Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-05-2020, Środa, 18:29


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokoły

Sesja trwała od godz.1700 do godz.1830.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecny był Radny - Pan Jan Brodzicki (nieusprawiedliwiony) oraz Radny Pan Tadeusz Kołcz (usprawiedliwiony).

Ponadto w sesji uczestniczyli:Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, z-ca Wójta Gminy Bircza – Pan Andrzej Płocki, Skarbnik Gminy – Pan Bogumiła Sowa-Wiśniowska oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomcności obrad.

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 3. Informacja Wójta o działalności za okres międzysesyjny.

 4. Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji za okres miedzysesyjny.

 5. Podjecie uchwał:

  - w sprawie nadania tytułu Honorowego obywatela Gminy Bircza Panu Arniemu Wellmanowi,

  - w sprawie przyjęcia Statutu Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza,

  - w sprawie wyrażenia woli przystapienia Gminy Bircza do tworzącego się Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna “Wrota Karpat Wschodnich”,

  - w sprawie powołania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Birczy oraz zatwierdzenia statutu tego zespołu,

  - w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,

  - w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2011,

  - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 6. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

 7. Zakończenie obrad.

Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

Ad.2.

Do proponowanego porządku obrad Pan Wójt wnioskował o wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok dotyczący przyznania kwoty 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bircza. Wniosek Wójta został przyjęty jednogłośnie.

Następnie o głos poprosił Radny Pan Wojciech Bobowski, który powiedział,

że jeśli zwołuje się sesję w trybie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, oznacza to,

że zwołuje się tę sesję w jakiejś konkretnej sprawie i wówczas termin zwołania sesji jest krótki.

“Nie powinniśmy natomiast dzisiaj podejmować uchwał, które powinny być podjęte w toku normalnej pracy Rady Gminy z tego względu, że takie uchwały, jak: zbycie nieruchomości, czy powstanie nowej jednostki organizacyjnej, przed podjęciem każdy Radny musi mieć czas na zapoznanie się z całą dokumentacją i tematem danego zagadnienia”.

Pan Bobowski kontynuując swoją wypowiedź, stwierdził, że rozumie fakt, że wyszła sprawa nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Bircza Pan Arniemu Wellmanowi, że należy podjąć uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy, wprowadzając środki na zadania zlecone związane z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP, natomiast podejmowanie uchwały w sprawie zbycia zbycia nieruchomości w trybie pilnym jest wysoce niebezpieczne z tego względu, że Rada zajęła takie stanowisko, że zostanie przygotowany wykaz nieruchomości do sprzedaży, który będzie przedyskutowany na zebraniach wiejskich i spowrotem wróci pod obrady Rady Gminy. Nagle w międzyczasie pojawia się sprawa sprzedaży nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 10 ha gruntów.

Pan Bobowski zapytał, dlaczego chcemy sprzedawać grunty w tak szybkim tempie, czy nie można tego załatwić na sesji zwołanej w trybie normalnym, czyli na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym.

Jeżeli zostały przyjęte pewne zasady dot. zbycia nieruchomości, to trzymajmy się tych zasad Chyba nic złego się nie stanie, jeśli podejmiemy uchwały o zbyciu w terminie późniejszym.

Podobnie Pan Bobowski uważa, że jest zbyt mało informacji na temat utworzenia ZEAS-u, żeby z czystym sumieniem zagłosować “za” lub “przeciw”.

Bardzo ważną sprawą w tym temacie jest opinia Komisji Oświaty, której niestety nie ma w otrzymanych dokumentach. Powołanie ZEAS-u, to jest tworzenie nowej jednostki organizacyjnej, która musi mieć zadania, musi mieć pieniądze, ilość osób zatrudnionych itp., takich danych niestety Rada nie ma.

Również na sesji zwołanej w trybie pilnym nie powinno się podejmować uchwały w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2011.

Są to bardzo poważne sprawy, wymagające zapoznania się z dokumentami i nie powinno się ich w trybie pilnym podejmować.Kończąc Pan Bobowski powiedział, że takie jest jego zdanie. Wobec powyższego Pan Bobowski wnioskował o wycofanie z porządku obrad w/w projektów uchwał.

Pan Wójt ustosunkowując się do wypowiedzi Pana Bobowskiego, potwierdził to wszystko, co Pan Bobowski powiedział, ale z drugiej strony Pan Wójt stwierdził, że obecna kadencja trwa już prawie rok i w końcu ktoś nas zapyta, co myśmy zrobili.

“Chciałem pryzśpieszyć pewne sprawy, projekty uchwał zostały przygotowane w oparciu o protokoły z zebrań wiejskich.Chcę, żeby gmina się rozwijała i proszę o przyśpieszenie pewnych spraw. Od początku kadencji proszę, żeby Komisja Oświaty, Rada Gminy zajęła stanowisko jak ma funkcjonować oświata w Gminie Bircza i niestety do tej pory nic w tej sprawie nie zostało zrobione”.

Pan Wójt wnioskował, o wycofanie z porządku obrad uchwał, które wymienił Radny Pan W.Bobowski.

Wniosek został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Wobec powyższego porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Ad.4.

Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny przedstawiona przez Pana Józefa Żydownika stanowi załącznik do protokołu.

Ad.5.

W tym punkcie porządku obrad jako pierwsza głos zabrała Pani E.Chrobak, przedstawiając protokół z posiedzenia Komisji Oświaty.

Pani Chrobak zapewniła, że Komisja Oświaty chce pracować, ale chce pracować i działać wspólnie.

“Myślę, że ta współpraca się rozwinie i przyniesie określone efekty” - dodała Pani Chrobak.

Następnie krótką informację o działalności Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego za okres międzysesyjny złożył Przewodniczący Komisji – Pan Jan Lichota.

Pan Lucjan Mielnikiewicz – Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny odczytał protokół z posiedzenia komisji w okresie międzysesyjnym.

Ad.6.

W tym punkcie porządku obrad przystąpiono do podejmowania uchwał – jak niżej:

 • jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Bircza Panu Arniemu Wellmanowi.

  Uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr XIII/65/2007 stanowi załącznik do protokołu.

 • Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XIII/66/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok – kwota 16.247,00 zł.

 • Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy

  na 2007 rok dot. kwoty 30.000 zł.

  W tym momencie Przewodniczący Rady udzielił głosu Komendantowi Gminnemu OSP Bircza – Panu Andrzejowi Atamańczukowi, który poinformował, że od początku tego roku są czynione starania o zakup nowego samochodu dla potrzeb OSP Bircza. Pan Atamańczuk stwierdził, że po przeprowadzeniu rozmów z odpowiednimi instytucjami, zakup samochodu byłby sfinansowany w 100%, a mianowicie otrzymaliśmy zapewnienie z Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i stamtąd otrzymalibyśmy kwotę 35.000 zł, wystosowane zostało pismo do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, skąd otrzymaliśmy wstępne zapewnienie pisemne, że możemy sie ubiegać o środki. W dniu 10.10.2007 roku otrzymaliśmy promesę.

  Do uruchomienia tych środków jest bardzo krótki okres czasu, a mianowicie do 15.10.2007 roku należy złożyć stosowne dokumenty, a przede wszystkim określić wkład własny gminy. Pan Atamańczuk poinformował również, że zostało wystosowane pismo do PZU, skąd otrzymaliśmy zapewnienie uzyskania 20.000 zł, jednak w chwili obecnej tych środków jeszcze nie ma. Na dzień dzisiejszy nasz wkład wyniósłby 30.000 zł, żeby móc uzyskać kwotę 65.000 zł.

  Wobec powyższego Pan Atamańczuk zwrócił się z gorącą prośbą do Rady o podjęcie stosownej uchwały.

  Prośbe Pana Atamańczuka poparł również Pan Przewodniczący Rady, prosząc jednocześnie Radnych o przegłosowanie.

  W związku z tym, że nikt w tej sprawie nie zabierał głosu, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok dot. kwoty 30.000 zł.

  Uchwała w powyższej sprawie została podjęta przez Radę jednogłośnie i jako Nr XIII/67/2007 stanowi załącznik do protokołu.

Również jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XIII/68/2007 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza – jak załącznik do protokołu.

Ad.7.

W tym punkcie porządku obrad Radna Pani E.Chrobak skierowała pytanie do Pana Wójta, czy będzie zmieniony dach na budynku szkoły w Korzeńcu, a także zwróciła się z prośbą o zmianę godzin oświetlenia ulicznego. Pan Wójt odpowiedział, ze dach na budynku SP w Korzeńcu będzie zmieniony, ale wszystkiego nie da się zrobić w jednym czasie.

Również Radny Pan Artur Buczek prosił o rozwiązanie problemu z oświetleniem ulicznym od b.POM Bircza do cmentarza. Wyjaśnienia w tym temacie udzielił z-ca Wójta – Pan Andrzej Płocki.

Ustalono, żeby Radni i sołtysi ustalili godziny oświetlenia ulic, wówczas zostanie zgłoszone do Zakładu Energetycznego, którego pracownicy uregulują oświetlenie jednakowo na terenie całej gminy.

Pan Przewodniczący zwrócił się z prośbą do Pani E.Chrobak – Przewodniczącej Komisji Oświaty o wypracowanie opinii w sprawie powołania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Birczy.

Radny Pan Adam Wilgucki wnioskował o wznowienie granic lasu, gdyż w chwili obecnej niewiadomo którędy przebiega granica lasu gminnego miejscowości Wola Korzeniecka.

Pan Wójt wyjaśnił, że taka sytuacja występuje nie tylko w Woli Korzenieckiej, ale również w innych miejscowościach, dlatego Pan Wójt uważa, że w przyszłorocznym budżecie na ten cel powinny być zabezpieczone środki. Następnie zostanie ogłoszony przetarg i firma, która wygra przetarg wykona to zadanie.

Ad.8.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął

XIII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział. Protokołowała:

Teresa Ślimak


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:51
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:51

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl