Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-09-2020, Niedziela, 11:56


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokoły

Sesja została zwołana w trybie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym na wniosek Wójta Gminy Bircza.

Sesja trwała od godz.1700 do godz.1930.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 11. Nieobecni byli Radni: Pan Artur Buczek, Pan Jan Brodzicki, Pani Elżbieta Chrobak oraz Pan Jan Lichota wszyscy usprawiedliwieni.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza Pan Józef Żydownik, Z-ca Wójta Gminy Bircza Pan Andrzej Płocki, Skarbnik Gminy Bircza Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 3. Informacja Wójta o działalności za okres międzysesyjny.

 4. Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.

 5. Podjęcie uchwał:

  - w sprawie udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego,

  - w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego pn.: Budowa Hali Sportowo-

  Widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza na lata

  2007-2009,

  - w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,

  - w sprawie zezwolenia na zawarcie umów dzierżawy/najmu,

  - w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Birczy,

  - w sprawie regulaminu określającego na rok 2008 wysokości stawek i szczegółowych

  warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,

  funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych

  warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny

  doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli

  zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bircza.

 6. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

 7. Zakończenie obrad.

Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

Ad.2.

Proponowany porządek obrad został przyjęty przez Radę przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad.3.

W tym punkcie porządku obrad Radny Pan Wojciech Bobowski wnioskował o wycofanie tego punktu z porządku obrad ze względu na niedokładność protokołu. Pan Bobowski stwierdził, że jest wiele nie dopisanych rzeczy, słów, nie tylko jego, ale również i Pana Przewodniczącego. Wypowiedzi napisane niedokładnie zmieniają sens zdania. Pan Bobowski zaznaczył, że nie wymaga, by jego wypowiedzi były pisanie dosłownie, ale w kilku przynajmniej zdaniach, przedstawiając ich sens. Pan Bobowski uczulał, by na przyszłość taka sytuacja się nie zdarzyła. Ponadto Pan Bobowski stwierdził, że zadawał pytanie Panu Wójtowi w punkcie:Interpelacje, wnioski i zapytania i wogóle tego pytania nie ma zamieszczonego w protokole.

Pomijam fakt braku odpowiedzi na pytanie w terminie 2 tygodni. Było to pytanie z zakresu podatków, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości. Pytałem, czy Nadleśnictwo Bircza płaci zgodnie z prawem, czy nie podatek od nieruchomości za grunty lotniska.

Wobec tych nieścisłości i nieprawidłowości Pan Bobowski zwrócił się z prośbą do Państwa Radnych, do Pana Przewodniczącego i do Pana Wójta o wycofanie tego punktu z porządku obrad.

Pan Wójt ustosunkowując się do powyższej wypowiedzi, potwierdził, że rzeczywiście należy uwzględnić uwagi Pana Bobowskiego i w związku z tym Pan Wójt złożył wniosek o wycofanie tego punktu z porządku obrad, oświadczając jednocześnie, że protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy po naniesieniu poprawek, zostanie odczytany na najbliższej sesji Rady Gminy.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.

Radni jednogłośnie przyjęli wniosek o wycofanie 3 punktu z proponowanego porządku obrad.

Ad.4.

W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za okres międzysesyjny, tj. od dnia 30 stycznia 2008 roku do dnia sesji, tj. do dnia 28 lutego 2008 roku jak niżej:

 • wspólnie z przewodniczącym Komisji Budżetu, Dyrektorem ZEAS-u oraz Dyrektorem Zespołu Szkół w Birczy i Gimnazjum odbył spotkanie w sprawie utworzenia na terenie Gminy Bircza szkoły dla dorosłych. Złożony wniosek w tej sprawie przez Nowosądeckie Centrum Edukacyjne został pozytywnie zaopiniowany na tym spotkaniu.Jednak porozumienie w tej sprawie nie zostało podpisane z kilku przyczyn, prosząc Radnych o pomoc w podjęciu stosownej decyzji.

 • Zorganizował szkolenie dla przedsiębiorców w związku z powołaniem pełnomocnika do rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie. Szkolenie miało na celu uświadomienie przedsiębiorców z zakresu przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Jeśli ustawa nie będzie przestrzegana, będą cofane pozwolenia na sprzedaż alkoholu,

 • odebrano część prac przy remoncie świetlicy w Hucie Brzuskiej,

 • zorganizował naradę dot. produkcji żywności ekologicznej, zgłosiła, sie firma, która wyraża chęć skupu żywności ekologicznej. Jeśli będzie zainteresowanie rolników, to mogą liczyć na pomoc ze strony gminy,

 • uczestniczył w zebraniach strażackich w: Birczy, Leszczawie Dolnej, Brzeżawie, Borownicy i Żohatynie,

 • ponadto uczestniczył w zebraniach wiejskich w: Hucie Brzuskiej, Korzeńcu, Leszczawce, Starej Birczy, Roztoce i Malawie,

 • odbył spotkanie z Komisją Budżetu i Komisją Oświaty dot. spraw związanych z planem budżetowym na rok 2008, ponieważ otwierają się środki związane z regionalnym programem operacyjnym i część wniosków musi spełniać wymogi, które dotyczą opracowania studium.

  W związku z tym został ogłoszony przetarg na opracowanie studium.Wnioski szacują się od 15.000 zł na określone zadanie.

 • Zadania takie, jak: hala sportowa w Birczy, wodociagi w Birczy, ŚDS w Birczy oraz droga Leszczawka-Kuźmina mają możliwość przejścia określoną procedurę w regionalnym programie operacyjnym,

 • odbył spotkanie wspólnie z Radnymi w sprawie budowy wiatraków i zaproponował koncepcje

 • określone w porozumieniu przygotowanym przez radcę prawnego, tj., jeżeli dojdzie do do całej procedury opracowania MPO, cały koszt pokryją zainteresowani, natomiast w ramach rekompensaty za pogorszenie naturalnego środowiska w danych miejscowościach: Leszczawa Górna, Leszczawa Dolna, Kuźmina i Leszczawka, firma będzie płacić jako zadośćuczynienie kwotę 1 mln złotych przez okres 20 lat. Jeżeli firma upadnie, to gmina przejmie jej majątek.

  W porozumieniu zawarte są jeszcze inne zapisy, ale napewno firma broni interesu finansowego naszej gminy,

 • odbył spotkanie z Komisją Oświaty, młodzieżą Zespołu Szkół w Birczy i nauczycielami dot. marketingu szkoły średniej. Następnie odbyło się spotkanie z byłymi absolwentami szkoły średniej, z młodzieżą III klasy Gimnazjum oraz ich rodzicami, mające na celu zachęcenie młodzieży z terenu naszej gminy do szkoły średniej w Birczy, żeby subwencja przychodziła do nas, a nie do Dubiecka, czy do Przemyśla,

 • podjął działania z Prezesem ZGKiM w Birczy w sprawie zakupu śmieciarki.

 • Przeprowadził rozmowy i zlecił ogłoszenie przetargu na kurs prawa jazdy dla szkoły średniej w Birczy, ponieważ młodzież w trakcie przeprowadzonych dyskusji twierdziła, że szkołę w Birczy dyskwalifikuje między innymi to, że nie jest prowadzony kurs prawa jazdy, część kosztów pokryje Gmina, a w jakiej wysokości, Radni zostaną poinformowani w terminie późniejszym,

 • odbył się przetarg na budowę chodników w miejscowości Bircza, wygrał Pan Popek, została podpisana umowa oraz przekazany plac budowy, prace mają ruszyć od poniedziałku 3.03.08r.,

 • odbył spotkanie z Nadleśnictwem Krasiczyn, przedstawicielem PZU, Warta oraz przeprowadził rozmowy z Panem Popkiem w sprawie dofinansowania zakupu samochodu strażackiego średniej mocy dla Birczy. Jest to wymóg PSP,

 • w wyniku przeprowadzonych rozmów z w/w przedstawicielami mamy obiecane dość duże sumy pieniędzy, także prawdopodobnie ten samochód zostanie zakupiony z pieniędzy z zewnątrz,

 • złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Leszczawa Dolna i Malawa sprawy zaległe,

 • w poniedziałek 3.03.08 r. Na osiedlu b.PGR Leszczawa i Łodzinka oświetlenie zostanie podłączone, lampy zostały zamontowane wcześniej,

 • ŚDS w Birczy jest w trakcie realizacji, zostały mocno przyśpieszone prace zarówno przy ŚDS jak i przy budowie hali sportowej,

 • w międzyczasie odnośnie ŚDS w Starostwie został złożony wniosek o wyłączenie tego budynku z produkcji rolnej, gdyż budynek ten jest położony w terenach rolnych,

 • podpisał umowę z Panem Krawczykiem na oświetlenie uliczne w Jaworniku Ruskim i w Birczy

  (w Birczy na oświetlenie, które już funkcjonuje brak było dokumentacji),

 • wspólnie z Dyrektorem ZEAS-u uczestniczył w spotkaniu w Czudcu na temat budowy boisk ze środków unijnych,

 • spotkał się z Zarządem Dróg Powiatowych w sprawie przyśpieszenia remontu dróg powiatowych oraz opracowania strategii remontu dróg powiatowych. W poniedziałek 3.03.08 r. przyjeżdża do Birczy inż. Nadzoru, który odpowiada za remont dróg, czyszczenie rowów itp..Jeśli ktoś z Państwa Radnych byłby zainteresowany, może też wziąć udział,

 • zostało zatrudnionych 10 osób w ramach prac interwencyjnych oraz 20 osób do tzw. prac społeczno-użytecznych, którzy będą pracować przy porządkowaniu Birczy do świąt, a następnie zostaną oddelegowani do innych miejscowości na terenie gminy,

 • wodociągi w Birczy są jeszcze 3 osoby, które nie podpisały zgody, ale wkrótce napewno uda się tę sprawę załatwić,

 • odbył spotkanie z profesorami AGH w Krakowie na temat opracowania dokumentacji na zagospodarowanie zamku i zespołu pałacowo-parkowego w Birczy,

 • wspólnie z delegacją i księdzem z Kuźminy był w Wydziale Zamiejscowym Wojewody

  w sprawie zwrotu lasu dla miejscowości Kuźmina,

 • kilkakrotnie wyjeżdżał do Rzeszowa w sprawie dokumentacji dot. chodników,

 • również wyjeżdżał do Rzeszowa w sprawie kanalizacji w Leszczawie Dolnej, ponieważ kanalizacja będzie przebiegać systemem grawitacyjnym, należało zmniejszyć ustawowe odległości 25 m w terenie niezabudowanym i 15 m w terenie zabudowanym, ponieważ nie uzyskało się spadków, ale uzgodnienia poszły w dobrym kierunku,
 • nie doszło jeszcze do porozumienia w sprawie budowy chodników na rok 2008, ale w krótkim czasie dojdzie do spotkania w tym temacie, również m.in.w sprawie przebudowy wysepek

  i innych spraw,

 • odebrał promesę u Wojewody na usuwanie skutków powodzi w kwocie 80.000 zł, został dokonany obmiar robót z Panem Moździerzem. Chodzi tu o drogę Wola Korzeniecka 400 m

  i w poniedziałek 3.03.08 r. zostanie rozpisany przetarg,

 • spotkał się u Marszałka z Departamentem ds dróg w sprawie remontu drogi Kuźmina-Granica Państwa,

 • spotkał się u Marszałka z Departamentem Mienia w sprawie remontu drogi do hali sportowej oraz do Zespołu Szkół w Birczy,

 • trwają prace końcowe przy remoncie świetlic na terenie gminy, po ich zakończeniu pracownicy wykonujący te prace zostaną przerzuceni do Birczy. W Korzeńcu i Kotowie prace zbliżają się ku końcowi, pozostała jeszcze świetlica w Brzeżawie,

 • trwaja prace przy czyszczeniu rowów przy drogach gminnych w: Hucie Brzuskiej, Leszczawce, Malawie, Kuźminie. Sukcesywnie będą te prace wykonywane w innych miejscowościach, ponieważ tam, gdzie nie ma wyczyszczonych rowów, drogi szybciej ulegają niszczeniu,

 • zostały opracowane plany odnowy poszczególnych miejscowości, które należy zatwierdzić uchwałą zebrania wiejskiego, a następnie uchwałą Rady Gminy. Pan Wójt apelował do Państwa sołtysów o przyśpieszenie tego tematu, by można było uzyskać na ten cel środki unijne,

 • odbyły się konkursy na wakujące stanowiska d/s inwestycji oraz na stanowisko ds świadczeń rodzinnych, który nie jest jeszcze rozstrzygnięty. Stanowisko d/s świadczeń rodzinnych jest opłacane ze środków Wojewody.

Pan Wójt apelował do Radnych i sołtysów, jeśli są osoby po ukończeniu szkoły średniej lub po studiach o poinformowanie, że w Urzędzie Gminy jest możliwość odbycia stażu.

Na koniec swojego wystąpienia Pan Wójt nawiązał do interpelacji Radnego Pana Bobowskiego, złożonej na ostatniej sesji Rady Gminy, wyjaśniając, dlaczego nie odpowiedział Panu Radnemu w obowiązującym terminie. Pan Wójt poinformował jednocześnie, że dokładniej sprawę przedstawi w punkcie:Interpelacje, wnioski i zapytania .

Ad.9.

W tym punkcie porządku obrad przystąpiono do podejmowania uchwał.

Pan Wójt jako wnioskodawca projektów uchwał poinformował, że rozpocznie od przedstawiania projektów uchwał w sprawie udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego.

Jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie drogi powiatowej Nr 2042 R Wara Stara Bircza w kwocie 218.412,00 zł. Pan Wójt wyjaśnił, że ta droga jest zaaplikowana w programie unijnym i w ciągu trzech lat ma być zakończona.

W tym czasie o głos poprosił Radny Pan Wojciech Bobowski, który na początku swojego wystąpienia stwierdził, że ma kilka uwag do wszystkich projektów uchwał dotyczących udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego. Nie chodziło mu akurat o przedstawiony projekt uchwały, gdyż jak stwierdził ta droga jest ujęta w prowizorium budżetowym i ona jest jako wydatek inwestycyjny faktycznie zakwalifikowana w projekcie budżetu.

Natomiast przed przedstawieniem uwag do pozostałych uchwał, Pan Bobowski zacytował art.10 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym,na który wniokodawca uchwały się powołuje.

Według Pana Bobowskiego pomoc finansowa w tym przypadku ogranicza się do kredytu, pożyczki, czy innego rodzaju pieniędzy, które się oddaje. Zdaniem Pana Bobowskiego powinien być ujęty pierwszy punkt mówiący o współdziałaniu i w tym przypadku my jako Rada Gminy powinniśmy

podobnie uchwalić jak na porzedniej sesji podejmowaliśmy uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Bircza, a Województwem Podkarpackim, czyli powinniśmy podjąć podobną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Przemyskim, a Gminą Bircza dot. współfinansowania remontu drogi i tutaj bezsprzecznie, jeżeli ma to być ze środków unijnych lub przynajmniej przygotowane do środków unijnych, również to powinno być zapisane.

Natomiast za chwilę przejdziemy do innych uchwał, które będą czysto tylko darowizną na rzecz

Powiatu. I teraz, jeżeli przystępujemy do takich rzeczy i chcemy wydać te pieniądze, to my jako Rada powinniśmy wiedzieć, czy te pieniądze zostaną wykorzystane tu i teraz, w jakim terminie i ile dołoży do tego Powiat. My tej pewności nie mamy, my tylko mamy wydać pieniądze lub ewentualnie przeznaczyć w budżecie. Natomiast jak to będzie zrobione, czy Powiat będzie się czuł zobowiązany do dołożenia drugie tyle pieniędzy do tego od razu, czy kiedykolwiek my tego nie wiemy.

Wobec tego Pan Bobowski uważa, że Rada powinna się dokładnie zastanowić, czy wogóle takie rzeczy powinniśmy jako Rada podejmować. Zrozumiałe jest też, gdzie Żohatyn dokłada z lasu wiejskiego 53.000 zł.

Pan Bobowski nawiązał do rozszerzonego posiedzenia Komisji Budżetowej na temat projektu budżetu na 2008 rok, gdzie zarówno stanowisko przewodniczącego Komisji Budżetowej, jak i Przewodniczącego Rady było takie, że musimy oszczędzać każdy grosz. Dlatego teraz należy uważać i dobrze się zastanowić. Proszę zrozumieć jedną rzecz mówił dalej Pan Bobowski że ja absolutnie nie jestem przeciwny remontowi dróg, bo równiez z nich korzystam jak każdy, tylko, że naszą rolą jest to, że my wydając pieniądze, powinniśmy wiedzieć na jakich warunkach my się zgadzamy. W sumie to jest 553.000 zł, tj. pół miliona złotych my na podstawie tego przepisu dokonujemy darowizny na rzecz Powiatu.

Dalej Pan Bobowski powiedział, że jeżeli my mamy do zrealizowania takie inwestycje, jak: wodociąg w Birczy, drogę Leszczawka Kuźmina, Środowiskowy Dom Samopomocy, hala sportowa, to nam potrzeba na to bardzo dużo pieniędzy i teraz wszyscy uważamy, że nam ktoś da te pieniądze ze środków unijnych, a my tylko dofinansujemy. My dodajemy ten wkład własny w wysokości 20-50%, ale musimy wiedzieć, że my najpierw musimy wszystko sfinansować z własnych pieniędzy, a dopiero potem te środki zostaną oddane. I teraz pytanie do Pani Skarbnik, czy w takim razie my nawet w tym roku, jeżelibyśmy chcieli sfinansować jakąś inwestycję, bo dostaniemy środki unijne, czy nas wogóle stać, czy my mamy zdolność kredytową, czy nam ktokolwiek udzieli kredytu, żeby te inwestycje sfinansować. Mało tego, jeżeli my zaczynamy postępować w ten sposób, że chętnie dajemy te pieniądze bez zabezpieczenia, czy my w takiej dobrej sytuacji jesteśmy, wobec tego również pytanie do Pani Skarbnik jakie są nasze zobowiązania, napewno Pani Skarbnik doskonale na to odpowie. Czy my mamy taką płynność finansową, że możemy w każdej chwili darować pół miliona złotych. Żebyśmy później nie mieli do siebie pretensji, skoro mamy to zrobić, to musimy mieć podstawy ku temu.

Pan Bobowski będąc przy głosie, nawiązał również do uchwały w sprawie budowy hali sportowej, z której wynika, że w 2009 roku mamy otrzymać ze środków unijnych 6 mln złotych. Jest to nierealne, niemożliwe i tych środków nie dostaniemy. To jest tylko dla potrzeb sprawozdania, przyjęcia uchwały. Żeby wydać 6 mln złotych w 2009 roku, to już w tej chwili należy ogłaszać przetargi, już w tej chwili musimy wiedzieć, co się będzie robić. Kończąc swoją wypowiedź Pan Bobowski powiedział:podejdźmy do tego tak, jak powinniśmy podejść.

Pan Wójt ustosunkowując się do wypowiedzi Pana Bobowskiego wyjaśnił, że na podstawie przygotowanych uchwał będą spisywane porozumienia, tak jak to było w roku ubiegłym, gdy udzielaliśmy pomocy finansowej dla Powiatu na likwidację osuwiska.

Cała kwota była pod pełną kontrolą. Do tego jest zgromadzona pełna dokumentacja, nawet fotograficzna, z której wynika, jak wyglądało to przed wykonaniem prac i po wykonaniu.

Ponadto Powiat dostarcza pełne rozliczenie.

W związku z tym, że my dajemy dotację, przy odbiorze każdej drogi uczestniczy Wójt.

Pan Wójt dodał, że ubiegłoroczny budżet zawierał deficyt w kwocie 5 mln złotych, spłaciło się zobowiązania rok 2006 i sfinansowało się wiele prac, kredytu wzięliśmy tylko 2 mln zł, a powinniśmy wziąć ponad 5 mln. Wszystko to będzie w sprawozdaniu rocznym.

Pani Skarbnik podała jaki był stan zobowiązań na koniec 2007 roku.

Pan Wójt poinformował, że stan zobowiązań za rok 2007 zmniejszył się o 50% w stosunku do roku 2006, a inwestycje były realizowane. Jako Wójt podejmuję pewne ryzyko i wierzę, że w przyszłym roku hala zostanie pokryta.

Wprawdzie programy otwierają się dopiero w połowie roku, ale jeżeli składamy wnioski, to wierzę, że zostaną rozpatrzone pozytywnie. Wierzę, że wniosek na wodociągi w Birczy również zostanie rozpatrzony pozytywnie. Jeśli chodzi o halę, to programy otwierają się w sierpniu, a tymczasem budujemy z własnych środków, plus środki, które mamy otrzymać w kwocie 1.150.000 zł z Ministerstwa Sportu.

Pan Wójt kontynuując powiedział, że postawił sobie za cel drogi powiatowe, ponieważ z tych dróg korzystamy wszyscy. Niektórzy zarzucają, że robię reklamę dla Powiatu, ale jest to nieprawdą.

Nie musimy się martwić, że Gmina pójdzie w upadłość, gdyż wierzę, że nam się uda. W roku ubiegłym zrobiło się bardzo wiele i w tym roku wierzę, że napewno nam się też uda, ale muszę mieć wsparcie Rady, ja składam wnioski, a ostateczna decyzja należy do Rady, niczego nie narzucam. Staram się robić wszystko jak najlepiej.

Pan Bobowski ponownie zabierając głos powiedział, że nie ma uwag do pracy Wójta, natomiast chodzi o pieniądze, które mają być wydane z naszego dla Powiatu jako darowizna. Sens mojej wypowiedzi był taki ile uzyskamy środków ze Starostwa i w jakim terminie prace będą realizowane na poszczególnych drogach. Dlatego uważam, że najpierw należy zawrzeć porozumienie.Uważam, że jest to darowizna i nie wiem czy my mamy prawo darowania publicznych pieniędzy na rzecz Starostwa, mimo, że te pieniądze idą na drogi na terenie naszej Gminy, ale te drogi są majątkiem Starostwa.

Pan Bobowski powtórzył ponownie, że najpierw powinniśmy zawrzeć porozumienie i określić warunki, pomijając te 2 drogi: Wara-Stara Bircza oraz Iskań-Jawornik.

Pan Przewodniczący zabierając głos powiedział, że na dzień dzisiejszy Powiat deklaruje 50% środków do danej drogi i 50% Gmina.

Jesli chodzi o drogę Wara-Stara Bircza Starostwo złożyło wniosek o środki unijne, czyli będzie to dofinansowanie w wys.75%, pozostała część, tj.25% w wys.po 12,5% dofinansuje Gmina i Starostwo. Takiej sytuacji nie wykorzystać byłoby grzechem. Tym bardziej, że chodzi tu o odcinek drogi ponad 20 km, a to jest poważny odcinek. My musimy pamiętać, że społeczeństwa nie obchodzi jaka to jest droga, gdyż wszyscy chcą jeździć po dobrych drogach.

Wiadomo, że zadaniem priorytetowym w 2008 roku jest budowa hali sportowej, na to środki są przeznaczone, ale drogi też są ważne i nie możemy zapominać o drogach powiatowych, szczególnie tych, na które mają być przeznaczone środki unijne. Droga, o której mowa ma być wykonana w ciągu 2-óch lat.

W związku z powyższym Pan Przewodniczący prosił o zrozumienie i przyjęcie tej uchwały, gdyż w przeciwnym wypadku, jeżeli nasza Gmina nie przeznaczy tych środków dla Powiatu, to Powiat wycofie się z planowanej inwestycji.

Pan Bobowski ponownie zabierając głos powiedział, że nie ma uwag do środków, które są w budżecie, chodziło o środki w wysokości po 40.000 zł na inne drogi. My odpowiadamy za finanse w całej Gminie i o drogi w całej Gminie, jestem za remontem tych dróg. Chodzi mi tylko o to, żeby najpierw zawrzeć porozumienie, wtedy my jesteśmy zobowiązani do przeznaczenia środków, a Powiat będzie zobowiązany do zrealizowania zadania i cały czas tylko o to chodzi.

Pan Wójt takie porozumienie w ubiegłym roku zostało spisane i w tym roku też będzie spisane, jeżeli Rada podejmie stosowne uchwały. Jest taka deklaracja, że 50% dofinasuje Gmina i 50% Powiat.

Regionalna Izba Obrachunkowa w opinii o projekcie budżetu wyraźnie zaznacza, że najpierw musi być podjęta uchwała, a potem porozumienie.

Pan Wójt dodał ponadto, że nigdy nie przeznaczało się dla Starostwa pieniędzy za to, co nie zostało wykonane.

Pan Przewodniczący jeszcze raz wyjaśnił, że jeżeli chodzi o drogę Wara-Stara Bircza - 75% środków, to mają być środki unijne, natomiast 25% - - Gmina i Powiat po 12,5%.

Po przeprowadzonej dyskusji Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego przebudowa drogi powiatowej Nr 2042 R Wara-Stara Bircza w kwocie 218.412,00 zł.

Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego dot. drogi Iskań Jawornik Ruski.

Sołtys wsi Żohatyn Pan Jan Baran zabierając głos powiedział, że na zebraniu wiejskim w Żohatynie było powiedziane, że w budżecie gminy na tę drogę jest zaplanowane 40.000 ,00 zł plus zebranie wiejskie uchwaliło z lasu 53.000,00 zł co się stało z kwotą 40.000 zł.

Pan Wójt wyjaśnił, że Pani Skarbnik informowała, żeby przed projektem budżetu przedłożyć uchwały w sprawie przeznaczenia środków ze sprzedaży drewna. Tam, gdzie nie było uchwał, mając operat szacunkowy, ile się będzie wycinać na podstawie złożonego projektu do budżetu przez leśnika, te wszystkie dochody ze sprzedaży drewna, gdzie nie było podjętych uchwał, umieściło się w dziale Transport bez podziału. W związku z tym te pieniądze już były ujęte, tylko nie wyszczególnione, a na zebraniu w Żohatynie ta kwota została tylko zatwierdzona.

Pan Bobowski skierował pytanie do do Pani Skarbnik, czy na drogę Iskań-Jawornik w 2008 roku przeznaczy sie kwotę 93.000 zł.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w projekcie budżetu było 40.000 zł, a teraz jest 53.000 zł, czyli 50.000 zł z lasu, a 3.000 zł z budżetu.

W tym momencie wyjaśnienia do powyższego tematu udzielił Pan Przewodniczący następująco: w projekcie budżetu na 2008 rok przedstawionym przez Pana Wójta Pan Wójt przyjął w miejscowości Żohatyn na drogi powiatowe 40.000 zł tak jak w innych miejscowościach. Nikt nie mówił, że będzie to zabezpieczone ze środków pochodzących ze sprzedaży drewna.

Pan Przewodniczący stwierdził, że w stosunku do mieszkańców Żohatyna czuje się w niezręcznej sytuacji, ponieważ był na zebraniu w Żohatynie z Panem Wójtem, na którym mieszkańcy nie podjęli jeszcze uchwały o wycince lasu, a Pan Wójt powiedział, że na tę drogę jest ujęta

w budżecie kwota 40.000 zł tak jak w innych miejscowościach. Mieszkańcy zrozumieli i Pan Przewodniczący również, że do kwoty 40.000 zł dołoży się 53.000 zł ze sprzedaży drewna plus 50% środków przeznaczonych przez Starostwo, co daje razem kwotę 186.000 zł jest to kwota, za którą można naprawdę coś zrobić. Teraz wyszło na to, że inne miejscowości dostają po 40.000 zł, a miejscowości Żohatyn zabiera się tę kwotę.

Pan Przewodniczący dodał, że na ostatnim zebraniu wiejskim, na którym był Pan Z-ca Wójta, mieszkańcy jednoznacznie wypowiedzieli się, że do kwoty 40.000 zł ujętych w projekcie budżetu dokłada się 53.000 zł ze sprzedazy drewna.

Pan Baran podkreślił, ze mieszkańcy pod tym kątem podjęli uchwałę zebrania wiejskiego, że dokłada się do tej drogi 53.000 zł ze sprzedaży drewna, że Pan Wójt obiecał dodatkowo 40.000 zł. W innym wypadku nie byłoby takiej uchwały zebrania wiejskiego.

Pan Wójt wyjaśnił, że projekt budżetu sporządza się na podstawie planowanych dochodów. Ponadto Pan Wójt poinformował, że mieszkańcy miejscowości: Jawornik, Żohatyn i Borownica nie powinni mieć pretensji, ponieważ w 2007 roku na tamten teren wydatkowano kwotę prawie 200.000 zł na remont dróg, jest to bardzo duża kwota, gdzie w Birczy położono dywanik za kwotę 35.000 zł.

Pan Przewodniczący do Pana Wójta inne miejscowości też otrzymały nie mało środków, nigdy jednak nie jest tak, że wszyscy będą zadowoleni.

Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nigdy nie wolno obiecać, gdyż w tym przypadku mieszkańcy Żohatyna mieli obiecane 40.000 zł z budżetu, a teraz im się zabiera.

Żeby tego tematu nie przedłużać, Pan Przewodniczący poinformował, że w tym roku Żohatyn ma do sprzedaży 2 działki, w tym jedna jest wyceniona na kwotę 40.000 zł i działka ta napewno będzie sprzedana za wyższą cenę. Dlatego, jeśli nie można dołożyć do przedmiotowej drogi 40.000 zł

z budżetu, to Pan Przewodniczący wnioskował, żeby dołożyć ze sprzedaży działki, która napewno zostanie sprzedana. Wówczas byłoby 53.000 zł z lasu i 40.000 zł ze sprzedaży działki, co daje kwotę 93.000 zł ze środków Żohatyna.

Pan Płocki z-ca Wójta wyjaśnił, że był na zebraniu wiejskim w Żohatynie, ale niczego mieszkańcom nie obiecywał.

Ponadto Pan Płocki wyjaśnił, że zapisana kwota w projekcie budżetu to jest plan i wszyscy Radni zdają sobie z tego sprawę, że w budżecie gminy 5 mln zł nie ma, każdy uważa, że to, co jest zapisane, musi być zrealizowane. Jeżeli będziemy uchwalać budżet, to od razu należy podjąć uchwałę o zaciągnięciu 5 mln kredytu i wtedy nie będzie problemu, że jest coś zapisane, a nie będzie wykonane, w przeciwnym razie będzie to budżet nierealny. Po to się ujmuje pewne środki w planie, żeby można było występować o środki unijne. Jesli zaś chodzi o pieniądze z lasu, to zawsze umieszcza się ich w dziale Transport, obojętnie jakiej miejscowości to dotyczy.

Pan Bobowski uważa, że jesteśmy dorosłymi ludźmi i jeżeli było powiedziane, że do drogi Iskań-Jawornik przeznacza się kwote 40.000 zł z budżetu, to tego słowa należy dotrzymać.

Te 40.000 zł na Jawornik tak samo zaważą w budżecie, jak te wszystkie uchwały, gdyz tych pieniędzy i tak nie ma. Starostwo ma mniejszy budżet, niż Gmina. Dlatego poraz kolejny Pan Bobowski powtórzył, jak bardzo ważne jest zawarcie porozumienia przed podjęciem uchwały, wówczas Starostwo byłoby zobowiązane.

Pan Bobowski apelował do Pani Skarbnik i Panów Wójtów, że jeżeli się obiecało, to należy słowa dotrzymać.

Pan Wójt oświadczył, że owszem był na dwóch zebraniach i owszem mówił, że ma propozycję remontu drogi gminnej, a nie powiatowej.

Pan Przewodniczący wnioskował, żeby do kwoty 53.000 zł dołozyć kwotę 40.000 zł ze sprzedaży działki w Żohatynie, prosząc Radnych o akceptację.

Radny Pan Dutkowski zabierając głos stwierdził, że miejscowość Leszczawka w 2008 roku też będzie mieć 20.000 zł ze sprzedaży działek i też możnaby tę kwotę dołożyć do remontów dróg.

Pan Dutkowski zwrócił się do Pani Skarbnik z prośbą o rozliczenie dot. wykorzystania środków przez poszczególne miejscowości w 2007 roku, wówczas każdy Radny będzie miał pełny obraz.

Radny Pan Kozioł stwierdził, że to, co się dzieje na tej sesji, to są targi, a nie obrady.

Pan Bobowski żeby uniknąć takich targów, może należałoby podjąć jedną uchwałę kumulującą środki na drogi.

W związku z tym, że dyskusja się przedłużała, Pan Wójt złożył wniosek o wycofanie wszystkich uchwał w sprawie wsparcia finansowego remontów dróg powiatowych.

Pan Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy.

Po przerwie wznowiono obrady.

Pan Wójt wycofał swój wniosek o wycofaniu wszystkich uchwał dot. wsparcia finansowego remontu dróg powiatowych złożony przed przerwą.

Pan Przewodniczący wyjaśnił, że jest to ostateczny termin podjęcia tych uchwał, gdyż 4.03.2008 r. odbędzie się sesja Rady Powiatu, na której na podstawie uchwał Rady Gminy w Birczy, w budżecie Powiatu zostaną zabezpieczone w odpowiedniej wysokości środki na remont przedmiotowych dróg powiatowych na terenie Gminy Bircza.

Radny Pan Dutkowski wnioskował, żeby przegłosować wszystkie uchwały dot. dofinansowania dróg powiatowych w takiej wersji, w jakiej Radni otrzymali.

Pan Przewodniczący prosił o głosowanie wcześniej złożonego wniosku, a mianowicie, żeby na drogę Iskań -Jawornik do kwoty 53.000 zł dołożyć kwotę 40.000 zł ze sprzedaży działki w Żohatynie razem byłoby 93.000 zł.

Za wnioskiem głosowała 1 osoba, 3 osoby było przeciw, pozostała część Radnych wstrzymała się od głosu. Wobec tego wniosek nie przeszedł.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie remontu drogi Nr 2071 Iskań-Jawornik Ruski w kwocie 53.000 zł uchwała przeszła jednogłośnie,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego - remont drogi powiatowej Nr 2235 Jawornik Ruski -Ulucz w kwocie 40.000 zł,

 • przy 1 głosie wstrzymującym się została podjęta uchwała w sprawie udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego remont drogi powiatowej Nr 2074 Lipa-Brzeżawa w kwocie 40.000 zł,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego remont drogi powiatowej Nr 2073 Kotów-Sufczyna w kwocie 40.000zł,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego remont drogi powiatowej Nr 2076 Leszczawa Dolna Leszczawka w kwocie 40.000 zł,

 • przy 1 głosie wstrzymującym się została podjęta uchwała w sprawie udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego remont drogi powiatowej Nr 2077 Leszczawa Dolna -Leszczawa Górna w kwocie 40.000 zł,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego remont drogi powiatowej Nr 2079 Brzuska-Huta Brzuska w kwocie 40.000 zł,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego remont drogi powiatowej Nr 2072 Piątkowa-Kotów-Stara Bircza w kwocie 40.000 zł.

Wszystkie uchwały w sprawie udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego od Nr XIX/28/08 do Nr XIX/36/08 stanowią zał.do niniejszego protokołu.

Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego pn.:Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza na lata 2007-2009.

Pan Bobowski zwrócił się z prośbą do Pani Skarbnik o wyjasnienie jakie są realne szanse na to, żeby prace na hali doprowadzić do końca, skoro brakuje 6,5 mln zł do zakończenia inwestycji, które mamy otrzymać w 2009 roku.

Pan Wójt wyjaśniając powiedział, że w tegorocznym budżecie jest zabezpieczona kwota 4.148.000 zł, ale jest to oczywiście kwota wirtualna.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że ta uchwała jest potrzebna, ponieważ Ministerstwo Sportu dało termin do 30 czerwca br. na podpisanie umowy. Kolejny raz przesuwamy termin, w związku z tym, że nie mamy własnych środków. Jeżeli nie podejmiemy tej uchwały, to będziemy musieli zrezygnować z kwoty 1.150.000 zł. My jednak nie chcemy teraz rezygnować z tej kwoty.

Pan Bobowski zabierając głos powiedział, że nie podlega dyskusji fakt, że uchwałę należy podjąć, ale jednocześnie zapytał, jakie czynności są podjęte, żeby te 6 mnl zł otrzymać.

Pan Wójt odpowiedział Panu Bobowskiemu, że ani od niego, ani od Pani Skarbnik takiej gwarancji na dzień dzisiejszy nie uzyska. W sierpniu otwiera się Regionalny Program Inwestycyjny, który kwalifikuje duże inwestycje, tj. przekraczające kwotę 5 mln złotych i tu mamy duże szanse na otrzymanie środków, ale czy otrzymamy nie mamy żadnej gwarancji.

Pan Wójt podkreślił, że możemy aplikować tylko do jednego programu.

Pan Bobowski ponownie zadał pytanie jeśli nie otrzymamy żadnych środków, co wtedy zrobimy.

Na to pytanie Pan Bobowski nie otrzymał jednoznacznej odpowiedzi.

Pan Przewodniczący jeśli nie podejmiemy tej uchwały, to tak jakbyśmy się godzili na przerwanie prac przy tej inwestycji, a nie powinniśmy do tego dopuścić.

Pan Płocki uważa, że uchwałę należy podjąć, a jeśli Wójt będzie miał umowę z bankiem, to wtedy zdecyduje, co będzie nam się bardziej opłacało, napewno Wójt podejmie taką decyzję, żeby nie narazić Gminę na stratę.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego pn.Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza na lata 2007-2009.

Uchwała w powyższej sprawie została podjęta przez Radę jednogłośnie i jako Nr XIX/37/08 stanowi zał. do protokołu.

Następnie zostały przedstawione dwa projekty uchwał w sprawie zbycia działek w miejscowości Huta Brzuska i tak:

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XIX/38/08 w sprawie zbycia działki Nr 5/2 o pow.0,12 ha oraz działki Nr 660 o pow.1,38 ha,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XIX/39/08 w sprawie zbycia działki Nr 656/2

  o pow.0,07 ha.

 • W dalszej części obrad został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zezwolenia na zawarcie umów dzierżawy/najmu.

  Pan Wójt wyjaśnił, że zmienił się przepis ustawy o samorządzie gminnym mówiący o tym, że w przypadku ponawiania umowy na tę samą nieruchomość na kolejne 3 lata musi być zgoda Rady Gminy. W związku z tym, że Pan Wójt podpisał 3 umowy, prosił Radę o podjęcie tej uchwały, celem zatwierdzenia jego decyzji.

  Ponadto Pan Wójt dodał, że zgodnie z nowym przepisem jest już opracowany projekt uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy, który został przesłany do komisji celem zaopiniowania i na następnej sesji zostanie przedstawiony.

Pan Bobowski zabierając głos powiedział, że rzeczywiście, jeżeli Wójt podpisał takie umowy bez upoważnienia, należy to usankcjonować. Natomiast przepis ustawy o gospodarce nieruchomościami mówi wyraźnie, że powinno się określić zasady gospodarowania nieruchomościami. Ta uchwała, którą Pan Wójt przedstawił była proponowana miesiąc temu i przez ten czas można było opracować zasady gospodarowania nieruchomościami.

Pan Bobowski uważa, że poza ta uchwałą, którą należy dzisiaj przyjąć, należy również zobowiązać Wójta do przygotowania uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami na najbliższą sesję Rady Gminy.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zezwolenia na zawarcie umów dzierżawy/najmu.

Uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr XIX/40/08 stanowi załącznik do protokołu.

Również załącznik do protokołu stanowi jednogłośnie podjęta uchwała Nr XIX/41/08 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Birczy.

Wyjaśnienia do uchwały udzielił Pan Wójt.

Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XIX/42/08 w sprawie regulaminu określającego na rok 2008 wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczególowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bircza.

Ad.7.

W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał pismo mieszkańów wsi Brzeżawa z prośbą o natychmiastową naprawę drogi Wola Brzeżawska.

Pan Przewodniczący poinformował, ze pismo to zostanie skierowane do Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, celem wydania opinii.

W dalszej części tego punktu porz. obrad Pan Wójt w odniesieniu do interpelacji złożonej na ostatniej sesji przez Pana Bobowskiego, przede wszystkim przeprosił Pana Bobowskiego, że odpowiedź nie została mu udzielona na piśmie, a to dlatego, że nie miał stosownych materiałów. Pan Wójt poinformował, że po ostatniej sesji Rady Gminy zwrócił się do Nadleśnictwa Bircza z prośbą o wyjaśnienie w sprawie złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości dot. gruntów lotniska i Nadleśnictwo oczywiście udzieliło pisemnej odpowiedzi.

Tę odpowiedź w całości Pan Wójt odczytał na sesji i stanowi ona załącznik do protokołu.

Po odczytaniu tejże odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że przedstawi ją prawnikowi, celem wydania opinii i podjęcia decyzji, w jakim kierunku należy iść, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, to wystąpi o interpretację biegłego z dziedziny finansów, ponieważ jest to bardzo ważna sprawa.

Pan Bobowski podziękował za odczytanie powyższego pisma, twierdząc, że ta odpowiedź bardzo go ucieszyła.

Wynika z tego, że grunt lotniska nie stanowi wcale takiej dużej wartości, jest to po prostu zwykły skład drewna. Dalej Pan Bobowski powiedział, że napewno Państwo Radni pamiętają, że Wójt zwracał się do Nadleśnictwa o przekazanie 21 ha lotniska w zamian za grunty gminne. Po spotkaniu z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych usłyszał, że to jest tak duża wartość tego gruntu, że oni wcale nie chcą słyszeć o zamianie. Stąd było moje pytanie, dlaczego nie płacą podatku od nieruchomości. Taka była idea mojego pytania.

Pan Bobowski jeszcze raz powtórzył, że bardzo go ucieszyła odpowiedź Nadleśnictwa.

W dalszej części obrad sołtys Nowej Wsi Pan Janusz Demkiewicz interweniował w sprawie regulacji rzeki koło Pana Szmyda, bo wkrótce może dojść do urwania drogi.

Pan Wójt odpowiedział, że w tej sprawie było pisanych wiele pism, ale niestety bez efektu. Za te sprawy odpowiada Inspektorat Eksploatacji Wód, ale Gmina w takich przypadkach zawsze służy pomocą, nie jesteśmy jednak w stanie zrobić wszystkiego.

Ponadto Pan Wójt dodał, że jedynym rozwiązaniem jest, żeby osobiście wybrać się do Krakowa, co zamierza w najbliższym czasie uczynić i tam drążyć temat, ale jaki będzie efekt, trudno na dzień dzisiejszy powiedzieć.

Radny Pan Adam Wilgucki poraz kolejny zwracał się z prośbą o podjęcie działań w sprawie osuwiska przy drodze powiatowej Bircza Wola Korzeniecka, głównie chodziło o miejsce w pobliżu bloku na cegielni. Ponadto Pan Wilgucki poinformował, że w ciągu w/w drogi jest jeszcze kilka innych miejsc, które wymagają natychmiastowego remontu.

Pan Bobowski zaproponował, żeby przy spisywaniu porozumienia z Powiatem Przemyskim, Pan Wójt zastrzegł sobie , że dająć 50% środków na remonty dróg powiatowych, wymaga wyremontowania najbardziej widocznych szkód przy drodze Bircza Łodzinka.

Pan Wójt poinformował, że w dniu 4.03.2008 r. będzie sesja Rady Powiatu, w której weźmie udział i poinformuje o problemach Gminy Bircza, zgłaszanych na sesjach Rady Gminy.

Pan Wójt prosił również zainteresowanych Radnych o wzięcie udziału w niniejszej sesji Rady Powiatu.

Radny Pan Lucjan Mielnikiewicz skierował pytanie do Pana Wójta, w jakim czasie zostanie zakończona i oddana do Urzędu Gminy dokumentacja na budowę kanalizacji w miejscowości Leszczawa Dolna.

Pan Wójt wyjaśniając powiedział, że wszystko jest na dobrej drodze, mimo wielu trudności, końcowe uzgodnienia dokumentacji idą w dobrym kierunku i niebawem uzyskamy pozwolenie na budowę kanalizacji.

Pod koniec sesji z-ca Wójta Pan Andrzej Płocki zwrócił się do sołtysów z prośbą  o poważne potraktowanie sprawy wypełnienia ankiet, które sołtysi otrzymali, prosząc, żeby te ankiety zwrócić do Urzędu Gminy do dnia 15 marca br. Pan Wójt w imieniu Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o w Birczy zwrócił się do sołtysów m-ci: Borownica, Żohatyn, Łodzinka Górna, Kotów, Leszczawa Dolna, Rudawka, Sufczyna o pomoc w dostarczeniu umów i aneksów do umów dot. opłat za śmieci.

Ad.8.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy zamknął XIX sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

Protokołowała:
Teresa Ślimak

 
Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:54
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:54

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl