Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-09-2020, Niedziela, 11:27


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokoły

Sesja trwała od godz.1000 do godz.1430.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 11. Nieobecni byli: Radny miejscowości Leszczawka – Pan Zbigniew Dutkowski, Radny miejscowości Huta Brzuska – Pan Michał Kowalczyk , Radny miejscowości Jasienica, Sufczyna – Pan Czesław Mliczek (usprawiedliwieni) oraz Radny miejscowości Brzeżawa – Pan Jan Brodzicki – nieusprawiedliwiony.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Z-ca Wójta – Pan Andrzej Płocki, Prezes Mikroregionu - “Dolina Wiaru” - Pan Wojciech Mandzyn, koordynator programu “Studium Promocji i Rozwoju”- Pani Anita Chrobak, Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w Birczy – Pan Marcin Grygier oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Informacja Wójta o działalności za okres międzysesyjny.

 5. Przedstawienie założeń do aktualizacji potencjału rozwojowego oraz wizji, kierunków rozwoju i zadań w zakresie poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej w Gminie Bircza – Prezes Mikroregionu “Dolina Wiaru” - Pan Wojciech Mandzyn.

 6. Podjęcie uchwał:
  - w sprawie powołania młodzieżowej rady gminy,
  - zmieniająca uchwałę Nr XXVII/10/2005 Rady Gminy w Birczy z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
  - w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,
  - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 7. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

 8. Zakończenie obrad.

Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

Ad.2.

Do proponowanego porządku obrad za zgodą wnioskowdawcy sesji – Wójta Gminy został jednogłośnie wprowadzony na wniosek Przewodniczącego Rady dodatkowy punkt jako punkt 5.”Informacja o działalności stałych komisji Rady Gminy za okres międzysesyjny”.

W związku z powyższym zmieniła się kolejność pozostałych punktów porządku obrad.

Porządek obrad po wprowadzeniu wnioskowanych zmian został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Ad.4.

Informacja o działalności Wójta Gminy za okres międzysesyjny, tj. od 23.05.2007 r. do dnia 31.07.2007 r. przedstawiona przez Pana Józefa Żydownika stanowi załącznik do protokołu.

Ad.5.

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący stałych komisji przedstawili informację o działalności komisji za okres międzysesyjny – jak niżej:

 • Pan Jan Lichota - przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,

 • Pani Elżbieta Chrobak – przewodnicząca Komisji Oświaty,

 • Pan Adam Wilgucki – przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego.

Informacje o działalności w/w komisji zostały złożone w oparciu o protokoły znajdujące się do wglądu w biurze Rady Gminy.

Pani Elżbieta Chrobak do przedstawionej informacji za okres międzysesyjny dodała, że nigdy nie zmieniała ustaleń zawartych w protokołach komisji.

Ad.6.

W tym punkcie porządku obrad sesji Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Wojciechowi Mandzynowi – Prezesowi Mikroregionu “Dolina Wiaru”, który przedstawił założenia do aktualizacji potencjału rozwojowego oraz wizji, kierunków rozwoju i zadań

w zakresie poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej w Gminie Bircza.

Pan Mandzyn przedstawił mocne i słabe strony Gminy Bircza, cele strategiczne i szczegółowe Gminy Bircza, wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w okresie 2007 – 2015, zestawienie dróg a także koncepcję Birczańskiego Parku Rekreacyjno-Sportowo-Kulturowego.

Przedstawione zagadnienia przez Pana Mandzyna stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Po wystąpieniu Prezesa Mikroregionu - Pana Mandzyna, Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu miejscowości Bircza – Panu W.Bobowskiemu.

Pan Bobowski zabierając głos na początku swojego wystąpienia jednoznacznie stwierdził, że bardzo mu się podobała przedstawiona koncepcja i uważa, że jest to wstęp do dyskusji.

Pan Bobowski stwierdził, że niezadawalający jest stan dróg, a zwłaszcza dróg powiatowych, jeśli drogi nie będą remontowane, to niestety zahamuje to rozwój gminy. Dlatego ta sprawa jest bardzo ważna.Kolejną sprawą jest brak uzbrojonych terenów pod inwestycje, w związku z tym Rada wspólnie z Wójtem powinni przygotować i ogłosić, jakie mamy tereny inwestycyjne i co planuje się do zabudowy. Bardzo duże znaczenie w Gminie Bircza ma rozwój agroturystyki. Zdaniem Pana Bobowskiego najważniejszą rzeczą jest postawienie celu, że my tutaj możemy żyć z pieniędzy innych ludzi, którzy będą do naszej gminy przyjeżdżać. Żadnej produkcji u nas nie będzie. Powinniśmy stworzyć takie warunki, by ludzie, którzy wyjechali za granicę w celach zarobkowych mieli możliwość powrotu do kraju i zapewnioną pracę. Pan Bobowski podkreślił, że bardzo ważne, celowe i zasadne jest utworzenie gminnego ośrodka informacji turystycznej, by potencjalny mieszkaniec w takim ośrodku mógł dowiedzieć się o wszystkim. Ponadto Pan Bobowski stwierdził, że słabą stroną gminy jest brak zwykłego basenu otwartego przez okres lata oraz brak tras narciarskich w zimie. Wiele tych słabości, które zostały wykazane w materiale przedstawionym przez Pana Prezesa Mikroregionu, można w sposób bezinwestycyjny usunąć. Kończąc Pan Bobowski stwierdził, że bardzo ważny jest wizerunek gminy na zewnątrz, jest to podstawowa sprawa.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy – Pan Józef Żydownik, który na początku swojego wystąpienia powiedział, że całkowicie zgadza sie z wypowiedzią Pana Bobowskiego.

Pan Wójt potwierdził, że rzeczywiście nie ma wyznaczonych terenów inwestycyjnych, ale w najbliższym czasie będą przedstawione, ponieważ stosowne materiały są już przygotowane. Jeśli zaś chodzi o basen, Pan Wójt przychyla się do koncepcji wybudowania basenu, ale basenu pełnowymiarowego, spełniającego wymogi olimpijskie, ponieważ basen, który jest zaprojektowany spowoduje to, że nie będziemy go w stanie utrzymać. Odnośnie informacji turystycznej Pan Wójt potwierdza, że rzeczywiście informacja turystyczna źle funkcjonuje i należy to dopracować. Pan Wójt zdecydowanie stwierdził, że w Gminie Bircza z agroturystyki można dobrze żyć, doświadczył to na własnym przykładzie. Wobec powyższego Pan Wójt wyraził nadzieję, że wspólnie z Radnymi oraz Panem Prezesem Mandzynem , stosując się do wniosków Pana Bobowskiego zostanie wypracowana właściwa koncepcja dot. rozwoju Gminy Bircza. Pan Wójt zwrócił się do Rady z prośbą o pomoc w w/w zakresie. Przy wspólnych działaniach – Pana Mandzyna, Wójta i Radnych napewno zostanie wypracowana właściwa koncepcja rozwoju Gminy.

Pan Mandzyn ustosunkowując się do tematu budowy basenu pełnowymiarowego stwierdził, że wybudowanie takiego basenu stworzyłoby warunki warunki do organizowania imprez nawet międzynarodowych, Byłaby to z jednej strony możliwość pozyskania środków na utrzymanie tego basenu, a także basen byłby znakomitym obiektem dla turystów. Według Pana Mandzyna bardzo zasadne byłoby stworzenie kompleksu uzdrowiskowo-wypoczynkowego, wskazując możliwości ku temu. Pan Mandzyn uważa, że powinno to być zadaniem priorytetowym gminy.

Radny Pan A.Buczek zwrócił się z zapytaniem do Wójta, gdzie mieśiłby się basen olimpijski.

Pan Wójt odpowiedział, że basen ten powstałby w miejscu planowanego basenu w kompleksie Zespołu Szkół w Birczy, będzie o 25 metrów dłuższy niż planowany.

Pan Bobowski ponownie zabierając głos stwierdził, że najpierw należy opracować plan rozwoju gminy, biorąc pod uwagę możliwości przedstawione przez Pana Mandzyna. Pierwszy krok został zrobiony. Następnym krokiem powinna być analiza finansowa. Jeśli będziemy przygotowywać się do realizacji planu, musimy wiedzieć jakie są wstępne założenia finansowe. Następnie musimy wiedzieć skąd i w jakim zakresie możemy uzyskać środki. Dla nas otwiera się druga szansa. Pierwsza szansa, to lata 2007 – 2013, gdzie można otrzymać pieniądze unijne, natomiast druga szansa, zupełnie niepowtarzalna, to jest “EURO – 2012”. Cała nasza mądrość powinna się tym wykazać, że my tę szansę wykorzystamy, ale żeby ją wykorzystać, musimy mieć stosowne argumenty. Do tego potrzebne jest zaangażowanie niemal całej społeczności – Rady, Urzędu Gminy, szkół oraz pozostałej społeczności. Kończąc Pan Bobowski stwierdził, że jest usatysfakcjonowany tym, że powstaje taki plan rozwoju miejscowości Bircza, gdyż właśnie teraz od nas zależy jak będzie wyglądać Gmina Bircza przez następne kilkadziesiąt lat. Tych szans, które teraz mamy, potem nie będzie.

Pan Mandzyn uzupełniając swoje wystąpienie powiedział, że przedstawiając koncepcję rozwoju miejscowości Bircza, miał na uwadze przygotowanie studium wykonalności, gdyż wszelkie przedsięwzięcia inwestycyjne mogą być realizowane tylko na podstawie stosownej dokumentacji.

Ad.7.

W tym punkcie porządku obrad przystąpiono do podejmowania uchwał – jak niżej:

 • jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie powołania młodzieżowej rady gminy.

  Przed podjęciem w/w uchwały Radna Pani Elżbieta Chrobak wnioskowała o ustanowienie funkcji koordynatora d/s współpracy z Radą.

  Pan Wójt zgłosił kandydaturę Pani E.Chrobak. Pani Chrobak nie wyraziła zgody.

  Po krótkiej dyskusji ustalono, że funkcję koordynatora powinna pełnić osoba, która bezpośrednio współpracuje z młodzieżą.

  Pani Chrobak zaproponowała, że zorganizuje posiedzenie Komisji Oświaty, na którym zostanie wybrany koordynator do spraw współpracy z Radą.

  Wobec powyższego jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XI/46/2007 w sprawie powołania młodzieżowej rady gminy – jak załącznik do protokołu,

 • również jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XI/47/2007 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/10/2005 Rady Gminy w Birczy z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XI/48/2007 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. zbycia działki Nr 497/4 o pow. 0,05 ha położonej w miejscowości Korzeniec, stanowiącej drogę dojazdową tylko do jednej nieruchomości,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XI/49/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok – kwota 28.128,00 zł.

 • Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok – dot. kwoty 50.000,00 zł.

  Pan Bobowski proponował o wycofanie tego projektu uchwały, dlatego, że nie ma żadnego wyjaśnienia, dlaczego przerzuca się kwotę 50.000,00 zł i co to powoduje.

Pan Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienie.

Najpierw krótkiego wyjaśnienia do przedstawionego projektu uchwały udzielił z-ca Wójta – Pan Andrzej Płocki, a mianowicie, że jest to przerzucenie kwoty 50.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę hali sportowej. Z takim wnioskiem zwróciła się Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie.

Pan Przewodniczący do wypowiedzi Pana z-cy Wójta dodał, że jeśli otrzymamy 50.000,00 zł, wówczas środki przeniesione dzisiaj na budowe hali, wrócą na swoje miejsce.

Następnie Pani Skarbnik odczytała uchwałę Nr XIX/4096/2007 z dnia 17 lipca 2007 roku ze wskazaniem na usunięcie nieprawidłowości w uchwale Nr X/43/2007 Rady Gminy w Birczy z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn.:”Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza” na lata 2007-2009.

W myśl tej uchwały w roku 2007 przewidziane zostały wydatki na realizację zadania objętego programem w łącznej wysokości 1.050.000 zł, podczas gdy w budżecie Gminy Bircza na 2007 rok na w/w zadanie po uwzględnieniu zmian wprowadzonych na dzień 27.06.2007 roku na realizację tego zadania przewiduje sie kwotę 1.000.000 zł.

Wobec powyższego należy na to zadanie przeznaczyć kwotę 50.000.000 zł, która w projekcie uchwały została zaproponowana z wodociągów w Birczy, taka była propozycja Pana Wójta – poinformowała Pani Skarbnik.

Pan Przewodniczący ponownie zabierając głos powiedział, że jeśli nie podejmiemy tej uchwały, to nie otrzymamy pozostałej kwoty i wówczas nie będzie mowy o budowie hali w Birczy. W związku z tym konieczne jest podjęcie tej uchwały, należy tylko wskazać skąd te środki przenieść, jeśli nie z wodociągów w Birczy.

Pan Bobowski ponownie zabierając głos powiedział wprost, że on osobiście nie lubi być stawiany pod ścianą, a to właśnie jest stawianie pod ścianą, bo jesli nie podejmiemy uchwały, to co? - zapytał Pan Bobowski. Trzeba było stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej dołączyć do materiałów z sesji, by każdy mógł się zapoznać, ponadto gdzieś ten błąd został popełniony, dlaczego akurat proponuje się zabrać środki z wodociągów. Kontynuując, Pan Bobowski powiedział, że jeżeli tu na tej sali oficjalnie mówi się, że te pieniądze wrócą na swoje miejsce, to zabierzmy je z administracji. Proszę zrozumieć sens mojej wypowiedzi.Nie wolno Radnych zawieźć. Radny powinien otrzymać wszelką wiedzę, stosowne dokumenty w materiałach na sesję, a także warianty rozwiązań. Nas trzeba tak przygotowywać, żebyśmy każdą uchwałę podejmowali z pełną świadomością.

Pan Przewodniczący wyjaśniał, że tutaj nikt nie zawinił, wszyscy zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym, że musimy wprowadzić te środki do budżetu. Należy tylko zastanowić się z jakiego działu, nie muszą to być środki z wodociągu w Birczy.

Pan Przewodniczący twierdził, że te środki wrócą na swoje miejsce.

Pan Bobowski ponownie zabierając głos powiedział, że jeżeli mamy realizować zadanie inwestycyjne, w budżecie są zarezerwowane środki, to należy wykorzystać odpowiednią pogodę i je realizować, natomiast, jeżeli mamy świadomość, że te środki wrócą, to przenieśmy je stąd, skąd one nie zahamują żadnego procesu inwestycyjnego.

Radny Pan A.Buczek poinformował, że niedawno z Prezesem spółki odnalazł nowe miejsce, z którego można doprowadzić wodę do GOK-u i do bloków w Birczy. Na to zadanie potrzebne jest ok 5.0000 zł. Ta inwestycja ma być nitką dla przyszłego wodociągu. Wykorzystując warunki pogodowe, powinniśmy tę inwestycję już rozpocząć, a środki na halę przerzucić z innego działu, nie z wodociągu w Birczy.

Pan Przewodniczący poparł wypowiedź Panów Radnych: Bobowskiego i Buczka, że rzeczywiście problem wody w Birczy istnieje od dawna i ludzie czekają na jakieś posunięcia w tym zakresie ze strony Rady i Wójta.

Pan Przewodniczący proponował, żeby jednak z innego działu przerzucić środki na w/w cel, nie z wodociągu.

Z-ca Wójta – Pan A.Płocki wyjaśnił, że to nie jest tak, że zabieramy środki z wodociągu i nic w tym temacie nie będzie robione.

Na budowę wodociągu w budżecie na 2007 rok została zabezpieczona kwota 200.000,00 zł. W tym roku nie wykorzystamy tej kwoty, narazie zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy, następnie trzeba przygotować pozostałą dokumentację. Jeżeli coś konkretnie będzie wykonywane, to dopiero w przyszłym roku. Pan Płocki dodał, że tej inwestycji nie wybuduje się ze środków budżetu gminnego. Żeby tę inwestycję zrealizować, musimy się starać o środki unijne. Tymczasem zabierając 50.000,00 zł z wodociągu, pozostanie w budżecie jeszcze 150.000 zł, które wystarczą na opracowanie dokumentacji, napewni nic więcej nie będzie robione w tym roku, jeśli chodzi o budowę wodociągu w Birczy.

Radny Pan A.Kozioł zabierając głos w powyższej sprawie stwierdził, że woda w Birczy wałkuje się od około 10 lat, to jest wstyd, że w tym temacie nic się nie robi. Według Pana Kozioła jest całkowity brak zainteresowania w tym temacie ze strony Urzędu Gminy.

Radna Pani E.Chrobak odniosła się do wypowiedzi Pana Wójta na początku kadencji, a mianowicie, że budowa wodociągu w Birczy będzie sprawą priorytetową, dlaczego w tej sprawie nic nie zostało zrobione.

Radny Pan L. Mielnikiewicz popiera w pełni budowę wodociągu w Birczy, ale skoro jest taka potrzeba przerzucenia środków, to nie możemy pozwolić na utratę 1.000.000zł.Weźmy pod uwagę wyższą rację stanu, te pieniądze musimy znaleźć.

Pan Bobowski ponownie zabierając głos powiedział:”zacznijmy traktować się poważnie. Gdyby Radni otrzymali stosowne materiały, nie byłoby dzisiaj tej dyskusji”.

Pan Jan Lichota – przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego stwierdził, że wszystkim potrzebne są wspólne dyskusje, ale wszyscy muszą pamiętać o tym, że problem wody występuje w całej gminie oraz o tym, że Bircza jest tylko stolicą gminy, ale nie jest całą gminą, dlatego bez emocji, po wysłuchaniu wszystkich podejmijmy stosowną decyzję.

Z-ca Wójta - Pan A. Płocki odpowiadając Panu Bobowskiemu powiedział, że my wszystkich traktujemy poważnie, ale nas też trzeba traktować poważnie. Sprawa budowy wodociągu w Birczy ciągnie się od kilku lat.

“Ja jestem realistą i patrzę realnie na pewne sprawy i doskonale zdają sobie sprawę z tego, że za 200.000 zł nie wybudujemy wodociągu w Birczy. Musimy się starać o środki unijne”.

Pani Skarbnik jeszcze raz zwróciła się do Rady z prośbą, żeby jednak podjąć teę uchwałę, ponieważ nie podjęcie tej uchwały będzie skutkować tym, że uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn.:”Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza” na lata 2007-2009 zostanie unieważniona, co z kolei spowoduje, że nie będziemy mogli się starać o jakiekolwiek środki z zewnątrz.

Pani Skarbnik kontynuując swoją wypowiedź zaproponowała, że jeśli nie z wodociągu w Birczy, to można by przenieść kwotę 50.000 zł z działu oświata, gdyż wiadomo jej jest, że wszystkie zabezpieczone środki w budżecie na ten rok nie będą wykorzystane przez szkoły.

Radna Pani E.Chrobak prosiła o szerszą informację w tym temacie.

W związku z tym, że dyskusja się przedłużała w tym temacie, Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy w obradach.

Po przerwie przystąpiono ponownie do tematu.

Z-ca Wójta – Pan Andrzej Płocki zobowiązał się, że osobiście dopilnuje, by środki w wysokości 50.000 zł “zabrane” z wodociągu w Birczy i przeniesione na budowę hali sportowej w Birczy spowrotem wrócą na swoje miejsce, jeśli będą potrzebne.

Wobec powyższego uchwała Nr XI/50/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok – kwota 50.000 zł z wodociągu w Birczy z przeznaczeniem na budowę hali sportowo-widowiskowej w miejscowości Bircza została podjęta przez Radę jednogłośnie,

również jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XI/51/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok – kwota 12.000 zł.

Wyjaśnienia udzieliła do projektu uchwały Pani Skarbnik.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały stanowią załącznik do protokołu.

Ad.8.

W tym punkcie porządku obrad Radny miejscowości Lipa – Pan Jan Lichota skierował pytanie do Pana Wójta, dlaczego do tej pory nie została przygotowana uchwała w sprawie sprzedaży działki Nr 252/1 o pow.0,54 ha, na którą to działkę mieszkańcy m-ci Lipa na zebraniu wiejskim w dniu 22.04.2007 r. podjęli uchwałę o wyrażeniu zgody na jej sprzedaż.

Pan Lichota zwrócił się z prośbą, by wola mieszkańców wsi Lipa została spełniona.

Z-ca Wójta – Pan Andrzej Płocki wyjaśnił, że na sesji w dniu 23 maja br. Rada podjęła decyzję o wstrzymaniu sprzedaży działek w celu ustalenia na podstawie wykazu sporządzonego przez geodetę gminy, które działki pozostają w zasobie gminy, a które mają być przeznaczone do sprzedaży.

Wówczas Rada zdecydowała, że w powyższej sprawie odbędzie się oddzielna sesja Rady Gminy i dlatego tymczasem jest wstrzymana procedura dotycząca zbycia działek.

Biorąc powyższe pod uwagę, Pan Przewodniczący zwrócił się do Radnych z prośbą, by Rada na tej sesji zdecydowała, czy sprawie zbycia nieruchomości na terenie Gminy Bircza będzie poświęcona oddzielna sesja.

Radna Pani Elżbieta Chrobak uważa, że najpierw należy zorganizować zebrania wiejskie i odwołać się do opinii społeczeństwa w sprawie sprzedaży działek w danej miejscowości.

Radny Pan W.Bobowski uważa, że najpierw należy opracować plan rozwoju Gminy Bircza, przekazać je społeczeństwu na zebraniach wiejskich, a dalszym etapem powinno być podjęcie stosownych uchwał przez Radę Gminy.

Z-ca Wójta – Pan Andrzej Płocki uważa, że taki wstępny plan powinien być opracowany przez Radnych.

Radny Pan L. Mielnikiewicz poparł wypowiedź Radnego Pana Bobowskiego i również uważa, że na zebraniach wiejskich należy przedstawić daleko idący program omawiany przez Prezesa Mikroregionu – Pana W.Mandzyna i pod ten program zapytać społeczeństwo, które działki przeznaczamy pod inwestycje w danej wsi, a które mogą być sprzedane.

Pan Płocki uważa, że każdy Radny zna swoją miejscowość i dlatego wspólnie z sołtysem wsi powinien zorganizować spotkanie z mieszakańcami i wstępnie zaproponować, co planuje sie w danej miejscowości, następnie przedyskutować je na zebraniach wiejskich, a dalszym etapem będzie podjęcie uchwał przez Radę Gminy.

Radna Pani Elżbieta Chrobak skierowała pytanie do Panów Wójtów, kto decyduje o tym, że nie ma I-go programu TVP.

Wyjaśnienia w tej sprawie udzielił Pan Przewodniczący.

Radny Pan Bobowski miał następujące uwagi:

 1. ok.6 lat temu krzyże Grunwaldu podczas remontu grobów żołnierskich zostały zabrane, zajmował się tym ówczesny szef Hadesu – Pan Grabowski. Należy podjąć działania, żeby te krzyże kamienne, granitowe zostały zwrócone.

 2. W związku z tym, że drogą krajową na trasie Leszczawa- Bircza szczególnie w okresie letnim przejeżdżają samochody duże, przeładowane i z nadmierną prędkością, należałoby wystąpić do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o zamontowanie urządzeń elektronicznych rejestrujących przejazd samochodów na w/w trasie, również szczególnie w poźniejszych godzinach wieczornych.Również podobna sytuacja istnieje na drodze powiatowej Bircza – Nienadowa.

 3. Należy zdecydowanie zgłosić do Starostwa, że na drodze powiatowej k/cegielni w kierunku Woli Korzenieckiej zrobiła się wyrwa i nie zabezpieczenie jej spowoduje, że przy najbliższej ulewie może dojść do tragicznego wypadku.

  Pan Bobowski proponował Panu Piotrowskiemu – Radnemu Powiatu, żeby Rada Powiatu zorganizowała wyjazdową sesję powiatu na drogi powiatowe, być może wtedy podjęłaby zdecydowane działania dot. remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Bircza, czy też likwidacji osuwisk np.w miejscowości Sufczyna,

 4. Sprawa śmieci – ciągle w sobotę i niedzielę kontenery w Birczy są zasypane śmieciami, trzeba podjąć działania, żeby tak nie było.

  Pan Bobowski miał jeszcze jedną, osobistą prośbę (tak się wyraził), żeby więcej uwagi poświęcić cmentarzowi w Birczy, ogrodzenie jest w fatalnym stanie i należy coś z tym zrobić.

Kończąc Pan Bobowski wyraził nadzieję, że nie powtórzy się błąd o zwołaniu sesji w trybie art.20 ust.3, gdyż właśnie dzisiejsza sesja została zwołana prawidłowo.

W tym momencie między Panem Przewodniczącym a Panem Bobowskim nastąpiła krótka wymiana zdań.

Radny Pan A. Kozioł miał następujące pytania:

 1. jaki jest wynik rozprawy sądowej odnośnie zwrotu kwoty 10.000 zł za samochód strażacki,

 2. o co chodzi z tablicą ogłoszeń w Kuźminie, gdyż Pan Błoński żąda zapłaty, a takiej tablicy w Kuźminie nie ma,

 3. z jakich pieniędzy zostały położone dywaniki w miejscowości Bircza.

Z-ca Wójta - Pan Andrzej Płocki wyjaśnił, że w sprawie zwrotu kwoty 10.000zł, właściciel został aresztowany i toczy się postępowanie.

Pan Płocki poinformował, że sprawa zapłaty za tablice informacyjne zostanie wyjaśniona.

Pan Płocki również wyjaśnił, że dywaniki na drogach w miejscowości Bircza zostały położone ze środków w dziale Transport.

Radny Pan Jan Lichota wnioskował, żeby zwrócić się do przedstawicieli telefonii komórkowych, że w miejscowości Malawa, właściciel gruntów nabytych po b.PGR – Pan Marszał wyraża zgodę na ustawienie masztu antenowego na jego prywatnym gruncie.

Sprawa jest o tyle ważna, że miejscowość Malawa i Lipa, to jakby biała plama na mapie, mówiąc wprost, nie można korzystać z telefonów komórkowych.

Ponadto Pan Lichota wnioskował o wymianę tablicy informacyjnej miejscowości Lipa oraz skierował uwagę do Radnego Powiatu – Pana Piotrowskiego, że niewłaściwie został wykonany remont drogi powiatowej od Starej Birczy do Lipy, a ponadto należy podjąć działania, żeby zlikwidować ubytek w drodze powiatowej w m-ci Lipa na wprost przystanku.

Pan Przewodniczący przed udzieleniem głosu Panu J.Piotrowskiemu – Radnemu Powiatu, poinformował, że diety dla Radnych i Sołtysów będą wypłacane 10-go każdego miesiąca.

Następnie głos zabrał Radny Powiatu – Pan Józef Piotrowski, który poinformował o swoich działaniach w Radzie Powiatu oraz jako Dyrektora GOK,SiT.

Po wypowiedzi Pana Piotrowskiego – Pan Przewodniczący stwierdził, że on jako Radny Powiatu powinien na sesjach Rady Powiatu zgłaszać wszelkie problemy dotyczące remontu dróg powiatowych, o których informują na sesjach Rady Gminy – Radni z poszczególnych miejscowości.

Następnie Z-ca Wójta – Pan Andrzej Płocki zwrócił się z prośbą do Radnych o wyrażenie zgody na zatrudnienie od 1-go sierpnia br. 5 osób w ramach prac interwencyjnych.

Pan Bobowski uważa, że w tej sytuacji można dokonać zmniejszenia środków w dziale, w którym były zaplanowane środki na prace, które będą wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych..

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada powinna wyrazić zgodę na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych, ponieważ na terenie gminy jest wiele prac do wykonania.

 Pan Jan Lichota stwierdził, że zatrudnienie ludzi w ramach prac interwencyjnych, to nie tylko wymiar ekonomiczny, ale przede wszystkim wymiar moralny i uważa, że Rada powinna poprzeć taką inicjatywę.

Radny Pan L. Mielnikiewicz uważa, że ludziom pozostającym bez pracy należy pomóc, jeśli jest taka możliwość, “to pozwólmy tym ludziom zaistnieć” - zakończył swoją wypowiedź Pan Radny Mielnikiewicz.

Ad.9.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XI sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

Protokołowała:

Teresa Ślimak


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:51
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:51

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl