchnik - Nienadowa – Bircza w miejscowści Sufczyna w wysokości 100.000 zł.

W/w uchwały stanowią załącznik do protokołu.

Ad.13.

W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący poinformował,

że rozmawiał z właścicielem apteki w Birczy - Panem Ciećko i niestety Apteka bedzie czynna tak jak do tej pory, ale również zadeklarował się, że za około 3 miesiące apteka będzie czynna od godz. 800do godz. 1800.

Pan Przewodniczący stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem jest utworzenie drugiej apteki w Birczy, wówczas problem byłby napewno rozwiązany.

Radny Pan W. Bobowski wyraził zadowolenie, że w niniejszej sesji uczestniczą przedstawiciele młodzieży oraz że ma powstać młodzieżowa rada gminy.

Pan Bobowski zwrócił się do Panów Wójtów i Pana Sekretarza z prośbą o wyjaśnienie na piśmie: “czym różni się przetarg ograniczony od sprzedaży z wolnej ręki”, ponieważ ta interpretacja, którą przedstawił pracownik oznaczała, że można pod przykrywką przetargu ograniczonego sprzedać coś z wolnej ręki.

W związku z tym, że w ostatnim okresie nastapiło nasilenie w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, a gmina musi mieć jakąś politykę sprzedaży nieruchomości, choćby z tego względu, żeby mieć na zamianę tak jak w przypadku lotniska. Gmina powinna mieć program inwestycyjny i w tym programie powinno być uwzględnione na co przeznacza się dane nieruchomości.

W związku z powyższym Pan Bobowski zwrócił się z prośbą, by Rada Gminy zajęła stanowisko o następującej treści: “że w terminie do 30.06.2007 r. zostaną określone nieruchomości, które ze względu na strategiczne cele Gminy Bircza nie będą podlegać sprzedaży. Równocześnie pozostałe nieruchomości zostaną przeznaczone do zbycia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami”.

Pan Wójt odnosząc się do powyższego poinformował, że Pan Bobowski otrzyma na piśmie odpowiedź na postawione pytanie, zaś odnośnie polityki sprzedaży nieruchomości Pan Wójt zgadza się z Panem Bobowskim i równocześnie zwrócił się z prośbą do Radnych i sołtysów o pomoc w tym zakresie.

Pan Wójt przypomniał, że zwrócił się z prośbą do Radnych i sołtysów o wytypowanie działek, które powinny pozostać w zasobie gminy pod inwestycje lub cele społeczne danej miejscowości i nie będą podlegać w okresie do 2010 roku sprzedaży.

Odnośnie powołania młodzieżowej rady gminy, Pan Wójt poinformował,

że trwają prace nad opracowaniem statutu młodzieżowej rady i w najbliższym czasie wraz

z Komisją Oświaty planuje spotkanie z przedstawicielami młodzieży, celem przedyskutowania pewnych spraw związanych z powołaniem młodzieżowej rady gminy,

a następnie zostanie przygotowany stosowny projekt uchwały.

Na niniejszą sesję młodzież została poproszona w tym celu, żeby przyjrzeć się jak przebiega sesja Rady Gminy.

Radny Pan Lichota wnioskował o zorganizowanie sesji poświęconej wyłącznie tematowi dot. działek stanowiących własność Gminy Bircza

Pan Przewodniczący również przychylił się do wniosku Pana Bobowskiego, żeby odłożyć w czasie sprawę sprzedaży działek, celem dokładnego przedyskutowania i podjęcia stosownych decyzji. Rada przegłosowała, że do dnia 1.09.2007 r. nie będzie się zajmować sprawą sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Bircza.

Radna Pani Elżbieta Chrobak poinformowała, że spotkanie Komisji Oświatowej z młodzieżą Zespołu Szkół i Gimnazjum w Birczy oraz Dyrektorami tych szkół i Panem Wójtem zostało zaproponowane przez Pana Wójta na dzień 6.06.2007 r. godz.900w Urzędzie Gminy.

Pani E.Chrobak wnioskowała o zorganizowanie spotkania Komisji Oświatowej z Dyrektorami Szkół i Panem Wójtem w sprawie arkuszy organizacyjnych, celem ponownego przeanalizowania i przedyskutowania oraz wypracowania stosownych wniosków.

Pani Chrobak prosiła o wyznaczenie terminu tego spotkania Pan Wójt odpowiedział, że spotkanie zostanie wyznaczone, ale w spotkaniu będzie uczestniczył Pan Andrzej Płocki, z-ca Wójta, który będzie nadzorował oświatę.

Radny Pan Hajnold Ryszard pytał, kiedy będzie kontynuowana budowa kanalizacji w miejscowości Rudawka.

Wobec powyższego Pan Wójt zwrócił się do Rady z prośbą o wskazanie procedury, tj. czy ogłosić przetarg, czy zlecić spółce komunalnej.

Jeśli Rada zdecyduje, żeby realizację tego zadania zlecić spółce komunalnej, wówczas należy podjąć uchwałę o zwiększeniu kapitału spółki.

Pan Przewodniczący uważa, że najpierw należy przekalkulować, a potem podjąć decyzję.

W związku z tym, że były wątpliwości, jeśli chodzi o zlecenie tego zadania spółce – Pan Wójt poinformował, że podejmie decyzję o ogłoszeniu przetargu na budowę kanalizacji w Rudawce do kwoty zabezpieczonej w budżecie gminy.

Czas realizacji tej inwestycji – 2 lata.

Sołtys wsi Stara Bircza – Pan St.Gajewski pytał, dlaczego na niniejszą sesję nie został przygotowany projekt uchwały w sprawie zbycia działki Nr 448/13 w Starej Birczy, skoro zebranie wiejskie podjęło uchwałę o wyrażeniu zgody na sprzedaż tej działki.

Pan Wójt odpowiedział, że zarówno zebranie wiejskie w Starej Birczy wyraziło pozytywną opinię co do sprzedaży w/w części działki, jak i zebranie wiejskie w Birczy na sprzedaż części działki – zabudowanej budynkiem ZBL.

Na niniejszą sesję nie został przygotowany projekt uchwały o zbyciu w/w nieruchomości, ponieważ najpierw należy dokonać podziału tych nieruchomości i nadać im numery.

W związku z tym, że Rada podjęła decyzję o wstrzymaniu sprzedaży wszystkich nieruchomości do czasu zorganizowania sesji poświęconej temu tematowi, temat sprzedaży działki w Starej Birczy oraz w Birczy – budynek ZBL pozostaje nieaktualny.

W dalszej części obrad Pan Bronisław Kwaśnicki jako pracownik ODR Boguchwała przekazał Radnym i sołtysom kilka informacji dot. wniosków o dopłaty bezpośrednie, a także o przedłużeniu terminu składania wniosków.

Ponadto Pan Kwaśnicki poinformował, że kończy się termin atestacji opryskiwaczy i należy tę sprawę zgłosić jemu do końca maja br., a on podejmie dalsze kroki.

Pan Wójt przedstawił kierownika budowy hali sportowej w Birczy – Pana Józefa Starzyka oraz nadzorującego prace osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Pan Wójt poinformował, żeby Radni i sołtysi zgłaszali, jakie prace są do wykonania w danej miejscowości, uzgadniali z Panem Starzykiem, który będzie podejmował decyzje o typowaniu osób do wykonywania prac w poszczególnych miejscowościach w określone dni.

W sekratariacie Urzędu będzie wyłożona stosowna lista.

Pod koniec obrad Pan Wójt poinformował Radnych o bieżących zadaniach, które są, bądź będą realizowane w najbliższym czasie, prosząc o włączenie się do pomocy oraz akceptację.:

 • Pan Wójt zwrócił się do Radnych i sołtysów z prośbą o włączenie się do tematu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, które mogą być sprzedane, a które pozostają na cele strategiczne gminy,

 • Urząd Marszałkowski zmienia plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Podkarpackiego i prosi w terminie do 15.06.2007 r. o wskazanie pewnych obszarów, które na terenie gminy należy ująć w planie zagospodarowania przestrzennego. Jest to bardzo ważne zadanie, prosząc Radnych i sołtysów o włączenie się i pomoc w tym zakresie, jeśli nie, to Wójt z urzędu zgłosi te obszary,

 • NFOŚiGW nie umorzył kwoty 12.000 zł pożyczki zaciągniętej przez Gminę, Pan Wójt będzie się odwoływał od tej decyzji, mimo, że jest to w większości wina ze strony Urzędu, w najbliższym czasie będzie organizowany wyjazd do Warszawy w sprawie lotniska oraz innych sprawach, prosząc Radnych o wzięcie udziału w tym wyjeździe,

 • Pan Wójt poinformował, że na jego prośbę z urlopu wychowawczego wróciła do pracy osoba, która będzie się zajmować wypełnianiem wniosków o środki unijne. W przypadkach pozytywnego rozpatrzenia wniosków i spływania do Gminy środków unijnych, osoba ta będzie odpowiednio wynagradzana,

 • Pan Wójt prosił o opinię, czy może podjąć decyzję o wydzieleniu studni na terenie działki pod budynkiem ZBL w Birczy, gdyż musi być wykonany podział tej działki. Skoro nikt się nie sprzeciwia, to znaczy, że Rada wyraża zgodę na podział tej działki,

  środki na usuwanie skutków powodzi, Wójt czyni starania, został złożony wniosek do Ministra, dodatkowo jeszcze Wójt wystąpił o kwotę 100.000 zł na usuwanie skutków powodzi Stara Bircza – Pilawa i koło P.Soszki. Z wstępnych rozmów wynika, że Gmina te środki otrzyma, wymiana okien i drzwi, jeśli decydujemy się na wykonanie elewacji zewnętrznej, to należy w pierwszym rzędzie wymienić stolarkę drzwiową i okienną w lokalach stanowiących własność Gminy Bircza, a następnie przystąpić wykonania elewacji. Przybliżony koszt wymiany stolarki – 5-6.000 zł,
 • Pan Wójt prosił Radę o zajęcie stanowiska, czy budynek b.ZBL można by przeznaczyć na cele komercjalne,

 • Pan Minister Pęzioł zwrócił się o powołanie zespołu ze strony Gminy, Nadleśnictwa i Agencji w sprawie przyjęcia lotniska, w związku z tym Pan Wójt prosił o zgłoszenie się chętnych osób do negocjacji w sprawie przyjęcia lotniska,

 • Pan Wójt poinformował, że jest po rozmowach z Telekomunikacją Polską S.A. i miejscowości: Leszczawa Dolna, Leszczawa Górna i Leszczawka od czerwca br. będą podłączone do internetu,

  w najbliższym czasie będą środki na remont drogi powiatowej Brzuska-Huta Brzuska,
 • do Pana Ministra sportu zostanie wystosowane pismo, że przesuwamy o 1 rok inwestycję – budowa hali sportowej w Birczy z roku 2006 na 2007- 2009,

 • wystosowane zostało pismo do Posła Pana Marka Kuchcińskiego o przyznanie nowego gimbusa dla Urzędu Gminy. Pan Zastępca analizuje sytuację ekonomiczną w zakresie dowozu dzieci, napewno przyczyni się to do zmniejszenia wydatków. Według Pana Wójta zbyt duże koszty są ponoszone na dowóz dzieci szkolnych,

  zostało wystosowane pismo do Starosty Przemyskiego z prośbą o dofinansowanie remontu dróg: Bircza-Nienadowa, Bircza Huwniki, Stara Bircza – Dynów, kredyt został Gminie przyznany, 30.05.2007 r. zostanie podpisana umowa, wypłacone zostaną pozostałe zobowiązania i rozpocznie sie realizacja zadań, które Państwo Radni i sołtysi będą zgłaszać, w sprawie spółki – pozostało jeszcze do zapłaty ok. 20.000 zł do ZUS-u i spółka wychodzi z zadłużeń, osoby, które ukończyły szkoły średnie, studia wyższe, będą chętnie przyjęte na staż do gminy, pracy jest mnóstwo, napewno wiele się nauczą,
 • zgłosiła się firma z Krosna, która potrzebuje do pracy ok.50 osób o zawodach budowlanych. Odbyło się spotkanie w GOK Bircza z przedstawicielem firmy i 16 osób o zawodach budowlanych napewno zostanie zatrudnionych,

 • Pan Wójt podziękował Komisji Ładu i Porządku Publicznego za opinię w sprawie przebudowy przystanków w Birczy, gdyż obecne przystanki stanowią meliny alkoholowe,

 • w najbliższym czasie będzie zatrudniona Policja na umowę o dzieło na soboty i niedziele,

 • Pan Wójt prowadzi rozmowy z Panem Fornal i Panem Kowalski w sprawie przekazania obiektu pod potrzeby przystanku. Jeśli nie przekażą tego obiektu, wówczas decyzją administracyjną zostaną zmuszeni do wykonania porządku na tej działce, a jeśli zrobi to gmina, to właściciele zostaną obciążeni kosztami,

 • Według Pana Wójta Bircza musi być inaczej kierowana, w terenie łatwiej się jest dogadać z Radnym i sołtysem danej miejscowości, niż w Birczy,

 • Pan Wójt poinformował, że zostal złożony wniosek o przyznanie 60.000 zł na opracowanie projektu zagospodarowania parku i pałacyku w Birczy. W związku z tym Pan Wójt podjął decyzję o przeniesieniu Państwa Potocznych do wolnego mieszkania w bloku w Birczy,

 • Pan Wójt wyraził niezadowolenie z pracy Zarządu Dróg Powiatowych i zamierza spotkać się z Dyrektorem Zarządu w celu przedstawienia swojego stanowiska w sprawie remontu dróg powiatowych,

 • Pan Wójt zamierza wystąpić do Starostwa Powiatowego w Przemyślu z prośbą o przekazanie na zasadzie porozumienia stron komunikacji do Urzędu Gminy.

  Jeśli ta sprawa nie zostanie pozytywnie załatwiona, to Wójt poczyni starania, żeby odłączyć się od Powiatu Przemyskiego.

Ad.14.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął

IX sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:50
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:50

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl