Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-05-2020, Środa, 18:14


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokoły

Sesja trwała od godz.900 do godz.1130.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 11. Nieobecni byli: Radny miejscowości Bircza – Pan Artur Buczek, Radny miejscowości Sufczyna – Pan Czesław Mliczek, Radny miejscowości Wola Korzeniecka – Pan Adam Wilgucki (usprawiedliwieni) oraz Radny miejscowości Brzeżawa – Pan Jan Brodzicki (nieusprawiedliwiony).

Ponadto w sesji uczestniczyli:Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, z-ca Wójta – Pan Andrzej Płocki, Skarbnik Gminy - Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kropieniewicz, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Wiesława Matusz oraz sołtysi z terenu Gminy Birczy.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

Proponowany porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny.

 5. Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.

 6. Podjęcie uchwał:

  - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;

  - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;

  - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

  - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok;

  - w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.

 7. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

 8. Zakończenie obrad.

Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

Ad.2.

Do proponowanego porządku obrad Pan Przewodniczący Zbigniew Urban wnioskował o wykreślenie z porządku obrad punktu 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy tłumacząc to chorobą i dłuższą nieobecnością w pracy pracowników odpowiedzialnych za sporządzenie wyżej wspomnianego protokołu.

Do proponowanego porządku obrad Pan Wójt wnioskował o wprowadzenie następujących zmian w punkcie 6 Podjęcie uchwał:

 • wprowadzenie do porządku obrad 2 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy;

 • wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.

Wszystkie proponowane zmiany zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.

Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad

po wprowadzeniu wnioskowanych zmian, który został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Ad.4.

Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny przedstawiona przez Pana Józefa Żydownika stanowi załącznik do protokołu.

Ad.5.

W tym punkcie porządku obrad informację o działalności stałych komisji Rady Gminy przedstawił przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Pan Jan Lichota.

Ad.6.

W tym punkcie porządku obrad Rada przystąpiła do podejmowania uchwał – jak niżej:

1. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, uchwała
nr XV/88/2007

Wójt zaproponował stawkę 50 zł, która wg niego jest stawką optymalną. Wójt uważa,
że sytuacja rolników z Gminy Bircza nie jest tragiczna i dlatego zaproponowana przez niego stawka podatku rolnego jest stawką na odpowiednim poziomie, chociaż jest wyższa od stawki dotychczasowej. Wójt zauważa, że pomaga rolnikom w inny sposób, m.in. poprzez organizację rynków zbytu dla art. rolnych

Następnie Przewodniczący Rady zadaje pytanie Wójtowi o obowiązujące stawki podatku rolnego w sąsiadujących gminach, na co Pani Skarbnik odpowiada wskazując na gminę Tyrawa Wołoska, Krasiczyn oraz Fredlopol.

Następnie przewodniczący Komisji Oświaty zadaje pytania o stawkę podatku rolnego z roku ubiegłego, na co również Pani Skarbnik udziela odpowiedzi. Pan Przewodniczący stwierdza, że rolnik rolnikowi nierówny i proponuje ustalić stawkę podatku rolnego na poziomie niższym niż 50 zł.

Do powstałej dyskusji włącza się Pan Radny Wojciech Bobowski, który zauważa, że stawka 50 zł oznacza wzrost podatku aż o 60 % i proponuje podwyższyć stawkę o 35% w stosunku do stawki z 2007 r.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłasza propozycję stawki podatku rolnego na poziomie 40 zł. Do rozmowy włącza się Pan Andrzej Płocki, który stwierdza, że podwyżka podatku rolnego o 3 lub 4 zł to dla rolnika niewielkie pieniądze, a dla gminy oznaczałoby to duże przychody, z których można by było wybudować np. salę gimnastyczną.

W dalszej części rozmowy Pan Bobowski proponuje aby za pomocą liczb wyjaśnić ile wpłynie dodatkowych pieniędzy do budżetu gminy po podwyżce, po czym Pan Sekretarz przedstawia odpowiednie kalkulacje.

Następnie Przewodniczący Rady składa wniosek o przyjęcie stawki w wysokości 35 zł.

Rozpoczyna się głosowanie:

 • za propozycją stawki Pana Wójta 50 zł.

Za przyjęciem stawki 50 – 0 osób

Przeciw – 10 osób

Wstrzymanie się od głosu – 1 osoba.

 • za propozycją Pana Bobowskiego – 40 zł.

Za przyjęciem stawki 40 zł. - 4 osoby

Przeciw – 4 osób

Wstrzymanie się od głosu – 3 osoby.

 • za propozycją Pana Przewodniczącego – 35 zł.

Za przyjęciem – 8 osób

Przeciw – 0 osoby

Wstrzymanie się od głosu – 3 osoby.

Ostatecznie podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia stawki podatku rolnego na poziomie 35 zł, za którą głosowało 8 osób a 3 wstrzymało się od głosu.

 1. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, uchwała nr XV/88/2007

Sekretarz odczytał proponowane stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bircza

Następnie Przewodniczący poprosił o porównanie stawek proponowanych ze stawkami obowiązującymi w roku 2007, na co Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi.

Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości głosowało 9 osób, zaś 2 wstrzymało się od głosu.

 1. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, uchwała

nr XV/89/2007

Pan Sekretarz przedstawił proponowaną uchwałę i zauważył, że stawki o których mowa nie uległy zmianie. Następnie Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego przedstawił opinię w tej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 osób, zaś 1 wstrzymała się od głosu.

 1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok, uchwała nr XV/90/2007

Pan Sekretarz zaprezentował uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.

W związku z brakiem pytań od razu przystąpiono do głosowania. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok, uchwała nr XV/91/2007

Pan Sekretarz przedstawił uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok, uchwała nr XV/92/2007

Pan Sekretarz przedstawił uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 1. w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,

uchwała nr XV/93/2007

Sekretarz przedstawia uchwałę w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza. Następnie głos zabiera Wójt Gminy Bircza, który przedstawia opinię prawnika w sprawie podania pani Kopczak o nabycie działki nr 270 o pow. 0,41 ha, położonej w miejscowości Stara Bircza. Zbycie wspomnianej nieruchomości powinno nastąpić w drodze przetargu.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 osób, jedna wstrzymała się od głosu.

 1. w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,

uchwała nr XV/94/2007

Sekretarz przedstawił uchwałę w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 osób, jedna wstrzymała się od głosu.

Ad 7.

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się
z prośbą do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wyjaśnienie sprawy związanej z koniecznością podawania gorących posiłków dla młodzieży szkolnej.

W odpowiedzi Pani Wiesława Matusz przedstawiła kalkulację kosztów. Nawiązała się dyskusja na temat korzystniejszej opcji wyboru (stołówka w szkole czy dowóz gorących posiłków przez firmę zewnętrzną).

Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny, Pan Lucjan Mielnikiewicz wyraził opinię, iż zorganizowanie stołówek w szkołach będzie korzystniejsze, również dla nauczycieli, którzy mogliby za odpłatnością się w nich stołować.

Pan Przewodniczący Rady zauważa, że wyliczenia Pani Kierownik GOPSu są korzystniejsze
i proponuje aby podpisać umowę o dożywianie dzieci tylko do końca roku szkolnego.

Podobnego zdania jest także Pan Bobowski, który zauważa, że sprawa dotyczy żywności i że żadna szkoła nie ma odpowiednio dużych możliwości finansowych na stworzenie kuchni
o odpowiednich standardach. Pan Bobowski stwierdza, że ta decyzja wymaga rozwagi
i proponuje zlecić dożywianie dzieci do końca roku szkolnego komuś z zewnątrz.

Następnie Pani Kierownik GOPSu zauważa, że dożywianie dzieci wymusza od gminy zakup samochodu, co wiąże się z dużymi kosztami. Pan Andrzej Płocki dodaje, że istnieje konieczność zatrudnienia dodatkowych ludzi oraz organizacji transportu, co jest zadaniem trudnym i kosztownym.

Pan Wójt postanawia unieważnić zorganizowany przetarg na dożywianie dzieci i zobowiązuje Komisje Rady Gminy do wypracowania rozwiązania tego problemu.

W dalszej części sesji Pan Wójt zaapelował aby radni przekazali dokumenty dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych dla społeczności wiejskich, w tym dla rolników.


Ad 8.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął

XV sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

Protokowała:

Anna Podgórska


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:51
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:51

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl