Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
25-02-2020, Wtorek, 19:03


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokoły

Sesja trwała od godz.1000 do godz.1300.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 12. Nieobecni byli: Radny miejscowości Brzeżawa – Pan Jan Brodzicki (nieusprawiedliwiony), Radny miejscowości Bircza – Pan Artur Buczek (usprawiedliwiony), Radny miejscowości Sufczyna – Pan Czesław Mliczek (usprawiedliwiony), natomiast Radny miejscowości Leszczawa Dolna, Leszczawa Górna – Pan Lucjan Mielnikiewicz uczestniczył w obradach od punktu 8 porządku obrad.

Ponadto w sesji uczestniczyli:Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, z-ca Wójta - Pan Andrzej Płocki, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kropieniewicz, Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Birczy -

Pan Marcin Grygier, Dyrektorzy szkół oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza. Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny

 5. Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.

 6. Przedstawienie programu gospodarki gruntami mienia gminnego na terenie Gminy Bircza.

 7. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2007 roku.

 8. Podjęcie uchwał:

  - w sprawie zamiany działek będących własnością Gminy Bircza na inne działki,

  - w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy,

  - w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Gminy Bircza oraz przyjęcia regulaminu jego nadawania,

  - w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Bircza do tworzącej się Lokalnej Grupy Działania “Ziemia Przemyska”,

  - w sprawie wprowadzenia Certyfikatu Najlepszego Produktu Artystycznego Gminy Bircza,

  - w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bircza,

  - w sprawie powołania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Birczy oraz zatwierdzenia statutu tego zespołu,

  - w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,

  - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 9. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

 10. Zakończenie obrad.

Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

Ad.2.

Proponowany porządek obrad został przyjęty przez Radę bez uwag.

Ad.3.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.

Ad.4.

Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny przedstawiona przez Wójta – Pana Józefa Żydownika stanowi załącznik do protokołu.

Ad.5.

W tym punkcie porządku obrad informację o działalności stałych komisji

za okres międzysesyjny przedstawił Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku i Porządku Publicznego – Pan Adam Wilgucki, wg protokołów znajdujących się do wglądu w biurze Rady Gminy.

Ad.6.

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Wójtowi. Pan Wójt nawiązując do tematu gospodarki gruntami mienia gminnego na terenie Gminy Bircza poinformował, że każdy Radny otrzymał gminny zasób nieruchomości komunalnych, który należy przeanalizować i ewentualnie nanieść uwagi.

Pan Przewodniczący zabierając głos w powyższej sprawie stwierdził, że na podstawie otrzymanych materiałów powinny być przeprowadzone dyskusje na zebraniach wiejskich, a następnym krokiem będzie podjęcie stosownych uchwał przez Radę Gminy.

Radny Pan Bobowski poparł Pana Przewodniczącego, twierdząc że otrzymane dokumenty stanowią wstępny materiał do dyskusji. Teraz należy przeanalizować z mieszkańcami danej miejscowości na zebraniach wiejskich, a następny krok należy do Rady Gminy.

Ad.7.

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odczytał opinię dot. wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku – jak załącznik do protokołu.

Od tej pory w obradach sesji uczestniczył Radny Pan Lucjan Mielnikiewicz.

Ad.8.

W tym punkcie porządku obrad Rada przystąpiła do podejmowania uchwał - jak niżej:

 • jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zamiany działek będących własnością Gminy Bircza na inne działki, dot. działki w Starej Birczy.

  Po udzieleniu krótkiego wyjaśnienia przez Wójta, uchwała w powyższej sprawie jako

  Nr XII/52/2007 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XII/53/2007 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, dot. działek w m-ci Leszczawka,

 • następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy.

  Pan Wójt poinformował, że utworzenie Domu Saamopomocy nie będzie zadnym obciążeniem dla Gminy.

  Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przyznał kwotę

  150.000 zł na wyposażenie oraz 150.000 zł na inwestycje.

  Pan Wójt dodał, że gmina pokrywa tylko koszty projektu, pozostałe koszty pokrywa Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

  Dom, o którym mowa będzie miał siedzibę w budynku obok budowanej hali sportowej w Birczy.

Następnie głos zabrała Pani Wiesława Matusz – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Birczy, która przybliżyła podstawowe zasady organizacji Środowiskowego Domu Samopomocy.

Informacja przestawiona przez Panią W. Matusz stanowi załącznik do protokołu.

Pani Matusz poinformowała również, że warunkiem otrzymania dotacji jest funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy od 15-go grudnia bieżącego roku.

Dopóki nie zostanie wyremontowany budynek przeznaczony na ŚDS, do tego czasu będzie wykorzystane na ten cel pomieszczenie zastępcze w Zespole Szkół w Birczy.

Radny Pan W.Bobowski zabierając głos powiedział, że utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy jest bardzo zasadne, gdyż zadaniem gminy jest pomoc w dbaniu o zdrowie mieszkańców, pomoc ludziom niepełnosprawnym.

Jeżeli Wojewoda chce nam pomóc, to należy tę szanse wykorzystać. Napewno niedługo zajdzie konieczność utworzenia całodobowego Domu Samopomocy.

Radny Pan Jan Lichota zabierając głos powiedział, że nie powinniśmy rozważać sprawy utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy od strony ekonomicznej, tylko od strony moralnej, nie należy odbierać nadziei na przyszłość, zarówno ludziom starszym jak i dzieciom.

Pan Lichota poinformował, że rozmawiał z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, którzy twierdzą, że te dzieci bardzo chciałyby mieć możliwość korzystania z takiego Domu.

Radny Pan Lucjan Mielnikiewicz w pełni podziela stanowisko swoich przedmówców oraz stanowisko Wójta w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy twierdząc, że nie powinniśmy brać pod uwagę tylko aspekt finansowy. Gmina Bircza skupia wiele miejscowości, w których mieszkają ludzie wymagający opieki, zarówno osoby starsze jak i dzieci, dlatego też należy uczynić wszystko, żeby tym ludziom w jakiś sposób pomóc, nawet poprzez utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

W związku z tym, że nikt z Radnych w tym temacie nie zabierał głosu, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w powyższej sprawie i jako uchwała Nr XII/54/2007

stanowi załącznik do protokołu,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XII/55/2007 w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego Obywatela Gminy Bircza i przyjęcia regulaminu jego nadawania.

  Pan Wójt poinformował, że ludzie, którzy w szczególny sposób zasłużyli się dla Gminy Bircza, będą w ten sposób promowani,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XII/56/2007 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Bircza do tworzącej się Lokalnej Grupy Działania “Ziemia Przemyska”,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XII/57/2007 w sprawie wprowadzenia Certyfikatu Najlepszego Produktu Artystycznego Gminy Bircza,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XII/58/2007 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bircza,

 • następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Birczy.

  Pan Wójt wyjaśnił, że chodzi tu o to, żeby oświata miała lepszą obsługę, napewno utworzenie ZEAS-u poprawi funkcjonowanie oświaty na terenie gminy.

  Obowiązki ZEAS-u przejmą obecni pracownicy Urzędu Gminy (zostaną przeniesieni).

  Pan Wójt dodał, że niedługo zostanie przedstawiony program funkcjonowania oświaty

  na terenie gminy, uspokajając Radnych – Pan Wójt zapewniał, że w tym programie nie przewiduje likwidacji żadnej szkoły, zamierza natomiast utworzenie przedszkola.

  Kończąc Pan Wójt jeszcze raz podkreślił, że utworzenie ZEAS-u znacznie usprawni funkcjonowanie oświaty.

Radny Pan L.Mielnikiewicz zabierając głos stwierdził, że jeśli będzie taka reorganizacja, jak przedstawił Pan Wójt, to on bardzo się cieszy z tego. Pan Mielnikiewicz zapytał, jak będzie z szefostwem tej jednostki, na jakich zasadach odbędzie się wybór osoby zarządzającej tą jednostką. Pan Mielnikiewicz dodał, że wskazane byłoby, żeby osoba, która miałaby zarządzać ZEAS-em spełniała warunki merytoryczne, miała stosowne wykształcenie, a przede wszystkim ukończone zarządzanie.

Pan Wójt odpowiedział, że taki jest jego cel, ale nie jest powiedziane, że oświatą musi rządzić nauczyciel.

Radna Pani E.Chrobak zabierając głos stwierdziła, że jest zaskoczona tym projektem uchwały, gdyż nikt o tym nic nie wiedział, nie wiedzieli Radni, ani Dyrektorzy szkół, dlatego należałoby najpierw przedyskutować ten temat w szerszym gronie, a nastepnie podjąć dalsze kroki.

Pani Chrobak wnioskowała, żeby projekt uchwały w sprawie utworzenia ZEAS-u w Birczy odłożyć do nastepnej sesji, a w międzyczasie zrobić spotkanie z Dyrektorami szkół oraz niech się wypowiedzą komisje w tej sprawie.

Radny Pan J.Lichota również uważa, że w tym temacie należałoby zasięgnąć opinii Dyrektorów szkół.

Wobec powyższego Pan Wójt wnioskował o odroczenie w/w projektu uchwały do następnej sesji Rady Gminy.

Wniosek został przyjęty. Pan Przewodniczący – skoro odkłada się ten projekt uchwały do następnej sesji, to należałoby przedstawić również skutki finansowe powstania ZEAS-u.

Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok – dot. kwoty 7.250,00 zł.

Po udzieleniu wyjaśnienia przez Pana Wójta została jednogłośnie podjęta uchwała

Nr XII/59/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XII/60/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok dot. kwoty 89.013,00 zł,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XII/61/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok dot. kwoty – 904.220,00,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XII/62/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 2.000.000 zł.

W dalszej części tego punktu porządku obrad Pan Wójt wnioskował o zwiększenie deficytu o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na położenie asfaltu na drodze powiatowej w kierunku Leszczawy Górnej na odcinku Leszczawa Dolna – sklep -Kościół, położenie asfaltu na drodze powiatowej w Jasienicy oraz dofinansowanie remontu przepustu na drodze w Borownicy. Pozostałą kwotę dołoży Starostwo Powiatowe.

Pan Wójt dla uspokojenia Radnych i sołtysów zapewnił, że prace w innych miejscowościach w zakresie remontu dróg będą kontynuowane, jak tylko pogoda dopisze.

Radny Pan Mielnikiewicz również zwrócił się do Radnych z prośbą o poparcie w sprawie przeznaczenia środków na remont drogi powiatowej w Leszczawie Dolnej na odcinku od sklepu do Kościoła, uzasadniając swoją prośbę tym, że odcinek w/w drogi jest bardzo złym stanie.

Pan Wójt ponownie zabierając głos stwierdził, że on widzi sprawę remontu dróg powiatowych globalnie i postara się, żeby w przyszłorocznym budżecie ta sprawa była ujęta.

Pan Przewodniczący również jest za tym, żeby poprawić jak najwięcej nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy, ale Starostwo powinno w pierwszej kolejności zadeklarować wielkość środków na dane drogi powiatowe ze swojego budżetu.

Pan Wójt poinformował, że w tym roku było przyjęte, że 80% daje Gmina, natomiast Starostwo – 20%, zaś w przyszłym roku prawdopodobnie będzie tak, że 50% będzie finansować Gmina i 50% Starostwo.

Jeśli w tym roku Gmina przeznaczy środki na remont dróg powiatowych, to w przyszłym roku będzie mieć argumenty, starając się o środki na remont innych dróg powiatowych na terenie gminy.

Radny Pan Mielnikiewicz ponownie zabierając głos, poinformował, że w roku bieżącym zostało wykonanych wiele prac przy drodze powiatowej Leszczawa Dolna – Leszczawa Górna i to co zostało wykonane ze środków budżetu gminy będzie się liczyć jako wkład własny gminy. Nie można tego zaprzepaścić. W tym kierunku są prowadzone starania – dodał Pan Mielnikiewicz.

Następnie głos zabrał Radny Pan W.Bobowski, który uważa, że powinniśmy dofinasować remonty dróg powiatowych na terenie gminy, gdyż my z tych dróg też korzystamy, niemniej jednak przy spisywaniu umowy ze Starostwem należy uwzględnić wysokość środków, które Gmina przyznała na remonty dróg powiatowych.

Również powinno to być uwzględnione w przyszłorocznym budżecie.

Pan Przewodniczący również jest za tym, żeby dofinansować remonty dróg powiatowych na terenie całej gminy, ponieważ z tych dróg korzystają głównie mieszkańcy naszej gminy.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Radnemu Powiatu Przemyskiego-Panu Józefowi Piotrowskiemu, który poinformował o realizacji zadań przez Starostwo Powiatowe w zakresie remontów dróg i mostów na drogach powiatowych.

Po wypowiedzi Pana Piotrowskiego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. dot. kwoty 100.000 zł na wykonanie remontu dróg powiatowych.

Uchwała w tej sprawie została podjęta przez Radę jednogłośnie i jako Nr XII/63/2007 stanowi załącznik do protokołu.

Również załącznik do protokołu stanowi uchwała Nr XII/64/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu.

Ad.9.

W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt podziękował wszystkim, zarówno Radnym jak i sołtysom za pomoc, wsparcie finansowe oraz zaangażowanie przy organizacji dożynek gminnych, które odbyły się w dniu 9 września bieżącego roku.

Niektórzy sołtysi otrzymali wyróżnienia w postaci dyplomów za najpiękniejsze wieńce dożynkowe.

Pan Przewodniczący przypomniał o obowiązku złożenia propozycji do budżetu gminy na 2008 rok, podając ostateczny termin do dnia 5 października 2007 roku.

Ad.10.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął

XII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

Protokołowała:

Teresa Ślimak


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:51
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:51

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl